Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere

Modificări (5), Puneri în aplicare (1), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 30 iunie 2015.

În vigoare de la 30 iunie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal și întărirea capacității de implementare, monitorizare și control privind lupta împotriva tăierilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier național și din vegetația forestieră de pe terenurile din afara acestuia, care, în perioada 2008-2014, sunt în volum mediu anual de circa 8,8 milioane mc, conform informațiilor furnizate de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice București - Serviciul inventarul forestier național,

ținând seama de faptul că problematica tăierilor ilegale de arbori, fiind de siguranță națională, a făcut obiectul analizei în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării organizat în data de 9 iunie 2015, unde s-a evidențiat soluționarea în regim de urgență a acestei problematici, inclusiv prin înființarea Gărzilor forestiere,

se evidențiază situația extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, ținând cont și de faptul că un asemenea volum de masă lemnoasă tăiată ilegal nu a mai fost constatat în ultimii 25 de ani.

Ținând cont de importanța existenței unui mecanism unic de control care să înlăture paralelismele și să elimine astfel evaluarea fiscală diferită sau chiar contrară a aceleiași operațiuni economice,

apreciind că neadoptarea de urgență a unor măsuri de îmbunătățire a activității de implementare, monitorizare și control în domeniul silviculturii de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate de România, legate de implementarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn,

luând în considerare faptul că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat și că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecințe negative asupra ecosistemelor forestiere, reorganizarea fiind absolut necesară pentru reglementarea în mod unitar și identificarea unor soluții viabile de implementare, monitorizare și control al regimului silvic și în special de reducere a tăierilor ilegale,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Se înființează Gărzile forestiere, denumite în continuare Gărzi, prevăzute în anexa nr. 1, ca instituții publice cu personalitate juridică, în subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin preluarea atribuțiilor activităților, a posturilor și a personalului de la comisariatele de regim silvic și cinegetic, denumite în continuare CRSC, care se desființează. Modificări (1)

(2) Organizarea și funcționarea Gărzilor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Puneri în aplicare (1)

(3) CRSC se desființează la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2).

(4) Activitatea Gărzilor este coordonată tehnic la nivel central de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin secretarul de stat pentru păduri și prin structura care coordonează activitatea în domeniul silvic și cinegetic din cadrul acesteia, și se desfășoară la nivel teritorial. Modificări (1)

Art. 2. -

Principalele atribuții ale Gărzilor sunt următoarele:

a) monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier național;

b) monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic național;

c) monitorizarea și controlul trasabilității materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. - Modificări (4)

(1) Numărul maxim de posturi pentru Gărzi este de 617, din care:

a) 545 de posturi pentru personal silvic cu atribuții de control și implementare;

b) 72 de posturi pentru persoane cu atribuții auxiliare domeniului, din care: 18 posturi cu pregătire juridică, 18 posturi cu pregătire economică și 36 de posturi cu diferite atribuții - resurse umane, achiziții, investiții, administrativ.

(2) Numărul minim de posturi pentru o Gardă este de 40.

Art. 4. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2005, salariile de bază ale personalului din cadrul Gărzilor se stabilesc la nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Salariul de bază al funcției de inspector-șef din cadrul Gărzilor se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de inspector general adjunct din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(3) Salariul de bază al funcției de director din cadrul Gărzilor se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de director din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(4) Salariul de bază al funcției de șef de serviciu din cadrul Gărzilor se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de șef serviciu din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(5) Salariul de bază al funcției de șef birou din cadrul Gărzilor se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de șef birou din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(6) Salariul de bază al funcției de consilier superior se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de consilier superior din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(7) Salariul de bază al funcției de consilier principal se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de consilier principal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(8) Salariul de bază al funcției de consilier asistent se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de consilier asistent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(9) Salariul de bază al funcției de consilier debutant se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de consilier debutant din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(10) Salariul de bază al funcției de referent de specialitate, grad superior, se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de referent de specialitate, grad superior, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(11) Salariul de bază al funcției de auditor superior se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de auditor superior din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(12) Salariul de bază al funcției de auditor principal se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de auditor principal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(13) Salariul de bază al funcției de consilier juridic superior se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de consilier juridic superior din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(14) Salariul de bază al funcției de consilier juridic principal se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de consilier juridic principal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(15) Salariul de bază al funcției de consilier juridic asistent se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de consilier juridic asistent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(16) Salariul de bază al funcției de consilier juridic debutant se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de consilier juridic debutant din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(17) Salariul de bază al funcției de referent, grad superior, se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de referent, grad superior, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(18) Salariul de bază al funcției de muncitor, grad III, se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de muncitor calificat, grad III, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

Art. 5. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Gărzilor se asigură integral de la bugetul de stat.

(2) Conducerea Gărzilor este asigurată de câte un inspector- șef, funcționar public de conducere, care are calitatea de ordonator terțiar de credite, în condițiile legii.

Art. 6. -

(1) Gărzile preiau patrimoniul de la fostele CRSC, pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (2).

(2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) cuprinde și posturile, personalul, prevederile bugetare și execuția bugetară până la data preluării.

(3) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele instituțiilor existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului, până la încheierea protocoalelor de predare-preluare.

(4) Personalul de la fostele CRSC se preia, cu respectarea statutului aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (2).

(5) Personalul preluat de la fostele CRSC, în condițiile prevăzute la alin. (4), este supus, în termen de maximum 90 de zile de la preluare, evaluării de integritate, care constituie cerință specifică ocupării posturilor din cadrul Gărzilor, sub sancțiunea eliberării din funcția publică sau încetării raportului de muncă, după caz. Modificări (1)

(6) Personalul din cadrul Gărzilor este supus periodic evaluării prevăzute la alin. (5). Costurile acestor evaluări se suportă din bugetul Gărzilor. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Ocuparea posturilor din cadrul Gărzilor se face numai cu promovarea evaluărilor de integritate, prevăzute la art. 6 alin. (5).

(2) Procedura de organizare și desfășurare a evaluării de integritate pentru personalul Gărzilor se stabilește prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (2).

Art. 8. -

Consumul normat de carburanți este de 500 litri/lună/autoturism sau autoutilitară. Nu se consideră depășiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau pentru fiecare Gardă, după caz.

Art. 9. -

Gărzile se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile și acordurile, precum și în toate litigiile în care fostele CRSC sunt parte.

Art. 10. -

(1) Personalul Gărzilor, care are atribuții de implementare, monitorizare și control, poartă, în timpul serviciului, uniformă, însemne distinctive, ecusoane, care se atribuie gratuit.

(2) În anumite situații, în realizarea atribuțiilor de serviciu, personalul prevăzut la alin. (1) poate îmbrăca ținuta civilă.

(3) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul prevăzut la alin. (1) este învestit cu exercițiul autorității publice și beneficiază de protecție, potrivit legii.

Art. 11. - Modificări (1)

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GABRIEL OPREA

Contrasemnează:
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Grațiela Leocadia Gavrilescu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

București, 30 iunie 2015.

Nr. 32.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

LISTA
Gărzilor forestiere, a sediilor acestora și a județelor arondate

Nr. crt. Denumirea Sediul Județele arondate
1 Garda Forestieră Brașov Municipiul Brașov Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu
2 Garda Forestieră București Municipiul București Municipiul București, Călărași, Constanța, Ilfov, Giurgiu, Ialomița, Teleorman
3 Garda Forestieră Cluj Municipiul Cluj-Napoca Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș
4 Garda Forestieră Focșani Municipiul Focșani Brăila, Buzău, Galați, Tulcea, Vrancea, Vaslui
5 Garda Forestieră Oradea Municipiul Oradea Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj
6 Garda Forestieră Ploiești Municipiul Ploiești Argeș, Dâmbovița, Prahova
7 Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea
8 Garda Forestieră Suceava Municipiul Suceava Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava
9 Garda Forestieră Timișoara Municipiul Timișoara Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

ANEXA Nr. 2

TABEL
privind salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul Gărzilor forestiere

Nr. crt. Funcția Salariu de bază aferent vechimii minime Salariu de bază aferent vechimii maxime
1 inspector-șef 9.593 lei 10.188 lei
2 director 9.593 lei 10.188 lei
3 șef de serviciu 8.078 lei 8.728 lei
4 șef birou 7.174 lei 7.799 lei
5 consilier superior 5.314 lei 5.639 lei
6 consilier principal 4.028 lei 4.271 lei
7 consilier asistent 3.043 lei 3.279 lei
8 consilier debutant 2.402 lei 2.477 lei
9 referent de specialitate, grad superior 4.273 lei 4.455 lei
10 auditor grad superior 6.155 lei 6.525 lei
11 auditor grad principal 3.996 lei 4.213 lei
12 consilier juridic superior 5.314 lei 5.639 lei
13 consilier juridic principal 4.028 lei 4.271 lei
14 consilier juridic asistent 3.043 lei 3.279 lei
15 consilier juridic debutant 2.402 lei 2.477 lei
16 referent, grad superior 3.129 lei 3.256 lei
17 muncitor, grad III 2.371 lei 2.530 lei

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...