Guvernul României

Ordonanța nr. 22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 102 din 31 ianuarie 2005.

În vigoare de la 03 februarie 2005 până la 11 iulie 2010, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 70/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea adoptării unui cadru juridic în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, precum și a identificării și delimitării structurilor și responsabilităților instituționale, inclusiv a consolidării activității de consultanță agricolă,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.22 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (1)

Agenția Națională de Consultanță Agricolă se reorganizează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat.

Art. 2. -

Sediul Agenției Naționale de Consultanță Agricolă este în municipiul București, Str. Doamnei nr. 17-19, sectorul 3.

Art. 3. -

Agenția Națională de Consultanță Agricolă are următoarele atribuții principale și responsabilități:

a) pregătirea pentru integrare în Uniunea Europeană a populației rurale care desfășoară activități agricole, piscicole, silvice și de diversificare a activităților din mediul rural;

b) diseminarea prevederilor legislative armonizate cu cele ale Uniunii Europene;

c) promovarea în rândul populației rurale a programelor de dezvoltare rurală;

d) asistența tehnică de specialitate și pentru aplicarea rezultatelor cercetării în domeniul dezvoltării rurale;

e) consultanța managerială;

f) asistența și consultanța tehnică pentru accesarea rapidă a fondurilor structurale, a sistemului de susținere a producătorilor agricoli și a altor programe de finanțare;

g) pregătirea și perfecționarea profesională în domeniul agricol, silvic și piscicol a populației din mediul rural.

Art. 4. - Modificări (1)

Conducerea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă este asigurată de către un director general și de un director general adjunct, numiți prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

Art. 5. - Modificări (1)

Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, patrimoniul, mijloacele de transport specializate, precum și numărul maxim de posturi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6. -

(1) Oficiile/centrele de consultanță agricolă județene și al municipiului București, precum și centrele locale de consultanță agricolă trec din subordinea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, și, după caz, a consiliilor locale în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă.

(2) Casele agronomului prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.901/2004 privind înființarea caselor agronomului prin reorganizarea Casei Agronomului trec din subordinea direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă.

(3) Patrimoniul, posturile, fondurile de finanțare aferente anului 2005, precum și personalul aferent oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene și al municipiului București, ale centrelor locale de consultanță agricolă ce aparțin acestora, precum și ale caselor agronomului se preiau, conform legii, de către Agenția Națională de Consultanță Agricolă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Preluarea acestora se face pe bază de protocol de predare-preluare.

(4) Personalul care se preia conform alin. (3) se consideră transferat în interesul serviciului. Modificări (2)

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Veniturile proprii ale Agenției Naționale de Consultanță Agricolă se constituie din servicii specifice acordate agenților economici și/sau în parteneriat privat care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii, alimentației și dezvoltării rurale, după cum urmează:

a) tarife pentru întocmirea documentației necesare pentru obținerea finanțărilor;

b) tarife acordate pentru consultanța de specialitate;

c) tarife rezultate din activitatea de instruire, calificare și perfecționare profesională;

d) tarife obținute din orice activitate de diseminare a informației de specialitate prin materiale tipărite și materiale audio-video;

e) tarife obținute în urma organizării de târguri, expoziții, simpozioane, mese rotunde, loturi demonstrative, ferme-pilot.

(2) Cuantumul tarifelor se aprobă anual prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă.

Art. 8. -

Excedentele rezultate din execuția bugetului se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul de stat, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 9. - Modificări (1)

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2005, inclusiv modificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aferente centrelor județene și locale de consultanță agricolă pe anul 2005, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pe baza protocoalelor de predare-preluare, încheiate corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 10. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 27 ianuarie 2005.

Nr. 22.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...