Guvernul României

Hotărârea nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării

Modificări (10), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 05 aprilie 2005.

În vigoare de la 05 aprilie 2005 până la 24 aprilie 2007, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 366/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Ministerul Educației și Cercetării este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Educației și Cercetării aplică Strategia și Programul de guvernare în domeniul educației, învățământului, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.

(3) Sediul Ministerului Educației și Cercetării este în municipiul București, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.

Art. 2. -

Ministerul Educației și Cercetării conduce sistemul național de educație, învățământ și cercetare, exercitând și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate.

Art. 3. -

Ministerul Educației și Cercetării exercită următoarele funcții:

a) de strategie, prin care planifică strategic și asigură elaborarea și implementarea politicilor în domeniul învățământului, cercetării, tehnologiei și inovării;

b) de administrare, prin care alocă, monitorizează și evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniu;

c) de evaluare și control al realizării politicilor în domeniul educației, învățământului, cercetării, tehnologiei și inovării;

d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar în care se realizează politicile în domeniu;

e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor din domeniul său de activitate;

f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate;

g) de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă;

h) de cooperare internațională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniu și promovarea de noi acorduri.

Art. 4. -

(1) În domeniul educației și învățământului Ministerul Educației și Cercetării exercită următoarele atribuții principale:

a) formulează politici și elaborează programe de perspectivă în domeniile educației și învățământului de toate gradele și asigură implementarea lor în unitățile și în instituțiile subordonate sau coordonate;

b) evaluează și controlează realizarea politicilor și programelor în domeniu și stabilește sau propune, după caz, măsuri de corectare a lor;

c) controlează și monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea și funcționarea unităților și instituțiilor de învățământ particular;

d) elaborează cadrul normativ-metodologic, funcțional, operațional și economico-financiar în care se realizează politicile în domeniu; Jurisprudență

e) controlează și monitorizează respectarea reglementărilor din domeniul său de activitate;

f) elaborează metodologii și standarde naționale de evaluare a elevilor și a sistemului național de învățământ; elaborează criterii generale de admitere în învățământul superior;

g) aprobă rețeaua de învățământ preuniversitar de stat;

h) propune cifra de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat;

i) efectuează controale asupra modului în care se asigură protecția socială în învățământ și propune măsuri corespunzătoare Guvernului și autorităților publice locale abilitate;

j) asigură cadrul legal și monitorizează implicarea unităților de învățământ în procesul de educație continuă a adulților;

k) asigură școlarizarea specializată și asistența psihopedagogică adecvate pentru elevi și tineri cu deficiențe fizice, senzoriale, mentale sau asociate;

l) asigură funcționarea consiliilor și a comisiilor naționale și consultative proprii;

m) coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților extrașcolare, cultural-artistice, sportive și turistice ale elevilor și studenților;

n) comunică și colaborează cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă în domeniile care vizează conținutul procesului de educație și învățământ și asigură condițiile materiale și financiare de desfășurare a acestui proces;

o) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, și asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniu și promovarea de noi acorduri;

p) asigură armonizarea politicilor elaborate în domeniul învățământului cu cele din legislația externă;

q) participă la programele și proiectele internaționale, comunitare și bilaterale în domeniu;

r) inițiază, prin intermediul centrelor de excelență, programe și proiecte de dezvoltare a învățământului pe plan local și regional și asigură cadrul organizatoric pentru selecționarea și pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;

s) coordonează și controlează funcționarea sistemului informatic național pentru învățământ, inclusiv prin cofinanțare; inițiază funcționarea unor rețele de comunicație pe domenii specifice între unitățile și instituțiile de învățământ;

ș) asigură și monitorizează modul de formare și utilizare a resurselor umane, materiale și financiare necesare realizării procesului de învățământ și educație;

t) asigură editarea, tipărirea și difuzarea manualelor și a materialului didactic pentru învățământul preuniversitar;

ț) realizează și promovează strategii și tehnici moderne de instruire și educație;

u) stabilește modalități de recunoaștere și de echivalare a diplomelor, a certificatelor și a titlurilor științifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ținând seama și de înțelegerile și convențiile internaționale la care România este parte.

(2) Ministerul Educației și Cercetării îndeplinește și alte atribuții prevăzute de Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

(1) În domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării Ministerul Educației și Cercetării exercită atribuțiile prin intermediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică.

(2) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică este organ de specialitate al administrației publice centrale și funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, în conformitate cu dispozițiile art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Președintele Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică este secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării.

(4) Sediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică este în municipiul București, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

Art. 6. -

Ministerul Educației și Cercetării are următoarele atribuții specifice:

a) fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind problemele elevilor, studenților și tinerilor din instituțiile din subordine sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;

b) colaborează cu structurile de și pentru tineret, legal constituite;

c) finanțează acțiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educației și cercetării; sprijină financiar acțiunile structurilor asociative de tineret, care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia contracte civile, respectiv convenții civile de prestări de servicii, direct sau prin unitățile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea unor programe și acțiuni privind tineretul și implicarea acestuia în viața socială;

d) derulează, direct sau prin instituțiile din subordinea sa, programe de stimulare și recompensare a elevilor și studenților;

e) colaborează cu Autoritatea Națională pentru Tineret, direct sau prin organele specializate din subordinea sa, pentru elaborarea programelor destinate elevilor, studenților și tinerilor.

Art. 7. -

Ministerul Educației și Cercetării îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative.

Art. 8. -

(1) În structura organizatorică a Ministerului Educației și Cercetării funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Educației și Cercetării este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației și cercetării, pot fi organizate servicii, birouri și colective temporare de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de 347 de posturi aprobate. Modificări (2)

(3) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației și Cercetării, inspectorate școlare cu structură aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării. Jurisprudență

(4) Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.

(5) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, au în subordine unități de învățământ preuniversitar, unități conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare.

(6) Ministerul Educației și Cercetării poate constitui și alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învățământului și cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele pentru integrare europeană, în condițiile legii.

Art. 9. -

(1) Pentru exercitarea atribuțiilor sale Ministerul Educației și Cercetării este sprijinit de organisme de nivel național în domeniul învățământului și cercetării: consilii și comisii prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Componența acestor organisme de nivel național este stabilită prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(3) Atribuțiile organismelor de nivel național sunt stabilite prin regulamente de organizare și funcționare, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, conform reglementărilor legale.

(4) Organismele de nivel național pot avea câte un secretariat propriu, format de regulă din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, și pot folosi în activitatea lor un corp de experți remunerat din fondurile programelor naționale sau internaționale de dezvoltare a învățământului și cercetării și/sau din fonduri bugetare ori venituri proprii, potrivit legii.

(5) Activitatea organismelor de nivel național este coordonată de ministrul educației și cercetării sau de un secretar de stat, cu excepția Consiliului Național pentru Politica Științei și Tehnologiei, care este coordonat de primul-ministru.

(6) Membrii organismelor de nivel național, precum și alți specialiști colaboratori ai acestora din afara Ministerului Educației și Cercetării pot fi remunerați în condițiile legii.

Art. 10. -

(1) Conducerea Ministerului Educației și Cercetării se exercită de către ministrul educației și cercetării, care are calitatea de ordonator principal de credite.

(2) Ministrul educației și cercetării reprezintă Ministerul Educației și Cercetării în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

(3) Ministrul educației și cercetării răspunde de întreaga activitate a Ministerului Educației și Cercetării în fața Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fața Parlamentului.

(4) Ministrul educației și cercetării îndeplinește, în domeniul de activitate al Ministerului Educației și Cercetării, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții specifice stabilite prin actele normative în vigoare.

(5) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul educației și cercetării emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(6) Ministrul educației și cercetării poate delega unele dintre competențele sale, în condițiile legii.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Ministerul Educației și Cercetării are un secretar general, ajutat de un secretar general adjunct pentru educație, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.

(2) Secretarul general și secretarul general adjunct pentru educație asigură stabilitatea funcționării Ministerului Educației și Cercetării, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile ministerului.

(3) Secretarul general și secretarul general adjunct pentru educație îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Secretarul general și secretarul general adjunct pentru educație îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării sau prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Art. 12. -

(1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educației și Cercetării este de 347, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului educației și cercetării. Modificări (3)

(2) Structura organizatorică pe compartimente, precum și atribuțiile și sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educației și Cercetării sunt aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(3) Atribuțiile și sarcinile secretarilor de stat pentru educație sunt stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(4) În cadrul Ministerului Educației și Cercetării și al unităților subordonate se pot înființa unități de management pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, conform legislației îi vigoare.

Art. 13. -

Personalul care trece din instituțiile și unitățile de învățământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educației și Cercetării ori în serviciile publice subordonate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituția sau la unitatea de la care provine.

Art. 14. -

(1) Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, exceptând unitățile de cercetare științifică, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Cluburile sportive studențești care funcționează în subordinea directă a Ministerului Educației și Cercetării sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, care funcționează în subordinea directă a Ministerului Educației și Cercetării, sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(4) Structura organizatorică a instituțiilor și unităților din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, cu excepția celor de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(5) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării, în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum și a celorlalte dispoziții legale în vigoare.

Art. 15. -

(1) Ministerul Educației și Cercetării asigură, prin intermediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, prevăzută în anexa nr. 6, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului național și internațional de cercetare, tehnologie și inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării și tehnologiilor dezvoltate pe piața internă și internațională, realizarea societății informaționale, satisfacerea nevoilor cetățeanului și creșterea calității vieții acestuia.

(2) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și structura organizatorică, precum și instituțiile și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 16. -

(1) Ministerul Educației și Cercetării va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât și pentru programele/proiectele cu finanțare internațională și pentru instituțiile și unitățile subordonate, potrivit legii, precum și autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare și inspecție, conform anexei nr. 7.

(2) Ministerul Educației și Cercetării va prelua, în condițiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaționale sprijinite prin împrumuturi externe.

Art. 17. -

Din taxele de la studenții și cursanții străini, încasate în baza art. 92 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constituie un fond la dispoziția ministrului educației și cercetării, pentru situații speciale și neprevăzute, având un cuantum de cel puțin 5% din încasările în valută.

Art. 18. -

(1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, asigură activitatea de distribuire a manualelor școlare către unitățile de învățământ din subordine, ca activitate organizată pe lângă acestea, finanțată din venituri proprii.

(2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) vor fi obținute de la agenții economici care și-au asumat obligația de a edita, tipări și difuza manualele școlare sau vor fi virate direct de Ministerul Educației și Cercetării în cazul în care prin contractul cu acești agenți economici s-au prevăzut reținerea și virarea de către Ministerul Educației și Cercetării a sumelor aferente difuzării manualelor școlare de la inspectoratele școlare la unitățile de învățământ.

(3) Cheltuielile curente și de capital aferente activității prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2).

(4) Disponibilitățile existente în cont la finele anului se reportează și se utilizează în anul următor pentru destinațiile prevăzute la alin. (3).

Art. 19. -

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 20. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 30 martie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Mircea Miclea
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 24 martie 2005.

Nr. 223.

ANEXA Nr. 1 Numărul maxim de posturi = 3,
exclusiv demnitarii și posturile aferente
cabinetului ministrului
Modificări (4)

                             STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                          a Ministerului Educației și Cercetării

            ┌─────────────────────────┐                            ┌────────────────────────┐
            │  Direcția generală  │        ┌────────────────┐          ┌─┤ Direcția comunicare și │
            │buget-finanțe, patrimoniu├──────────┬─────┤  MINISTRU  ├────────────────────┤ │  relații publice   │
            │   și investiții   │     │   ├────────────────┤          │ └────────────────────────┘
            └────────────┬────────────┘     │   │Cabinet ministru│          │ ┌────────────────────────┐
             ┌─────────┴──────────┐      │   └─┬─────┬─────┬──┘          ├─┤ Direcția juridic și  │
        ┌─────────┴─────────┐ ┌────────┴─────────┐ │    │   │   │            │ │    control     │
        │   Direcția   │ │Direcția financiar│ │    │   │   │            │ └────────────────────────┘
        │buget-contabilitate│ │ și investiții  │ │    │   │   │            │ ┌────────────────────────┐
        └───────────────────┘ └──────────────────┘ │    │   │   │            └─┤   Direcția audit   │
             ┌──────────────────────┐      │    │   │   │             └────────────────────────┘
             │ Direcția politici și ├───────────┘    │   │   │
             │strategii educaționale│          │   │   │
             └──────────────────────┘          │   │   │
     ┌──────────────────────────────┬──────────────────────────┘   │   └───────────────────┬─────────────────────┐
┌─────────┴──────────┐    ┌───────────┴──────────┐       ┌──────┴─────┐    ┌──────────┴──────────┐ ┌───────┴────────┐
│ SECRETAR DE STAT │    │  SECRETAR DE STAT  │       │ SECRETAR │    │ SECRETAR DE STAT  │ │SECRETAR DE STAT│
│   învățământ   │    │învățământ superior și│       │ GENERAL  │    │minorități și relații│ │  cercetare  │
│  preuniversitar  │    │ integrare europeană │       └──────┬─────┘    │  internaționale  │ │ (Președinte) │
└─────────┬──────────┘    └───────────┬──────────┘           │       └──────────┬──────────┘ └───────┬────────┘
     │               │                ├─────────────────────────┼─────────────────────┤
     │               │          ┌────────────┴───────────┐       │           │
     │               │          │Secretar general adjunct│       │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─┐
     │               │          │  pentru educație   │       │ ─Autoritatea Națională pentru─
     │               │          └─────────────────┬──────┘       │ ─  Cercetare Științifică  ─
     ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────┤ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
     │               │                   │          └──────────────┐
    ┌──┴───────────┐         ┌┴───────────┐         ┌──────┴───────┐          ┌──────┴───────┐
┌──────┴───────┐┌─────┴──────┐   ┌────┴─────┐┌─────┴─────┐   ┌──────┴──────┐┌──────┴───────┐   ┌──────┴──────┐┌──────┴───────┐
│       ││ Direcția │   │     ││ Direcția │   │       ││       │   │ Direcția  ││       │
│  Direcția  ││ generală │   │ Direcția ││ generală │   │ Direcția  ││  Direcția  │   │ generală  ││  Direcția  │
│  generală  ││managementul│   │ generală ││ integrare │   │administrativ││informatizare,│   │ învățământ ││  relații  │
│ învățământ ││ resurselor │   │învățământ││ europeană │   │   și   ││statistică și │   │   în   ││internaționale│
│preuniversitar││  umane  │   │ superior ││și programe│   │ achiziții ││  personal  │   │  limbile  ││       │
│       ││      │   │     ││comunitare │   │       ││       │   │minorităților││       │
└──────┬───────┘└─────┬──────┘   └───────┬──┘└─────┬─────┘   └─────────────┘└──────────────┘   └──────┬──────┘└──────────────┘
    │       │          │     └─────────────────────────────────────────────┐    └────────────────┐
    │       └────────────────┐  └───────────────────────┐                │             │
   ┌┴─────────────┐       ┌──┴─────────┐     ┌──────┴──────┐      ┌───────────┼────────────┐      │
┌─────┴──────┐┌──────┴───────┐ ┌────┴─────┐┌─────┴──┐ ┌─────┴──────┐┌─────┴─────┐ ┌────┴────┐┌─────┴──────┐┌────┴─────┐ ┌────┴─────┐
│      ││       │ │     ││Direcția│ │      ││      │ │     ││      ││     │ │     │
│ Direcția ││  Direcția  │ │ Direcția ││ rețea │ │      ││      │ │     ││ Centrul  ││ Direcția │ │ Direcția │
│monitorizare││ management, │ │formare și││școlară │ │ Direcția ││ Direcția │ │Direcția ││ Național ││O.I.P.O.S.│ │ politici │
│   și   ││  evaluare  │ │dezvoltare││  și  │ │ programe ││management │ │integrare││   de   ││  -   │ │ pentru │
│ inspecție ││instituțională│ │ resurse ││politici│ │universitare││universitar│ │europeană││Recunoaștere││ D.R.U. │ │minorități│
│ școlară  ││ și programe │ │ umane  ││  de  │ │      ││      │ │     ││a Diplomelor││     │ │     │
│      ││       │ │     ││personal│ │      ││      │ │     ││      ││     │ │     │
└────────────┘└──────────────┘ └──────────┘└────────┘ └────────────┘└───────────┘ └─────────┘└────────────┘└──────────┘ └──────────ș

ANEXA Nr. 2

CONSILII ȘI COMISII CONSULTATIVE
ale Ministerului Educației și Cercetării

Nr. crt. Denumirea consiliului/comisiei consultativ/consultative Sursa de finanțare
I. Consiliul Național pentru Reformă a Învățământului Bugetul de stat
II. Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare Bugetul de stat
III. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior Bugetul de stat
IV. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar de Stat Bugetul de stat
V. Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior Bugetul de stat
VI. Consiliul Național al Bibliotecilor Venituri proprii
VII. Consiliul Național al Rectorilor Venituri proprii
VIII. Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Învățământul Preuniversitar Venituri proprii

ANEXA Nr. 3

INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului
Educației și Cercetării, exceptând unitățile de cercetare științifică

A. Instituții de învățământ și alte unități subordonate

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
I. Inspectorate școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București - organe de specialitate subordonate Ministerului Educației și Cercetării în a căror subordine funcționează unitățile conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare Bugetul de stat
II. Instituții de învățământ superior de stat:
1. Universitatea "Politehnica" din București Venituri proprii
2. Universitatea Tehnică de Construcții București Venituri proprii
3. Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București Venituri proprii
4. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București Venituri proprii
5. Universitatea din București Venituri proprii
6. Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București Venituri proprii
7. Academia de Studii Economice din București Venituri proprii
8. Universitatea Națională de Muzică din București Venituri proprii
9. Universitatea de Arte din București Venituri proprii
10. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din București Venituri proprii
11. Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București Venituri proprii
12. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București Venituri proprii
13. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Venituri proprii
14. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Venituri proprii
15. Universitatea din Bacău Venituri proprii
16. Universitatea de Nord din Baia Mare Venituri proprii
17. Universitatea "Transilvania" din Brașov Venituri proprii
18. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Venituri proprii
19. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Venituri proprii
20. Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca Venituri proprii
21. Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca Venituri proprii
22. Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Venituri proprii
23. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca Venituri proprii
24. Universitatea "Ovidius" din Constanța Venituri proprii
25. Universitatea Maritimă din Constanța Venituri proprii
26. Universitatea din Craiova Venituri proprii
27. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova Venituri proprii
28. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Venituri proprii
29. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Venituri proprii
30. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași Venituri proprii
31. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași Venituri proprii
32. Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași Venituri proprii
33. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iași Venituri proprii
34. Universitatea din Oradea Venituri proprii
35. Universitatea din Petroșani Venituri proprii
36. Universitatea din Pitești Venituri proprii
37. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești Venituri proprii
38. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița Venituri proprii
39. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Venituri proprii
40. Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava Venituri proprii
41. Universitatea "Valachia" din Târgoviște Venituri proprii
42. Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu Venituri proprii
43. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș Venituri proprii
44. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș Venituri proprii
45. Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș Venituri proprii
46. Universitatea "Politehnica" din Timișoara Venituri proprii
47. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara Venituri proprii
48. Universitatea de Vest din Timișoara Venituri proprii
49. Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara Venituri proprii
III. Biblioteci centrale universitare și pedagogice:
1. Biblioteca Centrală Universitară din București Bugetul de stat
2. Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iași Bugetul de stat
3. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Bugetul de stat
4. Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timișoara Bugetul de stat
5. Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu" din București Bugetul de stat
IV. Comisia Națională a României pentru UNESCO Bugetul de stat
V. Serviciul Național de Evaluare și Examinare Bugetul de stat
VI. Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale Bugetul de stat
VII. Centrul Național de Excelență Bugetul de stat
VIII. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
IX. Palatul Național al Copiilor din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
X. Corul Național de Cameră "Madrigal" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XI. Oficiul Național al Burselor de Studii în Străinătate Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XII. Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XIII. Oficiul Național pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "ROEDUNET" Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
XIV. Federația Sportului Școlar și Universitar Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XV. Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XVI. Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană (la Mediaș) Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XVII. Consiliul Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XVIII. Consiliul Național pentru Curriculum Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XIX. Agenția Națională pentru Parteneriatul Universităților cu Mediul Economico-Social (APART) Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XX. Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT-Politehnica) Venituri proprii
XXI. Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
Modificări (3)

B. Alte unități aflate în subordinea Ministerului Educației și Cercetării

XXII. Casele universitarilor

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Casa Universitarilor din București Venituri proprii
2. Casa Universitarilor din Cluj-Napoca Venituri proprii
3. Casa Universitarilor din Iași Venituri proprii
4. Casa Universitarilor din Brașov Venituri proprii
5. Casa Universitarilor din Craiova Venituri proprii

C. Unități aflate în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică" Venituri proprii

ANEXA Nr. 4

CLUBURI SPORTIVE STUDENȚEȘTI
care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării
Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Clubul "Sportul Studențesc" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
2. Clubul Sportiv "Academia Națională de Educație Fizică și Sport" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
3. Clubul Sportiv "Universitatea" din Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
4. Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
5. Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
6. Clubul Sportiv "Universitatea" din Galați Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
7. Clubul Sportiv "Universitatea" din Brașov Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
8. Clubul Sportiv "Politehnica" din Iași Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
9. Clubul Sportiv "Știința" din Bacău Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
10. Clubul Sportiv "Știința" din Petroșani Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
11. Clubul Sportiv "Știința" din Constanța Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
12. Clubul Sportiv "Știința" din Baia Mare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
13. Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
14. Clubul Sportiv Universitar din Ploiești Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
15. Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureș Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
16. Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
17. Clubul Sportiv Universitar din Pitești Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
18. Clubul Sportiv Studențesc "Medicina" din Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

ANEXA Nr. 5

INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, care funcționează în subordinea directă a Ministerului Educației și Cercetării
Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Institutul de Științe ale Educației Bugetul de stat
2. Centrul European UNESCO pentru Învățământul Superior (CEPES) Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
3. Centrul de Cercetări Biologice din Jibou Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
4. Institutul Limbii Române Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
5. Institutul de Medicină Comparată - IMC Venituri proprii
Modificări (1)

NOTĂ:

1. Numărul maxim de posturi pentru unitățile și activitățile din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, finanțate integral de la bugetul de stat, este de 10.470. Modificări (3)

2. Numărul maxim de posturi pentru unitățile din structura Ministerului Educației și Cercetării, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, este de 4.996.

ANEXA Nr. 6

ORGANE DE SPECIALITATE
ale administrației publice centrale de cercetare științifică, dezvoltare
tehnologică și inovare, care funcționează în subordinea
Ministerului Educației și Cercetării

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică Bugetul de stat

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru unitățile din subordinea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat este de 89.

ANEXA Nr. 7

PARCUL AUTO
al Ministerului Educației și Cercetării pentru activități specifice
Nr. crt. Activitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim (bucăți) Consumul maxim de carburanți/autovehicul (litri/lună)
1. Proiectul privind învățământul rural - autoturism pentru unitatea centrală 1 450
- autoturism de teren 2 450
- laborator didactic mobil pentru fiecare inspectorat școlar 41 450
2. Proiectul privind reabilitarea infrastructurii școlare - autoturism pentru unitatea centrală 2 450
- autoturism pentru unitatea teritorială 7 450
3. Monitorizare și inspecție - autoturism 10 450
- microbuz 3 450
4. Programul PHARE RO0104.02 "Accesul la educație al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe romi" - autoturism 1 450
- microbuz 1 450

NOTĂ:

Cheltuielile cu exploatarea, carburanții, întreținerea și asigurările autovehiculelor utilizate în cadrul programelor/proiectelor cu finanțare internațională se suportă din costurile operaționale ale programelor/proiectelor respective.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...