Guvernul României

Ordonanța nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 noiembrie 2005 până la 13 martie 2010, fiind abrogat prin Lege 38/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță definește și reglementează activitatea sectorului de producție, procesare și de piață a laptelui de vacă, denumit în continuare lapte.

Art. 2. -

Definițiile termenilor și expresiilor la care se referă prezenta ordonanță sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. -

Laptele și produsele lactate rezultate în urma procesării, în a căror compoziție este inclus în orice procent laptele, la care se referă piața laptelui, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Perioada de 12 luni, care începe la data de 1 iulie și se încheie la data de 30 iunie a anului următor, în care se realizează producția de lapte și produse lactate reprezintă anul de piață a laptelui.

CAPITOLUL II Cota de lapte

Art. 5. -

(1) Comercializarea laptelui și a produselor lactate realizate de producători este supusă regimului național de referință, denumit în continuare cota de lapte.

(2) Anul cotei de lapte este stabilit pentru o perioadă de 12 luni care începe la data de 1 aprilie și se încheie la data de 31 martie a anului următor.

(3) Cota de lapte, atribuită României începând din anul 2007, este de 3,057 milioane tone și are două componente: livrări pentru procesare - 1,093 milioane tone și vânzări directe - 1,964 milioane tone.

(4) Valorile celor două componente pot fi modificate în funcție de rezultatele obținute în perioada de referință stabilită în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg pe data de 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

(5) Pe baza datelor concrete pentru anul 2006 pot fi operate revizuiri ale valorilor rezultate în perioada de referință pentru cele două componente prevăzute la alin. (3).

(6) În funcție de gradul de diminuare al consumului propriu al producătorului, România poate dispune de la data de 1 aprilie 2009 de o rezervă specială de restructurare de 0,188 milioane tone lapte, pentru a o distribui pentru livrări și vânzări directe.

(7) Toți producătorii de lapte, la solicitarea lor, pot obține o cantitate individuală de referință pentru livrări și/sau vânzări directe, denumită în continuare cota individuală de lapte.

Art. 6. -

(1) Metodologia de acordare a cotei individuale de lapte se stabilește prin hotărâre a Guvernului, iar cantitățile se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, pe baza evaluărilor producțiilor comercializate în perioada de referință prevăzută la art. 5 alin. (5).

(2) Cantitatea de lapte pentru livrare din cadrul cotei este prevăzută în contractul încheiat între producător și cumpărător pe perioada anului de cotă, cu precizarea parametrilor fizico-chimici și de calitate.

Art. 7. -

(1) În cazul depășirii cotei de lapte, România plătește o penalitate către Comunitatea Europeană, denumită în continuare taxă.

(2) Taxa, fixată pentru 100 kg lapte, prevăzută la alin. (1), se plătește în termenele stabilite conform reglementărilor Uniunii Europene, în întregime, de cei care contribuie la depășirea componentelor cotei prevăzute la art. 5 alin. (3), separat pentru livrări și vânzări directe.

(3) Taxa rezultată din depășirea cotei naționale se plătește Comunității Europene, Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă, înainte de data de 1 octombrie următoare perioadei cotei de lapte.

(4) Obligația colectării contribuției la taxa datorată, rezultată din depășirea cotei individuale de livrări a producătorilor, în vederea achitării taxei, revine cumpărătorilor, care o virează organismului competent desemnat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale. Modificări (1)

(5) Contribuția la taxa datorată, rezultată din depășirea cotei individuale de vânzări directe, este plătită direct de producători organismului competent.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Competența administrării cotei naționale de lapte a României este atribuită Departamentului de administrare a cotei de lapte (DACL), denumit în continuare autoritatea competentă, din cadrul Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

(2) Autoritatea competentă se organizează la nivel central și în compartimente regionale corespunzătoare regiunilor de dezvoltare rurală. Modificări (1)

(3) Structura organizatorică, numărul maxim de posturi și atribuțiile autorității competente se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

Art. 9. -

(1) Pentru a opera pe teritoriul României orice cumpărător trebuie aprobat de autoritatea competentă în condițiile în care deține capacitatea informațională compatibilă cu sistemul de administrare a cotei de lapte și se angajează să transmită declarațiile solicitate de autoritatea competentă.

(2) Condițiile de aprobare și formularistica se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Aprobarea prevăzută la alin. (1) se acordă până la data de 1 iunie 2006.

Art. 10. -

(1) Livrarea laptelului de la producător la cumpărător, în cadrul cotei de lapte deținute pentru livrare, se realizează pe bază de documente care atestă cantitatea de lapte, volumetric și masic, și procentul de grăsime aferent cantității recepționate.

(2) Livrarea laptelui la cumpărători neaprobați de autoritatea competentă este interzisă.

Art. 11. -

(1) Cumpărătorul are responsabilitatea recepționării corecte a laptelui și a menținerii parametrilor înscriși în documentul care însoțește laptele pe tot parcursul, până la unitatea de destinație.

(2) Cumpărarea laptelui de la producători care nu dețin cotă individuală de lapte pentru livrări este interzisă.

Art. 12. -

Pentru crearea posibilității de restructurare a sectorului de producție a laptelui, din cota națională se constituie rezerva națională de lapte, ale cărei nivel, mod de alocare și reconstituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL III Susținere financiară

Art. 13. -

(1) Pentru protecția și susținerea sectorului, pe perioada anului de piață a laptelui, se instituie sistemul de susținere financiară, regimul de intervenție și măsurile comerciale pentru piață.

(2) Autoritatea competentă pentru administrarea măsurilor de intervenție și a celor comerciale pentru piață este Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

(3) Regimul de susținere financiară se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL IV Producția tradițională și ecologică

Art. 14. -

(1) Producția de lapte realizată de producător, procesată într-un mod tradițional conform unor specificații tehnice sau metode de fabricație codificate ori înregistrate, este supusă regimului produselor tradiționale și al cotei de lapte.

(2) Caracteristica de tradiționalitate a produsului lactat este determinată de recunoașterea istorică a acelui produs, specificația tehnică codificată de fabricare și de recunoașterea produsului realizat în mod tradițional la nivel național, regional sau local.

(3) Metodologia de înregistrare a produselor tradiționale realizate de un producător sau procesator care beneficiază de derogări în privința compoziției echipamentelor specifice de preparare, condiționare sau ambalare, precum și a spațiilor de maturare pentru produsele în cauză este stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

(4) Derogările prevăzute la alin. (3) nu absolvă producătorul de respectarea și menținerea stării de curățenie, precum și de efectuarea dezinfecției în mod regulat a echipamentelor adaptate acestui tip de activitate.

Art. 15. -

Producția de lapte și produse lactate, obținută în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, este supusă regimului cotelor de lapte.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 16. -

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale asigură supravegherea aplicării prevederilor ce reglementează sistemul de administrare a cotelor de lapte.

Art. 17. -

Faptele care constituie contravenție în domeniul organizării pieței laptelui și a produselor lactate, sancțiunile și persoanele împuternicite să constate săvârșirea contravențiilor și să aplice sancțiuni se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 6, art. 9, art. 10 alin. (2) și art. 11, care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 19. -

Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Prezenta ordonanță asigură crearea cadrului legal implementării de la data aderării României la Uniunea Europeană a prevederilor în domeniu ale Regulamentului nr. 1255/1999/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L 160 din 26 iunie 1999, pag. 48-72, ale Regulamentului nr. 1782/2003/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L 270 din 21 octombrie 2003, pag. 1-69, și ale Regulamentului nr. 1788/2003/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L 270 din 21 octombrie 2003, pag. 123-136.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor,
Răzvan Țîru
p. Ministrul finanțelor publice,
Mara Rîmniceanu,
secretar de stat

București, 11 august 2005.

Nr. 48.

ANEXA Nr. 1

DEFINIȚII

a. lapte: produsul provenit din mulgerea uneia sau mai multor vaci; Modificări (1)

b. alte produse lactate: orice produs lactat, altul decât laptele, în special laptele degresat, smântână din lapte, untul, iaurtul și brânzeturile care se vor transforma, dacă este cazul, în "echivalent lapte cu 3,8% grăsime" cu ajutorul unor coeficienți care urmează să fie stabiliți;

c. producător: agricultorul a cărui exploatație, este situată pe teritoriul geografic al României, care produce și comercializează lapte, sau se pregătește să o facă într-un timp foarte scurt;

d. exploatație agricolă: unitatea, în care se realizează producția de lapte, situată pe teritoriul României;

e. holding: ansamblul unităților de producție administrate de agricultor, situate pe teritoriul României;

f. agricultor: o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care grupul și membrii săi îl dețin, conform legislației naționale în vigoare, care desfășoară o activitate agricolă;

g. activitate agricolă: producția, creșterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulsul, creșterea și deținerea de animale în scopuri agricole sau menținerea de terenuri în bune condiții agricole și de mediu;

h. cumpărător: o întreprindere sau o grupare care cumpără lapte de la producător:

pentru a-l supune uneia sau mai multor operațiuni de colectare, de ambalare, de stocare și de răcire sau de prelucrare, inclusiv sub formă de sub-contractare;
pentru a-l ceda uneia sau mai multor întreprinderi care tratează sau prelucrează laptele sau alte produse lactate.

Cu toate acestea, este considerat cumpărător o grupare de cumpărători, situați în aceeași zonă geografică, care efectuează în contul aderenților săi operațiunile de gestionare administrativă și contabilă necesare plății taxei.

i. livrare: orice livrare de lapte, cu excepția oricărui alt produs lactat, de către un producător către un cumpărător, indiferent dacă transportul este asigurat de producător, de cumpărător, de întreprinderea care tratează sau prelucrează aceste produse sau de către o terță persoană;

j. vânzare directă: orice vânzare sau transfer de lapte de la producător direct către consumator, precum și orice vânzare sau transfer a altor produse lactate efectuată de un producător. Respectând definiția "livrării" menționate la lit. (i), se poate adapta definiția "vânzării directe", pentru a asigura, în special, că nici o cantitate de lapte sau de alte produse lactate comercializate nu este exclusă din sistemul perceperii taxei;

k. comercializare: livrarea laptelui sau vânzarea directă de lapte sau a altor produse lactate;

l. cantitate națională de referință: cantitatea de referință stabilită de către Comisie pentru fiecare stat membru;

m. cantitate individuală de referință: cantitatea de referință alocată producătorului la data de 1 aprilie a unei perioade de douăsprezece luni; Modificări (1)

n. cantitate de referință disponibilă: cantitatea la dispoziția producătorului la 31 martie a perioadei de 12 luni pentru care este calculată taxa, ținându-se cont de toate transferurile, vânzările, conversiile și realocările temporare prevăzute în prezentul regulament și intervenite în cursul acestei perioade de douăsprezece luni. Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE

Codul NC Denumirea produselor
0403 10 51 până la 99 și Zară, lapte coagulat și smântână, iaurt, chefir și alte tipuri de lapte și smântână fermentate sau acidulate, concentrate sau nu sau cu adaos de zahăr sau îndulcitori, nearomatizate, fără adaos de fructe, nuci sau cacao
0403 90 71 până la 99
ex 0405 Unt și alte substanțe grase provenite din lapte; paste lactate tartinabile
0405 20 - Paste lactate tartinabile
0405 20 10 -- cu un conținut de grăsimi cuprins între 39% sau mai mult și cel mult 60% din greutate
0405 20 30 --- cu un conținut de grăsimi cuprins între 60% sau mai mult și cel mult 75% din greutate
ex 1517 Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni de diferite grăsimi sau uleiuri prevăzute în acest capitol, altele decât grăsimi și uleiuri alimentare sau decât fracțiunile acestora de la poziția codului NC 1516:
1517 10 - Margarina, exclusiv margarina lichidă
1517 10 10 - -- cu un conținut de grăsimi de lapte de peste 10%, dar care să nu depășească 15% din greutate
1517 90 - Altele:
1517 90 10 -- cu un conținut de grăsimi de lapte de peste 10%, dar care să nu depășească 15% din greutate
ex 1702 Lactoză și sirop de lactoză 1702 11 00 -- care conțin în greutate 99% sau mai multă lactoză, exprimată în lactoză anhidră, calculată pe materie uscată
ex 1704 Produse zaharoase (inclusiv ciocolata albă), care nu conțin cacao:
ex 1704 90 - Altele, excluzând extracte de lemn dulce care conțin zaharoze în proporție de peste 10% din greutate, dar care nu conțin alte substanțe adăugate
ex 1806 Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao, excluzând pudra de cacao îndulcită numai cu adaos de zaharoză cu codul NC 1806 10
ex 1901 Extracte de malț; preparate alimentare din făină, griș, amidon sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție mai mică de 40% din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nemenționate sau necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produse cu codurile NC 0401-0404, care nu conțin cacao sau conțin cacao într-o proporție mai mică de 5% din greutate calculată pe o bază complet degresată, nemenționate sau necuprinse în altă parte:
1901 10 00 - Preparate pentru alimentația copiilor, pentru vânzarea cu amănuntul
1901 20 00 - Amestecuri și paste pentru prepararea produselor de brutărie, de patiserie și a biscuiților de la poziția nr. 1905
1901 90 - altele:
-- altele:
1901 90 91 --- care nu conțin grăsimi de lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză sau amidon sau care conțin mai puțin de 1,5% grăsimi de lapte, 5% zaharoză (inclusiv zahăr invertit) sau izoglucoză, 5% glucoză sau amidon excluzând preparatele alimentare sub formă de pudră din produsele de la pozițiile 0401-0404
1901 90 99 --- altele
ex 1902 Paste făinoase fierte sau nu, umplute (cu carne sau alte substanțe) sau preparate altfel, de exemplu sub formă de spaghete, macaroane, fidea, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, cușcuș preparat sau nepreparat:
1902 19 - Paste făinoase nefierte, neumplute sau altfel preparate
1902 20 - -- altele - Paste făinoase umplute, fierte sau nefierte sau altfel preparate:
1902 20 91 -- altele:
1902 20 99 --- Fiert
1902 30 --- altele
1902 40 - alte paste făinoase
1902 40 90 - Cușcuș
1904 -- Altele
1905 Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu, cereale); cereale (altele decât porumb) sub formă de grăunțe, fulgi sau alte grăunțe preparate (cu excepția făinii și grișului), parțial fierte sau altfel preparate, nemenționate sau nespecificate în altă parte. Produse de brutărie, de patiserie, prăjituri, biscuiți și alte produse de acest tip, cu sau fără cacao; hostii, casete goale pentru medicamente, vafe cu capac, hârtie de orez și alte produse similare:
1905 10 00 - Pâine crocantă
1905 20 - Turtă dulce și alte produse similare
1905 30 - Biscuiți dulci; vafe și alveole
1905 40 - Pesmeți, pâine prăjită și alte produse prăjite
1905 90 - altele:
-- altele:
1905 90 40 --- Vafe și alveole cu un conținut de apă mai mare de 10% din greutate
1905 90 45 --- Biscuiți
1905 90 55 --- Produse extrudate sau expandate, aromatizate sau sărate
1905 90 60 ---- la care s-au adăugat îndulcitori (edulcoranți)
1905 90 90 ---- altele
ex 2004 Alte legume preparate sau conservate, altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția nr. 2006:
2004 10 - Cartofi:
-- altele:
2004 10 91 --- sub formă de făină, griș sau fulgi
ex 2005 Alte legume preparate sau conservate, altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția nr. 2006:
2005 20 - Cartofi:
2005 20 10 -- sub formă de făină, griș sau fulgi
ex 2008 Fructe, nuci și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori (edulcoranți) sau de alcool, nemenționate și necuprinse în altă parte:
- Nuci, arahide și alte semințe, amestecate între ele sau nu:
2008 11 -- Arahide:
2008 11 10 --- Unt de arahide
2105 00 Înghețată și alte forme de gheață comestibilă cu sau fără cacao
ex 2106 Preparate alimentare nemenționate și necuprinse în altă parte, excluzând preparatele alcoolice compuse care sunt prevăzute în codul NC 2106 90 20 și siropuri de zahăr aromate sau cu adaos de coloranți care sunt prevăzute de codurile NC 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 și 2106 90 59
ex 2202 Ape, inclusiv ape minerale gazoase care conțin zahăr sau alte produse de îndulcit (edulcoranți) sau substanțe aromatizante și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția nr. 2009:
2202 90 - altele:
-- altele, cu un conținut de grăsimi provenite din produsele cuprinse la pozițiile 0401-0404:
2202 90 91 - -- mai puțin de 0,2% din greutate
2202 90 95 --- egal sau mai mare de 0,2%, dar care să nu depășească 2%
2202 90 99 --- de 2% sau mai mult din greutate
ex 2208 Alcool etilic nedenaturat cu o concentrație de alcool în funcție de volum de până la 80% vol.; rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase:
2208 70 - Lichioruri și siropuri concentrate altele:
2208 90 -- alte rachiuri și băuturi spirtoase, prezentate în recipiente:
--- cu un conținut care să nu depășească doi litri;
---- altele:
2208 90 69 ----- alte băuturi spirtoase
--- cu un conținut mai mare de doi litri:
2208 90 78 ---- alte băuturi spirtoase
ex 3302 Amestecuri de substanțe odorante și amestecuri (inclusiv soluții alcoolice) cu o bază din una sau mai multe din aceste substanțe, de tipul celor folosite ca materie primă în industrie; alte preparate bazate pe substanțe odorante de tipul celor folosite pentru fabricarea băuturilor:
3302 10 - de tipul celor pentru industria alimentară și de băuturi:
-- de tipul celor folosite în industria de băuturi:
3302 10 29 ----- altele
3501 Cazeină, cazeinați și alți derivați din cazeină; cleiuri de cazeină
ex 3502 Albumine, albuminați și alți derivați din albumine:
3502 20 - Albumină din lapte, inclusiv concentratele de două sau mai multe proteine din zer:
-- altele:
3502 20 91 --- uscate (în foi, solzi, fulgi, pudră)
3502 20 99 --- altele
;
se încarcă...