Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

Ordinul nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați și pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iunie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 242/197

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6), art. 7 alin. (1) și ale art. 9 din Planul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/2000,

în conformitate cu prevederile art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale,

ministrul mediului și gospodăririi apelor și ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă organizarea Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați, în cadrul structurilor Sistemului național de monitoring integrat al resurselor de ape și al zonelor protejate, gestionat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București, denumit în continuare Monitoringul solului.

Activitățile specifice ale instituției de referință care gestionează Monitoringul solului și sediul centrului focal sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Programul de organizare a Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București, împreună cu Administrația Națională "Apele Române", vor elabora programul de supraveghere și control corespunzător, procedurile și instrucțiunile de evaluare a datelor de monitorizare a poluanților proveniți din surse agricole în sol și apele subterane, precum și ajustarea metodologiilor de revizuire a zonelor vulnerabile.

Art. 4. -

În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București va stabili necesarul de materiale și logistică pentru laboratoare, rețeaua informatică și bazele de date, va realiza estimarea costurilor și cheltuielilor necesare investițiilor, iar, împreună cu Administrația Națională "Apele Române", va începe identificarea și stabilirea secțiunilor de monitorizare necesare, inclusiv noile secțiuni.

Art. 5. -

În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2006, utilizându-se și Metodologia de organizare și dezvoltare a Sistemului național de monitoring integrat al resurselor de ape și al zonelor protejate, se vor organiza și dezvolta centrul focal specific solului și zonelor vulnerabile, acreditarea și dotarea laboratoarelor acestuia și vor începe organizarea și dezvoltarea rețelei naționale de monitoring a nitraților proveniți din surse agricole, a rețelei informatice și a bazei naționale specifice de date.

În paralel se vor dota și se vor acredita laboratoarele oficiilor județene de studii pedologice și agrochimice, implicate de asemenea în organizarea și funcționarea Monitoringului solului, și se vor începe organizarea și dezvoltarea rețelelor de monitoring și a sistemelor informatice și bazelor de date județene.

Art. 6. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului și gospodăririi Ministrul agriculturii, pădurilor și
apelor, dezvoltării rurale,
Sulfina Barbu Gheorghe Flutur

ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Denumirea Instituția de referință care gestionează sistemul Activități specifice Sediul centrului focal
0 1 2 3
Sistemul național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați Institutul național de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului (ICPA) București, 011464, Blv. Mărăști nr. 61, sectorul 1 ș organizarea și gestionarea Sistemului Național de monitoring integrat al solului și a centrului focal pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și stabilirea secțiunilor de prelevare pentru monitoring și control, reprezentative pentru sursele difuze și punctiforme din agricultură; București, 011464, Blv. Mărăști nr. 61, sectorul 1
ș identificarea și delimitarea cât mai exactă a zonelor vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole (împreună cu Administrația Națională «Apele Române») și revizuirea acestora;
ș supravegherea și monitorizarea concentrației azotaților și a altor compuși ai azotului din sol și apele subterane (acvifere), precum și a altor poluanți din surse agricole, avertizare și prognoză (împreună cu Administrația Națională «Apele Române»);
ș întocmirea cadastrului și a hărților cu zonele poluate, vulnerabile și potențial vulnerabile;
ș stabilirea frecvenței de prelevare a probelor, a tehnicilor și a seturilor de analiză;
ș organizarea, realizarea și gestionarea rețelei de monitoring;
ș organizarea, realizarea și gestionarea rețelei informatice și a bazei de date naționale specifice, în care se includ și rețelele și bazele de date județene, gestionate de Oficiile Județene de Studii Pedologice și Agrochimice;
ș transmiterea datelor către centrul focal, evaluarea, prelucrarea și interpretarea datelor obținute;
ș întocmirea raportului de etapă;
ș transmiterea și schimbul permanent de date cu Monitoringul suport național integrat de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole, în apele subterane și de suprafață, gestionat de Administrația Națională «Apele Române» și cu Autoritatea Națională de Meteorologie și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, în cadrul sistemului național de monitoring integrat;
ș organizarea și gestionarea Sistemului național de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați;
ș identificarea și controlul surselor poluatoare;
ș participarea la procesul decizional de reducere a poluării și eliminare a surselor poluatoare;
ș evaluarea riscului de poluare;
ș stabilirea planurilor și programelor de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați;
ș stabilirea managementului terenurilor agricole în zonele vulnerabile și potențial vulnerabile;
ș stabilirea măsurilor de limitare și combatere a poluării solului, plantelor, apelor de suprafață și freatice;
ș stabilirea cadrului tehnic de elaborare a planurilor de acțiune și planurilor de fertilizare în zonele vulnerabile și potențial vulnerabile;
ș organizează și realizează, împreună cu A.N.C.A. instruirea formatorilor, a producătorilor agricoli și a fermierilor pentru conștientizare și implementare a programelor de acțiune;
ș organizează și realizează, împreună cu A.N.C.A. instruirea formatorilor, a producătorilor agricoli și a fermierilor pentru conștientizare și adoptare a prevederilor Codului Bunelor Practici Agricole;
ș Monitorizarea periodică, împreună cu ANCA, a implementării prevederilor Codului Bunelor Practici Agricole;
ș Participă la elaborarea programelor de acțiune pentru zonele vulnerabile și identificare a măsurilor specifice pentru fiecare din aceste zone și la coordonarea implementării acestora;
ș raportarea periodică către ministerele și organismele de resort.

ANEXA Nr. 2*)

PROGRAM
de organizare a Sistemului național de monitoring integrat al solului,
de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului
de poluanți proveniți din surse agricole și de management al
reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și
potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

Program de monitoring

Programul de monitorizare și evaluare a zonelor vulnerabile la poluarea cu nitrați trebuie dezvoltat gradual ca urmare a constrângerilor administrative, bugetare și de personal.

Programul va deveni mai eficient după ce se realizează o ierarhizare a zonelor vulnerabile în funcție de sursele potențiale de poluare (actuale și istorice) și de starea actuală calitativă a corpurilor de apă subterană din punctul de vedere al concentrației nitraților. Se vor lua în considerare strategiile de dezvoltare rurală și agricolă.

Aspecte generale

Proiectarea rețelei de monitorizare include determinarea:

Densității rețelei și localizarea punctelor de monitorizare a conținutului de nitrați din sol și din corpurile de apă subterană și de suprafață.
Parametrilor care se monitorizează (parametri de monitorizare și control a solului și a apelor subterane și a parametrilor de remediere a poluării solului și a apelor subterane).
Tipurilor de site-uri de monitorizare (site-uri supuse controlului poluării și site-uri supuse remedierii poluării).
Frecvența de recoltare și determinare a probelor.

În cazul monitorizării zonelor vulnerabile la poluarea cu nitrați, datele care trebuiesc monitorizate sunt:

Condițiile pedohidrogeologice care permit transmiterea nitraților proveniți din activitățile agricole către corpurile de apă subterană și de suprafață.
Folosința terenului (istoric și prezent, planuri de fertilizare).
Managementul gunoiului provenit din activități zootehnice actuale și istorice.

Proiectarea rețelelor de monitorizare depinde de fondurile alocate pentru această activitate.

a) Densitatea rețelei

Densitatea site-urilor pentru monitorizare depinde de condițiile pedohidrogeologice care impun regimurile de curgere ale apei și nitraților de la suprafața solului către corpurile de apă subterane/de suprafață. Unitățile și profilele pedohidrogeologice cu un grad mare de heterogenitate vor necesita o densitate mai mare de puncte. Fiecărui subsistem monitorizat (sol, corpuri de apă subterane, corpuri de apă de suprafață) îi va corespunde o rețea diferită de monitorizare care să reflecte caracteristicile regimurilor de curgere ale apei și nitraților.

Densitatea site-urilor pentru monitorizare va depinde direct de procentul suprafeței cu folosință agricolă din unitatea administrativ-teritorială (comună) situată în zona vulnerabilă, de densitatea populației, vulnerabilitatea acviferului față de contaminarea cu nitrați proveniți din surse agricole, intensitatea utilizării acviferului. De asemenea, un efect important asupra densității site-urilor de monitorizare (în special pentru subsistemul sol) îl reprezintă structura proprietăților pedo-agricole.

b) Selectarea site-urilor pentru monitorizare

Opțiunea pentru tipul de observații și amplasarea punctelor de măsură este determinată, în general, de două criterii interconectate:

Reprezentativitatea punctelor selectate pentru sol și acvifer.
Posibilitatea determinării tendinței concentrației de nitrați din sol și acvifer la scara dorită.

Site-urile sau punctele de observație ale rețelei trebuie să fie reprezentative pentru:

Delimitarea sistemelor principale de curgere către și prin corpurile de apă subterană ale nitraților proveniți din activități agricole;
Delimitarea unităților omogene pedo-geo-hidrologice;
Delimitarea suprafețelor de teren cu management unitar agricol și al gunoiului provenit din activități zootehnice.

Pentru fiecare site selectat se execută următoarele activități:

Caracterizarea corpurilor de apă subterană și de suprafață din punct de vedere al funcțiilor de transmisie pentru apă și nitrați; determinarea geometriei principalelor zone de acumulare a apei.
Evaluarea vulnerabilității la poluarea cu nitrați bazată pe evaluarea dinamicii apei și nitraților în sistemul sol-zonă nesaturată-substrat geologic-corp de apă subterană.
Identificarea presiunilor la care este supus sistemul acvatic, în primul rând, cele rezultate din activitățile agricole de la suprafață.

Identificarea măsurilor de remediere a poluării.

Site-urile pentru evaluarea stării corpurilor de apă subterană trebuie să aibă un corespondent într-o arie la suprafața solului de la care provine fluxul de nitrați (echivalentul bazinului amonte în cazul apelor de suprafață). În general, pentru corpurile de apă subterane se execută foraje pentru evaluarea calității apei și a nivelului piezometric. Acolo unde există izvoarele de coastă (integratoare din punct de vedere al calității apelor subterane) informațiile obținute din analiza apei colectată din ele pot înlocui informațiile provenite de la mai multe foraje (prin care se evaluează calitățile locale ale apei din corpurile subterane).

c) Parametri

Alegerea parametrilor pentru monitorizare, control și remediere a poluării se face în funcție de obiectivele programelor de măsuri adoptate pentru zonele vulnerabile. Selecția parametrilor depinde de:

Sursele de nitrați (actuale și istorice) care determină presiunile la care este supus sistemul acvatic.
Utilizarea pe care o are apa din corpurile de apă subterane și de suprafață.
Problemele care se manifestă deja, din punctul de vedere al poluării cu nitrați, în arealul considerat.

d) Măsurători cantitative și proceduri de recoltare a probelor

Măsurătorile conținutului de nitrați din sol și din apele subterane se efectuează în puncte fixe reprezentative pentru sistemul de curgere al apei și nitraților din unitatea teritorială considerată. Reprezentativitatea probelor se va stabili și în funcție de activitățile antropice care influențează locul de unde se recoltează proba, precum și de regimul acviferului în punctul (zona) pe care o reprezintă (umplere, golire).

Determinările de teren și în laborator trebuie efectuate în acord cu metodologiile și normele la nivel național.

e) Frecvența recoltării probelor

Frecvența de recoltare pentru monitorizare depinde de limitările bugetare și de resurse umane. Frecvența de recoltare este, de asemenea, influențată de o serie de considerente tehnice și științifice. În acest sens, se pot diferenția influențele induse de dimensiunile pedohidrogeologice și pedohidrologice ale procesului.

Dimensiunea pedohidrolgică se referă la existența variațiilor sezoniere ale unor parametri calitativi și cantitativi incluși în programele de monitorizare. Încărcarea corpurilor de apă subterane are o variație sezonieră depinzând de structura variațiilor climatice. Perioada de umplere poate fi corelată cu creșterea spălării nitraților de la suprafața terenului sub adâncimea frontului radicular. Considerațiile sezoniere sunt deosebit de importante atunci când parametrii sistemului pedohidrologic sunt afectați de activitățile agricole care, prin esența lor, au un caracter sezonier pronunțat.

Frecvențele pentru observațiile făcute asupra corpurilor de apă subterană și a sistemelor fizice conexe depind în mare măsură de fluctuațiile nivelului freatic, care sunt determinate de condițiile pedologice (fluxurile de soluție a solului transmise către zona nesaturată), hidrogeologice (tipul și adâncimea acvifeului), circumstanțele hidrologice (meteorologice) și impactul activităților umane (folosirea apei, irigații, agricultură, etc.).

Din această perspectivă trebuiesc considerate câteva reguli pentru programele de monitorizare:

Frecvența măsurătorilor trebuie adaptată variațiilor temporale din sistem.
Monitorizarea variațiilor de lungă durată și a tendințelor necesită o frecvență relativ scăzută a observațiilor, în timp ce monitorizarea variațiilor sezoniere necesită o frecvență ridicată.
Structura sistemului de monitorizare va fi adaptată setului de obiective propuse și resurselor disponibile.

Sinteza operațiunilor care trebuie executate pentru monitorizarea zonelor vulnerabile la poluare cu nitrați

1. Monitorizare de fond la nivelul țării. Informațiile existente sunt grupate în mai multe straturi de date georeferențiate dezvoltate de diferite instituții.

a. Limita unităților teritorial administrative la nivelul Comună (bazată pe prelucrarea hărților administrativ-teritoriale 1:850.000).

b. Suprafața fondului funciar (agricol, arabil, vii, livezi, fânețe, pășuni, păduri) la nivel de Comună. Baza de date a fost elaborată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

c. Capacitatea de producție a solului (medie pe serii lungi de ani climatici, evaluată prin utilizarea notelor de bonitare) medie pe comune (bazată pe harta notelor de bonitare 1:50.000 elaborată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului (ICPA) București.

d. Suprafața cultivată pe tip de culturi la nivel de Comună. Baza de date a fost elaborată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

e. Numărul și tipul de animale din gospodăriile individuale la nivel de Comună. Baza de date a fost elaborată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

f. Numărul și tipul de animale din complexele zootehnice (efective actuale și capacitatea maximă a complexelor), precum și starea echipamentelor de prelucrare a apelor uzate. Baza de date a fost elaborată de Administrația Națională "Apele Române"

g. Sol (informații georeferențiate bazate pe hărți de sol la scara 1:1.000.000 și 1:200.000). Atribute pentru funcții de pedotransfer necesare evaluării dinamicii apei și nutrienților asociate unităților cartografice sunt conținute doar în SIG al resurselor de sol 1:1.000.000. Informația este obținută și gestionată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului (ICPA). În plus, la același institut există datele de sol culese din rețeaua de monitorizare paneuropeană în sistem de tip grilă cu pasul de 16 km.

h. Clima. Serii de date de vreme pentru perioade mari de ani sunt furnizate de Agenția Națională de Meteorologie, utilizând datele furnizate de cele 47 stații meteorologice standard de pe teritoriul României. Utilizând metodologia MARS, s-au făcut interpolări pentru datele climatice într-o rețea cu pasul 10 x 10' longitudine x latitudine (date furnizate de proiectul european ATEAM cu drept de utilizare în România de ICPA).

i. Corpuri de apă subterană: caracteristicile acviferelor și zonei nesaturate. Informații organizate în SIG de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor (INHGA).

j. Corpuri de apă subterană: nivel piezometric și concentrațiile compușilor azotului. Informațiile sunt obținute și gestionate de Administrația Națională "Apele Române".

k. Corpuri de apă de suprafață: rețeaua hidrografică, inclusiv bazinele aferente. Informația organizată în SIG pe baza cadastrului apelor de către Administrația Națională "Apele Române".

2. Monitorizare pentru scopuri specifice (Directiva Nitraților).

Evaluarea vulnerabilității corpurilor de apă subterană utilizând modele euristice de evaluare prin suprapunerea straturilor de surse (obținute prin prelucrarea informațiilor prezentate la punctul 1 - lit. b, c, d, e, f. Se consideră distinct sursele actuale care conduc la un bilanț pozitiv al nitraților la nivelul comunei și sursele istorice bazate pe efectivele de animale maxime din complexele zootehnice), transmitere prin sol (prelucrarea informațiilor de la pct. 1 - lit. g și h), transmitere prin zona nesaturată și tipul acviferului (informații de la pct. 1 - lit. i). Vulnerabilitatea obținută prin această metodă se compară cu datele furnizate de rețeaua de foraje (de la pct. 1 - lit. j). Zonele vulnerabile sunt declarate într-o primă aproximație la nivelul unităților teritorial-administrative (comună - informațiile prezentate la pct. 1 - lit. a) luându-se în considerare amplasarea comunelor în cadrul bazinelor hidrografice (informațiile de la pct. 1 - lit. k) cu extensia corespunzătoare a zonelor vulnerabile în amonte și aval.

3. Monitoring de conformitate. Pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați stabilite în urma aplicării metodologiei de la punctul 2, se efectuează următoarele operațiuni de monitorizare de conformitate:

a. Stabilirea structurii și amplasamentului proprietăților agricole la nivelul comunelor din zonele vulnerabile.

b. Elaborarea hărții pedologice detaliate a zonei.

c. Elaborarea hărții detaliate a corpurilor de apă subterane din zonă.

d. Elaborarea anuală, pentru fiecare exploatație agricolă, a planului de fertilizare pe baza studiilor agrochimice, structurii de culturi, numărului de animale și tehnicilor de stocare și utilizare a gunoiului provenit de la animale.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...