Guvernul României

Hotărârea nr. 700/1995 privind reînființarea Centrului de Calcul al Ministerului Agriculturii și Alimentației

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 septembrie 1995 până la 08 iulie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 739/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Pe data prezentei hotărâri se reînființează Centrul de Calcul al Ministerului Agriculturii și Alimentației, ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației, având sediul în municipiul București, Bd. Carol I nr. 24, sectorul 3, prin preluarea, fără plată, a activului și pasivului, precum și a personalului de la Societatea Comercială pentru Informatică în Agricultură "Agrinfo" - S.A., care își încetează activitatea.

Art. 2. -

Obiectul de activitate al Centrului de Calcul îl constituie realizarea, într-o concepție unitară, a informatizării problematicii din agricultură și industria alimentară, la nivelul Ministerului Agriculturii și Alimentației, al serviciilor publice descentralizate ale acestuia din unitățile administrativ-teritoriale și al celorlalte unități din subordine.

Art. 3. -

Structura organizatorică, normativul de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și statul de funcții pentru Centrul de Calcul, precum și atribuțiile acestuia se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 4. -

Centrul de Calcul va funcționa la data înființării cu 50 de posturi, în limita numărului aprobat pentru unitățile bugetare din subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Art. 5. -

Cheltuielile de funcționare a Centrului de Calcul se asigură anual din fondurile bugetare repartizate Ministerului Agriculturii și Alimentației prin legea bugetului de stat, cap. 85.1. "Alte acțiuni". Pentru anul 1995, asigurarea fondurilor se va face prin virări de credite bugetare de la cap. 76.1. "Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător" la cap. 85.1. "Alte acțiuni".

Art. 6. -

Personalul din cadrul Centrului de Calcul se salarizează potrivit prevederilor din anexele nr. 4 și 11 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993.

Art. 7. -

Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 480/1994 se completează la punctul 1 "Unități bugetare" cu poziția nr. 10 "Centrul de Calcul".

Art. 8. -

Prin aplicarea prezentei hotărâri, capitalul social al Fondului Proprietății Private IV - Muntenia nu se micșorează.

Art. 9. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 129/1991 privind înființarea Societății Comerciale pentru Informatică în Agricultură "Agrinfo" - S.A. își încetează aplicabilitatea.

p. PRIM-MINISTRU
FLORIN GEORGESCU,
ministru de stat, ministrul finanțelor

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și alimentației,
Valeriu Tabără
p. Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat

București, 4 septembrie 1995.

Nr. 700.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...