Guvernul României

Hotărârea nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Modificări (11), Referințe (2), Derogări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 iulie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2) și (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se constituie următoarele consilii interministeriale permanente, denumite în continuare consilii interministeriale, ca organisme cu rol consultativ, fără personalitate juridică, având componența prevăzută în anexa nr. 1:

a) Consiliul interministerial pentru afaceri interne și justiție;

b) Consiliul interministerial pentru relații externe și afaceri europene;

c) Consiliul interministerial pentru integrare europeană;

d) Consiliul interministerial pentru probleme economice, politici fiscale și comerciale, piața internă, competitivitate, mediul de afaceri;

e) Consiliul interministerial pentru administrație și funcție publică, descentralizare, comunități locale;

f) Consiliul interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protecția consumatorului;

g) Consiliul interministerial pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și minorități;

h) Consiliul interministerial pentru agricultură, dezvoltare rurală și mediu;

i) Consiliul interministerial pentru dezvoltare regională, infrastructură, amenajarea teritoriului și turism;

j) Consiliul interministerial pentru situații de criză;

k) Consiliul de planificare strategică.

Art. 2. -

(1) Consiliile interministeriale permanente prevăzute la art. 1 lit. a) -j) îndeplinesc următoarele atribuții principale:

a) soluționează problemele specifice din domeniile majore pe care le gestionează;

b) asigură coerența fundamentării și implementării politicilor guvernamentale din domeniul respectiv;

c) asigură comunicarea interministerială din domeniul respectiv, precum și armonizarea punctelor de vedere;

d) formează grupuri de lucru interministeriale pentru soluționarea problemelor punctuale cu caracter multisectorial;

e) propun constituirea, conform prevederilor legale, de comisii interministeriale pentru gestionarea unei anume problematici;

f) coordonează monitorizarea implementării politicilor promovate;

g) elaborează rapoarte periodice;

h) monitorizează activitatea comisiilor interministeriale și a grupurilor de lucru din subordine.

(2) Consiliul de planificare strategică îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) stabilește și coordonează prioritățile ce derivă din documente strategice pentru îndeplinirea obiectivelor Guvernului în colaborare cu ministerele de resort;

b) corelează politicile guvernamentale cu angajamentele și condiționalitățile asumate de Executiv în relația cu organizațiile internaționale;

c) realizează programarea multianuală a priorităților strategice fundamentale și coroborarea acestora cu programarea bugetară pe termen mediu;

d) corelează politicile ce urmează a fi implementate cu fondurile bugetare alocate pe termen scurt și mediu.

Art. 3. -

(1) Consiliile interministeriale au ca membri pe miniștrii de stat care coordonează domeniul respectiv, miniștrii de resort din domeniul respectiv, ministrul finanțelor publice, ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, un consilier de stat al primului-ministru pe problematica domeniului respectiv, conform anexei nr. 1.

(2) Conducerea consiliilor interministeriale este asigurată, după caz, de primul-ministru, miniștrii de stat, respectiv miniștrii de resort, conform anexei nr. 1.

Art. 4. -

(1) Consiliile interministeriale se reunesc în ședințe ordinare lunare sau, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare, la solicitarea oricărui membru.

(2) Fiecare membru al consiliului interministerial are dreptul să introducă o problemă pe agenda întâlnirii ordinare sau extraordinare.

(3) Deciziile consiliilor interministeriale se iau în unanimitate. În cazul în care nu se ajunge la unanimitate în luarea unei decizii, se vor propune alternative, decizia finală amânându-se pentru ședința următoare. Luarea unei decizii nu poate fi amânată de mai mult de două ori, în caz contrar decizia finală urmând a fi luată în prima ședință a Guvernului, pe baza alternativelor menționate.

Art. 5. -

(1) Consiliile interministeriale prezintă Guvernului rapoarte de activitate periodice, la fiecare 6 luni.

(2) La solicitarea Guvernului, consiliile interministeriale vor prezenta rapoarte asupra stadiului de implementare a politicilor guvernamentale intersectoriale gestionate de acestea.

Art. 6. -

(1) Fiecare consiliu interministerial își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, pe care îl aprobă în prima ședință de lucru.

(2) Secretariatul tehnic al fiecărui consiliu interministerial se constituie din reprezentanții ministerelor de resort implicate și câte un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului.

Art. 7. -

(1) În subordinea consiliilor interministeriale pot funcționa comisii interministeriale, înființate conform prevederilor legale în vigoare, precum și grupuri de lucru pentru soluționarea problemelor punctuale, clar definite și cu termene precise.

(2) Consiliile interministeriale au obligația de a monitoriza activitatea comisiilor și grupurilor de lucru interministeriale din subordine și de a propune înființarea unor structuri noi sau desființarea celor care și-au îndeplinit obiectivul pentru care au fost constituite.

(3) Structura, gradul de reprezentare, mandatul și termenele de realizare a obiectivelor comisiilor sau grupurilor de lucru sunt stabilite de consiliul interministerial în a cărui subordine sunt organizate.

(4) În comisiile și grupurile de lucru pot participa, ca membri cu drepturi depline, și reprezentanți ai altor instituții publice care nu fac parte din consiliul coordonator.

Art. 8. -

La lucrările consiliilor interministeriale, ale comisiilor și grupurilor de lucru subordonate pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor administrației publice, ai instituțiilor academice și de învățământ superior, ai organizațiilor societății civile, care ar putea contribui la soluționarea unor probleme aflate pe ordinea de zi.

Art. 9. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, consiliile interministeriale permanente prevăzute la art. 1 preiau în subordine organismele interministeriale constituite până la această dată, conform anexei nr. 2.

(2) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, fiecare consiliu interministerial va face propuneri pentru desființarea sau păstrarea, după caz, a organismelor interministeriale din subordine preluate conform anexei nr. 2.

Art. 10. -

Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
p. Ministrul justiției,
Maria Cristina Manda,
secretar de stat

București, 14 iulie 2005.

Nr. 750.

ANEXA Nr. 1

Consilii interministeriale permanente
Componență și conducere

CONSILIU PERMANENT COMPONENȚĂ CONDUCERE
I. Consiliul interministerial pentru afaceri interne și justiție MJ Co-președenție MJ - MAI
MAI
MAE
MFP
Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
SGG
II. Consiliul interministerial pentru relații externe și afaceri europene MAE Co-președenție MAE - MIE
MIE
MFP
MAPN
MEC
Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
SGG
III. Consiliul interministerial pentru integrare europeană - CEIE Primul Ministru Ministru de Stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrării europene Primul Ministru
MIE
MAE
MFP
Ministru delegat acquis comunitar
Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
SGG
IV. Consiliul interministerial pentru probleme economice, politici fiscale și comerciale, piața internă, competitivitate, mediul de afaceri Ministru de Stat pentru coordonarea activităților din domeniul economic Co-președenție: Ministru de Stat pentru coordonarea activităților din domeniul economic Ministrul de Stat pentru coordonarea activităților din domeniile mediului de afaceri și IMM
Ministrul de Stat pentru coordonarea activităților din domeniile mediului de afaceri și IMM
MEC
MIE
MAPDR
Ministrul delegat pentru comerț
MFP
Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
SGG
MCTI
V. Consiliul interministerial pentru administrație și funcției publică, descentralizare, comunități locale MAI MAI
SGG
MFP
MJ
Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
VI. Consiliul interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protecția consumatorului MMSSF Co-președenție MMSSF - MS
MFP
MEdC
MS
Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
SGG
VII. Consiliul interministerial pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și minorități Ministru de Stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrării europene Ministru de Stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrării europene
MEdC
MCC
MCTI
MFP
Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
SGG
VIII. Consiliul interministerial pentru agricultură, pescuit, dezvoltare rurală și mediu MAPDR MMGA SGG MFP Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat Co-președenție MAPDR - MMMGA
IX. Consiliul interministerial pentru, dezvoltare regională, infrastructură, amenajarea teritoriului și turism MTCT Co-președenție MTCT - MIE
MIE
MAI
MEC
MCTI
Ministrul delegat pentru lucrări publice și amenajarea teritoriului
MFP
Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
SGG
X. Consiliul interministerial pentru situații de criză MAI MAI
MAPN
MTCT
MMGA
SGG
MFP
Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
XI. Consiliul de planificare strategică Primul Ministru Miniștri de stat Primul Ministru
SGG
MFP
DRP
MIE
Ministru delegat pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării acquis-ului comunitar
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2

Preluarea organismelor interministeriale actuale

Consiliu interministerial permanent Comitete interministeriale preluate
I. Consiliul interministerial pentru afaceri interne și justiție 1) Comisia interministerială pentru monitorizarea aplicării prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
2) Comisia interministerială pentru evaluarea despăgubirilor bănești care urmează să fie acordate persoanelor îndreptățite potrivit legii nr. 10/2001
3) Comisia centrală pentru aplicarea dispozițiilor legii nr. 9/1998
4) Grupul interministerial pentru cercetare-dezvoltare în domeniul securității
5) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării, perfecționării și implementării legislației în domeniul restituirii proprietății imobiliare, preluată în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
6) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea și evaluarea activității de prevenire și combatere a traficului de persoane
7) Consiliul interministerial pentru siguranța rutieră
8) Consiliul Interministerial pentru Frontierele de Stat ale României
9) Grupul Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat
10) Consiliul inter-ministerial de monitorizare a rezoluțiilor privind combaterea terorismului
11) Grupul de Coordonare a implementării Strategiei Naționale privind Migrația
12) Grupul interinstituțional de lucru privind Black Sea Border Security Inițiative
13) Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană
14) Grupul operațional de legătură roman
15) Comitetul național de securitate aeronautică
16) Comisia interministerială pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 12 din 1998
II. Consiliul interministerial pentru relații externe și afaceri europene 1) Comitetul interministerial pentru sprijinirea românilor de pretutindeni;
2) Consiliul interministerial pentru imagine externă;
3) Comisia de monitorizare a aplicării Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind Legea maghiarilor din statele vecine Ungariei
4) Comitetul interdepartamental pentru coordonarea participării României în programele internaționale de asistență destinate noilor state independente de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice;
5) Comisia națională pentru integrarea României în NATO (va fi înlocuită de Comisia națională pentru NATO);
6) Comisia interministerială pentru coordonarea și derularea efectivă a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuțiilor de asigurări sociale ale refugiaților politici greci repatriați din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997;
7) Consiliul interministerial pentru imagine externă;
8) Consiliul interinstituțional pentru exercitarea mandatului României în Consiliul de Securitate al ONU;
9) Grupul de lucru pentru negocierea documentului politic de bază ("Acordul de acces") care va reglementa amplasarea facilităților militare și prezența forțelor SUA pe teritoriul României;
10) Grupul român pentru neproliferare/Grupul interinstituțional de lucru privind Proliferation Security Inițiative (PSI);
11) Consiliul Afaceri Generale și Relații Externe;
12) Comitetul Interministerial al Guvernului României pentru relațiile cu Republica Moldova;
III. Consiliul interministerial pentru integrare europeană 1) Comitetul interministerial pentru integrare europeană;
2) Comitetul executiv pentru integrare europeană;
3) Comitetul de transparență pentru urmărirea utilizării fondurilor comunitare;
4) Delegația națională pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană - negocierile s-au finalizat, abrogare expresă;
5) Consiliul consultativ pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană - negocierile s-au finalizat, abrogare expresă;
6) Comitetul interministerial pentru elaborarea și urmărirea implementării Strategiei Guvernului de comunicare internă și externă privind integrarea României în Uniunea Europeană;
7) Comisia Interministerială pentru Programul PHARE de cooperare transfrontalieră 1996 România-Ungaria;
8) Comitetul de Monitorizare pentru Programul SAPARD;
9) Comitetul de acreditare națională SAPARD;
10) Comitetul de elaborare a Planului Național de Dezvoltare 2007-2013;
11) Comitetul Interministerial responsabil cu îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană, privind Capitolul 6 "Concurența";
IV. Consiliul interministerial pentru probleme economice, politici fiscale și comerciale, piața internă, competitivitate. mediul de afaceri 1) Comitetul interministerial pentru coordonarea și urmărirea accelerării decontărilor și recuperării arieratelor;
2) Comisia guvernamentală pentru offset (comisia guvernamentală pentru compensarea achizițiilor de tehnică specială);
3) Comitetul interministerial de coordonare a organizării și funcționării piețelor produselor agricole și alimentare în România;
4) Grupul de lucru pentru elaborarea și monitorizarea planului de acțiuni referitor la îmbunătățirea mediului de afaceri;
5) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării și implementării politicii industriale a României și a planului de acțiune aferent;
6) Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior;
7) Comitetul Interministerial pentru colaborarea Economică a țărilor din Zona Mării Negre;
8) Comisia guvernamentală pentru participarea României la crearea unei noi organizații interguvernamentale de colaborare economică multilaterală, în locul C.A.E.R.;
9) Consiliul interministerial de coordonare a Agenției Naționale de Control al Exporturilor;
10) Comitetului Interministerial pentru Negocierea Acordului de Bază și a celorlalte Protocoale Sectoriale ale Cartei Europene a Energiei;
11) Comisia interdepartamentală pentru analiza și avizarea ofertelor referitoare la recuperarea și încasarea drepturilor statului, precum și la angajarea și plata obligațiilor care decurg din acorduri comerciale și de plăți guvernamentale și aranjamente tehnico-bancare, reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 59/1994;
12) Comitetul interministerial pentru dezvoltarea relațiilor economice româno-japoneze;
13) Comisia interministerială pentru microcredite;
14) Consiliul pentru export - organism public-privat;
15) Comisia interdepartamentale pentru avizarea modalităților de încasare a creanțelor României din activitatea de comerț exterior și alte activități externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale și comerciale înainte de 31 decembrie 1989;
16) Comitetul interministerial pentru implementarea măsurilor necesare realizării procesului de restructurare a siderurgiei;
17) Comisia interministerială pentru elaborarea programului de restructurare al S.C. Siderurgica S.A. Hunedoara;
18) Comitetul interministerial de conducere a reformei gestiunii finanțelor publice;
19) Comitetul interministerial de gestionare a reformei managementului finanțelor publice
20) Grupul de lucru pentru dezvoltarea pieței de capital
21) Comitetul Interministerial pentru supravegherea Pieței Produselor și Serviciilor și Protecția Consumatorilor
22) Consiliul de Coordonare a Activității de Statistică
23) Punctul Național de Contact
24) Comitetul consultativ pentru dezvoltarea IMM/Grupul de lucru pentru implementarea Cartei Europene pentru întreprinderi mici
25) Comitetul interministerial de monitorizare a sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
26) Consiliul pentru avizarea licențierii operațiunilor cu produse și tehnologii cu dublă utilizare
27) Consiliul interministerial pentru examinarea și avizarea cererilor de licență pentru exportul și importul de produse militare
28) Comisia Guvernamentală pentru aprobarea exceptărilor de la plata taxelor vamale a importurilor de produse speciale
29) Grupul de lucru privind examinarea politicii comerciale a României în cadrul organizației mondiale a comerțului
30) Grupul interministerial de lucru pe politică industrială
31) Grupul interministerial de lucru privind "garantarea parțială a riscului aferent datoriei contractate de societățile comerciale, regiile autonome, prestatoare de servicii, pentru finanțarea investițiilor"
32) Comisia de licitație pentru plasarea titlurilor de stat prin Banca Națională a României ca agent al statului
33) Comitetul pentru dezvoltarea sistemului național pentru Statistica Finanțelor Guvernamentale
34) Comitetul Interministerial de garanții și credite de comerț exterior
V. Consiliul interministerial pentru administrație și funcția publică, descentralizare, comunități locale 1) Comitetul interministerial pentru relația cu administrația publică
2) Consiliul superior pentru reforma administrației publice, coordonarea politicilor publice și ajustare structurală
3) Comitetul tehnic interministerial și grupurile de lucru organizate în conformitate cu dispozițiile legii-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004
4) Comisia interministerială pentru finalizarea politicii de stabilire a sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici
5) Comitetul interministerial pentru coordonarea reformei procesului politicilor publice
6) Comisia pentru managerii publici
7) Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale
8) Comitet interministerial pentru coordonarea procesului de deconcentrare
9) Comitetul interministerial pentru stabilirea serviciilor publice deconcentrate
10) Consiliul guvernamental pentru monitorizarea reformei administrației publice
11) Comisia de supraveghere a funcționării sistemului electronic de achiziții publice
12) Comitetul interministerial pentru implementarea strategiei naționale privind alimentarea cu energie termică a localităților prin sisteme de producere și distribuție centralizate
13) Comitetul interministerial pentru îndeplinirea sarcinilor reieșite din programul de iarnă în domeniul energetic
14) Grupul interministerial de lucru privind criza financiară, insolventă și insolvabilitatea administrației publice locale
15) Grupul interministerial de lucru privind garantarea parțială a creditelor contractate de administrația publică locală
16) Grupul interministerial de lucru privind revizuirea cadrului legal al contractării împrumuturilor de către administrația publică locală prevăzute în OUG nr. 45/2003
17) Grupul interministerial de lucru pentru organizarea "Forumului cooperării descentralizate româno-franceze", Cluj-Napoca 2005
18) Comitetul de coordonare a restructurării
VI. Consiliul interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protecția consumatorului 1) Comisia consultativă interministerială în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați - CODES
2) Comisia interministerială privind asistența socială
3) Comitetul mixt de implementare și monitorizare pentru buna organizare și coordonare a îndeplinirii Planului general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de îmbunătățire a situației romilor;
4) Comisia națională de promovare a ocupării forței de muncă;
5) Comisia anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale - CASPIS.
6) Comisia Națională de Promovare a Ocupării Forței de Muncă (72/2002)
7) Comitetul interministerial pentru prevenirea discriminării
8) Grupul de lucru interministerial constituit în vederea înființării administrației unice pentru colectarea, auditul și executarea contribuțiilor la asigurările sociale
9) Comisia Națională de Promovare a Ocupării Forței de Muncă (113/2003)
10) Grupul de lucru interministerial constituit pentru rezolvarea problemelor specifice cu care se confruntă cetățenii români care lucrează în străinătate
11) Comisia Interministerială de Omologare a Produselor de Uz Fitosanitar
12) Comisia interministerială pentru elaborarea de strategii, identificarea și implementarea de soluții pentru eficientizarea sistemului sanitar din România și a fluxurilor financiare legate de Casa națională de asigurări de sănătate
13) Comisia națională pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție HIV/SIDA
14) Grupul interministerial pentru elaborarea și monitorizarea Strategiei Guvernului și a Planului de Măsuri de Incluziune Socială privind tinerii care părăsesc instituțiile de ocrotire după împlinirea vârstei de 18 ani
15) Grupul la Nivel Înalt în domeniul protecției și îngrijirii copilului
VII. Consiliul interministerial pentru educație, cultură, cercetare, tineret, Sport și minorități 1) Comitetul interministerial pentru Problemele Tineretului
2) Comisia Națională de Acțiune împotriva Violenței în sport
3) Comisia interministerială pentru urmărirea programului de construcție de săli de sport
4) Consiliul Interministerial pentru Știință, Tehnologie și Inovare
5) Comisia pentru întocmirea listelor bunurilor culturale nerestituite din tezaurul României depus la Moscova în perioada 1916-1917
6) Grupul de promovare a tehnologiei informației în România
7) Comisia interministerială pentru zone construite protejate
8) Consiliul Național pentru Politica Științei și Tehnologiei
9) Consiliul de coordonare-Centrul istoric București
10) Comisia Națională pentru Subvenționarea Culturii Scrise
11) Comisia pentru atestarea calității de beneficiar al indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți
12) Comitetul consultativ al proiectului "Economia bazată pe cunoaștere"
13) Comisia specială de retrocedare a unor bunuri care au aparținut cultelor religioase din România
VIII. Consiliul interministerial pentru agricultură, dezvoltare rurală și mediu 1) Comisia pentru urmărirea exploatării raționale și a protecției resurselor naturale din bazinul hidrografic al râului Cerna (Comisia Cerna)
2) Comitetul Național pentru Protecția Stratului de Ozon
3) Comisia Națională pentru Schimbări Climatice
4) Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național
5) Comitetul interministerial pentru zona montană
6) Consiliul interministerial al apelor
7) Comitetul Național F.A.O. (C.N./F.A.O.)
8) Comisia națională pentru acordarea etichetei ecologice
9) Comitetul de coordonare potrivit Ordonanței Guvernului nr. 15/2000 privind declararea orașului Sulina, județul Tulcea și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național
10) Comitetul de politici strategice a proiectului privind reabilitarea și reforma sectorului de irigații
11) Comitetul național pentru combaterea secetei, a degradării terenurilor și a deșertificării
12) Grupul de lucru pentru examinarea "Hot spoturilor cu potențial transfrontalier privind Roșia Montană"
13) Comitetul de avizare al administrației fondului pentru mediu
IX. Consiliul interministerial pentru dezvoltare Regională, infrastructură, amenajarea teritoriului și turism 1) Centrul național pentru așezări umane (habitat)
2) Consiliul interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe sociale
3) Consiliul Național pentru Dezvoltare regională
4) Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată
5) Consiliul Interministerial pentru Infrastructura Calității și Armonizarea Reglementărilor Tehnice
6) Comitetul de monitorizare pentru programul ISPA
7) Comitetul interministerial pentru armonizarea strategiilor, programelor și planurilor de acțiuni sectoriale și regionale
8) Comitetul Național de Coordonare a Proiectului de dezvoltare a infrastructurii locale în orașele mici și mijlocii (SAMTID)
9) Grupul de lucru inter-instituțional care să realizeze o evaluare a schemelor de ajutor de stat existente în zonele libere în vederea compatibilizării lor cu legislația comunitară
10) Comisia interministerială pentru analiza posibilităților de îmbunătățire a condițiilor economice și sociale în Valea Jiului
11) Comitetul interministerial pentru rețeaua de transport de interes național și european
12) Comitetul interministerial pentru programe și mari obiective de investiții de importanță națională
13) Grupul interministerial de lucru pentru urgentarea asigurării bazei legale și a resurselor financiare necesare pentru construirea posturilor de inspecție veterinară la frontieră
14) Comisia interministerială pentru Valea Jiului
15) Comisia Națională TRACECA
16) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării și implementării Strategiei naționale în domeniul eficienței energetice și a planului de acțiuni aferent
17) Consiliul consultativ de design
18) Comitetului interministerial de urmărire a finalizării contractelor, a finanțării și a stadiului lucrărilor în vederea punerii în funcțiune a Unității 2 de la CNE Cernavodă
19) Comisia interministerială pentru reluarea și finalizarea lucrărilor privind Unitatea 3 de la CNE Cernavodă
20) Comitetul pentru siguranța transportului produselor petroliere prin conductele magistrale
X. Consiliul interministerial pentru Situații de criză 1) Comitetul Național pentru situații de Urgență
2) Comisia de monitorizare a unor eventuale inundații
3) Comitetul interministerial pentru situații de criză
4) Comitetul de coordonare a proiectului de prevenire și management al dezastrelor
5) Comisia pentru transparența utilizării fondurilor pentru sinistrați
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...