Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri

Modificări (1), Referințe (9)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 mai 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), ale art. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deșeurilor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului și gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă criteriile de acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prevederile cuprinse în anexă sunt revizuite periodic, în funcție de modificarea cerințelor legislative naționale și europene și a condițiilor tehnico-economice.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri respectă clasificarea și codificarea din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase.

Art. 3. -

Direcția gestiune deșeuri și substanțe chimice periculoase din cadrul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și agențiile regionale pentru protecția mediului duc la îndeplinire prezentul ordin. Modificări (1)

Art. 4. -

Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 867/2002 privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a se regăsi pe lista specifică unui depozit și pe lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 25 noiembrie 2002.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 60 de zile de la publicare.

Art. 6. -

Prezentul ordin transpune Decizia Consiliului 2003/33/CE stabilind criteriile și procedurile pentru acceptarea deșeurilor la depozite ca urmare a art. 16 și anexei II la Directiva 1999/31/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L11 din 16 ianuarie 2003.

Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu

București, 12 februarie 2005.

Nr. 95.

ANEXĂ

CRITERIILE
de acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...