Guvernul României

Hotărârea nr. 232/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 aprilie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Monica Luisa Macovei
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul integrării europene,
Ene Dinga
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 30 martie 2005.

Nr. 232.

ANEXA Nr. 1

STRATEGIA DE REFORMĂ
a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007

A. CONSIDERAȚII GENERALE

1. Premise

Realizarea unui sistem judiciar independent, imparțial, credibil și eficient reprezintă o condiție necesară pentru supremația legii și a principiilor statului de drept. Măsurile de consolidare a independenței sistemului judiciar trebuie să ducă nu numai la afirmarea principiului separației puterilor în stat, dar și la aplicarea acestuia în practică.

Reforma sistemului judiciar implică restructurarea instituțională, reformarea mentalităților care stau la baza funcționării sistemului actual, precum și eforturi financiare care trebuie asumate. Realizarea procesului de reformă este o prioritate a Guvernului care s-a angajat să furnizeze resursele necesare.

Aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar 2003-20071) a fost urmată de evoluții importante în cadrul sistemului judiciar. O măsură legislativă semnificativă a fost adoptarea pachetului legislativ privind statutul magistraților, organizarea judiciară și Consiliul Superior al Magistraturii.

1) Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2003, privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar, publicată în M.Of. 649/12.09.2003.

Strategia de reformă vizează problemele sistemice în justiție, așa cum au fost relevate în mai multe rapoarte de evaluare, inclusiv în Raportul preliminar de evaluare a integrității și rezistenței la corupție a sistemului judiciar, realizat de Ministerul Justiției spre sfârșitul anului 2004. Concluziile raportului, astfel cum au rezultat din răspunsurile magistraților, identifică existența unor presiuni asupra sistemului judiciar și a unor deficiențe în legătură cu: statutul magistraților, relația dintre instanțe și parchete, condițiile de muncă și imaginea justiției.

În plus, procesul de monitorizare a sistemului judiciar a relevat dificultăți cu privire la alocarea resurselor umane și financiare, necesitatea unui personal calificat, existența unui proces de recrutare obiectiv și transparent, accelerarea procedurilor judiciare, reducerea numărului de cauze pe rolul instanțelor pentru a evita întârzieri în soluționarea acestora, asigurarea accesului la informațiile de interes public privind soluționarea dosarelor, executarea corespunzătoare a hotărârilor judecătorești.

Prezenta strategie are în vedere remedierea aspectelor negative constatate, prin garantarea independenței justiției, asigurarea calității și eficienței actului de justiție, ducând la un sistem modern, capabil să implementeze acquis-ul comunitar și să se adapteze cerințelor Uniunii Europene.

Toate aceste elemente, precum și necesitatea realizării angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană, în vederea aderării la 1 ianuarie 2007, impun reconsiderarea Strategiei de reformă, precum și actualizarea acesteia pentru perioada 2005-2007.

2. Principii Fundamentale

Fiecare acțiune cuprinsă în prezenta Strategie se subsumează următoarelor principii, a căror respectare este esențială pentru realizarea unui sistem judiciar modern:

consolidarea statului de drept și a supremației legii;
garantarea unei reale separații și a echilibrului puterilor în stat, prin consolidarea independenței puterii judecătorești;
respectarea drepturilor omului;
adoptarea celor mai bune practici europene legate de funcționarea sistemului judiciar;
asigurarea transparenței actului de justiție;
consolidarea dialogului cu societatea civilă și implicarea acesteia în procesul de reformă;
crearea premiselor cooperării judiciare pentru integrarea în spațiul european de libertate, securitate și justiție;
asigurarea deplinei compatibilități instituționale și legislative cu sistemele judiciare europene și cu acquis-ul comunitar.

B. DIRECȚII DE ACȚIUNE

Strategia de Reformă a Sistemului Judiciar 2005-2007 este orientată pe următoarele direcții de acțiune:

garantarea independenței efective a sistemului judiciar;
asigurarea transparenței actului de justiție;
îmbunătățirea calității actului de justiție;
sporirea eficienței și responsabilizării sistemului judiciar;

garantarea accesului liber la justiție;
eficientizarea justiției pentru minori;
consolidarea mediului de afaceri;
consolidarea cadrului instituțional și legislativ în domeniul cooperării judiciare internaționale;
consolidarea sistemului penitenciar, potrivit standardelor europene;
protecția victimelor și reintegrarea socială a infractorilor;
prevenirea și combaterea corupției din sistemul judiciar.

Prevederile prezentei Strategii sunt completate de Planul de Acțiune în care sunt detaliate măsurile pentru atingerea obiectivelor enunțate, termenele de realizare, instituțiile responsabile, resursele financiare necesare, precum și indicatorii de evaluare a realizării acestor măsuri.

1. Garantarea independenței efective a sistemului judiciar

Această direcție de acțiune are ca finalitate asigurarea unui sistem judiciar independent și funcțional, prin completarea cadrului legislativ privind reforma justiției și implementarea acestuia. Astfel, sunt avute în vedere consolidarea instituțională a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), distribuirea aleatorie a cauzelor pentru asigurarea imparțialității actului de justiție, precum și implementarea Codului deontologic al magistraților, în formă actualizată.

Garantarea independenței justiției nu depinde numai de asigurarea unui cadru legislativ coerent și de furnizarea resurselor necesare, dar și de responsabilizarea sistemului judiciar prin dezvoltarea unei atitudini a magistraților care să garanteze aplicarea legii, în conformitate cu cele mai înalte standarde profesionale.

I. Completarea cadrului legislativ privind reforma sistemului judiciar și monitorizarea implementării acestuia

Pachetul legislativ privind reforma sistemului judiciar, adoptat în 2004, a intrat în vigoare la sfârșitul lunii septembrie 2004. Aplicarea prevederilor sale a relevat o serie de aspecte a căror reconsiderare apare necesară pentru asigurarea funcționării eficiente a sistemului judiciar. În ceea ce privește atribuțiile CSM, acestea nu pot fi realizate deplin decât prin asigurarea activității permanente a tuturor membrilor acestuia. De asemenea, se are în vedere reglementarea incompatibilității între calitatea de membru CSM și funcțiile de conducere în cadrul instanțelor și parchetelor.

În realizarea aceluiași obiectiv sunt avute în vedere și modificări privind: procedura de numire în funcțiile de conducere la instanțe și parchete, transparența evaluării magistraților, schimbarea componenței colegiului de conducere și desemnarea, de către acesta, a magistraților din cadrul secțiilor și completelor pe baza principiului specializării, stabilirea limitativă a cazurilor de modificare a componenței secțiilor și completelor, reconsiderarea rolului inspectorilor, prezentarea de către CSM a unui raport privind activitatea proprie, precum și reglementarea răspunderii membrilor CSM.

De asemenea, se impun modificări ale prevederilor legale și pentru asigurarea independenței procurorilor și creșterea performanțelor în activitatea de urmărire penală, în sensul repartizării cauzelor către procurori pe baza unor criterii obiective și stabilirii unor garanții pentru restricționarea posibilității de redistribuire a dosarelor pe cale ierarhică.

Consolidarea cadrului legislativ presupune și elaborarea proiectului de lege privind aplicarea prevederilor constituționale2) referitoare la răspunderea magistraților pentru exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, în vederea stabilirii unor garanții procedurale bine determinate, pentru a nu se aduce atingere independenței și imparțialității actului de justiție.

2) Art. 52 al. 3, Constituția României, republicată.

În ceea ce privește sistemul instanțelor militare, se are în vedere redimensionarea acestuia, în acord cu noile sale competențe. Astfel, prin modificările aduse Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, va fi reglementată atât funcționarea instanțelor militare, cât și a celor civile. Numărul acestora va fi redus proporțional cu reducerea competențelor, așa cum rezultă din reglementarea procesual penală actuală.

În vederea implementării corecte a dispozițiilor legale privind sistemul judiciar va fi creat un mecanism eficient de monitorizare a acesteia, prin extinderea grupului de lucru deja existent, astfel încât acesta să aibă o componență reprezentativă, precum și prin stabilirea unei metodologii de lucru.

II. Distribuirea aleatorie a cauzelor

Asigurarea imparțialității și transparenței în realizarea actului de justiție constituie o prioritate în cadrul prezentei strategii, care poate fi garantată în practică și prin introducerea unui criteriu obiectiv de distribuire a dosarelor spre soluționare.

Prin distribuirea aleatorie a dosarelor a fost eliminată posibilitatea repartizării dirijate a cauzelor, aceasta reprezentând totodată și un factor de prevenire a corupției în sistem. Distribuirea aleatorie a dosarelor în sistem informatizat este completată de prevederi procedurale3) care asigură aplicarea efectivă a principiului continuității completului/judecătorului în soluționarea cauzelor în principal în situațiile de incidente procedurale. De asemenea, au fost stabilite criterii obiective pentru orice schimbare cu privire la un complet deja constituit sau cu privire la redistribuirea dosarelor între complete. Atât distribuirea aleatorie, cât și principiul continuității, sunt strâns legate de asigurarea independenței interne și de eliminarea unui potențial instrument de ingerință în actul de justiție, așa cum s-a arătat în rapoartele de evaluare a sistemului judiciar din România, realizate în cursul anului 2004.

3) Hotărârea CSM nr. 71/9 martie 2005, pentru modificarea și completarea Regulamentului de ordine interioară a instanțelor judecătorești.

Începând cu luna martie 2005, sistemul de distribuire aleatorie a devenit funcțional în toate instanțele din țară, fie informatizat, fie manual (prin utilizarea metodei ciclice). Aplicarea în practică a acestui sistem este monitorizată de către Ministerul Justiției, în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii.

2. Asigurarea transparenței actului de justiție

Sistemul judiciar trebuie să-și îndeplinească rolul de serviciu public, nu numai prin înfăptuirea actului de justiție, dar și prin stabilirea unui nou tip de relație între justiție și justițiabil. Transparența în comunicare și facilitarea accesului la informații vor fi intermediate de Birourile de Informații și Relații Publice din cadrul instanțelor și parchetelor. Informațiile de interes public vor fi accesibile pe paginile de Internet ale instituțiilor sistemului judiciar (Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție etc). În același timp, se vor realiza ghiduri de orientare pentru facilitarea accesului la justiție al cetățenilor, potrivit practicii deja stabilite în mai multe instanțe. De asemenea, aceste birouri vor asigura accesul presei în scopul informării obiective și complete asupra actului de justiție, cu respectarea riguroasă a normelor privind protecția datelor personale.

3. Îmbunătățirea calității actului de justiție Referințe în jurisprudență (1)

Consolidarea statului de drept și asigurarea calității actului de justiție presupun abordarea mai multor componente ale procesului de reformă care vizează realizarea unui cadru legislativ coerent, unificarea practicii judiciare, specializarea activității de judecată, precum și pregătirea magistraților și a altor categorii de personal din sistemul judiciar.

I. Realizarea unui cadru legislativ coerent

Asigurarea finalității procesului de reformă depinde în mod esențial de realizarea unui cadru legislativ coerent, în sensul corelării tuturor actelor normative ce vor fi adoptate sau modificate, precum și a eliminării neconcordanțelor și paralelismelor în elaborarea acestora.

Modificările legislative vor viza nu numai cele trei legi adoptate în cursul anului 2004, privind reforma justiției, dar de asemenea, pe termen mediu, elaborarea unui nou Cod de procedură civilă, precum și modificarea Codului de procedură penală în scopul asigurării concordanței cu noul Cod penal, dar și a pregătirii adecvate a magistraților în acest domeniu. Cu toate acestea, prezenta Strategie are în vedere ca priorități, rezultând din angajamentele asumate de România în perspectiva aderării, adoptarea urgentă a prevederilor legale referitoare la răspunderea penală a persoanelor juridice și dezincriminarea insultei și a ultrajului verbal, prevăzute să intre în vigoare până la sfârșitul lunii iunie 2005.

Vor fi avute în vedere și modificări aduse altor acte normative, a căror modernizare are incidență asupra calității actului de justiție și asupra aplicării corespunzătoare a acquis-ului comunitar, de la data aderării.

Amendamentele vor avea ca scop simplificarea procedurilor judiciare, reducerea duratei acestora, precum și reducerea numărului căilor de atac pentru anumite categorii de cauze.

Elaborarea noilor acte normative se va face cu consultarea magistraților, a practicienilor din sistemul judiciar, a societății civile și a mediului de afaceri, potrivit angajamentelor asumate la închiderea capitolului 24 Justiție și Afaceri Interne.

II. Unificarea practicii judiciare

Una dintre principalele deficiențe cu care se confruntă sistemul judiciar român, cu incidență asupra calității actului de justiție și a credibilității justiției, este practica judiciară neunitară, precum și aplicarea neunitară a legislației în vigoare. Pentru remedierea acestei situații și pentru asigurarea securității raporturilor juridice, în conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, prezenta Strategie are în vedere următoarele măsuri: aplicarea mecanismelor procedurale existente, respectiv promovarea recursurilor în interesul legii și îmbunătățirea accesului magistraților la jurisprudența și la Monitorul Oficial. Accesul magistraților la legislație și jurisprudența va fi asigurat în principal prin conectarea instanțelor la bazele de date specifice, precum și prin publicarea pe paginile de Internet ale acestora a jurisprudenței relevante.

În același scop, vor fi avute în vedere și modificări legislative pentru instituirea unui mecanism de unificare a practicii Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și de sesizare a acesteia de către celelalte instanțe, pentru exprimarea opiniei asupra anumitor probleme de drept. Realizarea obiectivului de unificare a practicii judiciare va determina îmbunătățirea calității hotărârilor judecătorești, în vederea reducerii numărului de cauze a căror soluție a fost modificată în căile de atac.

Pregătirea specializată a magistraților are incidență directă asupra calității actului de justiție, în raport de diversificarea domeniilor de drept și necesitatea unei bune cunoașteri a acestora. Acesta este motivul pentru care prezenta Strategie are în vedere pregătirea judecătorilor din cadrul secțiilor și completelor specializate, precum și a procurorilor, prin programele de formare continuă elaborate de Institutul Național al Magistraturii, prin sesiunile de pregătire din cadrul curților de apel și, de asemenea, prin îmbunătățirea accesului la legislație, jurisprudența și literatură juridică.

III. Pregătirea magistraților și a altor categorii de personal din cadrul sistemului judiciar

Pregătirea profesională a magistraților, precum și a celorlalte categorii de personal din cadrul sistemului judiciar constituie o condiție necesară pentru realizarea procesului de reformă. Pregătirea judecătorilor și procurorilor, realizată în cadrul Institutului Național al Magistraturii, trebuie să determine standarde ridicate de profesionalism pentru magistrați, în scopul aplicării eficiente și uniforme a legii. Prin programele de formare inițială și formare continuă, se va urmări actualizarea cunoștințelor magistraților cu privire la noua legislație, dar și cu privire la modalitățile de aplicare în practică a prevederilor legale, la nivel național și comunitar.

Pentru a-și îndeplini rolul prevăzut de legea de organizare judiciară se impune consolidarea capacității administrative a Institutului, prin asigurarea resurselor materiale și financiare necesare funcționării acestuia: extinderea și dotarea spațiilor de studiu și cazare, crearea unui centru de resurse juridice, suplimentarea schemei cu personal calificat, alocarea unor resurse bugetare adecvate.

În perioada premergătoare aderării, sistemul de selecție și pregătire a magistraților va fi modernizat pentru a răspunde cerințelor profesionale la standarde europene.

O atenție similară trebuie acordată și pregătirii personalului auxiliar, care asigură un sprijin important activității magistraților, în perspectiva îmbunătățirii calității activității prestate, precum și a preluării sarcinilor administrative (non-jurisdicționale), de la judecători.

Pentru a îndeplini acest obiectiv, Școala Națională de Grefieri va fi consolidată prin alocarea resurselor materiale, umane și bugetare, în conformitate cu noua legislație.4)

4) Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară și Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea.

4. Sporirea eficienței și responsabilizării sistemului judiciar

Supraîncărcarea instanțelor de judecată și durata mare a procedurilor judiciare reprezintă deficiențe constatate ale sistemului judiciar. În acest context, reducerea numărului de dosare restante aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție constituie o prioritate strategică.

În acest context, cauzele care conduc la un număr mare de dosare pe rolul anumitor instanțe și la depășirea duratei rezonabile de soluționare vor fi remediate prin găsirea soluțiilor optime, care pot consta în raționalizarea instanțelor și în dezvoltarea unei politici adecvate de alocare a resurselor umane și materiale și punerea lor în practică.

După evaluarea volumului de dosare rulate și a situației personalului în cadrul celor 41 de tribunale a rezultat că înființarea unor instanțe specializate nu poate fi susținută cu actualele resurse umane și materiale. Pentru aceasta, Ministerul Justiției va propune modificarea Legii de organizare judiciară în sensul renunțării la înființarea instanțelor specializate în favoarea secțiilor și a completelor specializate. Mijloacele financiare astfel economisite vor fi deblocate pentru instruirea suplimentară a judecătorilor în diferite domenii de specializare și pentru furnizarea către secții și complete a unor publicații de specialitate.

I. Reducerea duratei procedurilor judiciare

Reducerea duratei procedurilor judiciare constituie o sarcină complexă care implică, deopotrivă măsuri administrative și legislative.

Din prima categorie fac parte asigurarea controlului judecătorului asupra propriului volum de dosare, optimizarea modului de alocare a resurselor umane și măsuri de reorganizare internă a instanțelor și parchetelor.

Din cea de-a doua categorie fac parte elaborarea unor propuneri legislative privind reducerea numărului căilor de atac pentru anumite cauze, stabilirea unor condiții stricte pentru solicitarea strămutării și recuzării, precum și reducerea numărului motivelor de amânare.

II. Reducerea volumului de activitate

Măsurile prevăzute anterior pentru reducerea duratei procedurilor judiciare au incidență și asupra scăderii volumului de activitate.

Reducerea numărului de dosare aflate la instanțe și parchete se va realiza, în principal, prin punerea în aplicare a unor măsuri administrative, vizând ocuparea progresivă a posturilor vacante de magistrați și personal auxiliar, precum și suplimentarea numărului de posturi pentru personalul auxiliar. Aceste măsuri vor fi însoțite de aplicarea riguroasă a normelor de procedură privind sancționarea faptelor care împiedică desfășurarea în bune condiții a proceselor, inclusiv întârzierea nejustificată a soluționării cauzelor.

III. Reducerea numărului de dosare restante la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) - PLAN

Adoptarea OUG nr. 58/2003, pentru modificarea și completarea Codului de Procedură Civilă, a determinat creșterea volumului de activitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție la un nivel care a depășit cu mult capacitatea acestei instanțe față de resursele umane și materiale disponibile. Măsurile adoptate ulterior, deși au condus la deblocarea activității ÎCCJ, nu au fost de natură să permită instanței să funcționeze eficient și să își îndeplinească rolul de curte de casație, cea mai afectată fiind Secția Civilă.

Pentru a remedia această situație, ÎCCJ a elaborat un plan pentru reducerea numărului de cauze restante la un nivel rezonabil, până în 2007, care cuprinde măsuri administrative și legislative.

Măsurile administrative constau în înființarea unui număr suplimentar de complete de judecată, reducerea termenelor între ședințele de judecată, continuarea activității pe perioada vacanței judecătorești, ocuparea posturilor vacante. Aceste măsuri vor fi însoțite de aplicarea riguroasă a normelor procedurale privind sancționarea faptelor ce determină întârzierea nejustificată a soluționării cauzelor.

Măsura legislativă avută în vedere de prezenta Strategie vizează restrângerea competenței materiale a Înaltei Curți de Casație și Justiție, astfel încât aceasta să poată funcționa, conform capacității și rolului său. De asemenea, dosarele nesoluționate vor fi trimise instanțelor competente - curți de apel și tribunale. Aceasta va avea ca urmare scăderea stocului de dosare restante pe rolul ÎCCJ, precum și evitarea creării unei situații similare pentru viitor.

IV. Stabilirea unei politici privind resursele umane în cadrul sistemului judiciar

Funcționarea eficientă a sistemului judiciar depinde de stabilirea unei politici a resurselor umane pe termen mediu și lung, prin stabilirea volumului de activitate al fiecărei instanțe și parchet și prin alocarea personalului la instanțele și parchetele cu cel mai mare deficit raportat la media națională.

Evoluția cadrului legislativ și a practicii judiciare vor fi avute în vedere la dimensionarea necesarului de personal pentru funcționarea optimă a sistemului judiciar. În acest context, se impune evaluarea numărului de personal auxiliar în raport de numărul de magistrați și angajarea unui număr suplimentar de grefieri, în perspectiva preluării de către aceștia a sarcinilor administrative ce revin judecătorului.

Măsurile de raționalizare a instanțelor și parchetelor, preconizate în cadrul prezentei Strategii, vor determina, de asemenea, realocarea resurselor umane, conform necesităților rezultate pe baza studiilor de evaluare.

În prezent, Consiliul Superior al Magistraturii evaluează structura și activitatea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea stabilirii unor măsuri pentru reorganizarea acestuia și alocarea resurselor umane și financiare pe criterii de eficiență. Pe baza acestei evaluări și a rapoartelor de monitorizare anterioare, până la sfârșitul anului 2005 vor fi elaborate propuneri privind reorganizarea funcțională a Ministerului Public și reglementarea statutului procurorului în sensul responsabilizării și asigurării garanțiilor de independență. De asemenea, se va modifica legislația în vigoare în scopul restrângerii rolului procurorului în litigiile civile.

Un sistem unitar de date statistice care să furnizeze informații pertinente constituie un instrument esențial al politicii de resurse umane. În acest sens, Strategia prevede actualizarea și uniformizarea indicatorilor statistici, pregătirea grefierilor statisticieni și asigurarea suportului tehnic. Mai mult, sistemul de date statistice servește monitorizării sistemului judiciar, pe toate componentele sale de funcționare.

V. Consolidarea capacității administrative a instanțelor și parchetelor

Funcționarea sistemului judiciar român depinde de existența unei infrastructuri adecvate. Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, Ministerul Justiției și Ministerul Public continuă derularea unui program de investiții, reparații capitale și curente ale sediilor existente. Elementul cheie prevăzut de Strategie constă în stabilirea unor standarde pentru construcțiile și dotările necesare funcționării instanțelor și parchetelor. Conformitatea dotărilor fiecărui sediu va fi analizată prin raportarea la aceste standarde, urmând ca fondurile să fie direcționate pe termen mediu și lung la instanțele și parchetele care au nevoie, cu prioritate, de consolidare a infrastructurii.

VI. Continuarea procesului de informatizare a sistemului judiciar

Informatizarea sistemului judiciar este un instrument de eficientizare a activității desfășurate în sistemul judiciar, atât în ceea ce privește activitatea de judecată și de urmărire penală, cât și cea administrativă.

Obiectivul acestui proces îl constituie continuarea dotării tuturor instanțelor, parchetelor și celorlalte unități din sistem cu echipament tehnic și aplicații software și conectarea acestora într-un sistem integrat, potrivit Strategiei de informatizare a sistemului judiciar. Strategia de informatizare va fi susținută prin resurse financiare suplimentare de la bugetul de stat și prin contractarea unor credite externe - cofinanțare în programe Phare 2000.

Obiectivul principal al Strategiei de informatizare îl constituie extinderea sistemului ECRIS (de management integrat al dosarelor, baze de date legislative și de jurisprudență) la toate instanțele și parchetele. Realizarea acestui obiectiv va determina îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru personalul din cadrul sistemului judiciar, precum și a comunicării cu justițiabilii.

VII. Administrarea economico-financiară a instanțelor și parchetelor

Consolidarea capacității instituționale a instanțelor și parchetelor se realizează prin punerea în aplicare a prevederilor Legii de organizare judiciară, care reglementează gestiunea economico-financiară și administrativă în cadrul sistemului judiciar. Aceasta implică recrutarea în mod transparent, prin concurs, a managerilor economici la nivelul curților de apel și a parchetelor de pe lângă acestea, reorganizarea funcției de director economic la nivelul tribunalelor, precum și înființarea departamentelor economico-financiare și administrative.

Pentru funcționarea eficientă a gestiunii economico-financiare se impune adoptarea unor măsuri legislative prin care să fie reglementate atribuțiile managerilor economici, procedurile disciplinare și asigurarea unei salarizări corespunzătoare a acestora.

Aspectele economico-financiare se reflectă și asupra salarizării personalului din sistemul judiciar și implică asumarea unui efort special al guvernului pentru furnizarea resurselor bugetare necesare acoperirii acestora.

Garantarea independenței puterii judecătorești se realizează și prin asigurarea remunerației adecvate a magistraților, respectiv plata drepturilor salariale ale acestora, așa cum au fost prevăzute de lege și aplicarea acestor prevederi în mod nediscriminatoriu în toate sectoarele de activitate.

VIII. Îmbunătățirea activității de executare a hotărârilor judecătorești

Asigurarea unui sistem eficient de executare a hotărârilor judecătorești sau a altor titluri executorii este un mijloc de garantare a accesului efectiv la justiție, dar și o necesitate în vederea aplicării principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor în materie civilă și penală la nivelul Uniunii Europene.

Pentru îmbunătățirea activității de executare a hotărârilor judecătorești se impune adoptarea unor măsuri legislative. Prezenta Strategie are în vedere elaborarea unui proiect de act normativ care să prevadă eliminarea condiției de plată în avans a onorariilor executorilor judecătorești, pentru persoanele cu un venit redus, eliminarea prevederilor care împiedică executarea creanțelor cetățenilor și persoanelor juridice de drept privat împotriva statului și a instituțiilor publice, precum și reducerea duratei, simplificarea și creșterea transparenței procedurilor de executare a hotărârilor judecătorești. Aceste măsuri legislative vor fi completate de o monitorizare strictă a modului de îndeplinire a activității de către executorii judecătorești.

5. Garantarea accesului liber la justiție

Asigurarea liberului acces la justiție impune realizarea unui cadru legislativ coerent, care să ofere garanții procesuale pentru exercitarea drepturilor prevăzute de lege, de către fiecare persoană.

I. Consolidarea cadrului legislativ

În acest context, prezenta Strategie are în vedere modificări legislative ce vizează reconsiderarea sistemului taxelor de timbru (inclusiv a cuantumului acestora), precum și acordarea de facilități la plata cauțiunii în materie civilă și comercială. Aceste măsuri pe termen scurt vor fi completate de instituirea unor criterii obiective de acordare a asistenței juridice gratuite în materie civilă. În perspectivă, se are în vedere posibilitatea introducerii de noi forme de asistență juridică, în urma unui studiu de fezabilitate privind impactul socio-economic, financiar și instituțional al unei astfel de măsuri.

II. Asigurarea în practică a accesului liber la justiție

Pentru asigurarea efectivă a accesului la justiție se impune informarea cetățenilor cu privire la drepturile de care beneficiază, în raport de reglementările în vigoare.

De asemenea, au fost identificate o serie de domenii în care trebuie acționat cu prioritate, cum ar fi: creșterea calității asistenței juridice din oficiu și asigurarea accesului la consultanță juridică a condamnaților definitiv.

Un instrument util pentru fundamentarea măsurilor ce vor fi luate în acest domeniu îl constituie și crearea unei baze de date statistice cuprinzând informații cu privire la numărul, disponibilitatea efectivă și calificarea persoanelor implicate în acordarea de asistență juridică gratuită. De asemenea, asistența juridică gratuită atât în materie civilă, cât și în materie penală va fi acordată pe baza unor criterii financiare bine determinate referitoare la nivelul veniturilor, în vederea evitării arbitrariului și pentru asigurarea aplicării uniforme a acestor criterii. În cadrul procesului de elaborare a actelor normative în domeniu vor fi avute în vedere și onorariile pentru asistența juridică din oficiu, asigurarea traducerii corespunzătoare a actelor, precum și a interpretării, în strânsă cooperare cu Uniunea Barourilor din România, precum și cu alte părți interesate.

6. Justiția pentru minori

Protecția drepturilor minorilor necesită o atenție deosebită din partea societății și, în mod special, din partea celor care înfăptuiesc justiția. În vederea realizării unei protecții sporite a minorilor, este necesară crearea unor dispoziții procedurale speciale, diferite de cele aplicabile majorilor, corespunzător standardelor europene în materia respectării drepturilor copilului.

Pe baza standardelor și practicii existente la nivel european, în cursul anului 2004 au fost adoptate o serie de acte normative privind protecția drepturilor copilului, atât în cauzele civile, cât și penale.

Obiectivele asumate prin prezenta Strategie pentru consolidarea justiției pentru minori sunt următoarele:

evaluarea necesarului de personal și de spații pentru instrumentarea și judecarea în cele mai bune condiții a cauzelor în care sunt implicați minori - victime sau infractori;
îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul protecției drepturilor minorilor prin elaborarea unor propuneri de reglementare unitară pentru simplificarea procedurilor și sporirea garanțiilor procesuale acordate minorilor;
specializarea magistraților și a altor categorii de personal din sistemul judiciar, în cadrul sesiunilor de formare ce vor fi organizate la nivelul INM, SNG și al curților de apel;

crearea infrastructurii pentru funcționarea în bune condiții a justiției pentru minori, cu accent pe înființarea de structuri administrative privind protecția minorilor (servicii educative specializate pentru minori) care vor fi incluse în sistemul național de protecție a victimelor și în sistemul național de reintegrare socială a infractorilor, cu atribuții în ceea ce privește elaborarea rapoartelor de evaluare psihosocială, acordarea de asistență psihologică, precum și supravegherea executării sentințelor penale.

7. Consolidarea mediului de afaceri

Un mediu de afaceri competitiv nu se poate dezvolta fără un sistem judiciar funcțional, independent și eficient, având judecători bine pregătiți în domenii specializate. În acest sens, strategia de față prevede specializarea magistraților, precum și unificarea practicii în materie comercială, în contextul mai larg al unificării practicii judiciare. De asemenea, măsurile avute în vedere pentru reducerea duratei procedurilor vor avea un impact direct asupra mediului de afaceri.

O atenție deosebită este acordată eficientizării procedurii falimentului și sporirii nivelului de pregătire al practicienilor în acest domeniu. Totodată, cadrul legislativ și instituțional în materie va fi consolidat, fiind astfel eliminate barierele la ieșirea de pe piață.

8. Consolidarea cadrului instituțional și legislativ în domeniul cooperării judiciare internaționale

La data elaborării prezentei Strategii, acquis-ul comunitar în materie a fost transpus în legislația internă și cea mai mare parte a tratatelor și convențiilor internaționale relevante a fost ratificată de statul român România va asigura continuarea transpunerii acquis-ului comunitar ce va fi adoptat în domeniul cooperării judiciare internaționale, liniile directoare în acest sens fiind stabilite prin Programul Haga, adoptat în anul 2004.

În vederea asigurării condițiilor pentru integrarea efectivă a României în spațiul comun de libertate, securitate și justiție, autoritățile române vor lua măsurile adecvate pentru a asigura, de la data aderării, contactul direct între autoritățile judiciare române și cele din statele membre ale Uniunii Europene, în aplicarea principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești. În acest sens, în perioada ce precede aderarea, prioritară este consolidarea capacității instituționale de aplicare efectivă a normelor europene transpuse deja în legislația internă.

În acest context, sunt identificate ca prioritare următoarele domenii de activitate: dezvoltarea activității rețelelor judiciare române în materie penală, civilă și comercială, pregătirea magistraților în vederea aplicării instrumentelor juridice internaționale în domeniul cooperării judiciare internaționale, asigurarea condițiilor instituționale pentru aplicarea efectivă a instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, precum și crearea cadrului juridic și instituțional pentru dezvoltarea cooperării între România și Eurojust.

9. Consolidarea sistemului penitenciar potrivit standardelor europene

Reforma sistemului penitenciar are în vedere obiectivul alinierii condițiilor de detenție la standardele europene, cu respectarea strictă a drepturilor omului.

În acest scop, va fi elaborat un plan pe termen lung de construire a unor penitenciare noi și de renovare și modernizare a spațiilor de detenție la penitenciarele existente. O atenție deosebită este acordată reinserției sociale a deținuților, urmărindu-se elaborarea unui nou sistem de evaluare și planificare a executării pedepsei. De asemenea, îmbunătățirea asistenței medicale și prevenirea și combaterea consumului de droguri în penitenciare constituie obiective strategice importante.

În planul resurselor umane disponibile, va fi continuat procesul de demilitarizare a sistemului administrației penitenciare, urmărindu-se suplimentarea schemelor de personal și ocuparea posturilor vacante, în scopul atingerii unui nivel optim al raportului deținut/personal de supraveghere și pază.

10. Protecția victimelor și reintegrarea socială a infractorilor (P.V.R.S.I.)

Reorganizarea eficientă a sistemului național de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor, prin completarea legislației în materie și implementarea corectă a cadrului legislativ, constituie elemente importante ale prezentei Strategii. Acestea asigură punerea în aplicare a asistenței post-penale a infractorilor, precum și protecția victimelor infracțiunilor, esențiale pentru completarea dimensiunii de serviciu public a sistemului judiciar.

Elaborarea Modelului Românesc de Excelență pentru evaluarea performanțelor serviciilor și aplicarea acestuia în serviciile de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor, precum și elaborarea și aplicarea unor standarde naționale de performanță pe categorii de activități, vor constitui premisele eficientizării sistemului de P.V.R.S.I. Acestea vor fi completate de intensificarea pregătirii profesionale a personalului de specialitate, precum și de consolidarea infrastructurii, în special prin informatizarea serviciilor de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor.

În ceea ce privește protecția victimelor, vor fi luate măsuri concrete în vederea asigurării sumelor necesare pentru compensarea acestora, în conformitate cu legislația în vigoare.

11. Prevenirea și combaterea corupției din sistemul judiciar

Prevenirea și combaterea corupției în sistemul judiciar reprezintă un obiectiv prioritar în reforma sistemului, în contextul mai larg al luptei la nivel național împotriva acestui fenomen. Corupția în justiție poate aduce atingere celor mai importante valori sociale, având în vedere faptul că sistemul judiciar este cel chemat să asigure respectarea supremației legii, inclusiv urmărirea penală și judecarea faptelor de corupție.

Pentru prevenirea corupției în sistem este esențială asigurarea transparenței în exercitarea funcției de magistrat. La începutul anului 2005 a fost introdus un sistem sever de declarare a averilor, intereselor și situațiilor de incompatibilitate, aplicabil și magistraților, a cărui implementare va fi riguros monitorizată.

De asemenea, vor fi transpuse standardele UE, ONU, CE și OECD în domeniu, prin eliminarea imunității notarilor și executorilor judecătorești. În scopul consolidării rezistenței la corupție a sistemului judiciar, va fi actualizat Codul deontologic al magistraților, ulterior acestei activități fiind lansate campanii de informare cu privire la prevederile sale.

Implementarea sistemului de distribuire aleatorie a cauzelor va conduce atât la reducerea posibilităților de imixtiune în actul de justiție, cât și la eliminarea suspiciunilor cu privire la existența subiectivismului în alocarea dosarelor spre soluționare. Auditul independent asupra impactului Strategiei Naționale Anticorupție 2001-2004 indică vulnerabilitatea poziției procurorului în raport cu procurorul ierarhic superior. Din acest motiv, prezenta Strategie prevede măsuri pentru introducerea unor criterii obiective în repartizarea dosarelor la procurori și restricționarea posibilităților de redistribuire a dosarelor sau de preluare a acestora pe linie ierarhică.

Totodată, în scopul eliminării paralelismelor în activitatea de descoperire a faptelor de corupție, se are în vedere reformarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție din cadrul Ministerului Justiției și transformarea acesteia într-o unitate modernă și responsabilă.

C. Metode de evaluare a îndeplinirii obiectivelor Strategiei

Prezenta Strategie se completează cu Planul de acțiune, care prezintă în detaliu măsurile și etapele intermediare necesare atingerii obiectivelor prevăzute, modalitățile efective, resursele financiare necesare și existente, indicatorii de evaluare, precum și asistența prin programe internaționale pentru reformarea sistemului judiciar.

În scopul monitorizării implementării măsurilor prevăzute de prezenta Strategie, se instituie o Comisie de monitorizare alcătuită din: Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Ministrul Justiției, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Directorii Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri, câte un reprezentant al celorlalte profesii juridice (avocați, notari, executori judecătorești), un reprezentant al asociațiilor de magistrați, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice. La lucrările Comisiei vor fi invitați reprezentanți ai societății civile și ai finanțatorilor internaționali care desfășoară programe de asistență în domeniul judiciar. Comisia se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. Comisia analizează stadiul îndeplinirii obiectivelor Strategiei și propune măsuri de remediere a eventualelor deficiențe. Comisia poate propune revizuirea Strategiei, în măsura în care aceasta trebuie adaptată constant situației reale a sistemului judiciar și angajamentelor asumate de România în contextul pregătirii pentru aderarea la Uniunea Europeană.

În sprijinul Comisiei de monitorizare se instituie un grup tehnic de lucru, cuprinzând reprezentanți la nivel tehnic ai Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, Institutului Național al Magistraturii, Școlii Naționale de Grefieri, ai celorlalte profesii juridice, și ai Ministerului Finanțelor. La ședințele grupului tehnic vor fi invitați și experții străini din programele de asistență în curs de implementare. Grupul pregătește lucrările Comisiei, în calitate de secretariat tehnic al acesteia și se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie. Grupul tehnic elaborează un raport lunar privind îndeplinirea obiectivelor Strategiei în conformitate cu termenele prevăzute de Planul de acțiune, pe care îl înaintează factorilor de decizie ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Ministerului Justiției. înainte de întrunirea Comisiei de monitorizare, grupul tehnic de lucru pregătește un raport trimestrial privind îndeplinirea obiectivelor Strategiei în conformitate cu termenele prevăzute de Planul de acțiune, pe care îl înaintează membrilor Comisiei cu cel puțin 5 zile înainte de reuniune.

Monitorizarea prin mecanismele și măsurile propuse mai sus se completează cu concluziile monitorizării de către Comisia Europeană a angajamentelor luate de România în contextul încheierii negocierilor de aderare, relevante pentru sistemul judiciar. În acest scop, Guvernul României se angajează să raporteze semestrial Comisiei Europene stadiul implementării prezentei Strategii.

ANEXA Nr. 2

PLANUL DE ACȚIUNE1) pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007
1) Sumele necesare realizării măsurilor prevăzute în Planul de Acțiune, aferente anului 2005, sunt asigurate fie prin includerea acestora în bugetul sistemului judiciar, fie prin atragerea unor surse de finanțare externe. În ceea ce privește măsurile cu termen de realizare în anul 2005 pentru care Planul nu specifică o sumă, finanțarea este inclusă în bugetul existent. Sumele însoțite de mențiunea "Necesar Buget 2005" vor fi alocate prin rectificările bugetare din cursul anului 2005.
Resursele aferente realizării măsurilor cu termen 2006 sau 2007, care nu sunt asigurate din surse extrabugetare, vor fi incluse în bugetul de stat pentru anii respectivi.
1. GARANTAREA INDEPENDENȚEI EFECTIVE A SISTEMULUI JUDICIAR
I. COMPLETAREA CADRULUI LEGISLATIV PRIVIND REFORMA JUSTIȚIEI ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII ACESTUIA
Nr. crt. Obiectiv Măsură Termen de realizare Resurse Responsabili Indicatori de evaluare a stadiului realizării măsurii
1. Crearea unui mecanism eficient pentru monitorizarea aplicării celor trei legi privind reforma justiției - Angajament EUCP 1.1. Reorganizarea grupului de lucru pentru monitorizarea aplicării pachetului legislativ, prin implicarea instituțiilor responsabile (CSM, INM, SNG, MJ, ÎCCJ, MP) Aprilie 2005 Bugete CSM și MJ 2005 existente CSM Aprobare metodologie de lucru
MJ
1.2. Stabilirea unei metodologii de lucru Aprilie 2005
1.3. Elaborarea unor rapoarte de evaluare și identificarea unor măsuri concrete pentru rectificarea deficiențelor constatate Trimestrial, începând cu mai 2005 Bugete CSM și MJ 2005 existente CSM Prezentarea rapoartelor către CSM și ministrul justiției
MJ
2. Consolidarea cadrului legislativ privind sistemul judiciar pentru consolidarea independenței magistraților 2.1. Elaborarea proiectului de modificare și completare a celor 3 legi privind reforma justiției (ex. schimbarea procedurii de numire în funcțiile de conducere la instanțe și parchete, stabilirea incompatibilității între calitatea de membru CSM și funcțiile de conducere la instanțe și parchete, transparența procesului de evaluare a magistraților, schimbarea componenței colegiului de conducere și stabilirea de către acesta a componenței secțiilor și completelor pe baza principiului specializării, stabilirea limitativă a cazurilor de modificare a componenței secțiilor și completelor, reconsiderarea rolului inspectorilor, prezentarea de către CSM a unui raport privind activitatea proprie - ex. publicarea pe web-site, prezentarea în adunările generale ale magistraților, etc., stabilirea răspunderii membrilor CSM, reducerea numărului instanțelor militare corespunzător reducerii competențelor etc. - angajament EUCP) Aprilie 2005 Buget 2005 MJ existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
2.2. Elaborarea proiectului de lege privind garanțiile procedurale pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Constituția României, referitor la răspunderea judecătorilor și procurorilor - angajament EUCP Octombrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
3. Asigurarea independenței procurorilor și creșterea performanțelor în activitatea de urmărire penală 3.1. Modificarea legislației în sensul sporirii garanțiilor de independență procurorului și aplicarea principiului continuității și în faza de urmărire penală: - Stabilirea unor criterii obiective pentru repartizarea cauzelor către procurori; - Restricționarea posibilităților de redistribuire a dosarelor sau de preluare a acestora pe linie ierarhică la cazuri expres și limitativ prevăzute de lege, cu introducerea unor prevederi sancționatoare în cazul nerespectării prevederilor legale. Introducerea posibilității procurorului de a contesta la CSM măsura de redistribuire dispusă de procurorul ierarhic superior; - Introducerea controlului judecătoresc cu privire la actele de infirmare adoptate de procurorul ierarhic superior, la cererea procurorului care efectuează cercetările în cauză; - Reglementarea expresă a posibilității procurorului de a contesta la CSM acțiunea procurorului ierarhic superior în cazul intervenției acestuia în orice formă în desfășurarea urmăririi penale sau în adoptarea soluției. Septembrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
CSM
MP
4. Consolidarea capacității administrative a CSM CSM funcționează de la 1 ianuarie cu un personal tehnic - administrativ de 80 persoane care a permis îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege. Angajament EUCP 4.1. Concursuri pentru ocuparea posturilor rămase vacante (consilieri juridici, funcționari publici, personal contractual) Septembrie 2005 Bugetul CSM 2005 existent CSM Ocuparea celor 59 de posturi vacante
4.2. Completarea dotărilor pentru CSM (computere, scanere, imprimante, telefoane/fax, rețea internet, documentație de specialitate). Decembrie 2005 - octombrie 2006 (conform calendarului de contractare a Programului Phare) Buget CSM 2005 existent CSM Livrare echipament
Finanțare Banca Mondială 2005
Phare 2004 (600.000 Euro fonduri CE plus 200.000 Euro cofinanțare România)
Buget CSM 2006
5. Implementarea Codului deontologic actualizat al magistraților Angajament EUCP 5.1. Adoptarea Codului deontologic actualizat al magistraților Aprilie 2005 Buget CSM 2005 existent CSM Publicare în Monitorul Oficial
Phare 2002
5.2. Campanii de informare privind Codul Deontologic actualizat organizate în cele 15 curți de apel, cu participarea unor magistrați din alte state Mai- Octombrie 2005 Buget CSM 2005 existent și Program Phare 2002 CSM Informări în cele 15 curți de apel și distribuirea de broșuri cuprinzând prevederile Codului deontologic
II. DISTRIBUIREA ALEATORIE A CAUZELOR
1. Asigurarea funcționării sistemului de distribuire aleatorie a cauzelor la toate instanțele Angajament EUCP 1.1. Monitorizarea distribuirii aleatorii a cauzelor de către instanțe, inclusiv a aplicării principiului continuității completului/judecătorului în soluționarea cauzelor Permanent, începând cu aprilie 2005 Bugete CSM și MJ 2005 existente CSM și toate instanțele - aplicarea sistemului de distribuire aleatorie MJ - funcționarea sistemului din punct de vedere tehnic Elaborarea de către CSM a unui raport la fiecare 3 luni. Primul raport - 25 aprilie 2005. Începând cu ianuarie 2006 - raport semestrial.
Bugete CSM și MJ 2006, 2007
1.2. Menținerea unei legături (helpline) cu instanțele pentru rezolvarea problemelor legate de funcționarea sistemului IT destinat distribuirii aleatorii Permanent, începând cu martie 2005 Bugetul MJ 2005 existent și Buget MJ 2006, 2007 MJ Disponibilitatea permanentă a legăturii
1.3. Stabilirea unor criterii obiective pentru repartizarea cauzelor către procurori și restricționarea posibilităților de redistribuire a dosarelor sau de preluare a acestora pe linie ierarhică la cazuri expres și limitativ prevăzute de lege, cu introducerea unor prevederi sancționatoare în cazul nerespectării prevederilor legale. Introducerea posibilității procurorului de a contesta la CSM măsura de redistribuire dispusă de procurorul ierarhic superior Septembrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Aprobarea de către Guvern a proiectului de modificare a art. 209 alin. 6 Cpp. Hotărâre CSM
CSM
MP
2. ASIGURAREA TRANSPARENȚEI ACTULUI DE JUSTIȚIE - Angajament EUCP
I. Îmbunătățirea comunicării între cetățeni și justiție 1.1. Dotarea cu echipamente de comunicații (fax, copiator, conexiune Internet) a Birourilor de informații și relații publice din cadrul curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor cu volum mare de activitate Septembrie 2006 Buget MJ 2006 MJ Birouri funcționale sub aspectul informării cetățenilor și a presei
1.2. Pregătirea personalului Birourilor de informații și relații publice Începând cu ianuarie 2006 Buget INM și SNG 2006 INM Minim 4 sesiuni de pregătire
SNG
1.3. Furnizarea informațiilor de interes public și actualizarea acestora pe site-urile MJ, ICCJ, curților de apel, parchetelor de pe lângă curțile de apel, PNA, PICCJ, CSM, INM, SNG Permanent, începând cu iulie 2005 Bugetele instituțiilor vizate MJ Publicarea informațiilor pe site-urile instituțiilor respective
ICCJ
Curțile de apel
Parchetele de pe lângă curțile de apel
PNA
PICCJ
CSM
INM
SNG
1.4. Crearea unei secțiuni interactive pe site-ul CSM, care să faciliteze dialogul direct al magistraților cu membrii CSM Ianuarie 2006 Buget CSM 2006 CSM Funcționarea secțiunii interactive
1.5. Realizarea și distribuirea unor ghiduri de orientare pentru justițiabili Anual, începând cu 2005 10.000 euro CSM Distribuirea unui număr de aproximativ 650 de ghiduri/an pentru fiecare curte de apel și la parchetele de pe lângă curțile de apel
Necesar MJ
Buget CSM 2005 MP
Bugete CSM 2006 și 2007 Curțile de apel
Parchetele de pe lângă curțile de apel
1.6. Realizarea anuală, de către un organism independent, a unor studii privind percepția magistraților asupra independenței sistemului judiciar Angajament EUCP Anual, începând cu septembrie 2005 20.000 euro Necesar Buget CSM 2005 CSM Publicarea raportului
1.7. Organizarea manifestărilor de tipul "ușilor deschise", prin invitarea cetățenilor la sediul instanțelor Anual, începând cu 25 octombrie 2005 Bugetele instanțelor și parchetelor Toate instanțele Minim 56 acțiuni
CSM
II. Asigurarea accesului la informațiile de interes public din sistemul judiciar, cu respectarea normelor privind protecția datelor personale 2.1. Furnizarea informațiilor de interes public și actualizarea acestora pe site-urile MJ, ICCJ, curților de apel, parchetelor de pe lângă curțile de apel, PNA, PICCJ, CSM, INM, SNG Permanent, începând cu iulie 2005 Bugetele instituțiilor implicate MJ Publicarea informațiilor pe site-urile instituțiilor respective
ICCJ
Curțile de apel
Parchetele de pe lângă curțile de apel
PNA
PICCJ
CSM
INM
SNG
2.2. Nominalizarea compartimentelor interne/persoanelor responsabile cu monitorizarea aplicării legislației privind protecția datelor personale Iunie 2005 Bugetele instituțiilor implicate CSM Activitate efectivă a departamentelor/ persoanelor responsabile
MJ
MP
Toate instanțele și parchetele
2.3. Evaluarea modului de îndeplinire a obligațiilor stabilite de lege. Instanțele vor comunica concluziile la CSM Trimestrial, începând cu septembrie 2005 Bugetele instituțiilor implicate CSM Rapoarte ale compartimentelor/ persoanelor responsabile
MJ
MP
3. ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ACTULUI DE JUSTIȚIE
I. REALIZAREA UNUI CADRU LEGISLATIV COERENT
1. Modernizarea și corelarea unor acte normative de importanță majoră 1.1. Elaborarea proiectului de modificare și completare a celor 3 legi privind reforma justiției (ex. reducerea condițiilor de vechime pentru promovare, modificarea condițiilor de pensionare, permanentizarea activității membrilor CSM, eliminarea obligativității înființării instanțelor specializate, etc.) Aprilie 2005 Bugetul MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
1.2. Elaborarea unui nou Cod de procedură civilă Ianuarie 2005 - Martie 2007 Buget MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
1.3. Modificarea Codului de procedură penală pentru asigurarea concordanței cu noul Cod penal Februarie 2005 - Mai 2006 Buget MJ 2005 existent Buget MJ 2006 MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
Bugete MJ 2006, 2007
II. UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE
1. Unificarea practicii judiciare la nivelul ICCJ și armonizarea jurisprudenței tuturor instanțelor cu jurisprudența ICCJ 1.1. Identificarea problemelor de drept care au determinat o practică judiciară neunitară la nivelul curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor Începând cu Aprilie 2005 Bugetul curților de apel Curțile de apel Prezentarea Ministerului Justiției și Ministerului Public, de către curțile de apel, tribunale și parchetele de pe lângă acestea, a unor materiale privind problemele de drept în legătură cu care s-au pronunțat soluții contradictorii
1.2. Utilizarea recursului în interesul legii pentru remedierea situațiilor în care s-a constatat existența unei practici neunitare 2005 - 2006 Nu necesită resurse financiare MP Număr sesizări ICCJ
MJ
1.3. Elaborarea unui proiect de lege pentru instituirea unui mecanism de unificare a practicii instanței supreme și de sesizare a ICCJ de către instanțele judecătorești pentru exprimarea de către aceasta a opiniei asupra anumitor probleme de drept Martie 2006 Bugete ICCJ și MJ 2005, 2006 CSM Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
ICCJ
MJ
2. Asigurarea unei distribuiri largi a Monitorului Oficial - Angajament EUCP 2.1. Instituirea pentru instanțe și parchete a obligației de a pune la dispoziția fiecărui judecător și procuror lista actelor normative publicate în Monitorul Oficial Zilnic, începând cu aprilie 2005 Bugetele instanțelor și parchetelor CSM Fiecare instanță și parchet Modificarea Regulamentelor de ordine interioară ale instanțelor și parchetelor
2.2. Extinderea accesului instanțelor și parchetelor la forma electronică a Monitorului Oficial Ianuarie 2006 - iunie 2007 Bugete MJ și MP
2006, 2007
MJ Instalarea programelor la toate tribunalele, curțile de apel și la parchetele de pe lângă acestea
MP
2.3. Accesul la Internet al tuturor instanțelor și parchetelor Iunie 2007 Bugete MJ și MP
2007
MJ Existența conexiunii la internet pentru toate instanțele și parchetele
MP
3. Accesul magistraților la jurisprudență - Angajament EUCP 3.1. Asigurarea accesului la jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție (format pe suport hârtie și electronic)
3.1.1. Elaborarea anuală a Buletinului Jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție Decembrie 2005 și Octombrie al fiecărui an ulterior Buget ICCJ 2005 existent și bugete ICCJ 2006 și 2007 ICCJ Distribuirea buletinelor la instanțe și parchete
3.1.2. Elaborarea Buletinului Casației, revista oficială a Înaltei Curți de Casație și Justiție, cuprinzând jurisprudența, doctrină și comunicări Trimestrial, începând cu aprilie 2005 Buget ICCJ 2005 existent și buget ICCJ 2006, 2007 ICCJ
3.1.3. Selectarea hotărârilor relevante ale ICCJ în diferite domenii ale dreptului și publicarea pe site-ul ICCJ Permanent, pe măsura redactării hotărârilor Buget ICCJ ICCJ Publicarea pe pagina de Internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție
3.2. Asigurarea accesului la jurisprudența celorlalte instanțe (în format electronic sau pe suport hârtie), inclusiv pentru procurori
3.2.1. Elaborarea la nivelul fiecărei curți de apel a buletinului jurisprudenței 1 iunie a fiecărui an pentru anul precedent, începând cu 2005 Bugetul fiecărei curți de apel Curțile de apel Publicarea și distribuirea buletinului la instanțele din jurisdicția curților de apel
3.2.2. Realizarea de către curțile de apel a unui material (leaflet) cu deciziile relevante Trimestrial, începând cu septembrie 2005 Bugetul fiecărei curți de apel Curțile de apel Distribuirea materialului celorlalte curți de apel și Înaltei Curte de Casație și Justiție, precum și parchetelor de pe lângă acestea
3.2.3. Crearea de website-uri pentru toate curțile de apel August 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Existența website-urilor pentru fiecare curte de apel
3.2.4. Dezvoltarea unui portal web pe care să fie publicate informațiile de interes public, inclusiv jurisprudența relevantă a curților de apel și tribunalelor Decembrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Portal funcțional pentru cele 30 de instanțe la care este instalat programul ECRIS - 1 septembrie 2005 Extinderea portalului la toate curțile de apel și tribunalele - 1 decembrie 2005
CSM
3.2.5. Elaborarea de buletine ale jurisprudenței naționale și comunitare Semestrial, începând cu decembrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Distribuirea buletinului la instanțe și parchete
MP
Bugete MJ 2006, 2007 INM
CSM
4. Aplicarea principiului specializării judecătorilor Angajament EUCP 4.1. Modificarea Legii de organizare judiciară în sensul înființării de complete sau secții specializate, cu stabilirea domeniilor de specializare (ex. concurență, drept comercial, financiar bancar, proprietate intelectuală, dreptul familiei, etc). Această modificare implică eliminarea obligativității înființării instanțelor specializate - Angajament EUCP Aprilie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
5. Pregătirea judecătorilor care funcționează în cadrul secțiilor și completelor specializate, precum și a procurorilor specializați 5.1. Organizarea de către INM a unor seminarii pentru pregătirea judecătorilor care funcționează în cadrul secțiilor/completelor specializate, precum și a procurorilor specializați Începând cu octombrie 2005, potrivit programului de pregătire elaborat de INM Buget INM 2005 existent INM 6 seminarii în 2005
25 seminarii/an începând cu ianuarie 2006, pentru grupe a câte aproximativ 30 magistrați
Bugete INM 2006, 2007 plus Phare 2004 (valoare totală proiect 1,1 milioane Euro fonduri CE plus 100.000 Euro cofinanțare România)
5.2. Organizarea de către curțile de apel și parchetele de pe lângă acestea a unor sesiuni de pregătire a judecătorilor care funcționează în cadrul secțiilor/completelor specializate, precum și a procurorilor specializați Începând cu ianuarie 2006 Buget curți de apel și parchete 2006 Curțile de apel și Parchetele de pe lângă acestea 2 sesiuni de pregătire/an la fiecare curte de apel și parchet, pe domenii de specializare
III. PREGĂTIREA MAGISTRAȚILOR ȘI A ALTOR CATEGORII DE PERSONAL DIN CADRUL SISTEMULUI JUDICIAR
Institutul Național al Magistraturii
1. Consolidarea capacității administrative a INM inclusiv prin alocarea resurselor bugetare necesare - Angajament EUCP 1.1. Alocarea de spațiu suplimentar Institutului Național al Magistraturii Ianuarie 2006 Buget MJ 2006 MJ Intrarea în posesia spațiului suplimentar
1.2. Alocarea spațiilor de cazare pentru centrul regional de la Timișoara Mai 2005 Buget de stat 2005 MJ Hotărâre de Guvern pentru trecerea unui imobil în folosința CSM
SGG
1.3. Dotarea spațiilor de cazare pentru centrul regional de pregătire a magistraților și personalului auxiliar de la Timișoara Decembrie 2006 Phare 2004 (90.000 Euro fonduri CE plus cofinanțare România 30.000 Euro pentru dotare în 2006) CSM Preluarea spațiilor dotate
INM
SNG
1.4. Dotarea cu echipament IT a centrelor regionale și a căminului auditorilor de justiție și conectarea la internet a acestora Decembrie 2006 Buget INM 2006 Phare 2004 (75.000 Euro fonduri CE plus cofinanțare România 25.000 Euro în 2006) INM Livrarea echipamentelor și stabilirea conexiunii
1.5. Crearea unei baze de date cu privire la pregătirea organizată de INM care să permită monitorizarea accesului tuturor magistraților la formarea continuă pe baza principiului specializării Octombrie 2005 Buget INM 2005 existent INM Existența unei evidențe a participanților
1.6. Reorganizarea bibliotecii INM într-un centru de resurse juridice accesibil magistraților Decembrie 2005 Finanțare Banca Mondială Program de asistență PAL II INM Existența unui centru de resurse juridice la nivelul INM
1.7. Suplimentarea schemei de personal a INM cu 22 posturi, din care 13 posturi pentru personalul de specialitate și 9 posturi pentru personalul administrativ Octombrie 2005 85.000 Euro Necesar buget INM 2005 INM Hotărâre CSM Hotărâre de Guvern pentru rectificare bugetară
1.8. Suplimentarea schemei de personal cu 3 posturi de experți și 9 posturi de personal administrativ pentru centrele regionale Septembrie 2006 Buget INM 2006 INM Hotărâre CSM
1.9. Ocuparea a 12 posturi de formatori cu normă întreagă Octombrie 2006- Octombrie 2007 Bugete INM 2006, 2007 INM Angajarea a unui număr de 8 formatori până în octombrie 2006 și a altor 4 formatori până în octombrie 2007
CSM
1.10. Organizarea de sesiuni de formare a formatorilor, atât pentru pregătirea inițială, cât și pentru pregătirea continuă 2005-2007 Finanțare Banca Mondială prin programul de asistență PAL II INM 200 de formatori pregătiți
Buget INM 2005 existent și Bugete INM 2006, 2007
Expertiză program Phare 2002 (până în august 2005)
2. Reformarea sistemului de selecție a magistraților Angajament EUCP 2.1. Elaborarea unui studiu privind profilul profesional, moral și psihosocial al magistratului în vederea stabilirii condițiilor de admitere în magistratură Aprilie 2005 - Februarie 2006 Bugete CSM, INM 2006 INM Prezentarea în CSM a concluziilor studiului Decembrie 2005
Expertiză program Phare 2002 (până în august 2005) CSM
Hotărâre CSM de stabilire a condițiilor de admitere în magistratură - Februarie 2006
2.2. Introducerea unui test de logică ca probă la concursul de admitere în magistratură: August 2005 Finanțare Banca Mondială Program de asistență PAL II Buget INM 2005 existent Bugete INM 2006, 2007 INM Hotărâre CSM
CSM
▪ preluare test LSAT
▪ crearea unui test propriu Ianuarie 2007
2.3. Revizuirea conținutului probelor teoretice de admitere în magistratură Decembrie 2005 Bugetul INM 2005 existent INM Hotărâre CSM
CSM
3. Îmbunătățirea programelor de formare inițială - Angajament EUCP 3.1. Actualizarea periodică a programului de formare inițială având în vedere propunerile absolvenților INM, aprecierile de la instanțele și parchetele la care aceștia au fost repartizați și evoluția legislației și jurisprudenței Anual, începând cu iulie 2005 Buget INM 2005 existent și bugete INM, 2006, 2007 INM Hotărâre CSM
CSM
3.2. Descentralizarea și diversificarea stagiilor de practică pentru auditorii de justiție Mai 2006 Buget INM 2006 INM Hotărâre CSM
CSM
3.3. Elaborarea de ghiduri practice cuprinzând modele de acte procedurale Octombrie 2005 Buget INM 2005 existent INM Distribuirea ghidurilor la auditorii de justiție
3.4. Organizarea unor vizite de studiu la Curtea de Justiție a Comunităților Europene și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru auditorii de justiție Anual, începând cu 2006 Buget INM 2006 și programe de finanțare externă INM 10 auditori de justiție/an
CSM
4. Îmbunătățirea programelor de formare continuă - Angajament EUCP 4.1. Actualizarea periodică a programului de formare continuă potrivit evoluțiilor practicii judiciare naționale și europene Anual, începând cu noiembrie 2005 Buget INM 2005 existent INM Hotărâre CSM
CSM
4.2. Informarea tuturor magistraților cu privire la programul de pregătire continuă Anual, începând cu decembrie 2005 Buget INM 2005 existent INM Afișarea pe site-ul INM Transmiterea la instanțe și parchete a programului de pregătire
4.3. Pregătirea magistraților admiși prin concurs Septembrie 2005 Buget INM 2005 existent INM Număr sesiuni de pregătire
CSM
4.4. Organizarea de sesiuni de pregătire pentru magistrați în domeniul dreptului comunitar la nivelul curților de apel Începând cu ianuarie 2006 Bugetele instanțelor 2006 INM Curțile de apel Număr de magistrați instruiți
Școala Națională de Grefieri
5. Consolidarea capacității administrative a Școlii Naționale de Grefieri inclusiv prin alocarea resurselor bugetare necesare - Angajament EUCP 5.1. Extinderea spațiului necesar desfășurării activității SNG Ianuarie 2006 Buget MJ 2006 MJ Intrarea în posesia spațiului suplimentar
5.2. Continuarea dotării logistice a SNG (echipament informatic, birotică, etc.) Decembrie 2006 Buget SNG 2006 CSM Achiziționarea logisticii necesare
Phare 2004 (135.000 Euro fonduri CE plus co-finanțare România 45.000 Euro în 2006)
SNG
5.3. Suplimentarea schemei de personal a SNG cu 23 posturi Octombrie 2005 80.000 Euro Necesar buget SNG 2005 CSM Hotărâre CSM
Hotărâre de Guvern pentru rectificare bugetară
SNG
5.4. Completarea și pregătirea rețelei de formatori a SNG la nivelul fiecărei curți de apel 2006-2007 Buget SNG 2006 plus Program Phare 2004 (1,1 milioane Euro fonduri CE plus co-finanțare România 100.000 Euro 2006-2007) SNG Existența cel puțin a unui formator la nivelul fiecărei curți de apel
6. Îmbunătățirea programelor de formare inițială - Angajament EUCP 6.1. Actualizarea periodică a programului de formare inițială, având în vedere propunerile absolvenților SNG, aprecierile de la instanțele și parchetele la care au fost repartizați și evoluția legislației și jurisprudenței Anual, începând cu iulie 2005 Buget SNG 2005 existent și bugete SNG 2006, 2007 SNG Hotărâre CSM
CSM
6.2. Elaborarea de ghiduri practice cuprinzând modele de acte procedurale Aprilie 2006 Buget SNG 2006 SNG Distribuirea ghidurilor cursanților școlii, instanțelor și parchetelor
CSM
7. Îmbunătățirea programelor de formare continuă - Angajament EUCP 7.1. Actualizarea periodică a programului de formare continuă, potrivit evoluțiilor practicii judiciare naționale și europene Anual, începând cu noiembrie 2005 Buget SNG existent și bugete SNG 2006, 2007 INM Hotărâre CSM
CSM
7.2. Organizarea de sesiuni de pregătire continuă a grefierilor de la instanțe și parchete Ianuarie 2005- Decembrie 2007 80.000 Euro Necesar buget SNG 2005 SNG 32 de sesiuni de pregătire/an pentru grefierii debutanți în 2005 și 50 sesiuni de pregătire/an pentru grefierii din instanțe și parchete
CSM
Bugete SNG 2006, 2007 plus Program Phare 2004 (1,1 milioane Euro fonduri CE plus cofinanțare România 100.000 Euro în 2006- 2007)
4. SPORIREA EFICIENȚEI ȘI RESPONSABILIZĂRII SISTEMULUI JUDICIAR
I. REDUCEREA DURATEI PROCEDURILOR JUDICIARE - Angajament EUCP
1. Optimizarea modului de alocare a resurselor umane din sistemul judiciar 1.1. Stabilirea gradelor de complexitate a cauzelor, a perioadelor de timp alocate acestora și a volumului de activitate optimă a magistratului Aprilie 2005 - Aprilie 2006 Buget CSM 2005 existent CSM Hotărâre CSM Aplicarea hotărârii CSM începând cu aprilie 2006
Buget CSM 2006
Expertiză Banca Mondială 2005, prin programul PAL II
2. Asigurarea controlului judecătorului/ completului/ procurorului asupra propriului volum de dosare rulate 2.1. Întocmirea de către colegiile de conducere a situației pentru fiecare judecător/complet/procuror care să indice numărul de noi cauze înregistrate, numărul cauzelor aflate pe rol și perioada de când se află în sistem Trimestrial, începând cu noiembrie 2005 Bugete instanțe și parchet existente în 2005 Fiecare instanță și parchet Rapoarte trimestriale începând cu noiembrie 2005
2.2. Elaborarea unor ghiduri care să cuprindă: Iunie 2006 Buget CSM 2006 plus program Phare 2004 (1,2 milioane Euro fonduri CE plus cofinanțare România 300.000 Euro) CSM Distribuire a 4.000 de exemplare judecătorilor și procurorilor
- cele mai bune practici de gestionare optimă a volumului individual de activitate;
- prevederile ce au drept scop realizarea procedurilor în termene mai scurte
3. Optimizarea repartizării sarcinilor la nivelul instanțelor și parchetelor 3.1. Transferul unor atribuții administrative (nejudiciare) de la magistrați la personalul auxiliar A se vedea secțiunea D.III.2.
4. Măsuri legislative 4.1. Elaborarea unei propuneri legislative privind reducerea duratei procedurilor civilă și penală (reducerea numărului căilor de atac pentru anumite cauze și a motivelor de amânare, stabilirea unor condiții stricte pentru solicitarea strămutării și recuzării, obligarea instanțelor de a comunica motivele de apel/recurs tuturor părților înaintea trimiterii dosarului la instanța de apel/recurs etc.) Angajament EUCP Iulie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
5. Utilizarea metodelor de soluționare alternativă a litigiilor A se vedea secțiunea D.II.3.
II. REDUCEREA VOLUMULUI DE ACTIVITATE
1. Reducerea numărului de dosare la judecătorii, tribunale, curți de apel și la parchetele de pe lângă acestea - Angajament EUCP 1.1. Identificarea stocului de dosare la nivelul fiecărei instanțe (dosare mai vechi de 1 an la fond și apel, respectiv 6 luni în recurs) și al fiecărui parchet (dosare mai vechi de 6 luni de la sesizare) și stabilirea măsurilor administrative pentru reducerea stocului la un nivel rezonabil Iunie 2005 Bugete instanțe și parchete 2005 existente Buget CSM 2005 existent CSM Centralizarea tuturor datelor de către CSM și MJ
Hotărâre CSM
Toate instanțele și parchetele
1.2. Aplicarea riguroasă a normelor de procedură privind sancționarea faptelor care împiedică desfășurarea în bune condiții a proceselor, inclusiv întârzierea nejustificată a soluționării cauzelor datorată părților, apărătorilor, martorilor, experților sau altor persoane care contribuie la realizarea actului de justiție. Permanent Bugetele instanțelor Fiecare instanță Verificare și raport CSM, semestrial începând cu 15 mai 2005
CSM
1.3. Elaborarea unei propuneri legislative privind reducerea stocului de dosare (ex. reducerea numărului căilor de atac pentru anumite cauze și a motivelor de amânare, stabilirea unor condiții stricte pentru solicitarea strămutării și recuzării, schimbarea competenței materiale în primă instanță) A se vedea supra I.4.1.
1.4. Ocuparea progresivă a posturilor vacante de magistrați - Angajament EUCP 2005 - 2006 Bugetul MJ 2005 existent și bugetul MJ 2006 (pentru instanțe) și bugetul MP CSM Ocuparea a 250 posturi judecător și a 100 posturi de procuror până în decembrie 2005
1.5. Suplimentarea numărului de posturi de personal auxiliar Decembrie 2005 Buget MJ 2006 CSM Număr suplimentar 200 grefieri
MJ
MP
1.6. Ocuparea posturilor vacante de personal auxiliar alocate suplimentar Decembrie 2006 Buget MJ 2006 CSM Ocuparea a 200 posturi grefier
2. Reducerea numărului de dosare restante la înalta Curte de Casație și Justiție - PLAN 2.1. Accelerarea soluționării cauzelor civile prin măsuri administrative: Începând cu aprilie 2005 Buget ICCJ 2005 existent ICCJ Raport la fiecare 2 luni către CSM privind aplicarea măsurilor administrative, începând cu iunie 2005
- constituirea a două complete paralele pe săptămână la Secția civilă cu judecători de la alte secții. Repartizarea dosarelor vechi la aceste complete se va realiza prin preschimbarea administrativă a termenului;
Angajament EUCP
În iunie 2004 erau pe rol 38.759 doar la Secția civilă a ICCJ. - reducerea termenelor între ședințele de judecată de la 1 an la 6 luni pentru cauzele noi;
- continuarea activității de judecată pe perioada vacanței judecătorești, asigurându-se 10-12 ședințe lunar la Secția civilă; 1 iulie - 31 august 2005
În perioada 1 iunie - 24 martie 2005 au mai fost înregistrate 16.835 dosare.
- formarea a patru complete paralele pe săptămână la Secția civilă Începând cu septembrie 2005
La 24 martie 2005 sunt înregistrate aproximativ 16.500 dosare, restul fiind soluționate. 2.2. Ocuparea posturilor vacante de judecători și magistrați asistenți, precum și repartizarea acestora la Secția civilă. Octombrie 2005 Buget ICCJ 2005 existent CSM Ocuparea a 6 posturi de judecător - iunie 2005 și a 4 posturi de judecător și a 5 posturi magistrat asistent - octombrie 2005
2.3. Aplicarea riguroasă a normelor de procedură privind sancționarea faptelor care determină întârzierea nejustificată a soluționării cauzelor, datorate părților, apărătorilor, martorilor, experților și altor persoane care contribuie la realizarea actului de justiție Permanent, începând cu aprilie 2005 Bugetul ICCJ 2005 existent ICCJ Verificare și raport CSM, semestrial, începând cu 15 mai 2005
CSM
2.4. Elaborarea unui act normativ pentru: Iulie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice
- judecarea recursului de către instanța ierarhic imediat superioară; ICCJ
- extinderea categoriilor de cauze care au o singură cale de atac; Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
- creșterea competenței de judecată în primă instanță a judecătoriilor;
- trimiterea dosarelor instanțelor competente, imediat după intrarea în vigoare a noilor norme;
- stabilirea unor condiții stricte pentru solicitarea strămutării și recuzării;
- reducerea motivelor de recurs numai la aspecte de drept, în cauzele pentru care există 2 căi de atac;
- obligarea instanțelor de apel de a îndeplini procedurile de comunicare a motivelor de recurs tuturor părților înaintea trimiterii dosarelor la ICCJ pentru judecarea recursurilor.
2.5. Evaluarea progreselor realizate în reducerea numărului de dosare restante Semestrial, începând cu 1 septembrie 2005 Bugetul ICCJ 2005 existent ICCJ Raport semestrial la CSM
3. Utilizarea metodelor de soluționare alternativă a litigiilor 3.1. Elaborarea unui proiect de act normativ pentru introducerea medierii Mai 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
3.2. Continuarea activităților în cadrul centrului pilot de mediere de pe lângă Tribunalul Dolj și Judecătoria Craiova Martie - Decembrie 2005 Fonduri ale Departamentului de Stat SUA plus MJ 12.000 USD MJ Raport privind numărul de cauze soluționate prin mediere și propuneri Numărul de persoane formate
3.3. Pregătirea unui corp de formatori 2006-2007 Program Phare 2004 (1 milion Euro fonduri CE plus 150.000 cofinanțare România 2006-2007) MJ (ca autoritate de implementare a programului Phare 2004) Număr de formatori pregătiți
III. STABILIREA UNEI POLITICI PRIVIND RESURSELE UMANE ÎN CADRUL SISTEMULUI JUDICIAR
1. Alocarea eficientă a posturilor de magistrat 1.1. Compararea volumului de activitate al fiecărei instanțe/parchet cu media națională pentru identificarea instanțelor/parchetelor cu deficit important de personal și monitorizarea periodică a fluctuațiilor în volumul de activitate Începând cu Mai 2005 Bugete MJ și MP 2005 existente CSM Hotărâre CSM
MJ
Curțile de apel
MP
1.2. Ocuparea posturilor vacante începând cu instanțele/parchetele care au cel mai mare deficit de personal Începând cu Septembrie 2005 Bugete MJ și MP 2005 existente Posturi vacante ocupate
1.3. Stabilirea de către un grup de lucru la nivelul CSM a gradelor de complexitate a cauzelor, a perioadelor de timp alocate acestora pentru soluționare și a volumului de activitate optimă a magistratului. A se vedea supra, măsura I.1.1.
2. Alocarea eficientă a posturilor de personal auxiliar având în vedere și preluarea atribuțiilor administrative (nejudiciare) de la magistrați 2.1. Elaborarea unui studiu de identificare a sarcinilor administrative (nejudiciare) ce pot fi preluate de personalul auxiliar și a raportului optim magistrat/personal auxiliar Decembrie 2005 Buget CSM 2005 existent CSM Hotărâre CSM
2.2. Angajarea unui număr suplimentar de personal auxiliar potrivit concluziilor studiului și a necesităților instanțelor și parchetelor Decembrie 2006 Bugete MJ și MP 2006 CSM Angajarea a unui număr minim de 200 personal auxiliar în 2006. Restul necesarului de personal, rezultat în urma studiului va fi angajat în 2007
MJ
MP
3. Raționalizarea instanțelor și parchetelor 3.1. Elaborarea unui studiu privind reorganizarea instanțelor și a parchetelor cu volum mic de activitate. Se vor lua în considerare și concluziile studiului privind raționalizarea instanțelor finanțat de Banca Mondială, care va fi finalizat și dezbătut în aprilie 2005 Ianuarie 2006 Buget CSM 2005 existent CSM Propunere CSM cuprinzând schimbările necesare privind raționalizarea instanțelor și parchetelor
MJ
3.2. Elaborarea unui proiect de act normativ privind reorganizarea instanțelor și parchetelor Martie 2006 Buget MJ 2006 MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
4. Eficientizarea activității Ministerului Public 4.1. Evaluarea structurii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din perspectiva eficienței activității și formularea de propuneri Septembrie 2005 Buget CSM 2005 existent CSM Raport de evaluare Propuneri adoptate
4.2. Elaborarea unui proiect de act normativ privind reorganizarea Ministerului Public pe criterii de eficiență și reglementarea statutului procurorului Decembrie 2005 Bugete MJ și MP 2005 existente MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
MP
5. Crearea unui sistem unitar și fiabil de date statistice - Angajament EUCP 5.1. Actualizarea și uniformizarea indicatorilor statistici Decembrie 2005 Bugetele instituțiilor implicate CSM Stabilirea unor noi formulare statistice
MJ
MP
5.2. Pregătirea de specialitate a grefierilor statisticieni Ianuarie - Iunie 2006 Buget SNG 2006 SNG 480 statisticieni instruiți (1 statistician pentru fiecare instanță și parchet)
5.3. Achiziționarea și conectarea în rețea a echipamentului IT pentru gestionarea datelor statistice și pregătirea personalului de specialitate pentru utilizarea echipamentului Septembrie 2006 1. 22 milioane USD cofinanțare România pentru programul Phare 2000 (din care 12 mil. USD pentru MJ și 10 mil. USD pentru MP) MJ Dotarea tuturor tribunalelor și curților de apel și a parchetelor de pe lângă acestea
MP
Pregătirea unui număr de 120 de grefieri și informaticieni
2. Finanțare Banca Mondială PIBL
3. Programului Phare 2004 (11,5 milioane Euro fonduri CE plus
4 milioane Euro cofinanțare România 2006-2007)
6. Reorganizarea activității de expertiză judiciară și responsabilizarea experților judiciari 6.1. Modificarea cadrului legislativ Octombrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice
Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
7. Restrângerea competenței procurorului potrivit rolului constituțional 7.1. Modificarea cadrului legislativ în vederea reducerii participării procurorului în litigiile civile (ex. legea contenciosului administrativ) Iunie 2006 Bugete MJ și MP 2005 existente MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice
MP
Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
IV. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A INSTANȚELOR ȘI PARCHETELOR
1. Realizarea unui program susținut de investiții, reparații capitale și curente - Angajament EUCP 1.1. Stabilirea unor standarde cu privire la sediile necesare funcționării optime a instanțelor și parchetelor, în funcție de fiecare grad de jurisdicție Noiembrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Ordin al ministrului justiției
MP
1.2. Evaluarea conformității sediilor existente cu standardele de funcționare optimă, în scopul stabilirii priorităților și acoperirii necesităților pe termen mediu/lung Septembrie 2006 Buget MJ 2006 MJ Plan de investiții actualizat
MP
1.3. Finalizarea lucrărilor de investiții pentru 15 sedii de instanță și 7 sedii de parchet, precum și executarea de reparații capitale pentru 32 instanțe și 34 de parchete, lucrări deja aprobate MJ Recepția lucrărilor finalizate în proporție de 100%
a) lucrări de investiții 2 sedii instanță 2 sedii instanță Decembrie 2005 Buget MJ 2005 existent MP
2 sedii parchet Decembrie 2005 Buget MP 2005 existent
13 sedii instanță Decembrie 2007 Buget MJ 2007
3 sedii parchet Decembrie 2006 Buget MP 2006
2 sedii parchet Decembrie 2007 Buget MP 2007
b) lucrări de reparații capitale 6 sedii instanță Decembrie 2005 Buget MJ 2005 existent 8,4 milioane Euro Necesar buget MJ 2005
6 sedii parchet
15 sedii parchet Decembrie 2005 Buget MP 2005 existent
19 sedii parchet Decembrie 2006 Buget MP 2006
27 sedii instanță Decembrie 2007 Buget MJ 2007
1.4. Finalizarea lucrărilor de reparații capitale și de restaurare a Palatului de Justiție din București Decembrie 2005 Buget MJ 2005 existent 3 milioane Euro Necesar buget MJ 2005
2. Dotarea sediilor instanțelor, parchetelor și unităților Ministerului Justiției - Angajament EUCP 2.1. Achiziționarea de bunuri necesare desfășurării activității instanțelor, parchetelor și unităților subordonate Ministerului Justiției (mobilier de birou, faxuri, copiatoare, mijloace de transport etc.) Decembrie 2005 Bugete MJ și MP 2005 existente MJ Livrarea echipamentelor
Decembrie 2006 Bugete MJ, MP 2006
Propunere Banca Mondială 2006-2007
Decembrie 2007 Buget MJ 2006
Propunere Banca Mondială (derulare credit 2006-2007) și
Buget MP 2007 MP
2.2. Dotarea instanțelor cu echipament pentru înregistrarea ședințelor de judecată, instalații de distorsionare a vocii, birotică Curți de apel - Septembrie 2005 6,9 milioane Euro Necesar buget MJ 2005 MJ Achiziționare echipamente
Tribunale și judecătorii- Decembrie 2006 Buget MJ 2006
V. CONTINUAREA PROCESULUI DE INFORMATIZARE A SISTEMULUI JUDICIAR - Angajament EUCP
1. Dotarea sistemului judiciar cu aparatura informatică necesară și cu licențe software 1.1. Elaborarea unei noi Strategii de informatizare a sistemului judiciar Mai 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Hotărâre de Guvern
1.2. Continuarea dotării instanțelor, parchetelor, penitenciarelor și a celorlalte instituții ale sistemului judiciar cu echipamente IT și aplicații software, conform strategiei de informatizare a sistemului judiciar Septembrie 2005 - Decembrie 2007 1. 22 milioane USD cofinanțare România pentru programul Phare 2000 (din care 12 mil. USD pentru MJ și 10 mil. USD pentru MP) MJ Livrarea echipamentelor și instalarea aplicațiilor software
MP
ANP
2. Programul Phare 2004 11,5 milioane Euro fonduri CE plus 4 milioane Euro cofinanțare România 2006-2007
3. Propunere finanțare Phare multianual 2005- 2006
4. Propunere de finanțare Bancă Mondială 5. Bugete MJ, MP 2006,2007
2. Dezvoltarea infrastructurii de comunicații în cadrul sistemului judiciar 2.1. Realizarea/dezvoltarea rețelelor de comunicații LAN în sediile MJ, instanțe, parchete și penitenciare și în celelalte instituții ale sistemului judiciar Septembrie 2005 - Decembrie 2007 1. 22 milioane USD co-finanțare România pentru programul Phare 2000 (din care 12 mil. USD pentru MJ și 10 mil. USD pentru MP) MJ Funcționarea sistemului integrat pentru locațiile stabilite
MP
ANP
ONRC
2. Programul Phare 2004 11,5 milioane Euro fonduri CE plus 4 milioane Euro co-finanțare România 2006-2007
3. Propunere finanțare Phare multianual 2005-2006
4. Propunere finanțare Bancă Mondială
5. Bugete instituții implicate
6. Venituri proprii ONRC
2.2. Asigurarea serviciilor de comunicații WAN pentru MJ, 96 de instanțe situate în orașele reședință de județ, 37 de parchete și 46 unități penitenciare Decembrie 2005 Bugete MJ și MP existente și 315.000 Euro MJ
Necesar buget MJ 2005
MP
ANP
2.3. Extinderea serviciilor de comunicații WAN pentru toate instanțele, parchetele, penitenciarele și celelalte instituții din sistemul judiciar Ianuarie 2006 - Decembrie 2007 Bugete instituții responsabile 2006-2007 MJ
MP
ANP
2.4. Dezvoltarea de aplicații software pentru gestionarea diverselor activități nejudiciare din sistem (resurse umane, aspecte financiare, etc.) Septembrie 2007 Propunere finanțare Phare 2006 MJ Instalarea aplicațiilor software
MP
PNA
Fonduri bugetare și extrabugetare ANP
ONRC
3. Extinderea implementării sistemului ECRIS (CDMS&LLDS) 3.1. Actualizarea bazelor de date legislative și de jurisprudență Ianuarie 2005 - Decembrie 2007 Bugete MJ și MP 2005 existente MJ Interoperabilitatea sistemelor și disponibilitatea datelor actualizate. Accesul magistraților la bazele de date actualizate
Bugete MJ și MP 2006, 2007 MP
3.2. Completarea și extinderea ECRIS conform necesităților beneficiarilor, și interoperabilitatea cu alte sisteme informatice Ianuarie 2005 - Decembrie 2007 Bugete instituții responsabile 2005 existente MJ
Bugete instituții responsabile 2006, 2007
MP
PNA
ANP
ONRC
3.3. Crearea și administrarea unei structuri web tip portal prin intermediul căreia să fie extrase din sistemul ECRIS date de interes public privind activitatea instanțelor și parchetelor, inclusiv jurisprudență relevantă Septembrie 2005 - Decembrie 2007 Buget MJ 2005 existent MJ Portal funcțional pentru cele 30 de instanțe la care este instalat programul ECRIS - 1 septembrie 2005 Extinderea portalului la toate curțile de apel și tribunalele - 1 decembrie 2005 Accesul magistraților la baze de date actualizate
4. Asigurarea resurselor umane necesare și pregătirea personalului în domeniul informatic 4.1. Suplimentarea schemei de personal cu 10 posturi în minister Ianuarie 2006 - Ianuarie 2007 Buget MJ 2006, 2007 MJ Hotărâre de Guvern
4.2. Suplimentarea schemei de personal cu 140 posturi la parchete și crearea unei Direcții de Exploatare a Tehnologiei Informației în cadrul PICCJ Ianuarie 2006 - Ianuarie 2007 Buget MP 2006, 2007 MP Hotărâre de Guvern - ianuarie 2006 pentru crearea Direcției și suplimentarea cu 70 de posturi Hotărâre de Guvern - ianuarie 2007 pentru suplimentarea cu 70 de posturi
4.3. Pregătirea personalului din sistemul judiciar în domeniul IT Septembrie - Decembrie 22 milioane USD, co-finanțare România program Phare 2000 (din care 12 mil. USD
pentru MJ și 10
mil. USD pentru MP)
INM 4 sesiuni de pregătire 7 sesiuni/an
2005 SNG
2006
2007 MJ
1. Programul Phare 2004 (11,5 milioane Euro fonduri CE plus 4 milioane Euro co-finanțare România 2006-2007).
2. Propunere de finanțare Phare multianual 2005-2006 MP
3. Propunere de finanțare Banca Mondială PNA
4. Bugetul de stat ANP
5. Venituri proprii ONRC ONRC
VI. ADMINISTRAREA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTANȚELOR ȘI PARCHETELOR
1. Aplicarea noilor prevederi legislative (Legea nr. 304/2004, titlul VIII) cu privire la gestiunea economico- financiară și administrativă a instanțelor și parchetelor 1.1. Recrutarea în mod transparent, prin concurs, a managerilor economici la nivelul curților de apel și parchetelor de pe lângă acestea și reorganizarea funcției de director economic la nivelul tribunalelor (personal deja existent) - Angajament EUCP Aprilie - Iunie 2005 56.000 Euro Necesar buget MJ 2005 MJ MP Curțile de apel Parchetele de pe lângă curțile de apel 1 iulie 2005 - toate posturile de manageri economici sunt ocupate
56.000 Euro Necesar buget MP 2005
1.2. Înființarea la nivelul curților de apel și a parchetelor de pe lângă acestea a departamentelor economico-financiare și administrative Aprilie - Iunie 2005 90.000 Euro Necesar buget MJ 2005 Curțile de apel Funcționarea - prin înființare sau reorganizare - a unui număr total de 115 departamente economico-financiare la nivelul întregului sistem judiciar
90.000 Euro Necesar buget MP 2005
Parchetele de pe lângă curțile de apel
2. Reglementarea statutului managerilor economici 2.1. Stabilirea atribuțiilor pentru managerii economici, precum și a procedurilor disciplinare, cu garanții procedurale adecvate, și asigurarea unei salarizări corespunzătoare - Angajament EUCP Iunie 2005 Bugetul MJ 2005 MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
CSM
3. Plata drepturilor salariale restante (Angajament EUCP) și asigurarea salarizării adecvate și nediscriminatorii a magistraților și personalului auxiliar - 3.1. Plata sumelor datorate magistraților și personalului auxiliar de specialitate în baza titlurilor executorii existente la data de 1 martie 2005 Mai 2005 Necesar 16 milioane Euro Buget MJ 2005 MJ Efectuarea plăților
MFP
3.2. Plata sumelor datorate ca drepturi salariale magistraților și personalului auxiliar de specialitate, pentru care nu există hotărâri judecătorești aferente perioadei 2000-2004 Decembrie 2005 Necesar 14 milioane Euro Buget MJ 2005 MJ Efectuarea plăților
MFP
3.3. Eliminarea discriminării cauzate de acordarea sporului salarial de 40% pentru anumite categorii de magistrați Decembrie 2005 Buget MJ 2006, potrivit nivelului de salarizare care va fi aprobat MJ Legea de aprobare a bugetului pentru anul 2006
MP
MFP
VII. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII DE EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI - Angajament EUCP
1. Îmbunătățirea sistemului de executare a hotărârilor judecătorești în materie civilă lato sensu 1.1. Elaborarea unui proiect de act normativ pentru eliminarea condiției de plată în avans a onorariilor executorilor judecătorești pentru persoanele cu venit redus Septembrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
1.2. Evaluarea sistemului de executare silită din punct de vedere al volumului de activitate și al calității actelor efectuate de executorii judecătorești Mai - Septembrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Raport al inspecției MJ cu propuneri de îmbunătățire a activității de executare, inclusiv privind creșterea numărului executorilor
1.3. Eliminarea prevederilor care împiedică executarea creanțelor cetățenilor și persoanelor juridice de drept privat împotriva statului și instituțiilor publice Noiembrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Aprobarea de către Guvern a proiectului de act normativ de abrogare a O.G. nr. 22/2002
MFP
1.4. Elaborarea unui proiect de act normativ în vederea reducerii duratei, a simplificării și a creșterii transparenței procedurilor de executare a hotărârilor judecătorești Decembrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
5. GARANTAREA ACCESULUI LIBER LA JUSTIȚIE
I. CONSOLIDAREA CADRULUI LEGISLATIV
1. Asigurarea accesului efectiv la justiție pentru toți cetățenii - Angajament EUCP 1.1. Efectuarea unui studiu de drept comparat cu privire la reglementarea taxei de timbru Iunie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Agent guvernamen- tal pentru CEDO Prezentare studiu
1.2. Modificarea cadrului legislativ cu privire la cuantum, mecanismul de calculare a taxelor de timbru, scutiri, amânări, eșalonări Decembrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
MFP
1.3. Efectuarea unui studiu în scopul stabilirii de criterii obiective pentru acordarea asistenței juridice gratuite în materie civilă și de măsuri pentru îmbunătățirea calității asistenței juridice gratuite în toate cauzele Iulie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Prezentare concluzii studiu
Agent guvernamen- tal pentru CEDO
1.4. Elaborarea, pe baza studiului efectuat, a unui proiect de act normativ Decembrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
1.5. Elaborarea unui proiect de act normativ pentru acordarea de facilități la plata cauțiunii în materie civilă și comercială Mai 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
1.6. Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind impactul socio-economic, financiar, instituțional și statistic al introducerii de noi prevederi cu privire la asistența juridică gratuită Octombrie 2006 Buget MJ 2006 plus program Phare 2004 (1,2 milioane Euro fonduri CE plus cofinanțare România 50.000 Euro 2006-2007) MJ Prezentare concluzii studiu
II. ASIGURAREA ÎN PRACTICĂ A ACCESULUI LIBER LA JUSTIȚIE - Angajament EUCP
1. Informarea cetățenilor cu privire la formele și condițiile de obținere a asistenței juridice gratuite 1.1. Inițierea de campanii de informare Ianuarie 2006 - Decembrie 2006 Phare 2004 (1,2 milioane Euro fonduri CE plus cofinanțare România 50.000 Euro) MJ Număr de acțiuni de informare
1.2. Elaborarea de broșuri în materia acordării asistenței juridice Publicarea broșurilor și punerea acestora la dispoziția publicului
2. Asigurarea accesului la justiție și a dreptului la apărare 2.1. Majorarea tarifelor aferente onorariilor avocaților numiți din oficiu Decembrie 2005 1,4 milioane Euro necesar buget MJ 2005 Buget MJ 2006, 2007 MJ Plata onorariilor majorate
2.2. Asigurarea interpreților în cadrul procedurilor judiciare pentru persoanele care nu înțeleg sau nu vorbesc limba română Permanent, începând cu ianuarie 2005 Bugete MJ și MP 2005 existente Bugete MJ și MP 2006, 2007 MJ Numărul cauzelor în care a fost asigurată interpretarea
MP
2.3. Asigurarea accesului la consultanță juridică a condamnaților definitiv Octombrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Protocol între MJ și barouri
ANP
Barouri
3. Îmbunătățirea bazei de date statistice privind acordarea asistenței juridice gratuite 3.1. Colectarea datelor statistice privind acordarea asistenței juridice gratuite (număr de cauze, număr de avocați și interpreți implicați, precum și calificarea acestora, etc.) Octombrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Existența unei baze de date actualizate
UNBR
6. JUSTIȚIA PENTRU MINORI - Angajament EUCP
1. Evaluarea sistemului justiției pentru minori (necesități de personal și spații), în vederea instrumentării și judecării în bune condiții a cauzelor cu minori, precum și pentru executarea măsurilor educative sau a pedepselor pronunțate 1.1. Obținere date statistice privind minorii implicați în proceduri judiciare Iunie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ MP Obținere date statistice
1.2. Analiza datelor statistice referitoare la minorii implicați în proceduri judiciare (cercetați, condamnați și victime), defalcat pe județe Septembrie 2005 4.000 Euro Necesar buget MJ 2005 MJ Stabilire:
MP - număr judecători, procurori, personal auxiliar care să facă parte din secțiile și completele specializate;
- număr personal educativ implicat în protecția judiciară a minorilor;
- spații necesare pentru funcționarea secțiilor și completelor specializate
1.3. Asigurarea numărului optim de personal implicat în domeniul justiției pentru minori (judecători, procurori, personal auxiliar, personal educativ), pe baza analizei statistice Decembrie 2006 Bugete MJ și MP 2006 MJ Alocarea către secțiile și completele specializate a numărului optim de judecători, procurori și personal auxiliar
MP
2. Îmbunătățirea cadrului legislativ 2.1. Elaborarea unor propuneri de reglementare unitară pentru simplificarea procedurilor și sporirea garanțiilor procedurale acordate minorilor Iunie 2006 Buget MJ 2006 MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice
Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
3. Specializarea magistraților și a altor categorii de personal din sistemul judiciar 3.1. Pregătirea profesională a magistraților și a altor categorii de personal cu atribuții în domeniu Ianuarie 2005 - Decembrie 2007 Program Phare 2003 (1,1 milioane Euro fonduri CE plus 223.000 Euro cofinanțare România) Bugete INM și SNG 2006-2007 CSM 10 seminarii pentru 700 de profesioniști specializați - octombrie 2006
20 sesiuni de pregătire- decembrie 2007 sesiuni de pregătire organizate de INM, SNG și curțile de apel
INM
SNG
MJ
MP
4. Crearea infrastructurii pentru funcționarea în bune condiții a justiției pentru minori - Angajament EUCP 4.1. Crearea unor servicii educative specializate pentru minori Decembrie 2006 Program Phare 2003 (1,1 milioane Euro fonduri CE plus 223.000 Euro cofinanțare România) Buget MJ 2006 MJ Servicii educative specializate funcționale
4.2. Înființarea secțiilor și completelor specializate Septembrie 2005 - septembrie 2007 Buget MJ 2005 existent Bugete MJ 2006, 2007 MJ Număr secții și complete specializate
4.3. Crearea unui centru de documentare și informare accesibil profesioniștilor în domeniu Octombrie 2006 Program Phare 2003 (1,1 milioane Euro fonduri CE plus 223.000 Euro cofinanțare România) MJ Centru de documentare operațional
MP
Buget MJ 2006
4.4. Dotarea spațiilor special destinate audierii și judecării cauzelor cu minori (mobilier și aparatură audio-video) Decembrie 2007 Buget MJ și MP 2007 MJ Livrarea mobilierului și aparaturii
MP
Propunere finanțare Phare 2005
7. CONSOLIDAREA MEDIULUI DE AFACERI
1. Accelerarea și simplificarea procedurilor de insolvență 1.1. Îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional pentru stabilirea unor proceduri unitare și eficiente și pentru eliminarea barierele la ieșirea de pe piață Iulie 2005 Buget MJ 2005 plus Program Phare 2002 privind insolvența (1,55 milioane Euro fonduri CE) MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
1.2. Crearea unei aplicații pentru secțiile/completele specializate în acest domeniu care să permită evidența informatizată a dosarelor de faliment și a unui web-site, care să ofere accesul la informații de interes public și formulare standardizate Martie 2006 MJ Instalare program informatic și web-site
1.3. Crearea unui manual de bune practici privind procedurile de faliment care va cuprinde formulare standardizate, practica judiciară relevantă la nivel european, precum și un ghid de folosire a aplicației informatice MJ Publicarea manualului
1.4. Pregătirea practicienilor - judecători sindici, lichidatori, personal auxiliar INM Pregătirea a 500 de practicieni
SNG
2. Pregătirea magistraților și îmbunătățirea procedurilor judiciare pentru rezolvarea cauzelor privind mediul de afaceri 2.1. Specializarea judecătorilor și procurorilor (societăți comerciale, concurență, alte domenii economice) Ianuarie 2005 - Decembrie 2007 Bugete INM și MP 2005 existente INM A se vedea subsecțiunea "Specializarea activității de judecată"
Bugete INM și MP 2006, 2007 MP
Program Phare 2002
2.2. Unificarea practicii judiciare în materie comercială A se vedea secțiunea C.II.
2.3. Reducerea duratei procedurilor judiciare în materie comercială A se vedea secțiunea D.I.
8. CONSOLIDAREA CADRULUI INSTITUȚIONAL ȘI LEGISLATIV ÎN DOMENIUL COOPERĂRII JUDICIARE INTERNAȚIONALE
1. Armonizarea legislației române în domeniul cooperării judiciare internaționale cu legislația comunitară 1.1. Modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală Decembrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
2. Asigurarea compatibilității rețelelor judiciare române în materie penală, civilă și comercială, cu rețelele judiciare europene similare Angajament EUCP 2.1. Specializarea membrilor rețelelor Ianuarie - Decembrie 2005 Program bilateral EIPA Luxemburg plus cofinanțare România 24.000 Euro MJ 12 sesiuni de pregătire
CSM
6.000 Euro Fundația Hans Seidel
Buget MJ 2005 existent
2.2. Actualizarea Ghidurilor electronice de cooperare judiciară internațională Trimestrial, începând cu aprilie 2005 Buget MJ 2005 existent Bugete MJ și MP 2006, 2007 MJ Publicare informație actualizată
2.3. Achiziționarea de documentație juridică de specialitate în domeniul dreptului comunitar Ianuarie 2006 - Octombrie 2007 Propunere Phare 2005 MJ Achiziționare documentație
Bugete MJ și MP 2006, 2007 MP
2.4. Crearea și administrarea paginilor WEB pentru rețelele judiciare și elaborarea Atlasului judiciar român Ianuarie 2006 - Octombrie 2007 Propunere Phare 2005 plus Bugete MJ 2006, 2007 MJ Publicare informație pe web-site
3. Pregătirea rețelei judecărilor specializați în soluționarea cauzelor de trafic de ființe umane Angajament EUCP 3.1. Pregătirea specializată a membrilor rețelei Decembrie 2006 Programe internaționale, regionale și comunitare de finanțare, TAIEX, Ambasada SUA, OIM MJ 8 sesiuni de pregătire
4. Aplicarea dispozițiilor referitoare la efectuarea audierilor prin video-conferință cuprinse în Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală 4.1. Achiziționarea aparaturii necesare pentru Curtea de Apel București Martie 2006 Buget MJ 2006 MJ Livrare echipament
4.2. Dotarea celorlalte curți de apel Octombrie 2007 Propunere Phare 2005 MJ Livrare echipament
5. Dezvoltarea cooperării cu EUROJUST - Angajament EUCP 5.1. Încheierea unui acord de colaborare între România și EUROJUST Iunie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Semnare acord
5.2. Detașarea unui magistrat de legătură la EUROJUST (perioadă preaderare) Decembrie 2005 - Decembrie 2006 Buget MP 2006 MP Ocuparea postului
CSM
MJ
9. CONSOLIDAREA SISTEMULUI PENITENCIAR POTRIVIT STANDARDELOR EUROPENE
1. Continuarea procesului de demilitarizare a sistemului administrației penitenciare 1.1. Finanțarea celor 3.000 de posturi vacante și suplimentarea numărului de personal cu 1.600 posturi 2006-2007 Buget ANP 2006, 2007 MJ Raport de 1/3 între personalul de supraveghere și deținut, potrivit standardelor europene
ANP
1.2. Pregătirea inițială și specializarea personalului, în concordanță cu noul statut Semestrial, începând cu iulie 2005 Buget ANP 2005 existent Buget ANP 2006 ANP Numărul persoane instruite
2. Îmbunătățirea condițiilor de detenție la nivelul normelor europene - Angajament EUCP 2.1. Elaborarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate pentru construirea a 4 noi penitenciare cu o capacitate de 1.000 locuri fiecare, precum și pentru contractarea lucrărilor și modernizarea spațiilor de detenție la 6 penitenciare 2005-2006 Buget ANP 2005 existent ANP Elaborarea studiilor și începerea lucrărilor de execuție
Buget ANP 2006
2.2. Asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea activităților educaționale și sportive 2006-2007 Buget ANP 2006 ANP Număr de spații dotate și amenajate
3. Consolidarea strategiei în domeniul reinserției sociale a deținuților 3.1. Elaborarea unui nou sistem de evaluare și planificare a executării pedepsei. Constituirea și funcționarea unor echipe inter-disciplinare pentru planificarea executării pedepsei, în toate penitenciarele Iunie 2005 Buget ANP 2005 existent ANP Număr echipe interdisciplinare constituite
3.2. Dotarea centrelor de reeducare de la Găești, Buziaș și Tg. Ocna, Decembrie 2005 - Decembrie 2006 Program Phare 2003 (500.000 ANP Livrare echipament
Euro fonduri CE plus 150.000
Euro cofinanțare România)
4. Îmbunătățirea asistenței medicale, prevenirea și combaterea drogurilor în penitenciare 4.1. Educație medicală preventivă și testare/tratament consimțite al deținuților privind bolile cu transmitere sexuală și infecția HIV/SIDA, oarecum și derularea proiectelor în domeniul TBC Decembrie 2005 664.146 USD + 963.900 USD finanțare Fondul Global ANP Număr deținuți testați/ tratați și instruiți
Număr de camere speciale amenajate
4.2. Dotarea penitenciarelor cu echipamente pentru detectarea consumului de droguri de către deținuți Octombrie 2006 Program Phare 2003 (1,5 milioane fonduri CE plus 500.000 Euro cofinanțare România) ANP Număr penitenciare dotate
10. PROTECȚIA VICTIMELOR ȘI REINTEGRAREA SOCIALĂ A INFRACTORILOR (P.V.R.S.I.)
1. Reorganizarea eficientă a sistemului național de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor (P.V.R.S.I) 1.1. Elaborarea unui proiect privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2002 de organizare și funcționare a serviciilor de reintegrare și supraveghere și a regulamentului de aplicare a acestei legi Decembrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
1.2. Elaborarea unui proiect de lege privind statutul personalului P.V.R.S.I. Iunie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
2. Asigurarea funcționării eficiente a sistemului P.V.R.S.I. 2.1. Măsuri legislative în vederea suplimentării numărului de posturi pentru sistemul P.V.R.S.I. Decembrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Mărirea schemei de personal cu 40 posturi la nivel central și 369 posturi la nivel local
2.2. Asigurarea finanțării posturilor suplimentare de la bugetul de stat; Ianuarie 2006 Buget MJ 2006 Număr de personal nou angajat în sistem
2.3. Asigurarea de spații funcționale pentru desfășurarea activităților specifice și dotarea corespunzătoare a acestora. 2006-2007 Buget MJ 2006, 2007 MJ Alocarea spațiilor și livrarea echipamentelor
3. Asigurarea în practică a compensării victimelor infracțiunilor Asigurarea fondurilor pentru compensarea victimelor infracțiunilor, potrivit Legii nr. 211/2004 Decembrie 2005 6,4 milioane Euro Necesar Buget MJ 2005 MJ Acordarea fondurilor pentru compensarea victimelor
4. Consolidarea coordonării și controlului efectiv al serviciilor P.V.R.S.I. 4.1. Elaborarea Modelului românesc de Excelență pentru evaluarea performanțelor serviciilor P.V.R.S.I. Decembrie 2005 Global Opportunity Fund, Marea Britanie MJ Serviciile locale PVRSI Utilizarea modelului de excelență de către serviciile PVRSI
4.2. Elaborarea și aplicarea unor standarde naționale de performanță corespunzătoare principalelor categorii de activități în domeniul P.V.R.S.I. Decembrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Serviciile locale PVRSI Statistici și rapoarte lunare și anuale, începând cu decembrie 2005
4.3. Îmbunătățirea strategiei de inspecție a serviciilor P.V.R.S.I. locale în raport cu Modelul românesc de Excelență. 2006 Buget MJ 2006 MJ Strategia de inspecție revizuită Inspecții efectuate în cele 41 servicii locale
5. Pregătirea profesională a personalului de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor 5.1. Elaborarea și implementarea unei strategii pentru formarea formatorilor în vederea pregătirii personalului P.V.R.S.I. Decembrie 2006 Buget MJ 2006 MJ Recrutarea formatorilor Stabilirea unui program de pregătire
5.2. Organizarea sistematică a unor sesiuni de pregătire inițială și continuă a personalului Decembrie 2006 - decembrie 2007 Buget MJ 2006, 2007 plus propunere Phare 2005 MJ Minim 10 sesiuni de pregătire Număr beneficiari ai cursurilor de pregătire
6. Extinderea și operaționalizarea sistemului informatic în domeniul P.V.R.S.I. și pregătirea personalului de specialitate 6.1. Achiziționarea de echipamente IT Decembrie 2007 Buget MJ 2007 MJ Livrarea echipamentelor IT în cele 41 servicii
6.2. Dezvoltarea unui program software statistic pentru colectarea și generarea datelor referitoare la persoanele aflate în evidența serviciilor P.V.R.S.I. locale Utilizarea programului statistic în fiecare serviciu
6.3. Pregătirea personalului serviciilor P.V.R.S.I. pentru utilizarea noului pachet informatic 41 consilieri pregătiți
6.4. Conectarea serviciilor locale la rețeaua LAN și INTERNET Rețea P.V.R.S.I. funcțională
11. PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI DIN SISTEMUL JUDICIAR - Angajament EUCP
1. Asigurarea transparenței în exercitarea funcției de magistrat și prevenirea corupției 1.1. Monitorizarea publicării declarațiilor de avere și interese pentru magistrați Mai 2005 Bugetul CSM 2005 existent CSM Raport de monitorizare
1.2. Desemnarea unui organism abilitat să verifice declarațiile de avere, declarațiile de interese și stările de incompatibilitate - Angajament EUCP Iunie 2005 Bugetul MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
1.3. Asigurarea funcționării sistemului de distribuire aleatorie a cauzelor la toate instanțele Angajament EUCP A se vedea supra A.II.1.
1.4. Asigurarea independenței procurorilor și creșterea performanțelor în activitatea de urmărire penală A se vedea supra A.I.3.
1.5. Implementarea Codului deontologic actualizat al magistraților A se vedea supra A.I.5.
2. Transpunerea standardelor anticorupție ale UE, ONU, CoE și OECD privind regimul imunităților 2.1. Elaborarea unui proiect de modificare a Legii nr. 36/1995 a notarilor publici și activității notariale în sensul eliminării imunității notarilor - Angajament EUCP Mai 2005 Bugetul MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
2.2. Modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, în sensul eliminării imunității executorilor judecătorești - Angajament EUCP Mai 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Prezentare amendamente în Comisia Juridică a Camerei Deputaților
3. Creșterea integrității și a rezistenței la corupție a sistemului judiciar conform standardelor europene 3.1. Reformarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție, pentru a fi transformată într-o unitate modernă și responsabilă, în vederea eliminării suspiciunilor cu privire la supravegherea magistraților (reglementarea clară a rolului și competențelor; responsabilizarea acestei structuri) - Angajament EUCP Octombrie 2005 Buget MJ 2005 existent MJ Proiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern

TOTAL NECESAR 2005: 56.986.000 Euro + 22 milioane USD componentă cofinanțare Phare 2000 (12 milioane USD pentru MJ și 10 milioane USD pentru MP).

LISTĂ ABREVIERI

ANP Administrația Națională a Penitenciarelor
CEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului
CSM Consiliul Superior al Magistraturii
EUCP Document de Poziție Comună a Uniunii Europene (European Union Common Position)
ICCJ Înalta Curte de Casație și Justiție
INM Institutul Național al Magistraturii
LAN Local Area Network
MFP Ministerul Finanțelor Publice
MJ Ministerul Justiției
MP Ministerul Public
ONRC Oficiul Național al Registrului Comerțului
PICCJ Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
PNA Parchetul Național Anticorupție
PVRSI Protecția Victimelor și Reintegrare Socială a Infractorilor
SGG Secretariatul General al Guvernului
SNG Școala Națională de Grefieri
UNBR Uniunea Națională a Barourilor din România
WAN Wide Area Network

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...