Guvernul României

Hotărârea nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Modificări (14), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 martie 2005 până la 26 aprilie 2007, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 385/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este în municipiul București, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale aplică strategia și Programul de guvernare în vederea promovării politicilor în domeniile sale de activitate: agricultură, pescuit, acvacultură, producție alimentară, consolidarea proprietății funciare, îmbunătățiri funciare, silvicultură, dezvoltare rurală, optimizarea exploatațiilor și conservarea solurilor.

(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrală care asigură dezvoltarea pe baze moderne a domeniilor sale de activitate.

(5) Obiectivele Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale sunt:

a) finalizarea reformei și consolidarea proprietății funciare;

b) stimularea transformării gospodăriilor țărănești în exploatații agricole moderne cu caracter comercial, formarea și consolidarea clasei de mijloc în spațiul rural;

c) alocarea eficientă a resurselor bugetare pentru sprijinirea producătorilor agricoli;

d) sprijinirea gradului de procesare a produselor agricole și a creării de valoare adăugată în cadrul producției agricole, prin măsuri de piață liberă;

e) dezvoltarea și modernizarea mediului rural;

f) dezvoltarea pescuitului și acvaculturii;

g) gestionarea eficientă a pădurilor;

h) îmbunătățirea cadrului instituțional în domeniile sale de activitate pe principiile eficienței și debirocratizării.

(6) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale elaborează strategia și reglementările specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii generale a Guvernului și în concordanță cu reglementările Uniunii Europene.

Art. 2. -

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale exercită următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului, normele Uniunii Europene și tendințele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate și se proiectează mecanismele financiare necesare;

b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia, realizarea cadrului juridic și elaborarea reglementărilor specifice activităților din domeniile sale de activitate;

c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea fondurilor și serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniul său de activitate și în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;

e) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate.

CAPITOLUL II Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea ministerului

SECȚIUNEA 1 Atribuțiile ministerului

Art. 3. -

În exercitarea funcțiilor sale, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale are următoarele atribuții generale:

1. asigură implementarea strategiei și a Programului de guvernare în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;

2. elaborează strategii și politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le supune Guvernului spre adoptare;

3. coordonează activitatea Agenției SAPARD și unele programe de finanțare și de asistență internaționale pe domeniile sale de activitate; Modificări (1)

4. elaborează studii, analize și strategii și fundamentează programe de dezvoltare a zonelor montane și a zonelor rurale, în colaborare cu celelalte instituții ale administrației publice centrale și cu organismele internaționale în domeniu;

5. coordonează activitatea de elaborare a documentațiilor tehnice, avizare, programare, promovare, realizare și monitorizare a obiectivelor de investiții specifice;

6. elaborează studii și propune strategii de modernizare și retehnologizare a agriculturii, în concordanță cu cerințele de integrare în Uniunea Europeană;

7. coordonează activitatea privind evaluarea și înregistrarea bunurilor din patrimoniul instituțiilor publice din subordine și de sub autoritatea sa;

8. coordonează și controlează privatizarea societăților comerciale agricole la care statul este acționar și concesionarea terenurilor aparținând domeniului public sau privat al statului, aflate în administrarea unităților de sub autoritatea sa ori aflate în subordonarea sa, precum și a terenurilor agricole sau a terenurilor cu amenajări piscicole din administrarea societăților comerciale la care statul este acționar și a celorlalte bunuri și servicii din domeniul său de activitate;

9. coordonează și monitorizează activitățile de fond funciar, de cadastru specializat, de îmbunătățiri funciare, amenajări de torenți și regularizări de ape din domeniul agricol și silvic;

10. coordonează și monitorizează concesionarea terenurilor aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și asigură încasarea redevenței;

11. coordonează constituirea asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, prin Oficiul de reglementare a asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, și monitorizează funcționarea acestor asociații și raporturile dintre ele și firmele autorizate pentru serviciile de aprovizionare cu apă pentru irigații, potrivit legislației în vigoare; Modificări (1)

12. elaborează norme și instrucțiuni pentru atestarea persoanelor care desfășoară activități de îmbunătățiri funciare în domeniul agricol și silvic;

13. fundamentează și elaborează strategii și programe de finanțare privind fondul funciar, protecția solului, a plantelor, a animalelor și a pădurilor;

14. reprezintă Guvernul în relațiile cu organismele interne și internaționale în domeniile sale de activitate;

15. sprijină, direct sau prin instituții publice din subordine, editarea publicațiilor de specialitate și de informare specifice;

16. colaborează, prin structurile sale, cu Institutul Național de Statistică pentru a satisface cerințele de date statistice de calitate și comparabile bazate pe acquisul comunitar;

17. inițiază, direct sau prin unitățile aflate în subordine ori sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat de interes național, negociază, semnează și realizează contractul de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

18. inițiază, negociază și asigură punerea în aplicare a dispozițiilor convențiilor și acordurilor internaționale din sfera sa de competență, la care România este parte, din împuternicirea Guvernului, reprezintă interesele statului în diferite instituții și organisme internaționale și dezvoltă relații de cooperare cu instituții și organizații similare din alte state;

19. întreprinde acțiuni și inițiative, potrivit competențelor stabilite de lege, pentru intensificarea participării României la acțiunile de cooperare bilaterală și multilaterală, la nivel subregional, regional și global, pentru valorificarea oportunităților și facilităților de asistență financiară, tehnică, tehnologică și științifică;

20. coordonează și răspunde de activitățile privind relațiile cu Uniunea Europeană pentru domeniile din sfera sa de competență;

21. exercită și alte responsabilități, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale și ale acordurilor internaționale la care România este parte, precum și cu prevederile Programului național de aderare la Uniunea Europeană;

22. asigură relația cu Parlamentul României, cu sindicatele și patronatele și cu organizațiile nonguvernamentale din sfera sa de activitate, cu populația, precum și cu mass-media;

23. coordonează acțiunile de cooperare cu alte țări în domeniile sale de activitate și asigură aplicarea, în condițiile legislației în vigoare, a convențiilor și acordurilor, precum și controlul îndeplinirii obligațiilor ce decurg din acestea;

24. inițiază acțiuni în domeniul său de activitate privind integrarea europeană; urmărește și răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993;

25. asigură în domeniile sale de activitate organizarea activităților prevăzute de lege pentru apărarea civilă, pentru rezolvarea situațiilor de urgență și pentru situații de mobilizare;

26. desfășoară activități de control și inspecții privind respectarea legislației în domeniu, colaborând în acțiunile sale cu celelalte autorități publice abilitate; Modificări (1)

27. desfășoară activități de audit public intern, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

28. colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale și cu alte organisme interne și internaționale;

29. inițiază și elaborează, direct sau prin unitățile aflate în subordine, sub autoritate ori în coordonare, proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate; Practică judiciară (1)

30. avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate;

31. elaborează și promovează politici privind reglementarea depozitării semințelor de consum și activitatea de utilizare a acestora în alimentație și ca furaj pentru nutriția animalelor.

Art. 4. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale are următoarele atribuții specifice:

I. În domeniul agriculturii, pescuitului și acvaculturii și producției alimentare și îmbunătățirilor funciare:

1. elaborează strategii și politici sectoriale și de piață, în colaborare cu organizațiile interprofesionale pe produs și cu asociațiile patronale și sindicale din domeniul agrozootehnic și piscicol;

2. promovează programe și proiecte de acte normative, pentru stimularea și consolidarea pieței produselor agroalimentare în vederea creșterii competitivității produselor pe piața internă și externă;

3. propune amendarea periodică, în funcție de rezultate, a Programului Guvernului pentru agricultură;

4. urmărește consolidarea proprietății agricole și sprijină optimizarea exploatațiilor agricole și piscicole;

5. colaborează cu organizațiile patronale, sindicale și profesionale de producători, în vederea sprijinirii producătorilor agricoli și piscicoli, și întreprinde acțiuni de asistență și consultanță pentru susținerea activității acestora;

6. inițiază și sprijină acțiunile privind dezvoltarea prestării serviciilor specifice pentru producătorii agricoli și piscicoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperației rurale;

7. acreditează și controlează, în condițiile legii, agenții economici care produc, prelucrează și comercializează produse agroalimentare;

8. acreditează și controlează, în condițiile legii, organismele de inspecție și certificare din agricultura ecologică;

9. asigură, prin intermediul Autorității Naționale pentru Produse Ecologice, implementarea, reglementarea și monitorizarea sistemului de agricultură ecologică în România;

10. asigură, prin Autoritatea Națională a Piețelor Produselor Agricole și Alimentare, aplicarea mecanismelor și instrumentelor de politică agricolă și comercială care privesc organizarea pe piață, consolidarea și funcționarea eficientă a piețelor produselor agricole și alimentare; Modificări (1)

11. eliberează licențe de depozit pentru semințele de consum, conform prevederilor legale, și aprobă Manualul de gradare a semințelor de consum alimentar și furajer;

12. elaborează proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele Organizației pentru Alimentație și Agricultură - F.A.O. și Organizației Mondiale a Sănătății - O.M.S.; Modificări (1)

13. coordonează și controlează activitatea de pescuit și acvacultură; ia măsuri de protecție a fondului piscicol prin inspecția de specialitate, potrivit legislației în vigoare;

14. coordonează, organizează și controlează activitatea de selecție, ameliorare și de reproducție a animalelor de interes zootehnic;

15. asigură implementarea politicilor, strategiilor și programelor de dezvoltare în domeniul sectorului vegetal, al producerii de furaje, creșterii animalelor, pescuitului și acvaculturii, precum și în domeniul produselor agroalimentare;

16. elaborează norme tehnice și metodologice în domeniul creșterii animalelor, pescuitului și acvaculturii, precum și în domeniul produselor agroalimentare;

17. coordonează activitatea productivă de creștere a animalelor și nutriție animală, precum și activitatea de pescuit și acvacultură;

18. elaborează, promovează și implementează cadrul legal privind calitatea produselor agroalimentare, precum și alinierea legislației în domeniul creșterii animalelor, pescuitului, acvaculturii și produselor agroalimentare cu legislația Uniunii Europene;

19. elaborează acte normative care promovează valorificarea producțiilor animaliere în sisteme comunitare de clasificare în vederea exportului acestora;

20. stabilește priorități în domeniul creșterii animalelor, pescuitului și acvaculturii, pentru corelarea producțiilor animaliere cu necesarul de produse, în vederea aprovizionării pieței interne și creării de disponibilități pentru export;

21. elaborează și promovează, împreună cu institutele de specialitate de profil, tehnologii competitive moderne pentru creșterea animalelor, în domeniul pescuitului și acvaculturii și pentru amenajarea pajiștilor, diferențiate în funcție de condițiile agropedologice;

22. elaborează și întocmește studii și strategii privind creșterea competitivității produselor agroalimentare românești pe piața internă și externă;

23. inițiază și elaborează proiecte de acte normative privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole și produsele alimentare;

24. aprobă, în condițiile legii, organismele de inspecție și certificare privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole și produsele alimentare;

25. înregistrează, în condițiile legii, indicațiile geografice, rasele de animale, soiurile de plante, tehnologiile și metodele de procesare industrială a produselor agricole, denumirile de origine și atestatele de specificitate pentru produsele agricole și produsele alimentare și solicită protecția acestora în Uniunea Europeană;

26. elaborează și actualizează legislația privind acreditarea agenților economici care desfășoară activități în domeniul producției, depozitării, transportului și comercializării produselor alimentare;

27. aprobă și înregistrează simbolurile societăților comerciale cu activități în domeniul producției de conserve alimentare ambalate în recipiente metalice și numerele de ordine ale grupelor și sortimentelor de conserve alimentare;

28. participă la elaborarea standardelor române ale produselor alimentare pentru armonizarea acestora cu cele europene și internaționale, precum și cu standardele Codex Alimentarius;

29. coordonează activitatea privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea valorică a calității produselor, proceselor tehnologice și serviciilor agricole și industrial alimentare, comercializarea semințelor și a materialului săditor viticol, pomicol, legumicol și horticol, precum și înregistrarea soiurilor de plante; Modificări (1)

30. organizează și coordonează activitatea fitosanitară de utilizare a substanțelor pesticide și a metodelor de combatere a bolilor și dăunătorilor plantelor de cultură, elaborează strategia în domeniu, inclusiv norme de carantină fitosanitară, avizează omologarea, producerea și utilizarea pesticidelor, precum și autorizarea și utilizarea îngrășămintelor, controlează modul de implementare a legislației în vigoare; Modificări (1)

31. promovează și implementează politici și metode biologice de combatere integrată a dăunătorilor în domeniul protecției plantelor, carantinei fitosanitare și regimului produselor de uz fitosanitar la nivel central și teritorial, dezvoltă baza de date privind activitatea de protecție a plantelor; Modificări (1)

32. coordonează activitatea și elaborează strategia și programele de restructurare și privatizare ale societăților naționale la care statul, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, este acționar majoritar;

33. coordonează elaborarea de măsuri și asigură restructurarea și privatizarea societăților comerciale pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, din domeniul său de activitate și exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar la societățile comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri cu amenajări piscicole;

34. controlează modul în care sunt respectate normele privind evidența, protecția, folosirea și ameliorarea fondului funciar de către toți deținătorii de terenuri cu destinație agricolă, indiferent de forma de proprietate;

35. asigură evidența navelor și ambarcațiunilor de pescuit prin Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit, precum și evidența altor tipuri de dotări tehnice ale ambarcațiunilor de pescuit, înregistrarea datelor tehnice și proiectelor amenajărilor hidrotehnice ale capacităților de producție din acvacultură;

36. avizează documentațiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole și schimbarea categoriei de folosință a terenului agricol, potrivit reglementărilor în vigoare;

37. avizează lucrări de scoatere a terenurilor din circuitul agricol, respectând planul urbanistic general și planul urbanistic zonal, în vederea înființării de amenajări agrozootehnice, complexuri de sere, ferme multifuncționale, microferme, amenajări piscicole pentru acvacultură intensivă și superintensivă în sistem dirijat-controlat;

38. coordonează programul privind realizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare prioritare, potrivit legislației în vigoare;

39. fundamentează și elaborează programele prioritare de amenajare și ameliorare a terenurilor agricole degradate, precum și monitorizarea calității solului prin studii pedologice și agrochimice;

40. elaborează și promovează programe de susținere financiară a producătorilor agricoli și piscicoli și urmărește derularea acestora;

41. întocmește și monitorizează studii și strategii privind promovarea produselor agroalimentare românești pe piețe externe; Modificări (1)

42. monitorizează prin cercetări specifice organismele modificate genetic, elaborând buletine de analiză anuale cu privire la impactul lor economic, ecologic și asupra stării de sănătate a populației, eficiența utilizării lor în sectorul vegetal și animal agricol; Modificări (1)

43. coordonează activitatea de cercetare științifică și tehnologică agricolă și piscicolă, de consultanță și de perfecționare profesională și a organismelor modificate genetic; Modificări (1)

44. coordonează acțiunea de implementare a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de stimulare a precipitațiilor;

45. asigură îndeplinirea, prin intermediul Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală și Pescuit, a atribuțiilor stabilite prin actele normative în vigoare;

46. asigură realizarea Proiectului privind reabilitarea și reforma sectorului de irigații conform prevederilor legale în vigoare;

47. organizează și asigură funcționarea sistemului național de supraveghere, evaluare, prognoze și avertizare privind efectele ecologice și economice ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare;

48. organizează, execută și actualizează cadastrul amenajărilor de acvacultură și îmbunătățiri funciare cofinanțat de la bugetul de stat.

II. În domeniul pădurilor:

1. elaborează strategii și politici de gospodărire și de valorificare rațională a resurselor fondului forestier național și a vegetației forestiere din afara acestuia;

2. elaborează regulamente, instrucțiuni și norme tehnice specifice privind administrarea și gospodărirea durabilă a fondului forestier național, a vegetației forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic și a celui piscicol din apele de munte;

3. exercită atribuțiile prevăzute de lege în vederea asigurării respectării regimului silvic în fondul forestier național; Modificări (1)

4. coordonează și controlează activitatea de elaborare și avizare, în concepție unitară, a amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a pădurilor, precum și a studiilor de transformare a pășunilor împădurite; Modificări (1)

5. propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masă lemnoasă care se exploatează anual din păduri și din vegetația forestieră, din afara fondului forestier național, pe categorii de destinatari și destinații, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;

6. organizează evidența sistemului informațional pentru silvicultură potrivit art. VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 499/2004, organizează și ține evidența terenurilor cu destinație forestieră și a celor cu vegetație forestieră, din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietății, urmărește furnizarea datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru, coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie pentru realizarea sistemului informațional pentru silvicultură, precum și introducerea și întreținerea acestuia, cantitativ și calitativ, și asigură proiectarea și aplicarea în teren a organizării teritoriului forestier;

7. analizează și, după caz, aprobă, în condițiile prevăzute de lege, solicitările de scoatere definitivă sau temporară din circuitul silvic a unor terenuri, precum și regularizarea perimetrelor pădurii, conform reglementărilor în vigoare, indiferent de natura proprietății;

8. coordonează, împreună cu factorii responsabili interesați, acțiunile de împădurire a terenurilor degradate, inapte pentru folosința agricolă, înființarea perdelelor forestiere de protecție și asigură o concepție unitară de amenajare a terenurilor degradate și de corectare a torenților pe bazine hidrografice și perimetre de ameliorare; fundamentează necesitatea asigurării resurselor financiare respective;

9. organizează sistemul național de monitorizare sol-vegetație forestieră pentru silvicultură, ia măsuri pentru ameliorarea stării de sănătate a pădurilor și coordonează gospodărirea ariilor protejate din fondul forestier național;

10. urmărește și sprijină dezvoltarea rețelei de drumuri forestiere, urmărind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;

11. urmărește evoluția stării fondului forestier național și prezintă Guvernului rapoarte anuale;

12. colaborează cu instituțiile interesate pentru preluarea în fondul forestier al statului, în condițiile legii, a terenurilor degradate, inapte pentru folosința agricolă, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora deținătorii legali nu dispun de mijloacele necesare;

13. atestă persoanele fizice și juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentațiilor tehnico-economice, precum și pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic, autorizează unitățile specializate pentru activitatea de amenajare;

14. atestă persoanele juridice care execută lucrări silvice;

15. organizează și conduce, prin structurile teritoriale de specialitate din subordine, modul de gospodărire a pădurilor proprietate privată și a celor proprietate publică aparținând unităților administrativ-teritoriale; Modificări (1)

16. organizează și coordonează activitatea de cercetare științifică și inginerie tehnologică în domeniul silviculturii, sprijină dezvoltarea acestora și asigură folosirea rezultatelor obținute la fundamentarea măsurilor de gospodărire durabilă a pădurilor;

17. reglementează și aprobă activitățile de management forestier din pădurile proprietate privată, precum și din pădurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale;

18. aprobă încadrarea pe categorii funcționale a vegetației forestiere din afara fondului forestier național;

19. organizează activitățile tehnice silvice, finanțate de la bugetul de stat, pentru pădurile proprietate privată a persoanelor fizice, conform competențelor legale;

20. asigură, conform competențelor legale, respectarea reglementărilor privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere;

21. coordonează acțiunile de informare, educare, instruire și altele asemenea, finanțate de la bugetul de stat, pentru popularizarea legislației silvice și educației forestiere, în vederea respectării regimului silvic de către proprietari și/sau deținători;

22. autorizează funcționarea structurilor silvice proprii de administrare a fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și a celui proprietate privată;

23. elaborează și analizează sistemul de informații statistice în silvicultură;

24. asigură, în condițiile legii, aplicarea măsurilor specifice silviculturii din proiectele și programele internaționale;

25. coordonează și promovează documentații de sinteză referitoare la fondul forestier național, organizează periodic elaborarea inventarului fondului forestier național și elaborează prognoze privind evoluția acestuia;

26. coordonează și implementează programele cu finanțare externă cu componente în domeniul silviculturii, scop în care organizează cadrul instituțional corespunzător;

27. verifică și aprobă documentațiile întocmite pentru justificarea pierderilor cauzate de calamități înregistrate la împăduririle efectuate din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică sau din surse bugetare;

28. ia măsuri pentru realizarea inventarului forestier național și coordonează realizarea acestuia;

29. asigură implementarea și monitorizarea măsurii 3.5 - Silvicultura în cadrul Programului SAPARD;

30. elaborează strategii și politici pentru gestionarea durabilă a fondului cinegetic național; Modificări (1)

31. atribuie în gestiune, în condițiile legii, fondurile de vânătoare și exercită atribuțiile prevăzute de lege în domeniul cinegetic; Modificări (1)

32. elaborează regulamente, instrucțiuni și norme tehnice specifice pentru gestionarea durabilă a fondului cinegetic. Modificări (1)

III. În domeniul dezvoltării rurale: Modificări (2)

1. elaborează și susține programe de dezvoltare rurală, la nivel național, regional și local;

2. elaborează și implementează programe specifice de dezvoltare în mediul rural, conform politicii de dezvoltare rurală a ministerului;

3. propune modificarea periodică, în funcție de rezultate, a Programului Guvernului pentru dezvoltare rurală;

4. propune modificarea periodică, împreună cu ministerele și organismele neguvernamentale implicate, a Planului național pentru agricultură și dezvoltare rurală;

5. răspunde de coordonarea acțiunilor de implementare tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală - Agenția SAPARD;

6. colaborează cu toate structurile administrative, profesionale interministeriale în vederea permanentei îmbunătățiri a cadrului legislativ și organizatoric general de dezvoltare rurală;

7. asigură susținerea strategiilor și a programelor de dezvoltare echilibrată a spațiului rural la nivel național, regional și local, în funcție de potențialul resurselor de dezvoltare, în concordanță cu strategia sectorului agroalimentar și nivelul resurselor de finanțare destinate și alocate acestei activități;

8. elaborează programele operaționale și programele-complement, în concordanță cu obiectivele și prioritățile stabilite prin Planul național de dezvoltare;

9. implementează programele operaționale, în concordanță cu recomandările comitetelor de monitorizare și ale reglementărilor Uniunii Europene;

10. urmărește obținerea rezultatelor generale și a impactului definit prin programele operaționale, precum și a celor specifice menționate prin programele-complement;

11. asigură implementarea programelor operaționale în concordanță cu principiile și politicile Uniunii Europene, în special în domeniile concurenței, achizițiilor publice, protecției mediului și egalității de șanse între femei și bărbați;

12. promovează și încurajează participarea sectorului privat la elaborarea și implementarea programelor operaționale;

13. asigură consultarea partenerilor sociali și a organizațiilor profesionale în elaborarea și implementarea programelor operaționale;

14. elaborează și asigură un sistem funcțional de colectare, prelucrare și management al informațiilor și datelor statistice și financiare privind implementarea programelor operaționale și evaluarea și monitorizarea asistenței financiare comunitare acordate pentru implementarea acestora;

15. analizează și propune modificări ale programelor operaționale și ale programelor-complement și înaintează comitetelor de monitorizare corespunzătoare propunerile privind realocările de fonduri între măsurile din cadrul programelor operaționale aferente fiecărei autorități; după aprobarea lor de către Comitetul de monitorizare, transmit modificările și/sau ajustările propuse spre analiză și aprobare Comisiei Europene, precum și Autorității de management pentru cadrul de sprijin comunitar și Autorității de plată, spre informare; operează modificările după aprobarea lor de către Comisia Europeană și informează corespunzător Autoritatea de management pentru cadrul de sprijin comunitar, precum și Autoritatea de plată;

16. elaborează și prezintă spre aprobare comitetelor de monitorizare rapoartele anuale de implementare și după primirea aprobării acestora le transmit spre aprobare Comisiei Europene;

17. asigură și răspunde pentru corectitudinea operațiunilor finanțate prin programele operaționale, precum și pentru implementarea măsurilor de control intern, în concordanță cu principiile unui management financiar riguros și transparent;

18. urmărește și verifică instituirea de către autoritățile de implementare, precum și de către organismele intermediare care implementează măsurile din programele operaționale și din proiectele finanțate prin instrumentele structurale a unui sistem contabil și de evidență separat, precum și a unui cod de contabilitate adecvat pentru toate operațiunile finanțate;

19. asigură corelarea măsurilor din programele operaționale sectoriale cu cele din Programul operațional regional;

20. elaborează manuale de implementare și utilizare pentru fondurile structurale care finanțează preponderent Programul operațional și elaborează manuale de implementare pentru proiectele finanțate prin Fondul de coeziune;

21. elaborează criteriile de selecție și evaluare a proiectelor, aprobă proiectele selectate de către organismele intermediare și transmit cererile de finanțare Autorității de plată;

22. asigură îndeplinirea cerințelor privind informarea și publicitatea privind asistența financiară a Programului operațional;

23. răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor care finanțează Programul operațional, precum și pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate organismelor intermediare;

24. organizează evaluările Programului operațional și informează Comitetul de monitorizare asupra rezultatelor acestuia și asupra modalităților propuse pentru implementarea recomandărilor și concluziilor primite de la Comisia Europeană ca urmare a evaluărilor;

25. furnizează informațiile privind absorbția fondurilor, conform datelor cuprinse în tabelele financiare;

26. constituie Comitetul de monitorizare pentru Programul operațional și asigură secretariatul și președinția acestuia;

27. participă la întâlnirile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea rezultatelor anului precedent; implementează recomandările Comisiei Europene și informează corespunzător Comitetul de monitorizare.

IV. În domeniul integrării europene și relațiilor internaționale: Modificări (1)

1. coordonează și monitorizează acțiunile legate de implementarea angajamentelor rezultate în urma negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană, pentru sectoarele agricol, agroalimentar, dezvoltare rurală, forestier și pescuit;

2. asigură pregătirea și derularea misiunilor de monitorizare ale Comisiei Europene, precum și pregătirea și participarea la consultările tehnice cu aceasta;

3. coordonează și monitorizează acțiunile legate de pregătirea sectoarelor agroalimentar, dezvoltare rurală, pescuit și forestier pentru aderare: Programul național de aderare a României la Uniunea Europeană, îndeplinirea angajamentelor asumate prin Programul național de aderare și prin documentele programatice de negocieri, rapoartele anuale privind progresele înregistrate în procesul de aderare, Planul de implementare la nivel local a legislației armonizate cu acquisul comunitar, Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană;

4. asigură corelarea modului în care legislația națională transpune prevederile legislației comunitare;

5. urmărește și avizează documentele specifice pentru sectoarele agroalimentar, dezvoltare rurală, pescuit și forestier, în relația cu alte capitole de negociere pentru care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este membru al delegațiilor sectoriale;

6. coordonează și avizează acțiunile derulate, suportate prin Programul TAIEX;

7. coordonează, organizează și monitorizează activitatea Corpului de consilieri de integrare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;

8. coordonează și avizează actele normative pentru crearea și funcționarea RICA conform angajamentelor din documentele de negocieri și asigură pregătirea și implementarea planului construcției instituționale RICA și a sistemului informațional experimental de contabilitate agricolă;

9. coordonează și avizează proiectele de acorduri, convenții, protocoale și alte înțelegeri de colaborare economică și tehnico-științifică bilaterală în domeniul agroalimentar, pădurilor, dezvoltării rurale și pescuitului cu alte state și urmărește îndeplinirea procedurilor prevăzute în Legea nr. 590/2003 privind tratatele, pentru negocierea, semnarea și intrarea în vigoare a documentelor respective;

10. sprijină și monitorizează implementarea acordurilor bilaterale de cooperare în domeniul agroalimentar, pădurilor, dezvoltării rurale și pescuitului;

11. avizează materialele pentru comisiile mixte interguvernamentale de cooperare economică și tehnico-științifică bilaterală și coordonează activitatea grupurilor mixte de lucru pentru sectoarele agroalimentar, păduri, dezvoltare rurală și pescuit, ca urmare a acordurilor bilaterale încheiate sau a hotărârilor comisiilor mixte interguvernamentale;

12. coordonează activitățile în relația cu organismele internaționale FAO, OECD, FIDA, ICE, OCEMN, Banca Mondială, și alte organisme, precum și proiectele finanțate de acestea;

13. asigură reprezentarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale la întâlnirile oficiale externe și interne pe problematica integrării europene și a relațiilor internaționale;

14. coordonează activitățile Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în relația cu organismele internaționale și structurile regionale la care România este membră;

15. coordonează și avizează propunerile și proiectele de finanțare din fonduri PHARE, pe baza priorităților din Parteneriatul pentru aderare și alte documente programatice;

16. monitorizează și coordonează, pentru proiectele PHARE, îndeplinirea sarcinilor privind organizarea licitațiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractantului, negocierea și încheierea contractului;

17. coordonează și urmărește derularea în bune condiții a proiectelor cu finanțare externă: PHARE, bilaterale, precum și cu organisme internaționale, în vederea asigurării absorbției fondurilor alocate;

18. coordonează și organizează activitatea privind adoptarea și implementarea Sistemului integrat de administrare și control.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.

SECȚIUNEA a 2-a Structura organizatorică și conducerea ministerului

Art. 5. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale se pot organiza servicii, birouri, compartimente și colective temporare, în condițiile legii.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale funcționează Direcția generală dezvoltare rurală care îndeplinește și atribuții de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit.

(2) Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit îndeplinește atribuțiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

(1) În condițiile legii, se organizează și funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

(3) Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale numește, în condițiile legii, personalul UMP și stabilește competențele directorului.

Art. 8. -

(1) Unitățile aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile, structura organizatorică, statele de funcții și numărul de personal pentru instituțiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(3) Numirea în funcțiile de conducere la instituțiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului, în condițiile reglementărilor legale aplicabile. În cazul serviciilor deconcentrate, numirile în funcție se fac potrivit legii.

(4) Unitățile care funcționează sub autoritatea și respectiv în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 4.

(5) La unitățile prevăzute la alin. (4) numirea conducătorilor se face potrivit reglementărilor specifice.

Art. 9. -

(1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

(2) Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale îndeplinește în domeniul de activitate al ministerului atribuțiile generale prevăzute de art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale îndeplinește și alte atribuții specifice stabilite prin alte acte normative.

(4) Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, cu persoane juridice și fizice din țară sau din străinătate, precum și în justiție.

(5) Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale coordonează activitatea unităților din subordine, precum și a celor aflate sub autoritatea și în coordonarea ministerului și îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite.

(6) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

Art. 10. -

(1) Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale este sprijinit, în activitatea de conducere a ministerului, de 4 secretari de stat. Modificări (1)

(2) Secretarii de stat exercită atribuțiile delegate de către ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale. Răspunderile și atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

(3) Secretarul de stat care coordonează activitatea pentru integrare europeană este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeană.

Art. 11. -

În cazul în care ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nu își poate exercita atribuțiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 12. -

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale conduce aparatul propriu al ministerului, numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul acestuia.

Art. 13. -

(1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

(3) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale poate îndeplini și alte atribuții încredințate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului.

Art. 14. -

(1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este de 402, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (2)

(2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.

Art. 15. -

(1) În cadrul direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală funcționează unitățile pentru ameliorare și reproducție în zootehnie și unitățile fitosanitare, fără personalitate juridică.

(2) Direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală coordonează oficiile de studii pedologice și agrochimice, instituții publice deconcentrate cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii.

CAPITOLUL III Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 16. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare.

(2) Pentru activitățile specifice Corpului de control al ministrului și Direcției de inspecții, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale are în dotare un număr de 3 autoturisme de intervenție cu un consum lunar de 300 litri/lună/vehicul. Modificări (2)

(3) Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale cuprinse la cap. I și II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activități specifice un număr de autoturisme potrivit anexei nr. 5.

Art. 17. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 18. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 3 martie 2005.

Nr. 155.

ANEXA Nr. 11) Modificări (4)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

                         STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                 a Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

                                              -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                                              -Număr maxim de posturi 402    -
                                              -(exclusiv demnitarii și posturile-
                                              -aferente cabinetului ministrului)-
                                              L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

     -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬        -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬        -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
     - CORPUL DE CONTROL AL +¬       -            -        -+  PURTĂTOR DE CUVÂNT  -
     -   MINISTRULUI*)   -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+    MINISTRU    +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-            -
     L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--       -            -        -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
     -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-       L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-        --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
     -DIRECȚIA DE INFORMARE ȘI--             -              ++ CONSILIER DIPLOMATIC -
     -  RELAȚII PUBLICE   --             - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬   --            -
     L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--             +¦¦+ Cabinet ministru -   -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
     -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-             - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-   --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
     - AUDIT PUBLIC INTERN  +-             -              L+  PROBLEME SPECIALE  -
     L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-              -              L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
 -¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬   -¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
 - SECRETAR DE STAT -  -¦+ SECRETAR DE STAT - -  SECRETAR GENERAL  - - SECRETAR DE STAT -  - SECRETAR DE STAT -
 L¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-  - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- LT¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
      -       -             -            -¦¦¦¦¦¦¦¦¦-            -
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-  DIRECȚIA GENERALĂ  - ++  DIRECȚIA GENERALĂ  - -- DIRECȚIA FINANCIAR, - -- DIRECȚIA POLITICI, - -  DIRECȚIA GENERALĂ  -
-INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI - -- ELABORARE STRATEGII, - ++ CONTABILITATE ȘI  - ++  STRATEGII ȘI  - -  DEZVOLTARE RURALĂ  -
-RELAȚII INTERNAȚIONALE - --POLITICI SECTORIALE ȘI - --  ADMINISTRATIV  - --  REGLEMENTĂRI  - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T-
LT¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- --    DE PIAȚĂ    - -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- --   FORESTIERE   - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-
 --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -LT¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -   DIRECȚIA DE   --
 L+   DIRECȚIA DE   - - --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ ++  DIRECȚIA BUGET  - --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -  MONITORIZARE,  --
 -  MONITORIZARE A  - - L+ DIRECȚIA ELABORARE - --    FINANȚE    - --  DIRECȚIA DE   - -  IMPLEMENTARE ȘI  ++
 -PROCESELOR DE ADERARE- - - POLITICI DE PIAȚĂ - -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- --   DEZVOLTARE   - -EVALUARE PROGRAME DE --
 L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ ++  FORESTIERĂ ȘI  - - DEZVOLTARE RURALĂ --
             --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ ++DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI - --  CONSOLIDAREA  - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--
             -- DIRECȚIA CONSOLIDAREA - --   CONTENCIOS   - --  PROPRIETĂȚII  - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-
             ++ PROPRIETĂȚII, REFORMA - -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -   DIRECȚIA DE   --
             --  STRUCTURILOR DE  - --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -MANAGEMENT, ASISTENȚĂ++
             --   EXPLOATARE ȘI   - ++DIRECȚIA MANAGEMENTUL- ++  DIRECȚIA DE   - -TEHNICĂ ȘI RELAȚII CU--
             -- CONSERVAREA SOLURILOR - -- RESURSELOR UMANE  - --MANAGEMENT FORESTIER- -   PARTENERII   --
             -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--
             --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-
             --  DIRECȚIA GENERALĂ  - ++  INVESTIȚII ȘI  - ++MANAGEMENT CINEGETIC- - DIRECȚIA STRATEGII, --
             L+ IMPLEMENTARE POLITICI - -- ACHIZIȚII PUBLICE - -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -POLITICI ȘI PROGRAME +-
              -SECTORIALE ȘI DE PIAȚĂ - -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -DE DEZVOLTARE RURALĂ -
              LT¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ L+   RELAȚIA CU   - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
              --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ L+   TEHNOLOGIA   - -  PARLAMENTUL   -
              --DIRECȚIA IMPLEMENTARE- -   INFORMAȚIEI   - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
              ++POLITICI ÎN SECTORUL - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
              --  VEGETAL ȘI AL  -
              -- PRODUSELOR VEGETALE -
              --  TRANSFORMATE   -
              -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
              --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
              --DIRECȚIA IMPLEMENTARE-
              --POLITICI DE CREȘTEREA-
              L+  ANIMALELOR ȘI  -
               -PROCESAREA PRODUSELOR-
               - DE ORIGINE ANIMALĂ -
               L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

*) Se organizează la nivel de direcție.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Nr.
crt.
Denumirea unității
I. Instituții publice finanțate integral din bugetul de stat
1. Direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală - servicii publice deconcentrate
2. Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K.
Constantinescu"
3. Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
4. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava
5. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse
Vegetale
6. Inspecția Piscicolă
7. Direcțiile teritoriale de regim silvic și de vânătoare
8. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare
Rurală
9. Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați
10. Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
NOTĂ:
Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile prevăzute la
cap. I este de 6.229.
II. Instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de
stat
1. Agenția SAPARD
2. Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
3. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor -
servicii publice deconcentrate
4. Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
5. Laboratoarele publice pentru controlul calității viei și vinului (cu sediul în județele
Prahova, Alba și Vrancea)
6. Oficiul Național al Viei și Vinului
7. Agenția Națională de Consultanță Agricolă
NOTĂ:
Numărul maxim de posturi pentru instituțiile prevăzute la cap. II este de 1.054.
III. Alte unități finanțate din venituri proprii
1. Agenția Domeniilor Statului
2. Institutul de Bioresurse Alimentare
3. Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol
4. Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri și Alte Produse Vitivinicole
5. Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene din subordinea direcțiilor pentru
agricultură și dezvoltare rurală județene
6. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția
Mediului - ICPA București
7. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură
Ștefănești - Argeș.
IV. Unități cu finanțare externă și de la bugetul de stat
- Unități de management al proiectului (UMP)
Modificări (4)

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

UNITĂȚILE
care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Nr.
crt.
Denumirea unității
1. Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.
2. Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare
3. Societatea Națională a Produselor Agricole - S.A.
4. Regia Națională a Pădurilor - Romsilva

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)

UNITĂȚILE
care funcționează în coordonarea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor și Dezvoltării Rurale

- Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (sursa de finanțare: venituri proprii)

ANEXA Nr. 5 Modificări (3)

NORMATIV
de autoturisme la unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Nr. crt. Denumirea unității TOTAL din care:
Autoturisme pentru activități specifice1) Autospeciale2)
1. Direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală-servicii publice deconcentrate 10/unitate 4/unitate 6/unitate
2. Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" 4 3 1
3. Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară 3 2 1
4. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava 3 2 1
5. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale 2 1 1
6. Inspecția Piscicolă 39 30 9
7. Direcțiile teritoriale de regim silvic și de vânătoare 58 40 18
8. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală 2 2
9. Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați (CEFIDEC) 3 2 1
10. Agenția SAPARD 24 24
11. Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor 6 4 2
12. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor - servicii publice deconcentrate 4/unitate 3/unitate 1/unitate
13. Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor 4 4
14. Agenția Națională de Consultanță Agricolă 4 4
15. Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură 2 2
16. Oficiul Național al Viei și Vinului 1 1
17. Laboratorul central pentru controlul calității și igienei vinului Valea Călugărească 1 1
18. Laboratorul regional pentru controlul calității și igienei vinului Blaj 1 1
19. Laboratorul regional pentru controlul calității și igienei vinului Odobești 1 1
Modificări (2)

1) Cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare. Modificări (1)

2) Nu fac obiectul Ordonanței Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...