Ministerul Economiei și Comerțului

Ordinul nr. 183/2005 privind instituirea procedurii de administrare specială și de supraveghere financiară la Societatea Comercială Carfil - S.A., filială a Companiei Naționale Romarm - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 aprilie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 881/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, pentru anul 2004, cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 485/2004 pentru aprobarea strategiei de restructurare și privatizare a Companiei Naționale "Romarm" - S.A. și a filialelor sale și conform Listei nr. 6 privind societățile comerciale filiale ale Companiei Naționale "Romarm" - S.A. oferite la privatizare de Compania Națională "Romarm" - S.A. sub coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, publicată în data de 21 iunie 2004 în cotidienele: Adevărul, Ziarul Financiar și Bursa,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului, cu modificările și completările ulterioare,

în vederea stabilirii modului de administrare și gestionare, precum și a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "Carfil" - S.A., filială a Companiei Naționale "Romarm" - S.A.,

ministrul economiei și comerțului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se instituie procedura de administrare specială și de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială "Carfil" - S.A., filială a Companiei Naționale "Romarm" - S.A., denumită în continuare societate comercială, cu sediul în localitatea Brașov, Str. Zizinului nr. 119, înmatriculată la oficiul registrului comerțului sub nr. J08/596/18 mai 2001, începând cu data publicării prezentul ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. -

(1) Pe durata administrării speciale și a supravegherii financiare în perioada de privatizare, administratorul special are atribuțiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin de către ministrul economiei și comerțului.

(2) Conținutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare și supraveghere a societății comerciale, cu accent pe:

- convocarea adunării generale a acționarilor ori de câte ori este necesar;

- situația îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari și de performanță;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societății comerciale, precum și a plăților restante, în structura lor;

- inventarierea creanțelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoașterea situației litigiilor care grevează asupra societății comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) întocmirea unui grafic împreună cu societatea comercială, pentru îndeplinirea de către aceasta a obligației de a efectua toate plățile către creditorii bugetari, furnizorii de utilități, alți furnizori, creditorii financiari și alți creditori, inclusiv pentru instituțiile publice implicate, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială și de supraveghere financiară în perioada de privatizare, în vederea ridicării tuturor sarcinilor care grevează asupra activelor societății comerciale care urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul creșterii atractivității la privatizare;

d) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială și de supraveghere financiară în perioada de privatizare, în vederea suspendării de către aceștia, până la transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor, a aplicării oricărei măsuri de executare silită începută asupra societății comerciale, și de a nu începe nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri; aceleași dispoziții sunt aplicabile și instituției publice implicate, dacă are calitatea de creditor;

e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, pentru bugetul de stat, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum și ale autorităților administrației publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligații bugetare pentru datoriile bugetare conform prevederilor legale specifice în vigoare, aplicabile societăților comerciale în perioada de privatizare;

f) solicitarea furnizorilor de servicii și utilități pentru întocmirea graficelor de reeșalonare a datoriilor restante, respectarea acestora și efectuarea plăților facturilor curente;

g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. -

Procedura de administrare specială și de supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor în situația privatizării societății comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului economiei și comerțului.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei și comerțului,
Codruț Ioan Șereș

București, 14 aprilie 2005.

Nr. 183.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...