Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 57/2015 pentru modificarea și completarea unor instrucțiuni din Ministerul Apărării Naționale privind recrutarea și selecția candidaților pentru profesia militară și menținerea în activitate a soldaților și gradaților profesioniști

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 iunie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Pentru aplicarea dispozițiilor art. 2 alin. (2) și (3) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și necesitatea eficientizării procesului de recrutare și selecție a candidaților pentru formarea personalului militar,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;

c) să nu fi parcurs un program de studii universitare de licență cu finanțare de la bugetul de stat, iar, în cazul în care a absolvit un astfel de program de studii, să menționeze în cererea de înscriere despre aceasta, urmând ca până la data înmatriculării să facă dovada achitării, integral sau parțial, a contravalorii serviciilor de școlarizare de care a beneficiat anterior cu finanțare de la bugetul de stat."

2. La articolul 14 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ universitar acreditate, cu diplomă de licență, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, sau să facă dovada promovării examenului de licență până la data concursului de admitere la cursul de formare."

3. La articolul 14 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ universitar acreditate, cu diplomă de licență, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, ori să își fi desfășurat activitatea ca maiștri militari/subofițeri cel puțin 3 ani în arma pentru care candidează și să fi absolvit o instituție de învățământ universitar, indiferent de profil, sau să facă dovada promovării examenului de licență, până la data concursului de admitere la cursul de formare; pentru specialitatea management financiar-contabil sunt obligatorii studii universitare de licență în domeniul financiar-contabil;".

4. La articolul 14 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ universitar acreditate, cu diplomă de licență, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare sau să facă dovada promovării examenului de licență, până la data concursului de admitere la cursul de formare."

5. La articolul 16 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) să fie absolvenți ai învățământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere."

6. La articolul 16 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;".

7. La articolul 18 alineatul (1), literele b), d) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;

. . . . . . . . . .

d) pentru serviciul medical - să fie absolvenți ai învățământului liceal/postliceal sau universitar de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituției de învățământ, și să dețină certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

. . . . . . . . . .

h) excepție de la prevederile lit. g) fac candidații pentru armele «auto» și «geniu», care trebuie să posede permis de conducere, categoriile B și C, precum și cei pentru serviciul muzici militare și serviciul medical."

8. La articolul 18 alineatul (1) litera e), alineatul (2) litera e) și alineatul (3) litera d) se abrogă.

9. La articolul 18 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) pentru serviciul medical - să fie absolvenți ai învățământului liceal/postliceal sau universitar de specialitate, cu diplomă sau certificat de absolvire/de competență profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist;".

10. La articolul 18 alineatul (3), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;

c) pentru serviciul medical - să fie absolvenți ai învățământului liceal/postliceal sau universitar de specialitate, cu diplomă sau certificat de absolvire/de competență profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist;".

11. La articolul 19, literele a), b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) să aibă vârsta între 18 ani, împliniți până la data începerii programului de instruire, și cel mult 50 de ani, împliniți până la data încheierii primului contract de angajare;

b) să fie absolvenți cel puțin ai învățământului general obligatoriu sau să facă dovada absolvirii acestuia, până la data începerii programului de instruire;

c) să posede permis de conducere auto categoriile B și C - numai candidații care optează pentru arma «auto», iar pentru arma «geniu» doar pentru specialitățile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto;".

12. La articolul 21, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) să fie absolvenți ai învățământului secundar inferior - ciclul gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia, până la data concursului de admitere."

13. La articolul 22, literele h), j), l) și o) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

h) adeverință din care să reiasă că solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studii sau că a absolvit învățământul secundar inferior sau ciclul gimnazial - numai pentru candidații care optează pentru instituțiile de învățământ liceal militar;

. . . . . . . . . .

j) copia legalizată a diplomei de bacalaureat sau adeverință din care să rezulte că a promovat examenul de bacalaureat ori adeverință/certificat din care să reiasă că solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studii sau a absolvit învățământul liceal;

. . . . . . . . . .

l) copia legalizată a diplomei de licență sau adeverință din care să rezulte că a promovat examenul de licență, profilul și specializarea, sau adeverință din care să reiasă că solicitantul a absolvit învățământul universitar, profilul și specializarea - numai pentru candidații care optează pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate;

. . . . . . . . . .

o) copia permisului de conducere - pentru candidații care optează pentru formarea pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate în armele «auto» și «geniu» și pentru candidații care optează pentru formarea ca soldați și gradați profesioniști în arma «auto» sau pentru specialitățile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma «geniu»;".

14. Articolul 44 se abrogă.

15. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu următorul cuprins:

"

Art. 461. -

Elevii colegiilor naționale militare din ultimul an de învățământ nu participă la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare."

Art. II. -

Instrucțiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.39/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 16 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Limita maximă de vârstă până la care pot fi menținuți în activitate soldații și gradații profesioniști din Ministerul Apărării Naționale este de 55 de ani."

2. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 57. -

Pentru trecerea în rezervă din oficiu a soldaților și gradaților profesioniști, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. a) din statut, ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în serviciu de 55 de ani, rapoartele privind trecerea în rezervă se întocmesc până la data de 20 a lunii premergătoare celei în care soldații și gradații profesioniști împlinesc limita de vârstă în serviciu, iar în proiectele de ordin se înscrie data de aplicare a acestei măsuri, care este ziua în care împlinesc limita de vârstă în serviciu."

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Mircea Dușa

București, 15 iunie 2015.

Nr. M.57.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...