Guvernul României

Ordonanța nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică

Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (4), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.1 și 2 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Majorarea salariilor de bază

Art. 1. -

(1) Limita minimă și limita maximă a salariilor de bază prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare, se majorează începând cu luna octombrie 2005 cu procentele prevăzute în anexa nr. VII.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru funcțiile la care este stabilit un singur nivel al salariului de bază.

Art. 2. -

(1) Salariile de bază majorate potrivit art. 1 sunt prevăzute în anexele nr. I-V.

(2) Indemnizațiile de conducere sunt prevăzute în anexa nr. VI.

(3) Indemnizațiile lunare pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică alese și numite, precum și pentru persoanele care ocupă funcții asimilate cu funcții de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexele nr. VIII și IX. Practică judiciară (29)

Art. 3. - Practică judiciară (1)

(1) În anul 2005 salariile de bază individuale ale personalului salarizat potrivit anexelor nr. I-V se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea unui procent de majorare în limita celor prevăzute, pe funcții, grade și trepte profesionale, în anexa nr. VII.

(2) Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din creșterea rezultată ca diferență între salariul de bază stabilit potrivit alin. (1) și salariul de bază avut în luna decembrie 2004, iar diferența se acordă începând cu luna octombrie 2005.

(3) Stabilirea salariilor de bază individuale se face de către ordonatorii de credite, cu consultarea organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate, cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate potrivit legii.

(4) Indemnizațiile persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică alese și numite, precum și ale celor care ocupă funcții asimilate cu funcții de demnitate publică, prevăzute în anexele nr. VIII și IX, sunt stabilite pentru luna octombrie 2005. Practică judiciară (11)

(5) Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din creșterea rezultată ca diferență între indemnizația stabilită potrivit alin. (4) și indemnizația lunară avută în luna decembrie 2004, iar diferența se acordă începând cu luna octombrie 2005. Practică judiciară (9)

Art. 4. -

La instituțiile și unitățile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creșterile salariale stabilite în condițiile art. 3 se pot acorda în limita procentelor stabilite și la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creșterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.

Art. 5. -

(1) În anul 2005 personalul contractual din sectorul bugetar salarizat între limitele corespunzătoare funcției poate beneficia, pe lângă creșterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, de o creștere salarială prin evaluarea performanțelor profesionale individuale realizate în anul 2004, potrivit reglementărilor în vigoare, cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2005.

(2) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual și acordarea salariilor de bază corespunzătoare evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2005.

CAPITOLUL II Alte reglementări

Art. 6. -

(1) Promovarea personalului contractual în anul 2005, în condițiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana, cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.

(2) Promovarea în condițiile legii a persoanelor încadrate pe funcția de debutant, precum și a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior. Practică judiciară (1)

Art. 7. - Practică judiciară (1)

Absolvenții învățământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creștere cu până la 20% a salariului de bază avut.

Art. 8. -

(1) În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activității, persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum și cele ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoștințelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedându-se în același mod ca și în cazul persoanelor angajate prin concurs.

(2) În cazul nepromovării acestui examen, persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al funcției avute anterior.

Art. 9. -

(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, ordonatorul de credite poate acorda în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de funcții, la începutul anului bugetar, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta și care constituie bază de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe funcții de execuție în proporție de cel puțin două treimi din numărul total stabilit în condițiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unități bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit și în proporțiile stabilite pentru funcțiile de execuție să se facă la nivelul unităților respective luate împreună. Repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unitățile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

(2) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabilește o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obținute în activitatea desfășurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcției deținute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcției prin promovare, acordarea acestuia se menține până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salariu de merit, acestea se pot redistribui, de la data de 1 a lunii următoare, altor persoane care dețin funcții de același nivel, respectiv funcții de conducere sau de execuție, pe perioada rămasă.

(3) Pentru personalul contractual nou-angajat salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puțin 6 luni de la angajare.

(4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.

(5) Personalul salarizat cu indemnizație lunară ca unică formă de remunerare a activității nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinării numărului de beneficiari ai salariului de merit.

Art. 10. -

(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual prevăzut în statul de funcții, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat pentru personalul contractual din aparatul propriu și din unitățile subordonate, fără a depăși valoarea economiilor realizate.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

Art. 11. - Practică judiciară (1)

(1) Sporul de confidențialitate se acordă personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15%, precum și personalului contractual din instituțiile și autoritățile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor.

(2) Categoriile de personal, cuantumurile sporului de confidențialitate și condițiile de acordare se stabilesc în limitele prevăzute de reglementările în vigoare, de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

Art. 12. -

Personalul contractual beneficiază și de celelalte drepturi de natură salarială care se acordă, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 13. -

(1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcții de execuție sau de conducere este considerată muncă suplimentară și se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti în luna următoare cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare și pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anual.

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă potrivit legii sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situații cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 14. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante din statul de funcții la data de 31 decembrie 2004.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba ocuparea posturilor vacante, până la data de 1 septembrie 2005, în condițiile legii, numai pentru:

a) instituțiile și autoritățile publice nou-înființate, finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetele locale;

b) instituțiile și autoritățile publice finanțate integral din venituri proprii;

c) completarea numărului de posturi în cadrul compartimentelor implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană;

d) ocuparea unor posturi unice devenite vacante în cadrul instituțiilor și autorităților publice;

e) posturile vacante din cabinetul demnitarului și din structura Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale. Modificări (1)

(3) Concursurile pot fi organizate potrivit alin. (2), cu condiția încadrării în fondurile aprobate, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice, pentru autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(4) Din numărul de posturi rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) se suplimentează în anul 2005, prin redistribuire, numărul de posturi aprobate, potrivit legii, Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu 3.100 de posturi, personal contractual, din care 3.000 de posturi destinate activității de recalculare a pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001 și 100 de posturi pentru activitatea privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

(5) Pentru asigurarea numărului de posturi de personal contractual necesar Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru activitățile de recalculare a pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum și pentru activitatea privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, Guvernul va aproba prin hotărâre majorarea numărului de posturi aprobat acestei instituții, prin diminuarea numărului de posturi aprobat autorităților și instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(6) În termen de maximum 7 zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordonatorii principali de credite vor comunica Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei numărul de posturi de funcționari publici sau personal contractual vacante la 31 decembrie 2004, cele care se pot ocupa în condițiile alin. (2), precum și numărul diminuat de posturi, potrivit alin. (5).

(7) Pentru aplicarea prevederilor alin. (5) ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, sunt autorizați să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele acestora privind numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază și cheltuielile cu salariile pe anul 2005.

(8) Guvernul este abilitat să modifice cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, deficitul/excedentele acestora, după caz, precum și veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat.

(9) Posturile devenite vacante după data de 1 ianuarie 2005 pot fi ocupate în condițiile legii.

(10) Prevederile alin. (6) și (9) se aplică în mod corespunzător și pentru personalul încadrat în funcții publice, potrivit legii.

(11) Posturile aprobate suplimentar prin bugetul pe anul 2005 se ocupă în condițiile prevăzute la alin. (2) și (3).

Art. 15. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2)

Aplicarea prevederilor art. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă pentru anul 2005.

Art. 16. -

(1) Indemnizațiile personalului din conducerea cultelor religioase și a unităților de cult recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe funcții de demnitate publică, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 4 și 5 din anexa 1.A.b) la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, majorate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările și completările ulterioare, vor avea valorile prevăzute pentru funcțiile de demnitate publică cu care sunt asimilate, de la nr. crt. 1, 2, 3, 5 și 6 din anexa nr. VIII/2.

(2) Salariile de bază ale personalului clerical stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, din anexele nr. 1.B.b) și 2.b), majorate potrivit prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările și completările ulterioare, se majorează începând cu luna octombrie 2005 cu un procent maxim de 18%. Modificări (1)

(3) Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din creșterea rezultată ca diferență între drepturile stabilite potrivit alin. (1) și (2), față de cele avute în luna decembrie 2004, iar diferența se acordă începând cu luna octombrie 2005.

Art. 17. -

Salariile de bază ale personalului contractual încadrat în funcții specifice care nu sunt prevăzute în prezenta ordonanță se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la aceasta, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 18. - Practică judiciară (1)

(1) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

(2) Pensionarii pentru limită de vârstă care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.

Art. 19. -

(1) Personalul din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă și la alte concedii, în condițiile legii.

(2) Durata minimă a concediului de odihnă este de 20 de zile lucrătoare pe an.

(3) La determinarea indemnizației de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, și sporurile de care beneficiază, potrivit legii.

(4) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul până la sfârșitul anului următor.

(5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă.

(6) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.

(7) Indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către angajator cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Art. 20. -

(1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 și la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de același nivel, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum și modificarea în ceea ce privește calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice. Modificarea calității posturilor vacante se face și cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Fac excepție de la aviz Administrația Prezidențială, Camera Deputaților, Senatul, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului și Consiliul Concurenței. Modificări (1)

(2) Prevederile alin. (1) privind modificarea în ceea ce privește calitatea posturilor se aplică corespunzător și ordonatorilor principali de credite finanțați din bugetele locale, numai cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 21. -

Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzător structurii organizatorice și numărului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în continuare, corespunzător funcțiilor deținute anterior, în același cuantum și în cazul în care structura organizatorică sau raporturile de subordonare și numărul maxim de posturi se modifică, potrivit legii, în cursul anului.

Art. 22. -

(1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigură de către fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în numărul maxim de posturi și în bugetele aprobate potrivit legii.

(2) Salariile de bază și indemnizațiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale, pentru cheltuielile cu salariile.

Art. 23. - Practică judiciară (1)

(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanțe este de competența ordonatorilor de credite. Practică judiciară (1)

(2) Contestațiile pot fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.

(3) Ordonatorii de credite vor soluționa contestațiile în termen de 10 zile, cu avizul organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, al reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației.

Art. 24. -

(1) Salariile de bază și indemnizațiile lunare sunt brute și impozabile, potrivit legii.

(2) Salariile de bază individuale și indemnizațiile lunare, calculate pentru prima etapă și a doua etapă de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 lei în favoarea salariaților.

(3) Anexele nr. I-IX*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 25. -

Prevederile prezentei ordonanțe intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2005.

*) Anexele nr. I-IX sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul educației și cercetării,
Mircea Miclea
Ministrul afacerilor externe,
Mihai Răzvan Ungureanu
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 21 ianuarie 2005.

Nr. 9.

ANEXA Nr. I (la 01.10.2005)

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
[ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a
ministerelor, serviciile Administrației Prezidențiale1)], aparatul de
lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului României)

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate*)

*) Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la cap. I lit. B se utilizează pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale, precum și pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, cu excepția secretarilor prevăzuți la cap. II din Anexa nr. II.

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
1. Secretar general S 24.004.000
2. Secretar general adjunct S 21.609.000

NOTĂ: Se utilizează în ministere și în alte organe centrale de specialitate.

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IA S 5.207.000 11.898.000
2. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I S 4.747.000 10.402.000
3. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II S 4.365.000 9.422.000
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 4.212.000 8.447.000
5. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 4.135.000 7.590.000
6. Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 3.934.000 -
7. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 4.289.000 10.402.000
8. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 4.212.000 8.448.000
9. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 4.135.000 7.590.000
10. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 4.059.000 6.855.000
11. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 3.723.000 -
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
12. Consilier juridic gradul IA S 5.207.000 11.898.000
13. Consilier juridic gradul I S 4.747.000 10.402.000
14. Consilier juridic gradul II S 4.365.000 9.422.000
15. Consilier juridic gradul III S 4.212.000 8.447.000
16. Consilier juridic gradul IV S 4.135.000 7.590.000
17. Consilier juridic debutant S 3.934.000 -
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
18. Referent IA M 4.289.000 6.057.000
19. Referent I M 4.212.000 5.268.000
20. Referent II M 4.135.000 4.899.000
21. Referent III M 4.059.000 4.290.000
22. Referent IV M 3.983.000 4.074.000
23. Referent debutant M 3.710.000 -

1) Administrația Prezidențială poate aplica pentru salariații săi, prin analogie, prevederile legale vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariații care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum și condițiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

II. Salarii de bază pentru funcții de conducere și de execuție de
specialitate specific serviciilor Parlamentului, Administrației
Prezidențiale1), Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție,
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curții
Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței,
Avocatului Poporului, Curții de Conturi și Consiliului
Național al Audiovizualului

1) Administrația Prezidențială poate aplica pentru salariații săi, prin analogie, prevederile legale vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariații care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum și condițiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

A. Funcții de conducere specifice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
1. Șef departament, director general S 20.730.000

B. Funcții de execuție de specialitate specifice

Nr. crt. Funcția*) Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
2. Șef birou senatorial, șef cabinet S 4.747.000 10.402.000
3. Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent SSD 3.983.000 8.700.000
4. Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent M 3.905.000 7.590.000
5. Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent PL 3.905.000 8.700.000
6. Director de cabinet S 8.059.000 18.594.000
7. Consilier S 8.059.000 18.594.000
8. Expert S 7.809.000 17.024.000
9. Consultant S 5.338.000 11.630.000
10. Secretar cabinet, secretar dactilograf M 3.905.000 6.364.000
Modificări (1)

*) se utilizează și pentru cabinetul demnitarului.

III. Funcții specifice unor ministere

1. MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

a) Funcții specifice din aparatul propriu și din unitățile teritoriale
Garda financiară - personal militarizat

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
1. Comisar general S 21.849.000

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Comisar principal IA S 5.207.000 11.898.000
2. Comisar principal I S 4.747.000 10.402.000
3. Comisar principal II S 4.365.000 9.422.000
4. Comisar principal III S 4.212.000 8.447.000
5. Comisar principal IV S 4.135.000 8.210.000
6. Comisar debutant S 3.934.000 -
7. Comisar principal I S.S.D. 4.212.000 9.422.000
8. Comisar principal II S.S.D. 4.135.000 8.447.000
9. Comisar principal III S.S.D. 4.059.000 7.590.000
10. Comisar debutant S.S.D. 3.723.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Comisar IA M 4.289.000 6.367.000
12. Comisar I M 4.135.000 5.634.000
13. Comisar II M 4.059.000 5.143.000
14. Comisar III M 3.983.000 4.655.000
15. Comisar debutant M 3.710.000 -

Audit intern

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1. Auditor - ofițer S 12.095.000 17.064.000
2. Auditor - expert S 8.422.000 13.398.000
3. Auditor - inspector S 5.973.000 10.950.000
4. Auditor - asistent S 4.747.000 9.730.000

b) Funcții specifice din serviciile publice descentralizate
Funcții de execuție pe trepte profesionale specifice unităților
subordonate Ministerului Finanțelor Publice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1. Casier trezorier I M 4.059.000 4.907.000
2. Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M; G 3.983.000 4.297.000
3. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M; G 3.710.000 -

2. MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Ministru consilier S 5.207.000 19.108.000
2. Consilier economic S 4.900.000 10.415.000
3. Secretar economic I S 4.442.000 9.438.000
4. Secretar economic II S 4.135.000 8.447.000
5. Secretar economic III S 4.059.000 7.590.000
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
1. Referent transmitere I M 4.135.000 5.275.000
2. Referent transmitere II M 4.059.000 4.784.000
3. Referent transmitere III M 3.983.000 4.297.000
4. Referent debutant M 3.710.000 -

*) Cuprinde și indemnizația de conducere.

3. AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT
Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 4.212.000 8.447.000
2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 4.135.000 7.590.000
3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 4.059.000 6.855.000
4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 3.723.000 -

4. MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
Funcții specifice Arhivelor Naționale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Arhivist gradul IA S 5.207.000 11.898.000
2. Arhivist gradul I S 4.747.000 10.402.000
3. Arhivist gradul II S 4.365.000 9.422.000
4. Arhivist gradul III S 4.212.000 8.447.000
5. Arhivist gradul IV S 4.135.000 7.590.000
6. Arhivist debutant S 3.934.000 -
7. Arhivist gradul IA SSD 4.289.000 10.402.000
8. Arhivist gradul I SSD 4.212.000 8.447.000
9. Arhivist gradul II SSD 4.135.000 7.590.000
10. Arhivist gradul III SSD 4.059.000 6.855.000
11. Arhivist debutant SSD 3.723.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
12. Arhivar IA M 4.289.000 6.057.000
13. Arhivar I M 4.212.000 5.268.000
14. Arhivar II M 4.135.000 4.899.000
15. Arhivar III M 4.059.000 4.290.000
16. Arhivar debutant M 3.710.000 -

5. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Funcții specifice din aparatul propriu și din serviciile centralizate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Asistent-șef SSD 4.618.000 9.977.000
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
2. Asistent-șef PL 4.312.000 8.739.000
3. Asistent-șef M 4.214.000 8.019.000

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. II (la 01.10.2005)

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
Prefecturi, consilii, primării și servicii publice
din subordinea acestora

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IA S 4.365.000 9.035.000
2. Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I S 4.289.000 7.987.000
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II S 4.212.000 6.940.000
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III S 4.135.000 6.287.000
5. Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 3.934.000 -
6. Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA, subinginer IA SSD 4.212.000 6.419.000
7. Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer I SSD 4.135.000 5.545.000
8. Conductor arhitect II, referent II, inspector II, subinginer II SSD 4.059.000 5.000.000
9. Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector debutant SSD 3.723.000 -
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
10. Consilier juridic gradul IA S 5.207.000 10.080.000
11. Consilier juridic gradul I S 4.747.000 9.035.000
12. Consilier juridic gradul II S 4.289.000 7.987.000
13. Consilier juridic gradul III S 4.212.000 6.940.000
14. Consilier juridic gradul IV S 4.135.000 6.025.000
15. Consilier juridic debutant S 3.934.000 -
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
16. Referent, inspector; IA M 4.212.000 5.895.000
17. Referent, inspector; I M 4.135.000 5.502.000
18. Referent, inspector; II M 4.059.000 4.980.000
19. Referent, inspector; III M 3.983.000 4.588.000
20. Referent, inspector; debutant M 3.710.000 -
21. Agent agricol I M 4.059.000 4.872.000
22. Agent agricol II M; G 3.983.000 4.588.000
23. Agent agricol III M; G 3.905.000 4.214.000
24. Agent agricol debutant M; G 3.710.000 -

II. Salarii de bază pentru funcții din aparatul prefecturilor
și al consiliilor

1. Prefectura Municipiului București și Consiliul
General al Municipiului București

Nr. crt. Funcția Salariul de bază -lei -
1. Secretar general al prefecturii 24.004.000
2. Secretar 24.004.000

2. Prefecturi și consilii județene

Nr. crt. Funcția Salariul de bază - lei -
Categoria I Categoria II
3. Secretar general al prefecturii 22.859.000 21.317.000
4. Secretar 22.859.000 21.317.000

3. Consilii locale: municipale, orășenești, comunale

Nr. crt. Funcția Salariul de bază - lei -
Cu peste 320.000 locuitori*) Categoria
I II III
5. Municipii - secretar 19.005.000 17.209.000 15.669.000 14.125.000
6. Orașe - secretar - 12.642.000 12.079.000 11.799.000
Nr. crt. Funcția Salariul de bază - lei -
Cu peste 15.000 locuitori Categoria
I între 7.001-15.000 locuitori II între 3.001-7.000 locuitori III până la 3.000 locuitori
7. Comune - secretar 11.745.000 9.412.000 8.849.000 8.568.000

*) Se aplică și la sectoarele municipiului București.

NOTĂ:

1. Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor se face prin hotărâre a Guvernului.

2. În cazul secretarului unităților administrativ teritoriale, care în mod excepțional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanță, se diminuează cu 10%.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. III (la 01.10.2005)

CONSILIUL CONCURENȚEI
Salarii de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate
specifice ale Consiliului Concurenței

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1. Inspector de concurență gradul I S 7.887.000 17.883.000
2. Inspector de concurență gradul II S 7.122.000 16.173.000
3. Inspector de concurență gradul III S 6.355.000 14.467.000
4. Inspector de concurență asistent S 4.595.000 10.397.000

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/1 (la 01.10.2005)

CERCETARE
UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din activitatea de
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Cercetător științific principal gradul I S 5.688.000 17.308.000
2. Cercetător științific principal gradul II S 4.555.000 16.191.000
3. Cercetător științific principal gradul III S 4.049.000 12.626.000
4. Cercetător științific S 3.976.000 9.761.000
b) Funcții de execuție de specialitate neatestate
5. Asistent de cercetare științifică S 3.904.000 7.681.000
6. Asistent de cercetare științifică stagiar S 3.714.000 -
c) Funcții de execuție auxiliare din activitatea de cercetare științifică, pe trepte profesionale
7. Asistent I M 3.904.000 6.140.000
8. Asistent II M 3.832.000 5.227.000
9. Asistent III M 3.760.000 4.838.000
10. Asistent stagiar M 3.503.000 -

NOTĂ:

Funcțiile prevăzute la pozițiile nr. 1-4, utilizate în unitățile de cercetare științifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcțiile didactice din învățământul superior, după cum urmează: cercetător științific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător științific principal gradul II cu conferențiar universitar; cercetător științific principal gradul III cu șef de lucrări (lector universitar) și cercetător științific cu asistent universitar.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/2 (la 01.10.2005)

CULTURĂ

UNITĂȚI DE CULTURĂ

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din unitățile
teatrale, muzicale și de cinematografie

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I; S
gradul IA 5.991.000 12.203.000
gradul I 4.193.000 10.769.000
gradul II 4.121.000 8.019.000
gradul III 4.049.000 7.186.000
gradul IV 3.976.000 6.347.000
gradul V 3.904.000 5.869.000
debutant 3.714.000 -
2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise); S
gradul I 3.976.000 8.856.000
gradul II 3.904.000 7.419.000
gradul III 3.832.000 6.347.000
3. Șef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă, artist circ; S
gradul I 4.121.000 8.019.000
gradul II 4.049.000 7.186.000
gradul III 3.976.000 6.347.000
gradul IV 3.904.000 5.869.000
debutant 3.714.000 -
4. Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine; S
gradul I 4.049.000 6.826.000
gradul II 3.976.000 6.226.000
gradul III 3.904.000 5.869.000
debutant 3.714.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Dirijor, șef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert-maestru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;
I 3.904.000 5.869.000
II 3.832.000 5.030.000
III 3.760.000 4.433.000
debutant 3.503.000 -
6. Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;
I 3.904.000 5.869.000
II 3.832.000 5.030.000
III 3.760.000 4.433.000
debutant 3.503.000 -
7. Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);
I 4.049.000 7.186.000
II 3.976.000 6.347.000
III 3.904.000 5.869.000
IV 3.832.000 5.030.000
V 3.760.000 4.556.000
debutant 3.503.000 -
8. Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;
I 3.904.000 5.148.000
II 3.832.000 4.791.000
III 3.760.000 4.310.000
debutant 3.503.000 -
9. Regizor scenă (culise), secretar platou; M
I 3.904.000 5.148.000
II 3.832.000 4.791.000
III 3.760.000 4.310.000
debutant 3.503.000 -
10. Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator M; G 3.615.000 4.074.000
c) Muncitori din activitatea specifică instituțiilor teatrale și muzicale
11. Muncitor calificat I 4.049.000 5.115.000
II 3.976.000 4.847.000
III 3.904.000 4.518.000
IV 3.832.000 4.246.000
V 3.760.000 3.919.000
VI 3.687.000 3.832.000
Modificări (1)

*) La salarizarea funcției de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, II și III. Modificări (1)

II. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din presă, edituri,
informare documentară

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate; S
gradul IA 4.121.000 9.574.000
gradul I 4.049.000 7.186.000
gradul II 3.976.000 6.347.000
gradul III 3.904.000 5.869.000
debutant 3.714.000 -
2. Șef agenție publicitate, administrator (publicații, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local); S
gradul I*) 4.049.000 6.942.000
gradul II 3.976.000 6.226.000
gradul III 3.904.000 5.746.000
debutant 3.714.000 -
3. Secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; S
gradul I 4.049.000 6.826.000
gradul II 3.976.000 6.226.000
gradul III 3.904.000 5.869.000
debutant 3.714.000 -
4. Redactor, secretar de redacție; S.S.D.
gradul I 3.976.000 6.347.000
gradul II 3.904.000 5.869.000
gradul III 3.832.000 5.030.000
debutant 3.515.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Redactor, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; M
treapta IA 3.904.000 5.869.000
treapta I 3.832.000 5.148.000
treapta II 3.760.000 4.791.000
debutant 3.503.000 -
6. Laborant foto, retușor foto, fotograf; M; G
treapta I 3.904.000 5.030.000
treapta II 3.832.000 4.433.000
treapta III 3.760.000 4.074.000
debutant 3.503.000 -

*) Nivelul de salarizare nu se aplică funcțiilor de administrator (publicații, editură).

III. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din
muzee și biblioteci
Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar; S
gradul IA 4.049.000 9.574.000
gradul I 3.976.000 6.581.000
gradul II 3.904.000 5.988.000
debutant 3.714.000 -
2. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, bibliotecar; S.S.D.
gradul I 3.976.000 7.186.000
gradul II 3.904.000 5.869.000
gradul III 3.832.000 5.030.000
debutant 3.515.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Bibliotecar P.L.
treapta I 3.904.000 6.500.000
treapta II 3.832.000 5.500.000
treapta III 3.760.000 4.900.000
debutant 3.503.000 -
4. Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală; M
treapta I 3.904.000 5.869.000
treapta II 3.832.000 5.148.000
treapta III 3.760.000 4.791.000
debutant 3.503.000 -
5. Bibliotecar M
treapta IA 3.904.000 5.869.000
treapta I 3.832.000 5.148.000
treapta II 3.760.000 4.791.000
debutant 3.503.000 -
6. Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M; G 3.687.000 4.074.000
Modificări (1)

*) În instituțiile muzeale din domeniul tradiției populare pot fi încadrați și absolvenți ai învățământului gimnazial și profesional.

IV. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din case de
cultură, cămine culturale și alte instituții de cultură

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Referent; S
gradul I 4.049.000 6.826.000
gradul II 3.976.000 6.226.000
gradul III 3.904.000 5.869.000
debutant 3.714.000 -
2. Referent; S.S.D.
gradul I 3.976.000 6.347.000
gradul II 3.904.000 5.869.000
gradul III 3.832.000 5.030.000
debutant 3.515.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Referent;
treapta IA 3.904.000 5.869.000
treapta I 3.832.000 5.148.000
treapta II 3.760.000 4.791.000
debutant 3.503.000 -

NOTĂ:

1. Persoanele încadrate în unitățile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepțional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor și cu aprobarea nominală a ministrului culturii și cultelor, funcții de specialitate fără a avea studiile necesare postului. Referințe (1)

2. Salariile de bază pentru salariații teatrelor naționale, ai celor la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități naționale, operelor naționale, muzeelor naționale, bibliotecilor naționale și ai Bibliotecii Academiei Române, precum și ai Filarmonicii "George Enescu" - București, pentru activitatea de importanță națională desfășurată în aceste instituții, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepția personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București care beneficiază în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/3 (la 01.10.2005)

CULTE
Salarii de bază pentru personalul clerical*)
Funcții de execuție

*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unitățile bugetare.

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1. Preot
gradul I S 4.049.000 8.616.000
gradul II S 3.976.000 7.186.000
definitiv S 3.904.000 6.466.000
debutant S 3.714.000 -
2. Preot
gradul I M 3.832.000 6.226.000
definitiv M 3.760.000 5.988.000
debutant M 3.503.000 -

Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Ministerul Culturii și Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/4 (la 01.10.2005)

SPORT
UNITĂȚI SPORTIVE

I. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din
federații sportive

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul IA 4.049.000 8.922.000
2. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul I 3.976.000 7.634.000
3. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul II 3.904.000 6.813.000
4. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**); gradul III, instructor sportiv gradul I 3.832.000 6.226.000
5. Secretar federație, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II 3.760.000 5.759.000
6. Instructor sportiv debutant 3.503.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7. Instructor sportiv I, referent I 3.904.000 5.759.000
8. Instructor sportiv II, referent II 3.832.000 5.168.000
9. Instructor sportiv III, referent III 3.760.000 4.815.000
10. Instructor sportiv debutant 3.503.000 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

**) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobarea președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate
din alte unități sportive

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Salariul de bază - le i -
minim maxim
Funcții de execuție pe categorii de clasificare**)
1. Expert sportiv gradul IA 4.738.000 9.170.000
2. Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 4.261.000 8.507.000
3. Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 3.870.000 7.273.000
4. Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 3.870.000 6.991.000
5. Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 3.870.000 6.467.000
6. Antrenor categoria V 3.870.000 5.765.000
7. Antrenor debutant, referent sportiv debutant 3.870.000 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/5 (la 01.10.2005)

AUTORITATEA VAMALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

CAPITOLUL I Aparatul central

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert vamal S 6.717.000 15.728.000
2. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 5.716.000 13.381.000
3. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 5.314.000 12.445.000
4. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 4.914.000 11.504.000
5. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 4.516.000 10.565.000
6. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 4.456.000 9.627.000
7. Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 4.383.000 -
8. Referent gradul I S.S.D. 4.613.000 10.801.000
9. Referent gradul II S.S.D. 4.215.000 9.861.000
10. Referent gradul III S.S.D. 4.133.000 8.922.000
11. Referent debutant S.S.D. 4.070.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
12. Referent IA M 4.313.000 10.097.000
13. Referent I M 3.976.000 9.160.000
14. Referent II M 3.904.000 8.219.000
15. Referent III M 3.832.000 7.283.000
16. Referent IV M 3.760.000 6.342.000
17. Referent debutant M 3.503.000 -

CAPITOLUL II Direcția Generală a Vămilor

Direcția de supraveghere și control vamal, Direcția de supraveghere
pentru zonele vamale speciale

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert vamal S 8.019.000 17.603.000
2. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 6.817.000 15.962.000
3. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 6.416.000 15.023.000
4. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 5.916.000 13.850.000
5. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 5.414.000 12.678.000
6. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 5.326.000 11.504.000
7. Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 5.254.000 -
8. Referent gradul I S.S.D. 5.616.000 13.146.000
9. Referent gradul II S.S.D. 5.116.000 11.973.000
10. Referent gradul III S.S.D. 5.000.000 10.801.000
11. Referent debutant S.S.D. 4.926.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
12. Referent IA M 5.314.000 12.445.000
13. Referent I M 4.813.000 11.271.000
14. Referent II M 4.411.000 10.331.000
15. Referent III M 3.976.000 9.392.000
16. Referent IV M 3.760.000 8.453.000
17. Referent debutant M 3.503.000 -

CAPITOLUL III Direcția regională vamală

Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert vamal S 5.916.000 13.850.000
2. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 5.326.000 11.504.000
3. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 4.516.000 10.565.000
4. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 3.976.000 9.392.000
5. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 3.904.000 8.453.000
6. Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 3.714.000 -
7. Referent gradul I S.S.D. 3.976.000 9.160.000
8. Referent gradul II S.S.D. 3.904.000 8.219.000
9. Referent gradul III S.S.D. 3.832.000 7.516.000
10. Referent debutant S.S.D. 3.515.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Referent IA M 3.976.000 8.219.000
12. Referent I M 3.904.000 7.516.000
13. Referent II M 3.832.000 6.813.000
14. Referent III M 3.760.000 5.873.000
15. Referent debutant M 3.503.000 -

CAPITOLUL IV Birouri vamale
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

A. Funcții de execuție de categoria A

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert vamal S sau școală vamală 5.314.000 12.445.000
2. Inspector vamal principal S sau școală vamală 4.312.000 10.097.000
3. Inspector vamal gradul I S sau școală vamală 4.049.000 9.160.000
4. Inspector vamal gradul II S sau școală vamală 3.976.000 8.219.000
5. Inspector vamal gradul III S sau școală vamală 3.904.000 7.283.000
6. Inspector vamal debutant S sau școală vamală 3.714.000 -
7. Inspector vamal Școală vamală sau SSD 3.976.000 8.335.000
8. Controlor vamal gradul I Școală vamală sau SSD 3.904.000 7.283.000
9. Controlor vamal gradul II Școală vamală sau SSD 3.832.000 6.342.000
10. Agent vamal debutant Școală vamală sau SSD 3.515.000 -
b) Funcții de execuție profesionale
11. Controlor vamal I 3.904.000 7.516.000
12. Controlor vamal II 3.832.000 6.813.000
13. Controlor vamal III M 3.760.000 5.873.000
14 Controlor vamal debutant M 3.503.000 -

B. Funcții de execuție de categoria B

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inspector pentru datoria vamală principal S 4.312.000 10.097.000
2. Inspector pentru datoria vamală gradul I S 4.049.000 9.160.000
3. Inspector pentru datoria vamală gradul II S 3.976.000 8.219.000
4. Inspector pentru datoria vamală gradul III S 3.904.000 7.283.000
5. Inspector pentru datoria vamală debutant S 3.714.000 -
6. Inspector pentru datoria vamală Școală vamală sau SSD 3.976.000 8.335.000
7. Controlor pentru datoria vamală gradul I Școală vamală sau SSD 3.904.000 7.283.000
8. Controlor pentru datoria vamală gradul II Școală vamală sau SSD 3.832.000 6.342.000
9. Controlor pentru datoria vamală debutant Școală vamală sau SSD 3.515.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Controlor pentru datoria vamală I M 3.904.000 7.516.000
11. Controlor pentru datoria vamală II M 3.832.000 6.813.000
12. Controlor pentru datoria vamală III M 3.760.000 5.873.000
13. Controlor pentru datoria vamală debutant M 3.503.000 -

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/6 (la 01.10.2005)

NAVIGAȚIE
UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITĂNII DE PORTURI

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1. Comandant instructor S 4.049.000 9.392.000
2. Șef mecanic instructor S 3.976.000 6.813.000
a) Funcții de execuție pe nave maritime
3. Comandant S 4.049.000 8.572.000
4. Șef mecanic S 3.976.000 6.931.000
5. Căpitan secund, șef mecanic secund, șef electrician S 3.904.000 5.873.000
6. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician S 3.904.000 5.523.000
7. Ofițer aspirant S 3.714.000 -
b) Funcții de execuție pe nave portuare, tehnice, fluviale
8. Căpitan dragor M 3.832.000 5.759.000
9. Căpitan M 3.832.000 5.290.000
10. Șef mecanic M 3.832.000 5.168.000
11. Dragor - șef M 3.832.000 5.054.000
12. Ofițer punte M 3.760.000 4.815.000
13. Ofițer mecanic, ofițer electrician M 3.760.000 4.702.000
14. Dragor M 3.687.000 4.351.000
15. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician, dragor; aspirant M 3.503.000 -
c) Funcții de execuție comune pe nave
16. Șef stație RTG M 3.832.000 5.054.000
17. Ofițer RTG I M 3.760.000 4.584.000
18. Ofițer RTG II M 3.687.000 4.231.000
19. Șef echipaj 3.687.000 4.935.000
20. Conducător șalupă, șef timonier, ajutor ofițer mecanic 3.615.000 4.584.000
21. Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 3.615.000 4.351.000
22. Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant 3.503.000 -
23. Scafandru autonom 3.760.000 5.523.000
24. Scafandru greu 3.687.000 5.054.000
25. Scafandru debutant 3.503.000 -
d) Funcții de execuție de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
- Funcții de execuție pe grade profesionale -
26. Căpitan de port specialist S 3.976.000 6.931.000
27. Căpitan de port gradul I S 3.904.000 5.833.000
- Funcții de execuție pe trepte profesionale -
28. Căpitan de port gradul II M 3.760.000 5.290.000
29. Ofițer de port gradul I M 3.832.000 5.054.000
30. Ofițer de port gradul II M 3.760.000 4.584.000
31. Ofițer de port debutant M 3.503.000 -

Căpităniile de porturi vor putea utiliza și funcțiile prevăzute la lit. a)-c) din prezenta anexă, în funcție de dotare și de atribuțiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

NOTĂ:

Criteriile și condițiile pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și se utilizează de către toate unitățile, indiferent de subordonare.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/7 (la 01.10.2005)

AGRICULTURĂ

LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR,
PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL
ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL
PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU
CARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE
JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECȚIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI
ALIMENTAȚIE, DIRECȚIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEȚENE

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expert S 4.121.000 9.392.000
2. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul I S 4.049.000 6.577.000
3. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul II S 3.976.000 5.759.000
4. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul III S 3.904.000 5.523.000
5. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutant S 3.714.000 -
6. Medic primar veterinar**) S 4.121.000 10.565.000
7. Medic veterinar gradul I S 4.049.000 7.516.000
8. Medic veterinar gradul II S 3.976.000 6.577.000
9. Medic veterinar gradul III S 3.904.000 5.523.000
10. Medic veterinar debutant S 3.714.000 -
11. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I S.S.D. 3.976.000 6.577.000
12. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II S.S.D. 3.904.000 5.290.000
13. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III S.S.D. 3.832.000 4.935.000
14. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutant S.S.D. 3.515.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
15. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IA M 3.904.000 5.641.000
16. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I M 3.832.000 4.815.000
17. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); II M 3.760.000 4.351.000
18. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 3.503.000 -
19. Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA M 3.904.000 5.641.000
20. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 3.832.000 5.054.000
21. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 3.760.000 4.584.000
22. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 3.503.000 -
23. Agent veterinar I Școală profesională 3.760.000 4.351.000
24. Agent veterinar II Școală profesională 3.687.000 3.880.000
25. Agent veterinar debutant Școală profesională 3.515.000 -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele). Cu același nivel pot fi salarizate și funcțiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) În funcția de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obținut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.

***) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/8 (la 01.10.2005)

OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inginer cadastru gradul IA S 4.121.000 9.392.000
2. Inginer cadastru gradul I S 4.049.000 6.577.000
3. Inginer cadastru gradul II S 3.976.000 5.991.000
4. Inginer cadastru gradul III S 3.904.000 5.523.000
5. Inginer cadastru debutant S 3.714.000 -
6. Subinginer cadastru I S.S.D. 3.976.000 6.577.000
7. Subinginer cadastru II S.S.D. 3.904.000 5.641.000
8. Subinginer cadastru III S.S.D. 3.832.000 4.935.000
9. Subinginer cadastru debutant S.S.D. 3.515.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician cadastru IA M 3.904.000 5.641.000
11. Tehnician cadastru I M 3.832.000 4.815.000
12. Tehnician cadastru II M 3.760.000 4.351.000
13. Tehnician cadastru debutant M 3.503.000 -
14. Operator cadastru I M; G 3.832.000 4.351.000
15. Operator cadastru II M; G 3.760.000 3.880.000
16. Operator cadastru debutant M; G 3.503.000 -

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/9 (la 01.10.2005)

PROTECȚIA MEDIULUI

AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI
BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 4.121.000 9.392.000
2. Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 4.049.000 6.577.000
3. Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 3.976.000 5.759.000
4. Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 3.904.000 5.523.000
5. Inspector, inginer*); debutant S 3.714.000 -
6. Subinginer I S.S.D. 3.976.000 6.577.000
7. Subinginer II S.S.D. 3.904.000 5.290.000
8. Subinginer III S.S.D. 3.832.000 4.935.000
9. Subinginer debutant S.S.D. 3.515.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician, observator condiții mediu; IA**) M 3.904.000 5.641.000
11. Tehnician, observator condiții mediu; I**) M 3.832.000 4.815.000
12. Tehnician, observator condiții mediu; II**) M 3.760.000 4.351.000
13. Tehnician, observator condiții mediu; debutant**) M 3.503.000 -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

Cu același nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, și funcțiile de biolog, chimist, fizician și altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcțiilor de tehnician și de observator condiții mediu este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/10 (la 01.10.2005)

AVIAȚIA SPORTIVĂ

AEROCLUBUL ROMÂNIEI

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Salariul de bază - lei -
minim maxim
1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist
clasa I 4.049.000 9.392.000
clasa a II-a 3.976.000 6.741.000
clasa a III-a 3.904.000 5.872.000
clasa a IV-a 3.832.000 5.523.000
clasa a V-a 3.760.000 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

2. Personal tehnic aeronautic

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe clase profesionale
1. Inginer de aviație S
clasa I 4.121.000 9.392.000
clasa a II-a 4.049.000 6.697.000
clasa a III-a 3.976.000 5.872.000
clasa a IV-a 3.904.000 5.523.000
debutant 3.714.000 -
2. Tehnician de aviație M
clasa I 3.976.000 5.641.000
clasa a II-a 3.904.000 5.168.000
clasa a III-a 3.832.000 4.702.000
clasa a IV-a 3.760.000 4.351.000
debutant 3.503.000 -
3. Mecanic de aviație Școala tehnică de aviație sau echivalentă
clasa I 4.049.000 5.991.000
clasa a II-a 3.976.000 5.168.000
clasa a III-a 3.904.000 4.584.000
clasa a IV-a 3.760.000 4.351.000
debutant 3.503.000 -
4. Mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor (turn de parașutism, automosor, plior parașute, deltaplanism, etc.) M; Școală profesională
clasa I 3.976.000 5.641.000
clasa a II-a 3.904.000 4.935.000
clasa a III-a 3.832.000 4.584.000
clasa a IV-a 3.760.000 4.351.000
debutant 3.503.000 -
5. Maistru de aviație Școală de maiștri aviație
clasa I 3.904.000 6.107.000
clasa a II-a 3.832.000 5.641.000
clasa a III-a 3.760.000 4.815.000

3. Personal operativ aeronautic
Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 4.121.000 9.392.000
gradul II 4.049.000 6.697.000
gradul III 3.976.000 5.872.000
gradul IV 3.904.000 5.523.000
debutant 3.714.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
2. Meteorolog aeronautic M + curs
de
calificare
I 3.832.000 5.054.000
II 3.760.000 4.584.000
debutant 3.503.000 -
3. Controlor trafic dirijare M + curs
de
calificare
I 3.832.000 5.641.000
II 3.760.000 5.054.000
III 3.687.000 4.584.000
4. Controlor trafic operațiuni auxiliare M+curs
de
calificare
I 3.904.000 5.168.000
II 3.832.000 4.702.000
III 3.760.000 4.351.000
debutant 3.503.000 -

NOTĂ:

1. Criteriile de încadrare și de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant și tehnic aeronautic și, respectiv în grade și trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

2. În cazul pierderii licenței de zbor pentru calificarea deținută, din cauze medicale, personalul navigant și tehnic navigant profesionist își menține încadrarea în clasa deținută, ca instructor la sol.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/11 (la 01.10.2005)

ASISTENȚĂ SOCIALĂ
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1. Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; principal S 4.144.000 7.363.000
2. Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat S 4.069.000 6.742.000
3. Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; debutant S 3.871.000 -
4. Medic primar S 5.991.000 12.203.000
5. Medic specialist S 5.129.000 8.740.000
6. Medic S 3.904.000 7.660.000
7. Medic stagiar S 3.745.000 -
8. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 4.049.000 9.097.000
9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 3.976.000 7.187.000
10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 3.904.000 5.988.000
11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 3.714.000 -
12. Profesor C.F.M principal S 4.144.000 7.363.000
13. Profesor C.F.M. S 4.069.000 6.742.000
14. Profesor C.F.M debutant S 3.871.000 -
15. Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; principal S.S.D. 4.069.000 7.094.000
16. Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat S.S.D. 3.994.000 6.345.000
17. Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; debutant S.S.D. 3.663.000 -
18. Profesor C.F.M. principal S.S.D. 4.069.000 6.991.000
19. Profesor C.F.M. S.S.D. 3.994.000 6.181.000
20. Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 3.663.000 -
21. Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; principal PL 3.994.000 6.991.000
22. Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare PL 3.919.000 6.242.000
23. Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; debutant PL 3.651.000 -
24. Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; principal M 3.994.000 6.491.000
25. Asistent social, asistent medical*), educator puericultor M 3.919.000 5.494.000
26. Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; debutant M 3.651.000 -
27. Soră medicală principală**) M 3.897.000 5.843.000
28. Soră medicală**) M 3.824.000 4.872.000
29. Soră medicală debutantă**) M 3.562.000 -

*) Se aplică și funcțiilor de educator specializat, lucrător social, instructor de educație, instructor de ergoterapie, masor.

**) Se aplică și funcțiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgență, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.

***) Se aplică următoarelor funcții: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie și radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.

B. Salarii de bază pentru personalul auxiliar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
27. Infirmieră, agent D.D.D. G 3.718.000 3.864.000
28. Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 3.532.000 -
29. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 3.645.000 3.864.000

NOTĂ:

Personalul medico-sanitar din Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă se salarizează potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar și personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare din unitățile clinice, institutele și centrele medicale, preluând după caz și alte funcții din domeniul unităților sanitare, altele decât cele clinice.

ANEXA Nr. V/1 (la 01.10.2005)

FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ,
PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR,
APROVIZIONARE, INVESTIȚII DIN ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN ANEXELE
IV/1-IV/11 ȘI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I, inginer, economist; specialist IA S 4.365.000 8.612.000
2. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II, economist, referent, inginer; gradul I S 4.289.000 6.889.000
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 4.212.000 6.407.000
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 4.135.000 5.925.000
5. Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 3.934.000 -
6. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; I SSD 4.043.000 6.202.000
7. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; II SSD 3.970.000 5.739.000
8. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; III SSD 3.897.000 5.120.000
9. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 3.574.000 -
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
10. Consilier juridic gradul IA S 4.365.000 8.612.000
11. Consilier juridic gradul I S 4.289.000 6.889.000
12. Consilier juridic gradul II S 4.212.000 6.407.000
13. Consilier juridic gradul III S 4.135.000 5.925.000
14. Consilier juridic debutant S 3.934.000 -
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
15. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 4.212.000 5.400.000
16. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 4.135.000 4.952.000
17. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 4.059.000 4.474.000
18. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 3.983.000 4.097.000
19. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 3.710.000 -

II. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert-consultant IA S 4.289.000 8.612.000
2. Expert-consultant I S 4.212.000 7.537.000
3. Expert-consultant II S 4.135.000 6.678.000

III. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie
și centre de calificare și recalificare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert gradul I S 4.289.000 7.537.000
2. Expert gradul II S 4.212.000 6.460.000
3. Expert gradul III S 4.135.000 5.925.000
4. Expert debutant S 3.934.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Instructor I M 3.937.000 5.641.000
6. Instructor II M 3.864.000 4.822.000
7. Instructor III M 3.792.000 4.411.000
8. Instructor debutant M 3.532.000 -

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică și funcțiilor de specialitate din școala populară de artă.

IV. Proiectare
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I S 4.365.000 8.399.000
2. Proiectant gradul II S 4.289.000 7.323.000
3. Proiectant gradul III S 4.212.000 6.353.000
4. Proiectant gradul IV S 4.135.000 5.817.000
5. Proiectant debutant S 3.934.000 -
6. Subinginer cartograf I S.S.D. 4.043.000 6.202.000
7. Subinginer cartograf II S.S.D. 3.970.000 5.688.000
8. Subinginer cartograf III S.S.D. 3.897.000 4.965.000
9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 3.574.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician proiectant I M 3.937.000 5.641.000
11. Tehnician proiectant II*) M 3.864.000 4.822.000
12. Tehnician proiectant III*) M 3.792.000 4.411.000
13. Tehnician proiectant debutant*) M 3.532.000 -

*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcție se utilizează și la funcția de desenator tehnic cartograf.

V. Unități de informatică
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem; IA S 4.442.000 8.612.000
2. Analist, programator, inginer de sistem; I S 4.365.000 8.182.000
3. Analist, programator, inginer de sistem; II S 4.289.000 7.323.000
4. Analist, programator, inginer de sistem; III S 4.212.000 6.353.000
5. Analist, programator, inginer de sistem; IV S 4.135.000 5.817.000
6. Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 3.934.000 -
7. Informatician, conductor tehnic; I SSD 4.043.000 6.202.000
8. Informatician, conductor tehnic; II SSD 3.970.000 5.688.000
9. Informatician, conductor tehnic; III SSD 3.897.000 4.965.000
10. Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 3.574.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Analist (programator) ajutor IA M 4.010.000 5.641.000
12. Analist (programator) ajutor I M 3.937.000 5.228.000
13. Analist (programator) ajutor II M 3.864.000 4.718.000
14. Analist (programator) ajutor III M 3.792.000 4.312.000
15. Analist (programator) debutant M 3.532.000 -
16. Operator, controlor date; I M 4.010.000 5.228.000
17. Operator, controlor date; II M 3.937.000 4.718.000
18. Operator, controlor date; III M 3.864.000 4.312.000
19. Operator, controlor date; IV M 3.792.000 3.937.000
20. Operator, controlor date; debutant M 3.532.000 -

VI. Administrația publică locală
Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor
județene și locale
Salarii de bază pentru funcțiile specifice din
serviciile publice de salvamont

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1. Salvator montan gradul I 4.121.000 8.130.000
2. Salvator montan gradul II 3.976.000 6.099.000
3. Salvator montan gradul III 3.976.000 5.033.000

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor.

NOTĂ:

1. Pentru activitatea desfășurată în condiții de încordare psihică foarte ridicată, personalul încadrat pe funcția de salvator montan beneficiază de un spor de până la 25% din salariul de bază.

2. Categoriile de personal, condițiile de acordare și mărimea concretă a sporului pentru încordare psihică, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. V/2 (la 01.10.2005)

ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
Salarii de bază pentru
personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire,
întreținere-reparații și de deservire1)

1) Se utilizează în administrația publică și în unitățile subordonate acesteia, finanțate parțial sau integral de la bugetul de stat.

Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1. Stenodactilograf IA*) M 3.904.000 5.332.000
2. Stenodactilograf I M 3.832.000 4.518.000
3. Stenodactilograf II M 3.760.000 4.139.000
4. Stenodactilograf debutant M 3.503.000 -
5. Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 3.832.000 5.006.000
6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 3.760.000 4.411.000
7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 3.687.000 4.027.000
8. Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 3.503.000 -
9. Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 3.760.000 4.246.000
10. Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 3.687.000 3.867.000
11. Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 3.503.000 -
12. Administrator I M 3.832.000 5.386.000
13. Administrator II M 3.760.000 4.895.000
14. Administrator III M 3.687.000 4.411.000
15. Șef depozit I M 3.760.000 4.847.000
16. Șef depozit II M 3.687.000 4.411.000
17. Casier, magaziner; I M 3.760.000 4.735.000
18. Casier, magaziner; II M; G 3.687.000 4.246.000
19. Casier, magaziner; debutant M; G 3.503.000 -
20. Funcționar, arhivar; I M 3.832.000 4.628.000
21. Funcționar, arhivar; II M 3.760.000 4.246.000
22. Funcționar, arhivar; III M 3.687.000 3.867.000
23. Funcționar, arhivar; debutant M 3.503.000 -
24. Șef formație pază, pompieri 3.615.000 4.246.000
25. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 3.687.000 3.832.000
26. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 3.615.000 3.760.000
27. Maistru I 3.760.000 5.226.000
28. Maistru II 3.687.000 4.847.000
29. Șofer IA***) 3.897.000 6.196.000
30. Șofer I***) 3.824.000 5.422.000
31. Șofer II****) 3.687.000 5.115.000
32. Muncitor calificat I 4.049.000 5.115.000
33. Muncitor calificat II 3.976.000 4.847.000
34. Muncitor calificat III 3.904.000 4.518.000
35. Muncitor calificat IV 3.832.000 4.246.000
36. Muncitor calificat V 3.760.000 3.919.000
37. Muncitor calificat VI 3.687.000 3.832.000
38. Muncitor necalificat 3.615.000 3.760.000

*) Se utilizează în ministere și celelalte instituții centrale ale administrației publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unitățile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere și în celelalte instituții centrale ale administrației publice, în parcul propriu.

****) Se utilizează în ministere și celelalte instituții centrale ale administrației publice, în parcul comun.

NOTĂ:

În unitățile bugetare din subordinea ministerelor și a celorlalte instituții ale administrației publice, încadrarea șoferilor se face ținând seama și de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii Solidarității Sociale și Familiei.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VI/1 (la 01.10.2005)

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE COMUNE

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
1. Director general, inspector de stat șef 55
2. Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct 50
3. Director, inspector șef 50
4. Director adjunct, inspector șef adjunct 40
5. Contabil șef 40
6. Inginer șef 40
7. Șef serviciu, șef secție, șef serviciu contencios 30
8. Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu 25
9. Șef formație muncitori 15

ANEXA Nr. VI/2 (la 01.10.2005)

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
A. Serviciile Parlamentului, Administrației Prezidențiale, Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței, Avocatului Poporului, Curții de Conturi și Consiliului Național al Audiovizualului
1. Șef departament, director general 55
2. Director, șef sector, șef compartiment 50
3. Director adjunct, șef sector adjunct, șef compartiment adjunct 40
4. Șef serviciu, șef secție 30
5. Șef birou, șef oficiu, șef atelier 25
B. Ministere, alte organe de specialitate, precum și unitățile teritoriale de specialitate din subordinea acestora
a) aparatul propriu
1. Ministerul Finanțelor Publice
1.1. Garda Financiară - aparatul central
1. Comisar general adjunct 50
2. Comisar șef divizie 30
2. Ministerul Educației și Cercetării
Nr. crt. Funcția*) Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
minim maxim
1. Inspector general 45 55
2. Inspector principal de specialitate 45 50
*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
b) servicii publice descentralizate
1. Ministerul Finanțelor Publice
1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial
1. Comisar șef secție 40
2. Comisar șef secție adjunct 30
3. Comisar șef secție divizie 25
1.2. Direcții generale ale finanțelor publice
- Administrația finanțelor publice a municipiului
1. Director administrație financiară 40
2. Director adjunct administrație financiară 30
- Administrația finanțelor publice a orașului
3. Șef administrație 30
- Administrația finanțelor publice a comunei
4. Șef administrație 25
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
minim maxim
2. Ministerul Educației și Cercetării 2.1. Inspectoratul școlar*)
1. Inspector școlar general 45 55
2. Inspector solar general adjunct 35 45
3. Inspector școlar de specialitate 30 40
4. Inspector școlar 25 30
*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
c) aparatul propriu al administrației publice locale și serviciile publice din subordinea acesteia
1. Prefecturi, consilii județene, Primăria Municipiului București și Consiliul General al Municipiului București și sectoarele municipiului București, consilii locale
1.1. La nivel de județ, la municipiul București și la sectoarele municipiului București, la municipiile de categoria I
1. Șef departament*), arhitect șef**) 55
2. Arhitect - șef adjunct***) 50
3. Șef filială, șef corp control comercial I 30
4. Șef corp control comercial II 25
1.2. La nivel de municipii, altele decât cele de categoria I și la oraș
1. Șef corp control comercial I, arhitect - șef****) 30
2. Șef corp control comercial II 25
1.3. La nivel de comună
1. Șef percepție 25
2. Șef birou 15
1.4. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
1. Persoană cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului și al autorizării executării lucrărilor de construcții*****) 15
*) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului București.
**) Se utilizează la nivel de județ, la Primăria Municipiului București, la sectoarele Municipiului București, și la municipiile de toate categoriile.
***) Se utilizează numai la Primăria Municipiului București.
****) Se utilizează la orașe.
*****) Se utilizează la comune.
d) din unități subordonate ministerelor și altor organe de specialitate
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
1. Ministerul Culturii și Cultelor
1.1. Funcțiile de conducere din activitatea redacțională
1. Redactor - șef 40
2. Redactor - șef adjunct 30
3. Șef redacție, secretar general de redacție 25
1.2. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini sau activități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
1. Artiștii lirici operă, artiștii lirici, coriștii operă, coriștii, balerinii, artiștii instrumentiști, instrumentiștii, dansatorii, care desfășoară activitate solistică 10
2. Artiștii instrumentiști și instrumentiștii care desfășoară activitate de șef de partidă 10
3. Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist instrumentist, dirijor cor academic 15
2. Agenția Națională pentru Sport
2.1. Funcții de conducere din federații sportive
1. Președinte federație 30
2. Secretar general federație 25
2.2. Funcții de conducere din alte unități sportive
2.2.1. Cluburi
1. Președinte club 20
2. Vicepreședinte club 10
2.2.2. Complex sportiv
1. Șef complex sportiv 10
3. Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
3.1. Unități navale și căpitănii de porturi
Funcțiile de conducere din unitățile navale și căpităniile de porturi
1. Căpitan șef port 20
2. Șef grup scafandri 10
3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfășurată potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, se acordă o indemnizație de 25.000 lei/oră de scufundare
3.3. Aviație sportivă
3.3.1. Funcțiile de conducere specifice activității de zbor
1. Comandant detașament zbor 50
2. Comandant aeroclub teritorial 50
3. Comandant adjunct aeroclub teritorial 30
4. Șef sector zbor aeroclub teritorial 15
3.3.2. Funcțiile de conducere specifice activității tehnic aeronautice
1. Șef grupă lucrări - reparații (LR) 30
2. Șef sector tehnic 15
3.3.3. Funcțiile de conducere specifice activității operativ-aeronautice
1. Director zbor 40
2. Director tehnic 40
3. Șef serviciu informare zbor - meteo - navigație 30
3.3.4. Indemnizația de zbor pentru personalul navigant și tehnic, navigant profesionist, precum și indemnizația de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
Activitatea pentru care se acordă: Indemnizația până la:
1. Misiuni prevăzute în Codul aerian 23.000 lei/oră de zbor
2. Misiuni prevăzute în Codul aerian 16.000 lei/start
3. Salturi cu parașuta 80.000 lei/salt
4. Lansarea la zbor a aeronavelor și aterizări 15.000 lei/ aterizare

NOTĂ:

1. Indemnizația de zbor la bază pentru zboruri de acrobație și înaltă acrobație aeriană va fi echivalată, astfel:

1 oră zbor acrobație = 2 ore zbor normal

1 oră zbor înaltă acrobație = 4 ore zbor normal

Zborul în formație este echivalent cu zborul de înaltă acrobație.

2. Indemnizația de zbor la bază, acordată personalului navigant și tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază și constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.

3. Criteriile pentru acordarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni, în limitele prevăzute, precum și majorarea cu până la 60% a indemnizației pentru zborurile ce se execută în condiții deosebite se stabilesc de către Aeroclubul României.

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
4.1. Funcții de conducere din activitatea specifică
1. Șef oficiu*), inspector șef*) 40
2. Șef stație, șef fermă, șef centru, șef circumscripție 30
*) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridică, după caz.
4.2. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
- Medicii veterinari încadrați în activitățile prevăzute în Anexa nr. IV/7 la prezenta ordonanță, autorizați să exercite atribuții de inspector al poliției sanitar-veterinare. 10% din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite
Mărimea concretă a sporului se stabilește de organul care îl autorizează.
5. Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor
5.1. Funcții de conducere din activitatea specifică
1. Inspector șef*) 40
*) Se utilizează la agențiile de supraveghere a protecției mediului.
6. Academia Română
6.1. Funcții de conducere specifice din activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare.
1. Director institut 50
2. Director adjunct științific, director adjunct institut 40
3. Secretar științific, director centru 30
7. Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
7.1. Funcții de conducere specifice în unitățile de perfecționare a personalului cu pregătire medie și centre de calificare și recalificare
1. Director centru de perfecționare 30
2. Director adjunct centru de perfecționare 25
3. Director centru de calificare și recalificare 30
4. Șef centru de calificare 15
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
C. Autoritatea vamală
1. Șef birou vamal 30
2. Șef adjunct birou vamal 25
3. Șef tură, șef sector 20

ANEXA Nr. VII (la 01.10.2005)

PROCENTE DE MAJORARE A SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL

Nr. anexă Domeniul Funcția Nivel studii Procent maxim de majorare %
I ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE 25%
II ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 25%
III CONSILIUL CONCURENȚEI 25%
IV/1 CERCETARE 18%
IV/2 CULTURĂ 18%
IV/3 CULTE 18%
IV/4 SPORT 18%
IV/5 AUTORITATEA VAMALĂ 18%
IV/6 NAVIGAȚIE 18%
IV/7 AGRICULTURĂ 18%
IV/8 OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZAREA TERITORIULUI 18%
IV/9 PROTECȚIA MEDIULUI 18%
IV/10 AVIAȚIA SPORTIVĂ 18%
IV/11 ASISTENȚĂ SOCIALĂ

UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

A. Funcții de specialitate
Nr. crt. Funcția Nivel studii Procent maxim de majorare %
1. Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; principal S 23%
2. Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat S 23%
3. Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; debutant S 23%
4. Medic primar S 18%
5. Medic specialist S 18%
6. Medic S 18%
7. Medic stagiar S 18%
8. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 18%
9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 18%
10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 18%
11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 18%
12. Profesor C.F.M. principal S 23%
13. Profesor C.F.M. S 23%
14. Profesor C.F.M. debutant S 23%
15. Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; principal S.S.D 23%
16. Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat S.S.D 23%
17. Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; debutant S.S.D 23%
18. Profesor C.F.M. principal S.S.D 23%
19. Profesor C.F.M. S.S.D 23%
20. Profesor C.F.M. debutant S.S.D 23%
21. Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; principal PL 23%
22. Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare PL 23%
23. Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; debutant PL 23%
24. Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; principal M 23%
25. Asistent social, asistent medical*), educator puericultor M 23%
26. Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; debutant M 23%
27. Soră medicală principală**) M 23%
28. Soră medicală**) M 23%
29. Soră medicală debutantă**) M 23%
B. Funcții pentru personalul auxiliar
30. Infirmieră, agent D.D.D. G 19%
31. Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 19%
32. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 19%
V/I FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ, PRECUM ȘI COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIȚII DIN ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/I-IV/11 ȘI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Cap. I. Funcții din activitatea de specialitate
Nr. crt. Funcția Nivel studii Procent maxim de majorare %
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I, inginer, economist; specialist IA S 25%
2. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II, economist, referent, inginer; gradul I S 25%
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 25%
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 25%
5. Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 25%
6. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; I SSD 20%
7. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; II SSD 20%
8. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; III SSD 20%
9. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 20%
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
10. Consilier juridic gradul IA S 25%
11. Consilier juridic gradul I S 25%
12. Consilier juridic gradul II S 25%
13. Consilier juridic gradul III S 25%
14. Consilier juridic debutant S 25%
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
15. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 25%
16. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 25%
17. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 25%
18. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 25%
19. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 25%
Cap. II. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert-consultant IA S 25%
2. Expert-consultant I S 25%
3. Expert-consultant II S 25%
Cap. III. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie și centre de calificare și recalificare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert gradul I S 25%
2. Expert gradul II S 25%
3. Expert gradul III S 25%
4. Expert debutant S 25%
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Instructor I M 19%
6. Instructor II M 19%
7. Instructor III M 19%
8. Instructor debutant M 19%
Cap. IV. Proiectare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I S 25%
2. Proiectant gradul II S 25%
3. Proiectant gradul III S 25%
4. Proiectant gradul IV S 25%
5. Proiectant debutant S 25%
6. Subinginer cartograf I S.S.D. 20%
7. Subinginer cartograf II S.S.D. 20%
8. Subinginer cartograf III S.S.D. 20%
9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 20%
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician proiectant I M 19%
11. Tehnician proiectant II M 19%
12. Tehnician proiectant III M 19%
13. Tehnician proiectant debutant M 19%
Cap. V. Unități de informatică
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem; IA S 25%
2. Analist, programator, inginer de sistem; I S 25%
3. Analist, programator, inginer de sistem; II S 25%
4. Analist, programator, inginer de sistem; III S 25%
5. Analist, programator, inginer de sistem; IV S 25%
6. Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 25%
7. Informatician, conductor tehnic; I SSD 20%
8. Informatician, conductor tehnic; II SSD 20%
9. Informatician, conductor tehnic; III SSD 20%
10. Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 20%
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Analist (programator) ajutor IA M 19%
12. Analist (programator) ajutor I M 19%
13. Analist (programator) ajutor II M 19%
14. Analist (programator) ajutor III M 19%
15. Analist (programator) debutant M 19%
16. Operator, controlor date; I M 19%
17. Operator, controlor date; II M 19%
18. Operator, controlor date; III M 19%
19. Operator, controlor date; IV M 19%
20. Operator, controlor date; debutant M 19%
Cap. VI. Administrația publică locală
1. Salvator montan gradul I S 18%
2. Salvator montan gradul II S 18%
3. Salvator montan gradul III S 18%
V/2 ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
1. Stenodactilograf IA M 18%
2. Stenodactilograf I M 18%
3. Stenodactilograf II M 18%
4. Stenodactilograf debutant M 18%
5. Secretar-dactilograf, dactilograf; IA M 18%
6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 18%
7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 18%
8. Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 18%
9. Secretar, secretar-dactilograf; I M; G 18%
10. Secretar, secretar-dactilograf; II M; G 18%
11. Secretar, secretar-dactilograf; debutant M; G 18%
12. Administrator I M 18%
13. Administrator II M 18%
14. Administrator III M 18%
15. Șef depozit I M 18%
16. Șef depozit II M 18%
17. Casier, magaziner; I M 18%
18. Casier, magaziner; II M; G 18%
19. Casier, magaziner; debutant M; G 18%
20. Funcționar, arhivar; I M 18%
21. Funcționar, arhivar; II M 18%
22. Funcționar, arhivar; III M 18%
23. Funcționar, arhivar; debutant M 18%
24. Șef formație pază, pompieri 18%
25. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 18%
26. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 18%
27. Maistru I 18%
28. Maistru II 18%
29. Șofer IA 20%
30. Șofer I 20%
31. Șofer II 18%
32. Muncitor calificat I 18%
33. Muncitor calificat II 18%
34. Muncitor calificat III 18%
35. Muncitor calificat IV 18%
36. Muncitor calificat V 18%
37. Muncitor calificat VI 18%
38. Muncitor necalificat 18%
VI/2 INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE (pentru activități de imersie, de zbor și de exploatare, stabilite în lei) 18%

NOTĂ:

Procentele maxime de majorare prevăzute la anexele nr. V/1 și V/2 cuprind și creșterea salariilor de bază cu 5% acordată potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 33/2002 aprobată prin Legea nr. 417/2002 și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2002 aprobată prin Legea nr. 547/2002.

ANEXA Nr. VIII/1 (la 01.10.2005) Practică judiciară (8)

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

CAPITOLUL I Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice,
alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României

Nr. crt. Funcția Indemnizația - lei -
Președinția României
1. Președintele României 65.469.000
Parlamentul României
2. Președintele Senatului și Președintele Camerei Deputaților 60.410.000
3. Vicepreședinții Senatului și ai Camerei Deputaților 55.649.000
4. Secretarii și Chestorii Senatului și ai Camerei Deputaților 52.375.000
5. Președinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 52.375.000
6. Președinții grupurilor parlamentare ale Senatului și Camerei Deputaților 52.375.000
7. Vicepreședinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 49.103.000
8. Secretarii comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 48.508.000
9. Senatori, deputați 47.912.000

*
* *

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VIII/2 (la 01.10.2005)

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE
Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice,
numite în funcții potrivit legii

Nr. crt. Funcția Indemnizația - lei -
Guvernul României
1. Prim-ministru 60.410.000
2. Ministru de stat 55.649.000
3. Ministru 52.375.000
4. Secretar de stat membru al Guvernului 47.912.000
5. Secretar de stat 45.830.000
6. Subsecretar de stat 38.688.000
Înalta Curte de Casație și Justiție
7. Președinte 60.410.000
8. Vicepreședinte 53.269.000
9. Președinte de secție 49.103.000
10. Judecător 47.912.000
Curtea Constituțională
11. Președinte*) 60.410.000
12. Judecător*) 53.269.000
Consiliul Legislativ
13. Președinte consiliu 52.375.000
14. Președinte de secție 49.103.000
Avocatul Poporului
15. Avocatul poporului 52.375.000
Curtea de Conturi
16. Președinte 60.410.000
17. Vicepreședinte 53.269.000
18. Președinte de secție 49.103.000
19. Consilier conturi 47.912.000
20. Procuror financiar general 52.079.000
Prefecturi
21. Prefect al municipiului București 42.259.000
22. Prefect (la județ categoria I) 41.069.000
23. Prefect (la județ categoria II) 38.688.000
24. Subprefect al municipiului București 37.794.000
25. Subprefect (la județ categoria I) 35.713.000
26. Subprefect (la județ categoria II) 34.522.000
Secretariatul general al Guvernului
27. Secretar general al Guvernului 47.912.000
28. Secretar general adjunct al Guvernului 45.830.000
29. Consilier de stat 45.830.000
Președinția României
30. Consilier prezidențial 52.375.000
31. Consilier de stat 45.830.000
Parlamentul României
32. Secretar general la Camera Deputaților și la Senat 47.912.000
33. Secretar general adjunct la Camera Deputaților și la Senat 45.830.000
Consiliul Concurenței
34. Președinte 60.410.000
35. Vicepreședinte 53.269.000
36. Consilier de concurență 49.103.000
Consiliului Național al Audiovizualului
37. Președinte 52.375.000
38. Membri 45.830.000

*) Se aplică și prevederile pct. 42 ale art. I din Legea nr. 232/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

*
* *

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IX (la 01.10.2005)

FUNCȚII ASIMILATE CU FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ
Indemnizații pentru personalul din instituții publice din
subordinea Guvernului

Nr. crt. Funcția Indemnizația - lei -
Instituții publice din subordinea Guvernului*)
1. Conducătorul instituției (președinte, director general, șef oficiu, etc.) 33.332.000
2. Adjunctul conducătorului instituției (vicepreședinte, director general adjunct, etc,) 28.272.000

*) Instituțiile publice și denumirile funcțiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

*
* *

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...