Parlamentul României

Legea nr. 166/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 460 din 25 iunie 2015.

În vigoare de la 28 iunie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 10 din 28 ianuarie 2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2015, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) La extragerile Loteriei bonurilor fiscale se acordă un număr de maximum 100 de premii."

2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Unitatea teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală la care a fost depus originalul bonului fiscal câștigător eliberează titularului bonului o copie care poartă mențiunea «conform cu originalul», pe care înscrie un număr unic de înregistrare."

3. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În termen de 10 zile de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (3), unitățile teritoriale transmit către Agenția Națională de Administrare Fiscală, aparat central, lista persoanelor care au revendicat premiile potrivit alin. (2). Pentru asigurarea transparenței, o listă cuprinzând bonurile prin care au fost revendicate premiile identificate printr-un număr unic de înregistrare se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, respectiv pe cel al Agenției Naționale de Administrare Fiscală."

4. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Dacă în urma centralizării listei bonurilor fiscale prin care s-au revendicat premiile se constată depășirea numărului maxim de premii care se acordă potrivit art. 1 alin. (4), se procedează la extragerea aleatorie a unui număr de 100 de bonuri fiscale câștigătoare din totalitatea bonurilor fiscale din listă."

5. La articolul 6, alineatul (8) se abrogă.

6. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) În situațiile în care, ulterior efectuării unei extrageri, se constată erori de natură tehnică în desfășurarea acesteia, dar care nu viciază caracterul aleatoriu al acesteia, se consideră că extragerea a fost corect efectuată, iar premiile se achită câștigătorilor conform situației rezultate în urma extragerii și după definitivarea procedurii prevăzute la art. 6 alin. (6)."

7. La articolul 10, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

"

3. La articolul 11 alineatul (1) litera e), punctul (viii) se modifică și va avea următorul cuprins:

«

(viii) În situațiile prevăzute la pct. (vii), dacă operatorul economic achită amenda contravențională sau jumătate din cuantumul acesteia, după caz, precum și o sumă egală cu de zece ori amenda aplicată, sancțiunea complementară încetează de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării la organul constatator. Suma de bani egală cu de zece ori amenda aplicată se face venit la bugetul de stat și poate fi achitată la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. - S.A. sau la unitățile Trezoreriei Statului. Termenul de 24 de ore curge de la data înregistrării la registratura organului constatator a dovezii achitării sau de la data confirmării de primire, dacă aceasta a fost transmisă prin poștă.»"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 24 iunie 2015.

Nr. 166.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...