Parlamentul României

Legea nr. 149/2015 privind modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iulie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) administrator - autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare și asigură administrarea faunei cinegetice;

b) armă de vânătoare - armă de foc a cărei caracteristică și utilizare sunt reglementate de administrator;

c) atribuire în gestiune - acțiunea prin care administratorul dă dreptul și obligația de gestionare a faunei de interes cinegetic, în condițiile prezentei legi;

d) braconaj - tentativa sau acțiunea desfășurată în scopul dobândirii sau capturării vânatului, finalizată cu rezultat sau nu, cu încălcarea prevederilor prezentei legi;

e) capcană autorizată - orice dispozitiv, instalație sau fileu de capturare a exemplarelor de faună cinegetică, a cărui utilizare este reglementată de administrator;

f) câine hoinar - câine găsit liber în fondul cinegetic, care nu face parte din categoria câinilor de vânătoare și nu poartă semn distinct care să ateste acest fapt, al cărui stăpân nu poate fi identificat la acel moment;

g) câine de vânătoare - câine utilitar, a cărui utilizare în fondul cinegetic, exclusiv de către vânători, este reglementată de administrator;

h) cotă de recoltă - numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic aprobat anual de către administrator pe specii și gestionar până la data de 15 aprilie pentru specia căprior și până la 15 mai pentru celelalte specii admise la vânătoare, care se poate vâna în cadrul unui fond cinegetic;

i) efectiv optim - numărul de exemplare aparținând unei specii din fauna cinegetică, care habitează într-un fond cinegetic, într-o anumită structură populațională, și asigură conservarea speciilor, produce minimum de pagube și nu prezintă risc pentru populația umană;

j) Consiliu Național de Vânătoare - organismul de avizare și consultare, cu autoritate științifică în domeniul cinegetic, care este format din reprezentanții instituțiilor publice și private cu atribuții în domeniul faunei cinegetice și al mediului de viață al acesteia;

k) drept de vânătoare - dreptul statului de administrare a faunei cinegetice în condițiile legii;

l) dreptul de a vâna - dreptul persoanei fizice de a practica vânătoarea în condițiile legii;

m) faună de interes cinegetic - totalitatea exemplarelor din populațiile din speciile de faună sălbatică prevăzute în anexele nr. 1 și 2, existente pe teritoriul României;

n) fond cinegetic - unitatea de gospodărire cinegetică constituită din fauna de interes cinegetic și suprafața de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar, și astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său; nu se includ în fondurile cinegetice suprafețele din parcurile naționale și din Rezervația Biosferei «Delta Dunării»;

o) fond cinegetic național - totalitatea fondurilor cinegetice din România;

p) gestionar - persoana juridică română care a fost licențiată în condițiile legii și căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond de vânătoare;

q) gestionar consacrat - gestionarul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv, contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa, își manifestă intenția de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul cinegetic respectiv și nu înregistrează datorii privind plata tarifului de gestionare la data solicitării și acceptă tariful de gestionare;

r) gestionare - activitatea de gospodărire durabilă a faunei de interes cinegetic din fondurile de vânătoare, realizată de gestionari în baza contractelor de gestiune, pe riscul și răspunderea lor, pentru perioada stabilită prin contractele de gestiune;

s) jujeu - piesă de formă cilindrică, confecționată din lemn de esență tare, cu diametrul de 3 cm și lungime de 30 cm, prinsă de zgardă la mijloc cu un lanț astfel încât poziția acesteia să se situeze sub genunchii membrelor anterioare ale câinelui, pe care o poartă permanent;

ș) licență - împuternicirea dată de către administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestată printr-un document oficial;

t) odorivector - substanța sau produsul, natural ori de sinteză, care răspândește un miros ce atrage exemplarele de faună de interes cinegetic și care permite omului determinarea direcției și controlul deplasării acestora;

ț) organizație vânătorească - persoana juridică română, constituită pe baza principiului liberei asocieri a vânătorilor cu domiciliul sau rezidența în România, în scopul gestionării durabile a faunei cinegetice și al exercitării vânătorii;

u) permis de vânătoare - document cu valoare de licență de vânătoare, obținut în condițiile legii, de persoane fizice cu domiciliul sau cu reședința în România;

v) pisică hoinară - pisică domestică găsită în fondul cinegetic la mai mult de 200 m de ultima locuință;

w) populație optimă - numărul total de exemplare din fauna de interes cinegetic, care coabitează într-un fond cinegetic într-o anumită structură de specii și într-o anumită structură de vârste în cadrul fiecărei specii, care asigură conservarea biodiversității, produce minimum de pagube și nu prezintă risc pentru populația umană;

x) regim cinegetic - ansamblul de norme tehnice, juridice și economice prin care fauna de interes cinegetic este administrată și gestionată durabil, în scopul conservării biodiversității, menținerii echilibrului ecologic, exercitării vânătorii și satisfacerii unor cerințe social-economice;

y) suprafață productivă cinegetic - suprafața cuprinsă în fondul cinegetic în care gestionarea faunei cinegetice și exercitarea vânătorii sunt admise;

z) suprafață neproductivă cinegetic - suprafața cuprinsă în fondul cinegetic în care vânătoarea este interzisă;

aa) staționar - suprafața de teren, împreună cu instalațiile și amenajările specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic care, ca urmare a stării lor, nu mai pot fi lăsate în libertate, existând pericolul ca acestea să moară; pe aceste suprafețe sunt asigurate condițiile de asistență sanitar-veterinară corespunzătoare și condițiile de viață, creștere și dezvoltare pentru exemplarele respective;

ab) tarif de gestionare - suma de bani care se plătește anual de către gestionar pentru exploatarea durabilă a faunei cinegetice pe care o gestionează;

ac) vânat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obținut/obținute prin acțiunile de vânătoare sau prin acțiunile de braconaj cinegetic;

ad) vânătoare - acțiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca scop capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2, aflate în stare de libertate; nu constituie acțiune de vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop științific, urmată de eliberarea acestora;

ae) vânător - persoană fizică licențiată, membră a unei organizații vânătorești gestionare de faună cinegetică, care ocrotește, îngrijește și extrage fauna cinegetică în condițiile legii;

af) zonă de liniște - suprafața stabilită în cadrul unui fond de vânătoare, delimitată și marcată pe teren prin semne vizibile și distinctive, destinată să asigure condiții de viață optime faunei cinegetice existente în cadrul fondului cinegetic respectiv, indiferent de anotimp."

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Nimeni nu are dreptul de a vâna pe terenul proprietatea altuia fără a avea asupra sa autorizația de vânătoare."

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Criteriile de constituire a unui fond cinegetic sunt următoarele:

a) mărimea suprafeței fondului cinegetic;

b) stabilitatea faunei cinegetice sedentare de interes cinegetic în interiorul limitelor fondului cinegetic;

c) limitele ușor de descris și de identificat pe teren ale fondului cinegetic;

d) constituirea și delimitarea istorică a fondurilor cinegetice;

e) includerea tuturor localităților, cu excepția municipiilor, în cuprinsul fondurilor cinegetice.

(2) Suprafața unui fond cinegetic va fi de cel puțin 5.000 ha la câmpie, 7.000 ha la deal și 10.000 ha la munte, iar suprafața productivă cinegetic din fiecare fond cinegetic să fie mai mare decât jumătate din suprafața fondului cinegetic respectiv.

(3) Suprafața productivă cinegetic minimă necesară pentru un membru vânător, pe organizații vânătorești și la nivelul țării, este de:

a) 150 ha la câmpie;

b) 200 ha la deal;

c) 250 ha la munte.

(4) Fondul cinegetic se delimitează pe limite naturale, cum ar fi: culmi, cursuri de apă și altele asemenea, și/sau limite artificiale stabile în timp, cum ar fi: drumuri, căi ferate, autostrăzi, linii electrice, canale de irigații sau navigabile și altele asemenea, ușor identificabile.

(5) Pentru constituirea unui fond cinegetic este necesară îndeplinirea tuturor criteriilor prevăzute la alin. (1).

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (4), se constituie fondul cinegetic Scroviștea din județul Ilfov, care va avea o suprafață de maximum 5.000 ha."

4. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL II Administrarea și gestionarea faunei cinegetice a României"

5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Principalele atribuții ale administratorului faunei cinegetice sunt următoarele:

a) elaborează strategia națională pentru conservarea faunei cinegetice și a habitatelor acesteia, precum și pentru accesarea de fonduri europene și guvernamentale în acest scop;

b) stabilește criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor cinegetice;

c) calculează tariful de gestionare pentru suprafețele productive cinegetic din fondurile cinegetice atribuite direct, tarif ce constituie valoare de pornire a licitațiilor organizate în scopul atribuirii în gestiune a fondurilor cinegetice neatribuite direct;

d) stabilește tarifele minimale, pe specii, pentru practicarea vânătorii cu vânători cetățeni străini;

e) elaborează reglementările de organizare și practicare a vânătorii cu arme și capcane;

f) stabilește și aprobă anual, până la data de 15 aprilie pentru specia căprior și până la 15 mai pentru celelalte specii admise la vânătoare, cu avizul autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului, cotele de recoltă pentru speciile din anexa nr. 1, care devin obligatoriu de realizat, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare;

g) propune, în situații justificate, modificarea perioadelor legale de vânătoare pentru unele specii de vânat;

h) avizează propunerile de populare a fondurilor cinegetice cu specii de vânat inexistente în libertate în România, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Română și de autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului;

i) stabilește, împreună cu reprezentanții ministerelor de resort, măsurile necesare menținerii echilibrului ecologic și prevenirii pagubelor cauzate de vânat și prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice și fondului forestier;

j) ține evidența și publică anual date referitoare la populația de faună cinegetică, starea de sănătate a acesteia, recoltele și trofeele de vânat;

k) colaborează cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice în vederea stabilirii programelor de învățământ pentru instituțiile de învățământ care au ca discipline de studiu fauna cinegetică și vânătoarea și în vederea stabilirii programelor de cercetare științifică în domeniul cinegetic;

l) controlează activitatea cinegetică la toate nivelurile, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentei legi și a dispozițiilor contractelor de gestionare;

m) organizează direct și coordonează activitatea de combatere a braconajului;

n) organizează documentarea științifică în managementul cinegetic și stabilește sistemul informațional în domeniu;

o) stabilește criteriile pentru acordarea licenței de funcționare a gestionarilor fondurilor cinegetice și acordă sau retrage, după caz, această licență;

p) atestă, împreună cu Ministerul Justiției, experții tehnici judiciari în vânătoare;

q) aprobă modelul permiselor și autorizațiilor de vânătoare și ține evidența persoanelor care au dobândit calitatea de vânător;

r) emite și pune la dispoziția gestionarilor fondurilor cinegetice formularele autorizațiilor de vânătoare;

s) stabilește calibrele armelor de foc și categoriile de muniție, capcanele și rasele de câini care pot fi folosite la vânătoare în România;

ș) stabilește, împreună cu Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor, armele și categoriile de muniție care se pot folosi la vânătoare în România;

t) inițiază acțiuni de popularizare a activității cinegetice și de educare a populației în domeniu;

ț) participă sau sprijină, după caz, programul colaborărilor internaționale în domeniul cinegetic;

u) înființează Comisia națională de evaluare a trofeelor de vânat, cu reprezentare în teritoriu;

v) stabilește modelul-cadru al contractului de gestionare și a actelor adiționale, prin negociere cu reprezentanții gestionarilor fondurilor cinegetice.

(2) În cadrul administratorului funcționează un organ distinct, specializat în domeniul cinegetic.

(3) Pe lângă administrator funcționează Consiliul Național de Vânătoare, înființat prin ordin al conducătorului acestuia, compus din 3 reprezentanți ai administratorului, 3 reprezentanți ai asociațiilor de vânătoare proporțional cu suprafața fondurilor cinegetice gestionate și din câte un reprezentant al autorităților publice centrale care răspund de protecția mediului, justiție și poliție, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al unităților de învățământ superior cu profil cinegetic, al instituțiilor de cercetare în domeniul cinegetic din România, al administratorului pădurilor proprietate publică a statului, al administratorilor pădurilor proprietate privată și al administratorilor pădurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale.

(4) Administratorul adoptă cu avizul Consiliului Național de Vânătoare orice alte măsuri necesare, în acord cu dispozițiile legale privind regimul cinegetic."

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...