Parlamentul României

Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 476 din 30 iunie 2015.

În vigoare de la 03 iulie 2015 până la 25 decembrie 2015, fiind înlocuit prin Lege 346/2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2015, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2015, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanțe publice și economie:

1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2015;

2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015;

3. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative;

4. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare;

5. reglementări privind cazierul fiscal;

6. măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții;

7. măsuri privind autorizarea și plata obligațiilor financiare la organisme și organizații internaționale la care România este parte;

8. reglementări privind aplicarea unor măsuri de protecție socială pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective la unii operatori economici din industria de apărare;

9. reglementări privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți;

10. modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor;

11. reglementarea unor măsuri speciale în procedura de valorificare a creanțelor statului aflate în portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului;

12. reglementarea unor măsuri privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a unor active și/sau active funcționale prin procedura de dare în plată;

13. abrogarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 560/2004;

14. măsuri de eficientizare a activității unor operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat și modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

15. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare;

16. modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;

17. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările ulterioare;

18. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

19. reglementarea unor măsuri cu privire la titlurile de participare deținute de Compania Națională "Poșta Română" - S.A.

II. Transporturi și infrastructură:

1. modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată;

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2012, cu modificările ulterioare;

3. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare;

4. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare;

5. înființarea Autorității de Reformă Feroviară;

6. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7. măsuri privind instituirea spațiului feroviar unic european pe teritoriul României.

III. Agricultură, dezvoltare rurală și mediu:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014;

4. modificarea art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare;

5. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;

6. reglementarea unor măsuri privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, monitorizarea și raportarea prețurilor acestora.

IV. Afaceri interne:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare;

2. aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate.

V. Justiție:

- reglementări privind statutul personalului de probațiune.

VI. Dezvoltare regională, administrație publică, fonduri externe nerambursabile:

1. reglementarea unor măsuri în domeniul cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale;

2. modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile;

4. modificarea și completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

VII. Sănătate:

- completarea art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală, republicată, cu modificările ulterioare.

VIII. Servicii sociale:

1. modificarea și completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, precum și abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare.

IX. Educație și cercetare științifică:

1. măsuri privind aprobarea și realizarea manualelor școlare;

2. reglementări privind asigurarea calității în formarea profesională a adulților;

3. modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare;

4. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice referitoare la Planul național de cercetare, dezvoltare și inovare pe perioada 2015-2020 (PNCDI III);

5. modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare;

6. măsuri privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare.

X. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege

XI. Măsuri de corelare legislativă ce pot interveni în reglementarea domeniilor prevăzute la pct. I-IX

Art. 2. -

În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2015. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 30 iunie 2015.

Nr. 182.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...