Parlamentul României

Legea nr. 171/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iulie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 13 martie 2015, cu următoarele modificări:

1. La articolul XII alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale fie semnatare ale contractelor de finanțare nerambursabile, fie obligate la cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în baza prevederilor contractelor de finanțare sau a acordurilor de parteneriat și a instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local;".

2. La articolul XVI punctul 2, la articolul 181 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) finanțarea activității structurilor sportive locale, constituite ca structuri nonprofit în condițiile legii, participante la competițiile sportive locale, regionale, naționale și internaționale, organizate în conformitate cu statutul și regulamentele federațiilor sportive naționale pe ramură de sport, în baza contractelor și a programelor sportive ale acestora care prevăd promovare, selecție, participare, pregătire, organizare de competiții și evenimente sportive. Din sumele alocate pot fi finanțate toate tipurile de cheltuieli aferente contractelor și programelor sportive, inclusiv cele de natură salarială."

Art. II. -

După articolul 14 al anexei nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

"

Art. 141. -

Solda funcției de bază, respectiv salariul de bază, stabilite conform legii, pentru personalul Ministerului Apărării Naționale, încadrat în structuri NATO care funcționează pe teritoriul României, se majorează cu 30%."

Art. III. -

(1) În situații excepționale, când veniturile din privatizare sunt utilizate ca sursă pentru împrumuturile acordate de Ministerul Finanțelor Publice sub formă de ajutor de stat individual pentru salvare, la data aprobării de către Comisia Europeană a planului de restructurare notificat de autoritatea competentă, împrumuturile se transformă în ajutor de stat de restructurare, odată cu stingerea obligației beneficiarului de restituire a împrumutului și a costurilor aferente, și implicit a reîntregirii veniturilor din privatizare. Costurile aferente împrumutului cuvenite bugetului Trezoreriei Statului se anulează.

(2) Garanțiile de orice natură, aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice, inclusiv cele constituite de către organul fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală sub forma unor sechestre asigurătorii asupra bunurilor mobile sau imobile, în vederea garantării împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice, se eliberează, la solicitarea acestuia, după data transformării ajutorului de stat individual pentru salvare în ajutor de stat de restructurare, ca urmare a transmiterii deciziei Comisiei Europene de aprobare a ajutorului de stat pentru restructurare.

(3) În situația în care beneficiarul împrumutului acordat din sursa prevăzută la alin. (1) intră în lichidare, creanțele statului rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc și se execută în condițiile legii. La data intrării în lichidare a beneficiarului obligația de reîntregire a veniturilor din privatizare se stinge, iar costurile aferente împrumutului cuvenite bugetului Trezoreriei Statului se anulează. Sumele recuperate în urma procesului de lichidare se fac venit la bugetul de stat.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică și împrumuturilor din venituri din privatizare acordate de Ministerul Finanțelor Publice, sub formă de ajutor de stat individual de salvare, la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru care Comisia Europeană nu a aprobat planul de restructurare, precum și în situația în care împrumutatul nu a intrat în lichidare, conform legii.

Art. IV. -

(1) Sistemul de salarizare pentru personalul din cadrul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

(2) Asimilarea funcțiilor și a drepturilor de natură salarială din cadrul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO cu funcțiile și nivelul drepturilor de natură salarială al acestora din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și al ministrului pentru societatea informațională.

(3) Condițiile de studii și vechime specifice pentru personalul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO se stabilesc în conformitate cu prevederile legale pentru personalul contractual din sistemul public.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 29 iunie 2015.

Nr. 171.

;
se încarcă...