Guvernul României

Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice

Modificări (3), Puneri în aplicare (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 iulie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Producătorii agricoli și silvici organizați în societăți comerciale, societăți agricole sau în alte forme de asociere în agricultură, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, Legii cooperației agricole nr. 566/2004, sau în orice altă formă de asociere conform legislației în vigoare pot fi recunoscuți ca grupuri de producători, dacă au ca principal scop valorificarea producției membrilor asociați și îndeplinesc condițiile stabilite prin prezenta ordonanță.

(2) Pot fi recunoscute ca grupuri de producători și alte societăți agricole sau organizații de producători decât cele prevăzute la alin. (1), dacă îndeplinesc și respectă condițiile de recunoaștere prevăzute de prezenta ordonanță.

Art. 2. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) producător - persoana fizică sau juridică care își valorifică producția proprie în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

b) grup de producători - o asociere de producători agricoli (uniune) care are ca scop identificarea piețelor de desfacere, adaptarea producției și valorificarea acesteia în funcție de necesitățile pieței, urmărind asigurarea calității produselor, concentrarea ofertei și aprovizionarea ritmică a pieței; Modificări (1)

c) valoarea producției comercializate - valoarea fără TVA a producției realizate de membrii grupului de producători și valorificate prin intermediul acestuia. Modificări (1)

Art. 3. -

Grupurile de producători sunt persoane juridice de drept privat care îndeplinesc condițiile și criteriile prevăzute la art. 4-6.

CAPITOLUL II Recunoașterea funcționării de către autoritatea competentă Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (2)

(1) Grupurile de producători pot să solicite de la autoritatea competentă a statului recunoașterea sau recunoașterea preliminară, după caz.

(2) Autoritatea competentă a statului este Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Art. 5. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Grupurile de producători funcționează și pot fi recunoscute pentru unul sau mai multe grupe de produse, care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe.

Art. 6. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(1) Principalele criterii de recunoaștere a grupului de producători sunt:

a) îndeplinește condițiile minime de recunoaștere privind numărul de membri și valoarea producției comercializate în comun, prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe;

b) permite membrilor săi să beneficieze de asistență tehnică privind tehnologiile de cultură și protecția mediului;

c) dispune de conducere și mijloace tehnice care îi permit să asigure managementul comercial și bugetar pentru funcționarea grupului.

(2) Perioada minimă de funcționare a grupului de producători, în condițiile prezentei ordonanțe, nu poate fi mai mică de un an.

CAPITOLUL III Aviz de recunoaștere/retragere Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Avizul de recunoaștere preliminară se solicită de grupurile de producători în condițiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe.

(2) Recunoașterea definitivă se acordă în termen de 3-5 ani.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Avizul de recunoaștere se eliberează în termen de maximum 3 luni de la data depunerii cererii de recunoaștere. Modificări (1)

(2) Respingerea cererii de recunoaștere se comunică solicitantului în scris, motivat, în termen de 30 de zile. Modificări (2)

Art. 9. - Modificări (2)

Responsabilitatea verificării îndeplinirii criteriilor și condițiilor de recunoaștere a grupului de producători, precum și a modului de utilizare a sprijinului financiar revine autorității competente a statului, care eliberează avizul de recunoaștere.

Art. 10. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Modelul avizului de recunoaștere și de recunoaștere preliminară și cel al deciziei de retragere a recunoașterii grupului de producători se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe.

Art. 11. - Modificări (3)

Avizul de recunoaștere a grupului de producători poate fi retras de către autoritatea emitentă printr-o decizie de retragere a recunoașterii grupului de producători, în cazul în care:

a) nu mai sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere privind numărul de membri și valoarea produselor comercializate;

b) avizul de recunoaștere a fost obținut prin prezentarea de date neconforme realității;

c) nu își respectă obligațiile față de membrii grupului de producători.

CAPITOLUL IV Obiectul de activitate și funcționare

Art. 12. - Modificări (2)

Grupurile de producători funcționează pe baza statutului propriu aprobat de adunarea generală.

Art. 13. - Modificări (3)

Obiectul de activitate al grupurilor de producători constă în:

a) identificarea piețelor de desfacere și propunerea planificării producției membrilor conform cererii pieței, în condiții de calitate, conform standardelor de comercializare în vigoare;

b) plasarea pe piață a produselor obținute de membrii grupului de producători;

c) aplicarea unor reguli unitare de calitate a producției pentru toți membrii grupului;

d) aprovizionarea în comun cu materiale și servicii pentru membrii grupului;

e) asigurarea utilizării tehnicilor de producție, a modalităților de gestiune a deșeurilor, care să nu dăuneze mediului, în special pentru protecția apei, solului și a peisajului natural.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Calitatea de membru al unui grup de producători poate fi dobândită de către orice producător agricol sau silvic care deține legal o bază de producție și își declară în scris intenția de a comercializa producția agricolă ori silvică proprie în cadrul unui grup de producători și plătește cotizația, în conformitate cu statutul. Modificări (1)

(2) Producătorii care au dobândit calitatea de membru al grupului de producători se pot retrage din grup, renunțând la calitatea de membru, cu respectarea unui termen de preaviz a cărui durată, stabilită prin statut, diferă în funcție de produs sau grupă de produse. Puneri în aplicare (1)

Art. 15. -

Membrii grupului de producători au următoarele obligații:

a) să respecte și să aplice hotărârile adoptate de conducerea grupului de producători cu privire la normele de producție, condițiile de valorificare și protecția mediului;

b) să valorifice, prin intermediul grupului de producători, procentul stabilit în statut, dar nu mai puțin de 75% din producția destinată valorificării.

Art. 16. - Modificări (2)

Grupurile de producători pot fuziona în cadrul aceleiași grupe de produse sau se pot diviza, păstrându-și recunoașterea ca grup de producători, cu respectarea dimensiunilor și criteriilor stabilite pentru produsul sau grupa respectivă de produse.

CAPITOLUL V Avantaje financiare

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Grupurile de producători pot beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și pot solicita eliberarea acestuia în numele membrilor lor, cu acordul scris al acestora.

(2) Destinația, modul și condițiile de acordare a sprijinului financiar se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

(3) Grupurile de producători pot beneficia de credite de investiții acordate de la bugetul de stat, pe baza unor programe de finanțare, potrivit legislației în vigoare.

(4) La accesarea programelor de finanțare pentru investiții, grupul de producători poate beneficia de cumularea plafoanelor maxime aferente fiecărui membru, astfel:

a) integral, dacă are până la 10 membri;

b) 70% din fondul aferent numărului total de membri, dacă are între 10 și 20 de membri;

c) 50% din fondul aferent numărului total de membri, dacă are între 20 și 50 de membri;

d) 25% din fondul aferent numărului total de membri, dacă are peste 50 de membri.

Art. 18. - Modificări (1)

Grupurile de producători nu pot beneficia de dublă finanțare publică pentru aceeași activitate.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 19. - Modificări (1)

Normele de aplicare a prezentei ordonanțe se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

Art. 20. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Legea nr. 277/2004 privind constituirea, recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice și piscicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 30 iunie 2004, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 21. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 14 iulie 2005.

Nr. 37.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...