Guvernul României

Ordonanța nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 februarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Garda Financiară și Autoritatea Națională a Vămilor trec din subordinea Autorității Naționale de Control în subordinea Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Ministerul Finanțelor Publice va prelua și atribuțiile specifice Autorității Naționale de Control, aferente coordonării activității Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor.

(3) Ministrul finanțelor publice va exercita toate atribuțiile ministrului delegat pentru coordonarea autorităților de control, aferente coordonării activității Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor.

(4) Ministerul Finanțelor Publice va prelua toate drepturile și obligațiile Autorității Naționale de Control, aferente coordonării activității Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor, inclusiv bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acesteia.

Art. 2. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Finanțelor Publice va supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative privind reorganizarea, organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor.

Art. 3. -

Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Activitatea vamală se exercită prin Autoritatea Națională a Vămilor, care se organizează și funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Modificări (1)

(2) Autoritatea Națională a Vămilor are o siglă ale cărei caracteristici se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 5 alin. (1)."

2. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"

(3) Răspunderea personalului Autorității Naționale a Vămilor este cea prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2004, cu modificările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, și de Legea nr. 53/2003 - ~Codul~ muncii, cu modificările ulterioare."

3. Alineatele (4) și (5) ale articolului 5 se abrogă.

Art. 4. - Modificări (1)

Alineatul (4) al articolului 18 din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Agenția este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Președintele Agenției este ajutat în activitatea sa de 3 vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru. Vicepreședinții exercită atribuțiile delegate de președintele Agenției. Unul dintre vicepreședinți conduce Autoritatea Națională a Vămilor. Răspunderile și atribuțiile vicepreședinților se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției. Președintele Agenției beneficiază de prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că în cadrul Agenției, în subordinea președintelui, se organizează și funcționează cabinetul demnitarului. Numărul maxim de posturi din cabinetul președintelui Agenției este cel prevăzut la nr. crt. 3 din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 32/1998, cu modificările și completările ulterioare."

Art. 5. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Garda Financiară se organizează ca instituție publică de control, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, finanțată de la bugetul de stat."

2. Alineatul (2) al articolului 1 se abrogă.

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Organizarea și funcționarea Gărzii Financiare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

4. Alineatele (2)-(4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

"

(2) La solicitarea Gărzii Financiare, Ministerul Administrației și Internelor asigură personalul necesar pentru asigurarea protecției și siguranței operațiunilor desfășurate de comisarii Gărzii Financiare în realizarea actului de control. Personalul necesar se asigură din cadrul subunităților specializate de intervenție rapidă ale poliției. Condițiile concrete și modalitățile în care personalul subunităților specializate de intervenție rapidă ale poliției participă la acțiunile de control se stabilesc prin protocol de Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Finanțelor Publice. Modificări (1)

(3) Garda Financiară este condusă de un comisar general, numit prin ordin de ministrul finanțelor publice. Structura organizatorică a Gărzii Financiare, numărul de posturi, normele generale și speciale de dotare, însemnele distinctive și modelele de uniformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Regulamentul de organizare și funcționare a Gărzii Financiare stabilește competențele și atribuțiile personalului care ocupă funcții publice de conducere și de execuție, precum și ale personalului contractual și se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice."

5. Alineatul (2) al articolului 4 se abrogă.

6. Alineatul (5) al articolului 5 se abrogă.

7. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"

(3) Controlul tematic se execută de către comisarii Gărzii Financiare în baza ordinelor date de către conducerea Ministerului Finanțelor Publice și de comisarul general."

8. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

"

(2) Răspunderea personalului Gărzii Financiare este cea prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, și de Legea nr. 53/2003 - ~Codul~ muncii, cu modificările ulterioare."

9. Alineatele (3) și (4) ale articolului 10 se abrogă.

10. Articolul 18 se abrogă.

Art. 6. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 23 martie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 243/2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. - Modificări (1)

Autoritatea Națională a Vămilor este condusă de un vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu rang de subsecretar de stat."

2. Alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru pagubele cauzate în activitatea de control ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor de control, în măsura în care nu sunt îndeplinite condițiile atragerii răspunderii penale, personalul vamal cu funcții de conducere sau de execuție răspunde potrivit art. 998 din Codul civil."

3. Alineatul (1) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

(1) Denumirea funcției de secretar de stat al Autorității Naționale a Vămilor se înlocuiește în actele normative în vigoare cu cea de vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu rang de subsecretar de stat." Modificări (1)

Art. 7. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe în structura bugetului de stat și în bugetele Ministerului Finanțelor Publice și Autorității Naționale de Control, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.

(2) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și cuprinde prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum și celelalte drepturi și obligații prevăzute la art. 1.

(3) Personalul instituțiilor care se reorganizează sau își schimbă raporturile de subordonare conform prezentei ordonanțe își menține, până la data intrării în vigoare a noii legi a salarizării personalului din instituțiile publice, nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.

Art. 8. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă lit. c) a alin. (5), alin. (6) și alin. (7) ale art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 20 ianuarie 2005.

Nr. 8.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...