Guvernul României

Hotărârea nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor

Modificări (2), Referințe (13), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 iunie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art 54 pct. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfășurarea activității de depozitare a deșeurilor, atât pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, închiderea și urmărirea postînchidere a depozitelor noi, cât și pentru exploatarea, închiderea și urmărirea postînchidere a depozitelor existente, în condiții de protecție a mediului și a sănătății populației.

(2) Reglementarea acestei activități are drept scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea apelor de suprafață, subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de seră, precum și a oricărui risc pentru sănătatea populației, pe întreaga durată de exploatare a depozitului, cât și după expirarea acesteia.

(3) Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, se consideră realizate pentru depozitele de deșeuri, dacă sunt realizate cerințele prezentei hotărâri.

(4) Semnificația termenilor specifici utilizați este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricărui depozit, definit conform anexei nr. 1 lit. b).

Art. 3. -

(1) Prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor activități:

a) împrăștierea pe sol, în scopul ameliorării calității sau fertilizării, a nămolurilor de la stațiile de epurare orășenești, a nămolurilor de dragare sau a altor tipuri de nămoluri similare;

b) folosirea unor deșeuri inerte la lucrări de reamenajare/restaurare, umplere sau pentru construcții în depozite de deșeuri;

c) depunerea nămolurilor de dragare, nepericuloase, în lungul apelor din care au fost extrase sau în albia râurilor;

d) depozitarea solului necontaminat sau a deșeurilor inerte rezultate în urma activităților de prospectare și extracție, tratării și stocării resurselor minerale, cât și cele din exploatarea carierelor.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor pct. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 și 2.1 din anexa nr. 2 depunerea de deșeuri nepericuloase, altele decât deșeurile inerte, rezultate de la prospecțiuni și extracție, tratare și stocare a resurselor minerale, precum și din exploatarea carierelor și care sunt depozitate într-o manieră ce previne poluarea mediului și riscurile pentru sănătatea populației.

(3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 7 alin. (3), art. 11, art. 13 alin. (5), art. 15 alin. (1) și (2), art. 19 și 20, ale pct. 1.3, 2.1 și 2.2 din anexa nr. 2, ale anexei nr. 3, cu excepția pct. 3.1, nivelul 3, și ale pct. 2.2, 2.3 și 2.4 din anexa nr. 4 depozitele pentru deșeuri nepericuloase sau inerte în așezări izolate și numai dacă depozitul este destinat eliminării deșeurilor generate în acea localitate izolată; această excepție se face cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.

(4) Lista localităților izolate prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului autorității centrale de protecție a mediului până la data de 31 decembrie 2005.

(5) Fără a prejudicia prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, se exceptează stocarea subterană, astfel cum este definită în anexa nr. 1 lit. v), de la aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1), (2) și (3) și a prevederilor pct. 1.1.2, 2.1 și 2.2 din anexa nr. 2 și ale pct. 2.1-2.4 din anexa nr. 4.

(6) Se exceptează de la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri spațiile de depozitare existente din zona rurală și numai dacă acestea sunt destinate eliminării deșeurilor generate în localitățile pe care le deservesc.

(7) Spațiile de depozitare din zona rurală se reabilitează până la data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei și reintroducerea acesteia în circuitul natural sau prin închidere conform "Îndrumarului de închidere a depozitelor existente neconforme de deșeuri nepericuloase", care face parte integrantă din procedura de încetare a activității de depozitare, care se aprobă prin ordin al ministrului autorității centrale pentru protecția mediului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Jurisprudență (1)

Depozitele se clasifică în funcție de natura deșeurilor depozitate, astfel:

a) depozite pentru deșeuri periculoase;

b) depozite pentru deșeuri nepericuloase;

c) depozite pentru deșeuri inerte.

Art. 5. -

Deșeurile care nu se acceptă la depozitare într-un depozit sunt:

a) deșeuri lichide;

b) deșeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, proprietăți ce sunt definite în anexa nr. I E la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;

c) deșeuri periculoase medicale sau alte deșeuri clinice periculoase de la unități medicale sau veterinare cu proprietatea H9, definită în anexa nr. I E și având categoria prevăzută la lit. A pct. 14 din anexa nr. I C la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;

d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite ca materiale în construcții într-un depozit;

e) orice alt tip de deșeu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr. 3.

Art. 6. -

(1) Autoritatea centrală pentru protecția mediului elaborează împreună cu autoritățile administrației publice locale și cu autoritățile regionale de protecția mediului Strategia națională privind reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, care face parte integrantă din Strategia națională de gestionare a deșeurilor.

(2) Strategia națională privind reducerea cantității de deșeuri biodegradabile cuprinde măsuri referitoare la colectarea selectivă, reciclarea, compostarea, producerea de biogaz și/sau recuperarea materialelor și energiei, astfel încât să conducă la realizarea următoarelor obiective:

a) reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 75% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 5 ani de la data de 16 iulie 2001;

b) reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 50% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 8 ani de la data de 16 iulie 2001;

c) reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 15 ani de la data de 16 iulie 2001.

(3) Termenele prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și c) pentru atingerea obiectivelor de reducere a cantităților de deșeuri biodegradabile depozitate se pot prelungi cu maximum 4 ani, dacă această prelungire este autorizată de autoritatea centrală pentru protecția mediului.

Art. 7. -

(1) În depozitele de deșeuri periculoase este permisă numai depozitarea deșeurilor periculoase ce îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 3.

(2) În depozitele de deșeuri nepericuloase este permisă depozitarea următoarelor deșeuri:

a) deșeuri municipale;

b) deșeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deșeurilor la depozitul pentru deșeuri nepericuloase; Modificări (1)

c) deșeuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare echivalentă cu a celor prevăzute la lit. b) și care satisfac criteriile relevante de acceptare; aceste deșeuri periculoase nu se depozitează în celule destinate deșeurilor biodegradabile nepericuloase, ci în celule separate. Modificări (1)

(3) În depozitele de deșeuri inerte este permisă numai depozitarea deșeurilor inerte.

(4) Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozite.

(5) Depozitarea deșeurilor, conform prevederilor alin. (1) și (2) este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în prezenta hotărâre.

(6) Criteriile care trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasă de depozit și lista națională de deșeuri acceptate pentru fiecare clasă de depozit sunt stabilite prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 95/2005 și se revizuiesc în funcție de modificarea condițiilor tehnico-economice.

Art. 8. -

(1) Cerințele și măsurile operaționale și tehnice pentru depozitarea deșeurilor în scopul prevenirii sau reducerii cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului și sănătății umane, generate de depozitarea deșeurilor, pe toată durata de exploatare a unui depozit, sunt cuprinse în Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004. Normativul tehnic se revizuiește în funcție de modificarea prevederilor legislative naționale și europene și a condițiilor tehnico-economice.

(2) Prevederile normativului tehnic se aplică depozitelor de deșeuri inerte, nepericuloase și periculoase pentru toate etapele de proiectare, construcție, exploatare, închidere și monitorizare postînchidere a unui depozit de deșeuri.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Autoritățile administrației publice locale trebuie să țină seama de prevederile Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și ale Planului național de gestionare a deșeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, precum și de planurile regionale de gestionare a deșeurilor, pentru realizarea depozitelor zonale de deșeuri municipale.

(2) Depozitele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie depozite de deșeuri zonale care deservesc cel puțin 150.000 de locuitori, având la bază abordarea regională a gestiunii deșeurilor.

(3) Consiliile locale și/sau județene iau măsurile necesare pentru construirea depozitelor de deșeuri municipale numai pe terenuri aflate în proprietatea lor.

(4) În situația în care depozitele deservesc două sau mai multe județe, programul de funcționare și costurile operațiilor de depozitare se stabilesc de comun acord cu toate autoritățile administrației publice locale implicate.

Art. 10. -

(1) Costurile aferente activității de depozitare se suportă de către generatorii și deținătorii de deșeuri.

(2) Autoritățile administrației publice locale iau măsuri ca atât costurile prevăzute pentru organizarea și exploatarea unui depozit de deșeuri municipale, cât și costurile estimate pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului să fie acoperite de prețul practicat de operator pentru depozitarea fiecărui tip de deșeu în acel depozit.

(3) Autoritățile administrației publice locale iau măsurile necesare pentru ca operatorii de salubritate care desfășoară activități de precolectare, colectare și transport să depună aceste deșeuri la depozitele la care a fost arondată localitatea în care aceștia își desfășoară activitatea conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune. Localitățile care sunt arondate la depozit sunt indicate în acordul/autorizația de mediu, după caz.

(4) Tarifele pentru activitatea de depozitare a deșeurilor trebuie să includă cheltuielile aferente tuturor operațiilor precizate de autoritatea centrală pentru protecția mediului.

(5) Operatorii economici generatori de deșeuri industriale care operează propriile depozite evidențiază separat în registrele contabile costurile prevăzute pentru organizarea, exploatarea și închiderea depozitului de deșeuri.

(6) Operatorii depozitelor de deșeuri industriale care oferă servicii de depozitare pentru terți vor lua măsuri ca atât costurile prevăzute pentru organizarea și exploatarea depozitului, cât și costurile estimate pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului să fie acoperite de prețul practicat de operator pentru depozitarea fiecărui tip de deșeu în acel depozit.

Art. 11. -

(1) Solicitantul unei autorizații de mediu pentru un depozit de deșeuri trebuie să facă dovada existenței unei garanții financiare, conform legislației în vigoare, înainte de începerea operațiilor de eliminare, pentru a asigura că sunt îndeplinite obligațiile privind siguranța depozitului pentru respectarea cerințelor de protecție a mediului și a sănătății populației, care decurg din autorizație. Această garanție va fi menținută pe toată perioada de operare, închidere și urmărire postînchidere a depozitului.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică depozitelor de deșeuri inerte.

Art. 12. - Jurisprudență (2)

(1) Operatorul depozitului este obligat să își constituie un fond pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului, denumit Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere.

(2) Fondul prevăzut la alin. (1) se păstrează într-un cont purtător de dobândă deschis la o bancă comercială, cu excepția cazului în care operatorul depozitului are calitatea de instituție publică și fondul se păstrează într-un cont deschis la unitatea de trezorerie și contabilitate publică în a cărei rază acesta își are sediul fiscal. Dobânda obținută constituie sursă suplimentară de alimentare a fondului.

(3) Fondul se constituie în limita sumei stabilite prin proiectul depozitului pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului și se realizează prin eșalonarea anuală a acestei sume, astfel:

a) din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a intrării în funcțiune a depozitului unde se realizează depozitarea deșeurilor pentru terța persoană;

b) cota-parte anuală din suma stabilită prin proiectul depozitului la depozitele unde operatorii realizează eliminarea propriilor deșeuri.

(4) Cota-parte din tarifele de depozitare care alimentează fondul se stabilește inițial prin proiect și se recalculează la cel mult 3 ani în vederea asigurării sumei stabilite la alin. (3).

(5) Fondul se alimentează trimestrial, după finalizarea încasărilor contravalorii operațiunilor de depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii sumelor previzionate se face anual pe toată perioada exploatării depozitului; aceste sume sunt previzionate.

(6) Consumul fondului se face pe baza situațiilor de lucrări care se întocmesc o dată cu realizarea lucrărilor, la închiderea depozitului sau a unei părți a depozitului. Operatorul utilizează fondurile previzionate constituite în acest scop pe baza situațiilor de lucrări justificative.

(7) Fondul prevăzut la alin. (1) nu se include la masa credală în caz de lichidare judiciară, el urmând să fie folosit numai în scopul pentru care a fost constituit.

(8) Controlul alimentării și utilizării fondului se realizează de către autoritățile competente ale administrației publice locale pentru finanțe publice, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

(9) Autoritățile administrației publice locale asigură transparența informației privind costul depozitării deșeurilor și al implicațiilor realizării depozitului de deșeuri.

CAPITOLUL II Cerințe specifice în cadrul procedurii de emitere a acordului și autorizației de mediu pentru depozitele de deșeuri

Art. 13. - Jurisprudență (1)

(1) Reglementarea activității privind depozitarea deșeurilor se face cu respectarea prevederilor legislației de mediu în vigoare, prin emiterea acordului și autorizației integrate de mediu, dacă depozitele cad sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, și prin emiterea acordului și/sau autorizației de mediu pentru depozitele care nu se supun prevederilor legale menționate. Jurisprudență (2)

(2) Documentația care se înaintează autorității competente pentru protecția mediului, în vederea obținerii acordului/acordului integrat de mediu, conține, pe lângă cerințele prevăzute în legislația națională în vigoare, și următoarele elemente specifice depozitelor de deșeuri: Modificări (1), Jurisprudență (1)

a) identitatea solicitantului și a operatorului, atunci când sunt entități diferite;

b) dovada că proiectul depozitului este în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor și cu planurile regionale de gestionare a deșeurilor;

c) descrierea tipului și a cantității totale de deșeuri care urmează să fie depozitate;

d) capacitatea de depozitare propusă pe amplasament;

e) descrierea amplasamentului, conform pct. 1.1.2 din anexa nr. 2, inclusiv gestiunea apelor, caracteristicile sale hidrogeologice și geologice; aceste informații se vor asigura prin studii de specialitate întocmite conform prevederilor legale în vigoare;

f) avizul de gospodărire a apelor emis de autoritatea competentă;

g) metodele propuse de prevenire și reducere a poluării;

h) planul de funcționare propus;

i) planul de închidere propus și procedurile de urmărire postînchidere;

j) planul de intervenție;

k) orice informații suplimentare necesare. Modificări (1)

(3) Pentru emiterea acordului/acordului integrat de mediu pentru un depozit trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții: Modificări (1)

a) proiectul de depozit să fie în conformitate cu cerințele prezentei hotărâri și ale prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor;

b) gestionarea depozitului să se încredințeze unei persoane fizice care este competentă tehnic pentru conducerea lui și să se asigure instruirea profesională și tehnică a operatorilor și personalului depozitului;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...