Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1301/2015 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 iunie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor:

- art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;

- art. 5 alin. (4), art. 82 alin. (71) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 20 august 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul I "Dispoziții generale", subpunctul 1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă. Pentru situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 82 alin. (7) și (71) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii au obligația depunerii declarației privind veniturile realizate.

În cazul rezilierii contractelor de închiriere pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final."

2. La punctul III "Recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit", după subpunctul 13, se introduce un nou subpunct, subpunctul 14, cu următorul cuprins:

"

14. În cazul rezilierii, în cursul anului fiscal 2015, a contractelor încheiate între părți, în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, începând cu 1 iunie 2015 organul fiscal competent recalculează plățile anticipate, stabilite potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative."

Art. II. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 8 iunie 2015.

Nr. 1.301.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...