Guvernul României

Ordonanța nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 august 2005 până la 01 septembrie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță 24/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.16 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

Prezenta ordonanță stabilește strategia și cadrul legal privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, activitate publică de interes național.

Art. 2. -

(1) În înțelesul prezentei ordonanțe, următorii termeni se definesc astfel:

a) deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

b) animal - orice animal vertebrat sau nevertebrat (inclusiv pești, reptile și amfibii);

c) animal de interes economic - orice animal crescut sau deținut, în mod obișnuit, în scopul desfășurării unei activități economice; Modificări (1)

d) animal de companie - orice animal care aparține speciilor hrănite și deținute de om în alte scopuri decât cele comerciale și nu este destinat consumului uman;

e) unități de creștere a animalelor - unități care aparțin persoanelor fizice sau juridice, inclusiv instituțiilor publice, în care sunt deținute animale în scopul creșterii, exploatării ori în alt scop, inclusiv pentru cercetare științifică, care necesită autorizații și/sau aprobări în vederea desfășurării activității specifice;

f) crescători individuali de animale - persoane fizice care cresc sau dețin animale de interes economic în gospodăriile individuale pentru consum propriu;

g) ecarisare - activitatea de colectare a deșeurilor de origine animală/subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activitățile de transport, depozitare și manipulare a acestora, după caz;

h) unitate de ecarisare - unitate aparținând persoanelor fizice sau juridice, inclusiv instituțiilor publice care desfășoară activități de ecarisare în baza autorizării și/sau aprobării, după caz, potrivit prevederilor legale;

i) neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea de ecarisare a deșeurilor de origine animală urmată de procesarea sau de incinerarea/coincinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora în condițiile stabilite de prezenta ordonanță;

j) unitate de neutralizare a deșeurilor de origine animală - unitate aparținând persoanelor fizice sau juridice, inclusiv instituțiilor publice care desfășoară activități de neutralizare a deșeurilor de origine animală în baza autorizării și/sau aprobării, după caz, potrivit prevederilor legale.

(2) În înțelesul prezentei ordonanțe, noțiunea deșeuri de origine animală nu include conținutul tractusului intestinal colectat la abator, bălegarul sau purinul.

Art. 3. -

Deșeurile de origine animală se neutralizează în unități autorizate și aprobate sanitar-veterinar și de mediu în condițiile legii.

Art. 4. -

Persoanele fizice sau juridice din activitatea cărora rezultă deșeuri de origine animală, precum și unitățile de ecarisare și neutralizare a deșeurilor de origine animală au obligația să respecte cerințele privind colectarea, transportul, depozitarea, manipularea, prelucrarea, utilizarea, procesarea, comercializarea și, în unele cazuri specifice, importul, exportul și tranzitul deșeurilor de origine animală, respectiv al subproduselor animale și al produselor derivate de la acestea, care nu sunt destinate consumului uman, stabilite prin normele sanitare veterinare.

Art. 5. -

Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

Art. 6. -

(1) În zone izolate, în care ecarisarea se face cu dificultate, îngroparea cadavrelor este permisă în locuri special amenajate, pe baza aprobării și autorizării sanitare veterinare și de mediu.

(2) Localitățile cărora li se aplică prevederile alin. (1), precum și condițiile de îngropare se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, la propunerea direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, pe baza cererii consiliului local respectiv.

Art. 7. -

(1) Prezenta ordonanță nu se referă la:

a) dreptul autorităților veterinare competente de a dispune incinerarea și/sau îngroparea deșeurilor de origine animală, în cazul unui focar de boală epizootică, atunci când nu sunt îndeplinite cerințele de colectare în siguranță de către unitățile de ecarisare și există posibilitatea răspândirii unor boli transmisibile ale animalelor;

b) posibilitatea de a îngropa sau de a incinera cadavre provenite de la animale crescute ca animale de companie de către proprietarii acestora în unități autorizate și/sau aprobate pentru acest scop, potrivit legii;

c) funcționarea conform legii a unităților de incinerare aparținând unităților de învățământ, cercetare, clinicilor și laboratoarelor și care sunt destinate numai acestor unități în vederea desfășurării activității specifice.

(2) Derogările stabilite la alin. (1) nu exclud obligația de a fi solicitate emiterea documentelor legale și păstrarea evidențelor veterinare cu privire la deșeurile de origine animală.

Art. 8. -

(1) Unitățile de ecarisare au obligația de a păstra evidențele veterinare referitoare la deșeurile de origine animală preluate, respectiv privind cantitățile colectate, modul de transport și, după caz, destinația acestora.

(2) Consiliul local are obligația de a păstra evidențele veterinare, în cazul crescătorilor individuali de animale și al persoanelor fizice care dețin animale ce nu sunt destinate activităților economice.

(3) Unitățile care desfășoară activitatea de neutralizare a deșeurilor de origine animală au obligația de a păstra înregistrările și evidențele veterinare privind modul de procesare a cantităților colectate, transportate și neutralizate.

(4) Mișcarea internă, importul, tranzitul, exportul și comerțul cu produse și subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sunt supuse certificării sanitare veterinare, în condițiile legii.

(5) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se stabilesc, prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, documentele și evidențele veterinare în aplicarea prevederilor alin. (1)-(4) și ale art. 7 alin. (2).

Art. 9. -

(1) Funcționarea unităților de creștere a animalelor, a unităților de producție, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală este permisă când îndeplinesc următoarele cerințe:

a) dețin instalații proprii de neutralizare, respectiv de procesare sau de incinerare/coincinerare, autorizate și aprobate în condițiile legii și care sunt folosite exclusiv pentru necesitățile proprii; sau

b) au încheiat un contract cu unități de ecarisare autorizate și aprobate, pentru categoria de subproduse pe care le colectează.

(2) Consiliile locale sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a celor găsite moarte pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective pentru care nu se poate identifica proprietarul.

(3) Consiliile locale au obligația de a-și asigura fie instalații de incinerare/coincinerare autorizate și aprobate în condițiile legii și care sunt folosite exclusiv pentru necesitățile proprii, fie de a-și asigura contractual serviciile unei unități de ecarisare. Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Crescătorii individuali de animale sunt obligați să anunțe în cel mai scurt timp consiliul local asupra morții animalelor la care se referă prezenta ordonanță. Modificări (1)

(2) Consiliul local sesizat în condițiile alin. (1) are obligația să anunțe imediat unitatea de ecarisare. Modificări (1)

(3) În cazul localităților izolate, stabilite potrivit art. 6 alin. (2), neutralizarea cadavrelor de animale este organizată de consiliul local.

Art. 11. -

(1) Animalele moarte în timpul transportului sunt dirijate, pe cât posibil, până la destinație sau până la prima oprire.

(2) În cazul în care nu pot fi transportate până la destinație sau până la punctul de oprire, neutralizarea deșeurilor de origine animală prevăzute la alin. (1) se organizează de către consiliul local al unității administrativ-teritoriale pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul.

(3) În caz de forță majoră sau în cazul morții animalelor aflate în transhumanță, aparținând crescătorilor individuali de animale, responsabilitatea pentru neutralizarea acestora o are consiliul local din zona respectivă.

Art. 12. -

(1) Activitatea de neutralizare a deșeurilor de origine animală pe teritoriul României se concesionează conform legislației în vigoare.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale are calitatea de concedent, în numele statului, al activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, activitate publică de interes național.

Art. 13. -

(1) Activitatea de neutralizare a deșeurilor de origine animală este sprijinită de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

(2) Nivelul sprijinului și modul de acordare a acestuia se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Cheltuielile eligibile pentru realizarea sau modernizarea instalațiilor proprii de procesare, respectiv de incinerare/coincinerare, autorizate și aprobate în condițiile legii, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) și alin. (3), precum și nivelul acestora se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, și se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Finanțarea cheltuielilor ocazionate de asigurarea contractuală a serviciilor de neutralizare a deșeurilor de origine animală, prevăzute la art. 9 alin. (3), se asigură integral prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. -

(1) Activitatea de neutralizare a deșeurilor de origine animală incluzând colectare, transport, depozitare, manipulare, sortare, procesare, incinerare/coincinerare este supusă inspecției și controlului sanitar veterinar, în scopul prevenirii și răspândirii de boli la animale și oameni.

(2) Supravegherea și controlul unităților implicate în neutralizarea deșeurilor de origine animală se asigură prin medicii veterinari oficiali.

Art. 15. -

Persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, Ministerul Administrației și Internelor, pecum și de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor verifică modul de respectare a prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 16. -

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON):

1. neanunțarea în termenele stabilite a unităților de ecarisare sau consiliilor locale;

2. neluarea măsurilor pentru depozitarea cadavrelor de animale în ferme sau exploatații în condiții care să prevină îmbolnăvirea animalelor, oamenilor sau poluarea mediului;

b) cu amendă de la 800 lei (RON) la 1.200 lei (RON):

1. neridicarea în termenele stabilite a deșeurilor de origine animală;

2. neîntocmirea evidențelor veterinare cu privire la deșeurile de origine animală în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu privire la materiile rezultate în urma neutralizării ori procesării acestora;

3. neluarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare pentru depozitarea deșeurilor de origine animală în unitățile de tăiere, procesare, depozitare sau comercializare a produselor de origine animală ori implicate în activitatea de neutralizare a deșeurilor de origine animală;

4. transportul, respectiv depozitarea sau manipularea deșeurilor de origine animală, în unități neautorizate și neaprobate pentru această activitate, în condițiile legii; Modificări (1)

c) cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON):

1. abandonarea, depunerea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte locuri decât cele organizate și autorizate și/sau aprobate în acest scop;

2. neorganizarea de către consiliile locale a locurilor de îngropare prevăzute la art. 6 sau neîndeplinirea de către acestea a condițiilor de organizare și funcționare;

d) cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 2.500 lei (RON):

1. neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau nedeținerea de instalații proprii de neutralizare a deșeurilor de origine animală, autorizate și aprobate în condițiile legii, de către unitățile de producție, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală. Suplimentar amenzii, fapta se sancționează și cu retragerea aprobării și/sau cu anularea autorizației de funcționare, în baza notificării făcute de organismele de control prin conducătorii acestor instituții;

2. neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau neorganizarea neutralizării deșeurilor de origine animală, în condițiile legii, de către consiliile locale.

Art. 17. -

Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta ordonanță, agentul constatator făcând mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Art. 18. -

Sancțiunile se aplică de către persoane împuternicite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, pentru contravențiile prevăzute la art. 16 lit. a) pct. 2, lit. b) și c), precum și de Ministerul Administrației și Internelor, pentru contravențiile prevăzute la art. 16 lit. a) pct. 1, lit. b) pct. 2 și lit. c), conform legislației specifice în vigoare.

Art. 19. -

Dispozițiile referitoare la contravențiile menționate la art. 16-18 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 20. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta ordonanță transpune parțial legislația Uniunii Europene referitoare la regulile de sănătate cu privire la subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman, respectiv Regulamentul Parlamentului și al Consiliului European nr. 1.774/2002, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 273 din 10 octombrie 2002.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor,
Răzvan Țîru
Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finanțelor publice,
Mara Rîmniceanu,
secretar de stat

București, 11 august 2005.

Nr. 47.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...