Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (51) se introduc două noi alineate, alineatele (52) și (53), cu următorul cuprins: Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

"

(52) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), autoritățile administrației publice locale pot stabili o creștere salarială pentru personalul angajat în instituțiile publice locale de până la 12%, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: Referințe în jurisprudență (1)

a) încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat; Jurisprudență relevantă (1)

b) încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale. Jurisprudență relevantă (1)

(53) În aplicarea prevederilor alin. (52), autoritățile administrației publice locale pot stabili creșteri salariale diferențiate pe categorii de personal, în funcție de condițiile specifice." Referințe în jurisprudență (1)

2. La articolul 2, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:

"

(6) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu data de 1 august 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, unitățile conexe ale învățământului preuniversitar, instituțiile de învățământ superior de stat și din bibliotecile centrale universitare se majorează cu 12% față de nivelul acordat pentru luna iulie 2015.

(7) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază de care beneficiază personalul nedidactic de la alin. (6) se majorează cu același procent de 12%, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(8) De prevederile alin. (2) - (4) beneficiază numai personalul didactic și didactic auxiliar încadrat și salarizat potrivit prevederilor Legii nr. 63/2011, cu modificările ulterioare."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 27/2015:
Art I
Art II
Reviste:
3. Problematica aplicării deficitare a actelor normative recente privind majorarea salariilor angajaților din cadrul administrației publice locale ce îndeplinesc atribuții de asistență socială
;
se încarcă...