Comisia Centrală Fiscală

Decizia nr. 1/2005 pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la accize, taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 aprilie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

I. Art. 193 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000

1. Pentru contribuabilii, persoane fizice și juridice, care au efectuat în termen plata sumelor reprezentând cota de 1% din taxele și accizele aplicate la nivel național pentru țigări și băuturi alcoolice, la bugetul de stat și nu în contul Ministerului Tineretului și Sportului 50.03 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor și instituțiilor subordonate", plata sumelor datorate Ministerului Tineretului și Sportului se consideră ca fiind efectuată în termen, fără calcul de obligații fiscale accesorii.

2. Pentru rezolvarea cazurilor punctuale, contribuabilii pot să depună declarații rectificative și să solicite virarea sumelor vărsate în plus la bugetul de stat către bugetul Ministerului Tineretului și Sportului.

II. Art. 1601 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

1. Pentru bunurile achiziționate de societățile autorizate ca valorificator în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare, de la persoane impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, în scopul dezmembrării și valorificării deșeurilor de metale feroase și neferoase obținute, se aplică în mod obligatoriu prevederile art. 1601 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și pct. 651 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

2. Obligația aplicării prevederilor menționate la pct. 1 revine atât furnizorilor, cât și beneficiarilor de astfel de bunuri.

Art. 1601 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

În situația în care de la data de 1 ianuarie 2005 până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 84/2005 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată au aplicat regimul normal de taxă pe valoarea adăugată pentru orice livrare de material lemnos, acesta rămâne valabil aplicat.

III. Art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

1. În cazul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii finanțate prin Ambasada Republicii Elene din București, în limita a 1% din asistența financiară nerambursabilă acordată Guvernului României conform Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene, semnat la București la 20 iulie 2002, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 9/2003, aprobată prin Legea nr. 163/2003, scutirea de taxă pe valoarea adăugată prevăzută de art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, se realizează dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 1 din Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii finanțate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaționale și de organizații nonprofit și de caritate din străinătate și din țară, inclusiv din donații ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 141/2004, prin facturarea fără taxă pe valoarea adăugată de către furnizorii/prestatorii persoane impozabile române, care participă la realizarea obiectivelor sau proiectelor finanțate din fondurile nerambursabile alocate prin ambasadă, denumiți contractori, și de către furnizorii sau prestatorii acestora din România, denumiți subcontractori, a bunurilor livrate și a serviciilor prestate. Prin persoană impozabilă română se înțelege orice furnizor/prestator care își are stabilit în România sediul activității economice sau un sediu permanent ori, în lipsa acestuia, domiciliul sau reședința sa obișnuită. Persoanele impozabile stabilite în străinătate, care și-au desemnat reprezentant fiscal în România, sunt considerate persoane impozabile române. Operațiunile de natura celor prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, nu se facturează prin reprezentantul fiscal, chiar dacă persoana impozabilă stabilită în străinătate și-a desemnat un reprezentant fiscal în România. Contractorii și subcontractorii își pot exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată, aferentă intrărilor destinate realizării obiectivului sau proiectului. Facturarea fără taxă pe valoarea adăugată se poate efectua numai pe baza unui certificat de scutire de taxă pe valoarea adăugată, care se solicită de către contractori atât pentru livrările și prestările proprii efectuate, cât și pentru cele efectuate de subcontractori. Facturarea se efectuează de către subcontractori către contractor și de către contractor către Ambasada Republicii Elene din București.

2. Certificatele de scutire de taxă pe valoarea adăugată se eliberează de către direcția generală a finanțelor publice județeană sau a municipiului București în a cărei rază teritorială își are sediul social solicitantul ori, după caz, de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.

3. Contractorii trebuie să prezinte următoarea documentație în vederea eliberării certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată:

a) cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată;

b) copii de pe documentele care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori ori subcontractori, după caz;

c) documente din care să rezulte că obiectivele/ proiectele sunt finanțate prin Ambasada Republicii Elene din București din 1% din fondurile nerambursabile acordate Guvernului României, conform Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene, semnat la București la 20 iulie 2002, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 9/2003, aprobată prin Legea nr. 163/2003, însoțite de traducerea autorizată a acestora, după caz;

d) copii de pe contractele încheiate între Ambasada Republicii Elene din București, contractori și beneficiari, însoțite de traducerea autorizată, după caz;

e) copii de pe contractele încheiate cu subcontractorii din România.

4. Certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată eliberat este valabil pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate de la data eliberării, pe toată durata realizării obiectivului sau, după caz, a proiectului, în condițiile în care se face dovada existenței sursei de finanțare din 1% din fondurile nerambursabile acordate României de Guvernul Republicii Elene. În situația în care ulterior eliberării certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată se schimbă subcontractorii ori se suplimentează fondurile inițiale și se încheie contracte noi pentru realizarea obiectivului sau proiectului, certificatul inițial poate fi modificat sau suplimentat în aceleași condiții, menționându-se data de la care modificarea/suplimentarea este valabilă.

5. Contractorii și/sau subcontractorii au obligația să menționeze pe factură numărul și data certificatului în baza căruia facturează în regim de scutire.

6. Modelul certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată este cel prezentat în anexa nr. 2 la Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii finanțate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaționale și de organizații nonprofit și de caritate din străinătate și din țară, inclusiv din donații ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 141/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2004. În conținutul certificatului nu se vor completa rubricile care fac referire la beneficiari sau la agenția de implementare.

IV. Art. 109 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările ulterioare

1. Plățile efectuate de către contribuabili în contul impozitelor, taxelor, contribuțiilor sau al altor venituri ale bugetului general consolidat, prin intermediul sistemului bancar (inclusiv prin sistemul electronic de plăți), pe baza ordinelor de plată întocmite corect de către plătitori, în urma cărora s-a creditat, în termenul legal, bugetul general consolidat, dar în contul altui venit bugetar decât cel înscris de către plătitori pe documentele de plată semnate de aceștia și confirmate prin ștampila și semnătura autorizată a băncii inițiatoare, ca urmare a unor erori datorate sistemului bancar în procesarea datelor referitoare la decontarea obligațiilor fiscale dispuse în mod corect de către plătitori, se consideră a fi efectuate în termen, fără calcul de obligații fiscale accesorii după data efectuării plății conform celor înscrise în documentele de plată semnate de către plătitori și confirmate prin ștampila și semnătura autorizată a băncii inițiatoare.

2. Reglarea evidenței analitice pe plătitori se va face pe baza cererii depuse de contribuabil, însoțită de documentația necesară.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...