Guvernul României

Hotărârea nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor

Modificări (2), Referințe (13), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 iunie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art 54 pct. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Practică judiciară (1)

(1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfășurarea activității de depozitare a deșeurilor, atât pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, închiderea și urmărirea postînchidere a depozitelor noi, cât și pentru exploatarea, închiderea și urmărirea postînchidere a depozitelor existente, în condiții de protecție a mediului și a sănătății populației.

(2) Reglementarea acestei activități are drept scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea apelor de suprafață, subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de seră, precum și a oricărui risc pentru sănătatea populației, pe întreaga durată de exploatare a depozitului, cât și după expirarea acesteia.

(3) Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, se consideră realizate pentru depozitele de deșeuri, dacă sunt realizate cerințele prezentei hotărâri.

(4) Semnificația termenilor specifici utilizați este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricărui depozit, definit conform anexei nr. 1 lit. b).

Art. 3. -

(1) Prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor activități:

a) împrăștierea pe sol, în scopul ameliorării calității sau fertilizării, a nămolurilor de la stațiile de epurare orășenești, a nămolurilor de dragare sau a altor tipuri de nămoluri similare;

b) folosirea unor deșeuri inerte la lucrări de reamenajare/restaurare, umplere sau pentru construcții în depozite de deșeuri;

c) depunerea nămolurilor de dragare, nepericuloase, în lungul apelor din care au fost extrase sau în albia râurilor;

d) depozitarea solului necontaminat sau a deșeurilor inerte rezultate în urma activităților de prospectare și extracție, tratării și stocării resurselor minerale, cât și cele din exploatarea carierelor.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor pct. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 și 2.1 din anexa nr. 2 depunerea de deșeuri nepericuloase, altele decât deșeurile inerte, rezultate de la prospecțiuni și extracție, tratare și stocare a resurselor minerale, precum și din exploatarea carierelor și care sunt depozitate într-o manieră ce previne poluarea mediului și riscurile pentru sănătatea populației.

(3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 7 alin. (3), art. 11, art. 13 alin. (5), art. 15 alin. (1) și (2), art. 19 și 20, ale pct. 1.3, 2.1 și 2.2 din anexa nr. 2, ale anexei nr. 3, cu excepția pct. 3.1, nivelul 3, și ale pct. 2.2, 2.3 și 2.4 din anexa nr. 4 depozitele pentru deșeuri nepericuloase sau inerte în așezări izolate și numai dacă depozitul este destinat eliminării deșeurilor generate în acea localitate izolată; această excepție se face cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.

(4) Lista localităților izolate prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului autorității centrale de protecție a mediului până la data de 31 decembrie 2005.

(5) Fără a prejudicia prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, se exceptează stocarea subterană, astfel cum este definită în anexa nr. 1 lit. v), de la aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1), (2) și (3) și a prevederilor pct. 1.1.2, 2.1 și 2.2 din anexa nr. 2 și ale pct. 2.1-2.4 din anexa nr. 4.

(6) Se exceptează de la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri spațiile de depozitare existente din zona rurală și numai dacă acestea sunt destinate eliminării deșeurilor generate în localitățile pe care le deservesc.

(7) Spațiile de depozitare din zona rurală se reabilitează până la data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei și reintroducerea acesteia în circuitul natural sau prin închidere conform "Îndrumarului de închidere a depozitelor existente neconforme de deșeuri nepericuloase", care face parte integrantă din procedura de încetare a activității de depozitare, care se aprobă prin ordin al ministrului autorității centrale pentru protecția mediului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Practică judiciară (1)

Depozitele se clasifică în funcție de natura deșeurilor depozitate, astfel:

a) depozite pentru deșeuri periculoase;

b) depozite pentru deșeuri nepericuloase;

c) depozite pentru deșeuri inerte.

Art. 5. -

Deșeurile care nu se acceptă la depozitare într-un depozit sunt:

a) deșeuri lichide;

b) deșeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, proprietăți ce sunt definite în anexa nr. I E la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;

c) deșeuri periculoase medicale sau alte deșeuri clinice periculoase de la unități medicale sau veterinare cu proprietatea H9, definită în anexa nr. I E și având categoria prevăzută la lit. A pct. 14 din anexa nr. I C la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;

d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite ca materiale în construcții într-un depozit;

e) orice alt tip de deșeu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr. 3.

Art. 6. -

(1) Autoritatea centrală pentru protecția mediului elaborează împreună cu autoritățile administrației publice locale și cu autoritățile regionale de protecția mediului Strategia națională privind reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, care face parte integrantă din Strategia națională de gestionare a deșeurilor.

(2) Strategia națională privind reducerea cantității de deșeuri biodegradabile cuprinde măsuri referitoare la colectarea selectivă, reciclarea, compostarea, producerea de biogaz și/sau recuperarea materialelor și energiei, astfel încât să conducă la realizarea următoarelor obiective:

a) reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 75% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 5 ani de la data de 16 iulie 2001;

b) reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 50% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 8 ani de la data de 16 iulie 2001;

c) reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 15 ani de la data de 16 iulie 2001.

(3) Termenele prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și c) pentru atingerea obiectivelor de reducere a cantităților de deșeuri biodegradabile depozitate se pot prelungi cu maximum 4 ani, dacă această prelungire este autorizată de autoritatea centrală pentru protecția mediului.

Art. 7. -

(1) În depozitele de deșeuri periculoase este permisă numai depozitarea deșeurilor periculoase ce îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 3.

(2) În depozitele de deșeuri nepericuloase este permisă depozitarea următoarelor deșeuri:

a) deșeuri municipale;

b) deșeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deșeurilor la depozitul pentru deșeuri nepericuloase; Modificări (1)

c) deșeuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare echivalentă cu a celor prevăzute la lit. b) și care satisfac criteriile relevante de acceptare; aceste deșeuri periculoase nu se depozitează în celule destinate deșeurilor biodegradabile nepericuloase, ci în celule separate. Modificări (1)

(3) În depozitele de deșeuri inerte este permisă numai depozitarea deșeurilor inerte.

(4) Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozite.

(5) Depozitarea deșeurilor, conform prevederilor alin. (1) și (2) este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în prezenta hotărâre.

(6) Criteriile care trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasă de depozit și lista națională de deșeuri acceptate pentru fiecare clasă de depozit sunt stabilite prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 95/2005 și se revizuiesc în funcție de modificarea condițiilor tehnico-economice.

Art. 8. -

(1) Cerințele și măsurile operaționale și tehnice pentru depozitarea deșeurilor în scopul prevenirii sau reducerii cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului și sănătății umane, generate de depozitarea deșeurilor, pe toată durata de exploatare a unui depozit, sunt cuprinse în Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004. Normativul tehnic se revizuiește în funcție de modificarea prevederilor legislative naționale și europene și a condițiilor tehnico-economice.

(2) Prevederile normativului tehnic se aplică depozitelor de deșeuri inerte, nepericuloase și periculoase pentru toate etapele de proiectare, construcție, exploatare, închidere și monitorizare postînchidere a unui depozit de deșeuri.

Art. 9. - Practică judiciară (1)

(1) Autoritățile administrației publice locale trebuie să țină seama de prevederile Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și ale Planului național de gestionare a deșeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, precum și de planurile regionale de gestionare a deșeurilor, pentru realizarea depozitelor zonale de deșeuri municipale.

(2) Depozitele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie depozite de deșeuri zonale care deservesc cel puțin 150.000 de locuitori, având la bază abordarea regională a gestiunii deșeurilor.

(3) Consiliile locale și/sau județene iau măsurile necesare pentru construirea depozitelor de deșeuri municipale numai pe terenuri aflate în proprietatea lor.

(4) În situația în care depozitele deservesc două sau mai multe județe, programul de funcționare și costurile operațiilor de depozitare se stabilesc de comun acord cu toate autoritățile administrației publice locale implicate.

Art. 10. -

(1) Costurile aferente activității de depozitare se suportă de către generatorii și deținătorii de deșeuri.

(2) Autoritățile administrației publice locale iau măsuri ca atât costurile prevăzute pentru organizarea și exploatarea unui depozit de deșeuri municipale, cât și costurile estimate pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului să fie acoperite de prețul practicat de operator pentru depozitarea fiecărui tip de deșeu în acel depozit.

(3) Autoritățile administrației publice locale iau măsurile necesare pentru ca operatorii de salubritate care desfășoară activități de precolectare, colectare și transport să depună aceste deșeuri la depozitele la care a fost arondată localitatea în care aceștia își desfășoară activitatea conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune. Localitățile care sunt arondate la depozit sunt indicate în acordul/autorizația de mediu, după caz.

(4) Tarifele pentru activitatea de depozitare a deșeurilor trebuie să includă cheltuielile aferente tuturor operațiilor precizate de autoritatea centrală pentru protecția mediului.

(5) Operatorii economici generatori de deșeuri industriale care operează propriile depozite evidențiază separat în registrele contabile costurile prevăzute pentru organizarea, exploatarea și închiderea depozitului de deșeuri.

(6) Operatorii depozitelor de deșeuri industriale care oferă servicii de depozitare pentru terți vor lua măsuri ca atât costurile prevăzute pentru organizarea și exploatarea depozitului, cât și costurile estimate pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului să fie acoperite de prețul practicat de operator pentru depozitarea fiecărui tip de deșeu în acel depozit.

Art. 11. -

(1) Solicitantul unei autorizații de mediu pentru un depozit de deșeuri trebuie să facă dovada existenței unei garanții financiare, conform legislației în vigoare, înainte de începerea operațiilor de eliminare, pentru a asigura că sunt îndeplinite obligațiile privind siguranța depozitului pentru respectarea cerințelor de protecție a mediului și a sănătății populației, care decurg din autorizație. Această garanție va fi menținută pe toată perioada de operare, închidere și urmărire postînchidere a depozitului.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică depozitelor de deșeuri inerte.

Art. 12. - Practică judiciară (2)

(1) Operatorul depozitului este obligat să își constituie un fond pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului, denumit Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere.

(2) Fondul prevăzut la alin. (1) se păstrează într-un cont purtător de dobândă deschis la o bancă comercială, cu excepția cazului în care operatorul depozitului are calitatea de instituție publică și fondul se păstrează într-un cont deschis la unitatea de trezorerie și contabilitate publică în a cărei rază acesta își are sediul fiscal. Dobânda obținută constituie sursă suplimentară de alimentare a fondului.

(3) Fondul se constituie în limita sumei stabilite prin proiectul depozitului pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului și se realizează prin eșalonarea anuală a acestei sume, astfel:

a) din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a intrării în funcțiune a depozitului unde se realizează depozitarea deșeurilor pentru terța persoană;

b) cota-parte anuală din suma stabilită prin proiectul depozitului la depozitele unde operatorii realizează eliminarea propriilor deșeuri.

(4) Cota-parte din tarifele de depozitare care alimentează fondul se stabilește inițial prin proiect și se recalculează la cel mult 3 ani în vederea asigurării sumei stabilite la alin. (3).

(5) Fondul se alimentează trimestrial, după finalizarea încasărilor contravalorii operațiunilor de depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii sumelor previzionate se face anual pe toată perioada exploatării depozitului; aceste sume sunt previzionate.

(6) Consumul fondului se face pe baza situațiilor de lucrări care se întocmesc o dată cu realizarea lucrărilor, la închiderea depozitului sau a unei părți a depozitului. Operatorul utilizează fondurile previzionate constituite în acest scop pe baza situațiilor de lucrări justificative.

(7) Fondul prevăzut la alin. (1) nu se include la masa credală în caz de lichidare judiciară, el urmând să fie folosit numai în scopul pentru care a fost constituit.

(8) Controlul alimentării și utilizării fondului se realizează de către autoritățile competente ale administrației publice locale pentru finanțe publice, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

(9) Autoritățile administrației publice locale asigură transparența informației privind costul depozitării deșeurilor și al implicațiilor realizării depozitului de deșeuri.

CAPITOLUL II Cerințe specifice în cadrul procedurii de emitere a acordului și autorizației de mediu pentru depozitele de deșeuri

Art. 13. - Practică judiciară (1)

(1) Reglementarea activității privind depozitarea deșeurilor se face cu respectarea prevederilor legislației de mediu în vigoare, prin emiterea acordului și autorizației integrate de mediu, dacă depozitele cad sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, și prin emiterea acordului și/sau autorizației de mediu pentru depozitele care nu se supun prevederilor legale menționate. Practică judiciară (2)

(2) Documentația care se înaintează autorității competente pentru protecția mediului, în vederea obținerii acordului/acordului integrat de mediu, conține, pe lângă cerințele prevăzute în legislația națională în vigoare, și următoarele elemente specifice depozitelor de deșeuri: Modificări (1), Practică judiciară (1)

a) identitatea solicitantului și a operatorului, atunci când sunt entități diferite;

b) dovada că proiectul depozitului este în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor și cu planurile regionale de gestionare a deșeurilor;

c) descrierea tipului și a cantității totale de deșeuri care urmează să fie depozitate;

d) capacitatea de depozitare propusă pe amplasament;

e) descrierea amplasamentului, conform pct. 1.1.2 din anexa nr. 2, inclusiv gestiunea apelor, caracteristicile sale hidrogeologice și geologice; aceste informații se vor asigura prin studii de specialitate întocmite conform prevederilor legale în vigoare;

f) avizul de gospodărire a apelor emis de autoritatea competentă;

g) metodele propuse de prevenire și reducere a poluării;

h) planul de funcționare propus;

i) planul de închidere propus și procedurile de urmărire postînchidere;

j) planul de intervenție;

k) orice informații suplimentare necesare. Modificări (1)

(3) Pentru emiterea acordului/acordului integrat de mediu pentru un depozit trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții: Modificări (1)

a) proiectul de depozit să fie în conformitate cu cerințele prezentei hotărâri și ale prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor;

b) gestionarea depozitului să se încredințeze unei persoane fizice care este competentă tehnic pentru conducerea lui și să se asigure instruirea profesională și tehnică a operatorilor și personalului depozitului;

c) depozitul să se exploateze astfel încât să se poată lua măsurile necesare pentru a preveni accidentele și a limita consecințele lor.

(4) Înainte de începerea operațiilor de depozitare a deșeurilor, autoritatea competentă pentru protecția mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării tuturor cerințelor impuse prin acordul/acordul integrat de mediu. Aceasta nu va reduce în nici un fel responsabilitatea operatorului în condițiile autorizației. Modificări (1)

(5) Autorizația/autorizația integrată de mediu pentru un depozit de deșeuri trebuie să conțină, în afara cerințelor generale prevăzute în legislația de autorizare, și următoarele cerințe specifice: Practică judiciară (1)

a) clasa depozitului;

b) lista cu tipurile de deșeuri, conform art. 7 alin. (6), și cantitatea totală de deșeuri care este autorizată să fie depozitată în depozit;

c) cerințele pentru pregătirea depozitului, operațiile de depozitare, procedurile de monitorizare și control, inclusiv planuri de intervenție în caz de accidente, precum și planul și operațiile de închidere și operațiile de urmărire postînchidere, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri și ale Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor;

d) obligația operatorului depozitului de a raporta anual autorității competente tipurile și cantitățile de deșeuri eliminate și rezultatele programului de monitorizare; Modificări (1)

e) autorizația emisă de autoritatea administrației publice centrale competentă pentru reglementarea serviciilor de salubrizare, care să ateste că operatorul depozitului deține licența pentru desfășurarea activității de administrare a depozitului;

f) autorizația de gospodărire a apelor emisă de autoritatea competentă;

g) dovada constituirii garanției financiare prevăzute la art. 11 alin. (1).

Art. 14. -

Datele privind autorizațiile de mediu emise pentru depozitele de deșeuri sunt transmise, la cerere, Institutului Național de Statistică.

CAPITOLUL III Proceduri de acceptare a deșeurilor în depozitul de deșeuri

Art. 15. -

(1) Operatorii depozitelor de deșeuri sunt obligați să respecte, la primirea deșeurilor în depozit, următoarele proceduri de recepție:

a) verificarea documentației privind cantitățile și caracteristicile deșeurilor, originea și natura lor, inclusiv buletine de analiză pentru deșeurile industriale, iar pentru deșeurile municipale, când există suspiciuni, precum și date privind identitatea producătorului sau a deținătorului deșeurilor;

b) inspecția vizuală a deșeurilor la intrare și la punctul de depozitare și, după caz, verificarea conformității cu descrierea prezentată în documentația înaintată de deținător, conform procedurii stabilite la pct. 3.1 nivelul 3 din anexa nr. 3;

c) păstrarea, cel puțin o lună, a probelor reprezentative prelevate pentru verificările impuse conform prevederilor cuprinse la pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa nr. 3, precum și înregistrarea rezultatelor determinărilor;

d) păstrarea unui registru cu înregistrările privind cantitățile, caracteristicile deșeurilor depozitate, originea și natura, data livrării, identitatea producătorului, a deținătorului sau, după caz, a colectorului - în cazul deșeurilor municipale, iar în cazul deșeurilor periculoase, a localizării precise a acestora în depozit. Pentru depozitele de deșeuri zonale, datele se introduc și pe suport electronic tip bază de date.

(2) În mod obligatoriu, operatorul depozitului eliberează celui care predă deșeurile o confirmare scrisă a recepției fiecărei cantități livrate acceptate la depozit, conform anexei nr. 3 la Procedura de reglementare și control al transportului deșeurilor pe teritoriul României, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului economiei și comerțului nr. 2/211/118/2004.

(3) Pentru depozitele care au fost exceptate de la prevederile prezentei hotărâri în temeiul art. 3 alin. (3), autoritățile competente pentru protecția mediului iau măsurile necesare pentru a asigura:

a) inspecția vizuală regulată a deșeurilor în punctul de depozitare, pentru a se asigura că doar deșeurile nepericuloase din localitatea izolată sunt acceptate la depozit; și

b) ținerea unui registru al cantităților de deșeuri care sunt depozitate la depozit.

Art. 16. -

(1) La controlul efectuat de autoritatea competentă pentru protecția mediului, operatorul depozitului este obligat să demonstreze cu documente că deșeurile au fost acceptate în conformitate cu condițiile din autorizație și că îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 3 pentru clasa de depozit respectivă.

(2) În cazul în care deșeurile nu sunt acceptate în depozit, operatorul are obligația de a informa imediat autoritățile competente pentru protecția mediului cu privire la refuzul de a accepta deșeurile. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Proceduri de control și urmărire în faza de exploatare a depozitului de deșeuri

Art. 17. -

(1) Operatorul depozitului este obligat să instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deșeuri și să suporte costurile acestuia. Procedurile de control și monitorizare în faza de exploatare a unui depozit de deșeuri cuprind:

a) automonitorizarea tehnologică;

b) automonitorizarea calității factorilor de mediu.

(2) Operatorii depozitelor existente prevăzute în anexa nr. 5 instituie sistemul de monitorizare conform programului de conformare din autorizația de mediu emisă în vederea sistării sau conformării depozitelor de deșeuri.

Art. 18. -

(1) Automonitorizarea tehnologică constă în verificarea permanentă a stării și funcționării următoarelor amenajări și dotări posibile din depozite:

a) starea drumului de acces și a drumurilor din incintă;

b) starea impermeabilizării depozitului;

c) funcționarea sistemelor de drenaj;

d) comportarea taluzurilor și a digurilor;

e) urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite;

f) funcționarea instalațiilor de epurare a apelor uzate;

g) funcționarea instalațiilor de captare și ardere a gazelor de depozit;

h) funcționarea instalațiilor de evacuare a apelor pluviale;

i) starea altor utilaje și instalații existente în cadrul depozitului, cum ar fi cele de compostare, sortare materiale reciclabile, spălare/dezinfecție auto, incinerare.

(2) Automonitorizarea tehnologică are ca scop reducerea riscurilor de accidente prin incendii și explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemelor de drenaj și tasări inegale ale deșeurilor în corpul depozitului.

Art. 19. -

(1) Automonitorizarea calității factorilor de mediu pentru faza de exploatare se realizează conform prevederilor din anexa nr. 4 și ale Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.

(2) Determinările prevăzute în anexa nr. 4 și în Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor se efectuează de laboratoare acreditate, conform prevederilor legale în vigoare, iar rezultatele acestor determinări se păstrează într-un registru pe toată perioada de monitorizare.

Art. 20. -

Operatorul depozitului este obligat să raporteze autorității competente pentru protecția mediului după cum urmează:

a) semestrial, datele înregistrate în urma monitorizării, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizația/autorizația integrată de mediu, precum și stadiul îndeplinirii măsurilor din programul pentru conformare, dacă este cazul;

b) în maximum 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare.

Art. 21. -

Autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește măsurile de remediere care se impun din analiza informărilor prezentate de operator, în urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator.

CAPITOLUL V Proceduri de închidere a depozitelor de deșeuri și urmărirea postînchidere a acestora

Art. 22. -

(1) Depozitul sau o secțiune a depozitului se închide în următoarele situații: Practică judiciară (1)

a) când sunt îndeplinite condițiile cuprinse în autorizația/autorizația integrată de mediu referitoare la perioada de funcționare;

b) la cererea operatorului depozitului și după analiza și aprobarea acesteia de către autoritatea competentă pentru protecția mediului;

c) prin decizie motivată a autorității competente pentru protecția mediului.

(2) Închiderea depozitelor se realizează conform prevederilor prezentei hotărâri și ale Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.

Art. 23. -

Etapele de aprobare a închiderii depozitului sau a unei părți din depozit sunt următoarele:

a) autoritatea competentă pentru protecția mediului evaluează toate rapoartele înaintate de operator conform art. 20 și efectuează o inspecție finală a amplasamentului;

b) autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește operațiunile de închidere a depozitului; această decizie nu afectează responsabilitatea operatorului depozitului prevăzută în autorizația de mediu;

c) autoritatea competentă pentru protecția mediului comunică operatorului depozitului decizia de închidere.

Art. 24. -

(1) Pentru depozitele de deșeuri municipale și industriale nepericuloase existente, care sistează depozitarea până la data de 31 decembrie 2006, conform calendarului de sistare a activității din tabelele 5.1 și 5.6 din anexa nr. 5, autoritatea competentă pentru protecția mediului poate stabili, în funcție de rezultatele evaluărilor de mediu, aplicarea unor cerințe simplificate de închidere prevăzute în Îndrumarul de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri nepericuloase.

(2) Suprafețele care au fost ocupate de depozite de deșeuri se înregistrează în registrul de cadastru și se marchează vizibil pe documentele cadastrale.

Art. 25. -

(1) Operatorul depozitului este responsabil de întreținerea, supravegherea, monitorizarea și controlul postînchidere al depozitului, conform autorizației/autorizației integrate de mediu. Practică judiciară (1)

(2) Perioada de urmărire postînchidere este stabilită de autoritatea competentă pentru protecția mediului. Această perioadă este de minimum 30 de ani și poate fi prelungită dacă prin programul de monitorizare postînchidere se constată că depozitul nu este încă stabil și prezintă un risc potențial pentru factorii de mediu. Practică judiciară (1)

(3) Monitorizarea postînchidere va fi efectuată conform procedurilor prevăzute în anexa nr. 4, iar rezultatele determinărilor efectuate sunt păstrate de operator într-un registru pe toată perioada de monitorizare. Practică judiciară (1)

(4) Operatorul depozitului este obligat să anunțe în mod operativ autorității competente pentru protecția mediului producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului, relevante prin procedurile de control, și să respecte decizia autorității teritoriale pentru protecția mediului privind măsurile de remediere impuse în perioada postînchidere.

CAPITOLUL VI Depozite existente

Art. 26. -

(1) Depozitele de deșeuri municipale conforme existente sau care se conformează prevederilor prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2006 continuă să funcționeze până la epuizarea capacității proiectate.

(2) Depozitele existente de deșeuri industriale nepericuloase care se conformează până la data de 16 iulie 2009 continuă să funcționeze până la epuizarea capacității proiectate.

(3) Depozitele existente neconforme prevăzute în anexa nr. 5 sistează activitatea conform calendarului de sistare a activității prevăzut în anexă și aplică prevederile legale de operare și monitorizare în vederea închiderii sau aplică prevederile legale în vederea închiderii și urmăririi postînchidere. Practică judiciară (2)

Art. 27. -

(1) Operatorii depozitelor prevăzute la art. 26 alin. (3) au obligația ca până la data de 31 decembrie 2005 să îndeplinească următoarele cerințe:

a) întocmesc bilanțul de mediu nivel I și II și, dacă este cazul, evaluarea de risc, conform prevederilor legale în vigoare;

b) prezintă autorității competente pentru protecția mediului o evaluare a costurilor realizării obligațiilor de mediu stabilite și sursele de finanțare în vederea închiderii.

(2) Pe baza rezultatelor evaluărilor de mediu și a calendarului de sistare a activității prevăzut în anexa nr. 5, se emite autorizație de mediu cu program de conformare în vederea închiderii depozitelor sau aviz de mediu pentru stabilirea obligațiilor de mediu la încetarea activității, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 28. -

(1) Operatorii depozitelor existente care primesc autorizație de mediu au obligația să își constituie fondul pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului, conform prevederilor art. 12, aplicabile depozitelor existente, pe perioada rămasă până la sistarea activității.

(2) Pentru depozitele de deșeuri municipale aflate în proprietatea autorităților administrației publice locale sau care au fost concesionate de către acestea, în situația în care constituirea fondului pentru închidere și urmărire postînchidere conduce la costuri excesive din punct de vedere social, autoritățile administrației publice locale identifică sursele de finanțare pentru completarea fondului.

Art. 29. -

Pentru depozitele care sunt în exploatare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și care trebuie să se închidă conform calendarului de închidere cuprins în anexa nr. 5, autoritatea competentă pentru protecția mediului decide ca acestea să își înceteze activitatea în conformitate cu procedurile de închidere prevăzute în cap. V.

Art. 30. -

Autoritățile administrației publice locale vor iniția acțiuni pentru deschiderea unui depozit zonal în situația în care depozitul în operare atinge circa 75% din capacitatea proiectată.

Art. 31. -

(1) Depozitele de deșeuri industriale periculoase existente în evidența autorității competente pentru protecția mediului, conforme din punct de vedere constructiv, se supun următoarelor prevederi:

a) se clasifică conform prevederilor art. 4, respectă procedura de primire a deșeurilor în depozit, conform prevederilor art. 15 și ale anexei nr. 3, până la data de 31 decembrie 2005;

b) nu primesc la depozitare deșeurile de natura celor prevăzute la art. 5 începând de la data de 1 ianuarie 2007;

c) acceptă la depozitare doar deșeuri periculoase tratate conform prevederilor art. 7 și 8, începând cu data de 1 ianuarie 2007.

(2) Depozitele de deșeuri industriale periculoase care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri, cuprinse în tabelele nr. 5.5 și 5.9 din anexa nr. 5, sistează activitatea până la data de 31 decembrie 2006, în conformitate cu procedurile de închidere prevăzute în cap. V.

CAPITOLUL VII Contravenții

Art. 32. -

Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2), ale art. 20 lit. a) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 25.000.000 lei (2.500 RON) la 75.000.000 lei (7.500 RON);

b) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) de către titularul activității, art. 12 alin. (1), (3), (4), (5) și (6) de către operatorii depozitelor și operatorii economici, cu amendă de la 25.000.000 lei (2.500 RON) la 75.000.000 lei (7.500 RON);

c) nerespectarea prevederilor referitoare la respectarea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 25.000.000 lei (2.500 RON) la 75.000.000 lei (7.500 RON);

d) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 50.000.000 lei (5.000 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);

e) nerespectarea prevederilor art. 16 de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 50.000.000 lei (5.000 RON) la 150.000.000 lei (15.000 RON);

f) neîndeplinirea prevederilor art. 10 alin. (5) și (6) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);

g) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 80.000.000 lei (8.000 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);

h) nerespectarea prevederilor art. 5 de către operatorii depozitelor și ale art. 7 alin. (1)-(5) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 80.000.000 lei (8.000 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);

i) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (3), art. 26 alin. (2) și ale art. 28 alin. (1) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON);

j) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) și (2), ale prevederilor pct. 1.1.2.1.1 din anexa nr. 2 de către autoritățile administrației publice locale, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON);

k) nerespectarea prevederilor pct. 1.2, 1.3 și 2 din anexa nr. 2 de către proiectanții și constructorii de depozite și autoritățile administrației publice locale dacă acceptă proiecte de depozite de deșeuri care nu respectă prevederile prezentei hotărâri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON);

l) nerespectarea prevederilor art. 19, ale art. 20 lit. b), ale art. 25 alin. (4) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON);

m) nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (2) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON).

Art. 33. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 32 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorităților competente centrale sau locale, conform atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare.

Art. 34. -

Prevederile art. 33 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 35. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 36. -

Raportarea către Comisia Europeană pentru implementarea Directivei nr. 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor se realizează începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 37. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 38. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 7 martie 2002.

(2) Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deșeurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 182 din 16 iulie 1999.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul economiei și comerțului,
Codruț Ioan Șereș
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul integrării europene,
Ene Dinga
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 21 aprilie 2005.

Nr. 349.

ANEXA Nr. 1 Practică judiciară (1)

SEMNIFICAȚIA
unor termeni în înțelesul prezentei hotărâri

a) autoritate competentă - autoritatea teritorială (regională sau locală) căreia îi revin atribuții și responsabilități ce decurg din prezenta hotărâre;

b) depozit - un amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv;

- spații interne de depozitare a deșeurilor, adică depozite în care un producător de deșeuri execută propria eliminare a deșeurilor la locul de producere;

- o suprafață permanent amenajată (adică pentru o perioadă de peste un an) pentru stocarea temporară a deșeurilor, dar exclusiv:

- > instalații unde deșeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte;

- > stocarea deșeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deșeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de un an;

c) depozit existent - depozit care a început să funcționeze înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;

d) deșeu - definit în anexa nr. I A la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;

e) deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, hârtia și cartonul;

f) deșeuri inerte - deșeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reacționează în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile și nu afectează materialele cu care vin în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătății omului. Levigabilitatea totală și conținutul de poluanți al deșeurilor, precum și ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative și, în special, să nu pericliteze calitatea apei de suprafață și/sau subterane;

g) deșeuri lichide - orice deșeuri în formă lichidă, inclusiv apele uzate, dar exclusiv nămolurile;

h) deșeuri municipale - deșeuri menajere și alte deșeuri, care, prin natură sau compoziție, sunt similare cu deșeurile menajere;

i) deșeuri nepericuloase - deșeuri care nu sunt incluse în categoria deșeurilor periculoase conform lit. j);

j) deșeuri periculoase - deșeuri definite în anexele nr. 1C, 1D și 1E la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;

k) deținător - definit în anexa nr. 1A la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;

l) eluat - soluția obținută printr-un test de levigare a deșeurilor efectuat în laborator;

m) garanție financiară/securitate financiară - dovada pe care trebuie s-o prezinte proprietarul depozitului la solicitarea autorizației de mediu, care să ateste că are resursele financiare necesare pentru remedierea unor deficiențe de construcție sau apărute în timpul operării ori în vederea despăgubirilor în caz de accidente determinate de activitatea depozitului;

n) gaz de depozit - amestecul de compuși în stare gazoasă generat de deșeurile depozitate;

o) levigat - orice lichid care a percolat deșeurile depozitate și este eliminat sau menținut în depozit;

p) localitate izolată - o așezare cu un număr de maximum 500 de locuitori și cu maximum 5 locuitori/km2, aflată la o distanță de cel puțin 50 km față de cea mai apropiată aglomerare urbană cu minimum 250 de locuitori/km2 sau având drumuri cu acces dificil până la cele mai apropiate aglomerări urbane, determinat de condiții meteorologice aspre pe o perioadă semnificativă din cursul unui an;

q) operatorul depozitului - orice persoană juridică, învestită cu atribuții și responsabilități pentru administrarea unui depozit conform legislației naționale; această persoană juridică poate fi alta la faza de pregătire față de cea de la urmărirea postînchidere;

r) program pentru conformare - definit în Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanțurilor de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare;

s) prag de alertă - nivelul peste care există un risc pentru sănătatea oamenilor în urma unei expuneri de scurtă durată și față de care trebuie să se ia măsuri imediate conform legislației în vigoare;

t) solicitant - orice persoană care solicită un acord sau o autorizație de mediu pentru depozitarea deșeurilor, conform prezentei hotărâri;

u) spațiu de depozitare în zona rurală - una sau mai multe zone existente pentru depozitarea deșeurilor menajere generate la nivelul unei localități rurale;

v) stocare subterană - mod de stocare permanentă a deșeurilor într-o cavitate geologică adâncă, cum sunt minele de sare sau de potasiu;

x) tratare - definită în anexa nr. 1A din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.

ANEXA Nr. 2

CERINȚE GENERALE
pentru toate clasele de depozite de deșeuri

1. Cerințe generale la amplasarea și proiectarea unui depozit

1.1. Cerințe generale pentru amplasarea unui depozit

1.1.1. Amplasarea unui depozit de deșeuri se face ținându-se seama de planurile de urbanism general și de planurile de urbanism zonal.

1.1.2. Alegerea unui amplasament se face conform următoarei scheme:

1.1.2.1. Faza preliminară

1.1.2.1.1. Se interzice amplasarea depozitelor de deșeuri în următoarele zone:

a) zone carstice sau zone cu roci fisurate, foarte permeabile pentru apă; excepțiile sunt posibile doar pentru depozite de tip c, dacă din verificările în fiecare caz rezultă că amplasamentul este corespunzător;

b) zone inundabile sau zone supuse viiturilor;

c) zone ce se constituie în arii naturale protejate și zone de protecție a elementelor patrimoniului natural și cultural;

d) zone de protecție a surselor de apă potabilă sau zone izolate temporar, prevăzute în acest scop de autoritățile competente, zone cu izvoare de apă minerală sau termală cu scop terapeutic;

e) în excavații din care nu este posibilă evacuarea levigatului prin cădere liberă în conductele de evacuare plasate în afara zonei de depozitare;

f) zone portuare, zone libere.

1.1.2.1.2. Verificarea amplasamentului unui depozit ține seama de:

a) condițiile geologice, hidrogeologice, pedologice și geotehnice de pe amplasamentul depozitului și în zonele imediat învecinate;

b) poziționarea față de zonele locuite existente sau planificate; distanța de protecție față de corpul depozitului trebuie să fie de cel puțin 1.000 m pentru depozitele de deșeuri nepericuloase și periculoase; construcțiile individuale vor fi luate în considerare separat;

c) poziționarea în zone seismice sau în zone active tectonic;

d) poziționarea în zone în care pot apărea alunecări de teren și căderi de pământ în mod natural, respectiv în care există posibilitatea apariției acestor fenomene în urma exploatărilor miniere în subteran sau la suprafață.

1.1.2.1.3. Amploarea investigațiilor geologice, pedologice și hidrogeologice depinde de condițiile specifice fiecărui amplasament și de clasa de depozit ce intenționează să se realizeze. În fiecare caz se va avea grijă să existe posibilitatea unei investigații a terenului de fundare până la o adâncime destul de mare.

1.1.2.1.4. Terenul de fundare trebuie să aibă stabilitatea necesară pentru a prelua sarcinile rezultate din corpul depozitului, astfel încât să nu apară deteriorări ale sistemului de impermeabilizare la bază și să nu fie periclitată stabilitatea corpului depozitului.

1.1.3. Analiza amplasamentelor acceptate:

a) se definește clasa de depozit care se intenționează a se realiza;

b) se identifică și se inventariază amplasamentele acceptate;

c) se analizează amplasamentele, în funcție de clasa de depozit și de tipurile de deșeuri ce vor fi acceptate la depozitare, pe baza unei comparații pluricriteriale;

d) amplasamentul considerat, în urma analizei pluricriteriale, ca fiind cel mai favorabil realizării obiectivului propus trebuie evaluat din punct de vedere ecologic în conformitate cu prevederile legale în vigoare prin întocmirea studiului de evaluare a impactului, după care solicitantul va parcurge etapele legale pentru obținerea acordului/acordului integrat de mediu; Modificări (1)

e) autoritatea competentă analizează Raportul la studiul de evaluare a impactului și a soluției de proiectare și stabilește, după consultarea publicului, oportunitatea alegerii amplasamentului în funcție de care se ia decizia realizării obiectivului.

1.1.4. Distanțele minime de amplasare față de anumite repere se stabilesc pentru fiecare caz pe baza concentrațiilor de poluanți în atmosferă, estimate în cadrul unor studii de evaluare a impactului asupra mediului și sănătății.

1.1.5. Criteriile pentru analiza amplasamentelor sunt:

Criterii geologice, pedologice și hidrogeologice:

a) caracteristicile și dispunerea în adâncime a straturilor geologice;

b) folosințele actuale ale terenurilor și clasa de fertilitate, evaluarea lor economică, financiară și socială pentru populația din zonă;

c) structura (caracteristici fizico-chimice și bacteriologice), adâncimea și direcția de curgere a apei subterane;

d) distanța față de cursurile de apă, față de albiile minore și majore ale acestora, față de apele stătătoare, față de apele cu regim special și față de sursele de alimentare cu apă;

e) starea de inundabilitate a zonei;

f) aportul de apă de pe versanți la precipitații.

Criterii climatice:

a) direcția dominantă a vânturilor în raport cu așezările umane sau cu alte obiective ce pot fi afectate de emisii de poluanți în atmosferă;

b) regimul precipitațiilor.

Criterii economice:

a) capacitatea depozitului și durata de exploatare;

b) distanța pe care se efectuează transportul deșeurilor de la sursa de producere/colectare la locul de depozitare;

c) necesitatea unor amenajări secundare pentru depozit (drumuri de acces, utilități).

Criterii suplimentare:

a) vizibilitatea amplasamentului;

b) accesul la amplasament;

c) topografia terenului.

1.1.6. Depozitul poate fi autorizat numai în cazul în care caracteristicile amplasamentului din punct de vedere al condițiilor menționate anterior sau al măsurilor de remediere care trebuie luate respectă legislația de mediu în vigoare.

1.2. Cerințe generale la proiectarea și realizarea unui depozit

1.2.1. Proiectul depozitului trebuie să respecte următoarele:

a) dimensiunile depozitului trebuie să fie corelate cu volumul total de deșeuri ce urmează a fi acceptat la depozitare din zona sau zonele deservite, pe baza prognozelor de dezvoltare municipală ori zonală;

b) perioada de exploatare să fie de minimum 20 de ani.

1.2.2. Proiectul unui depozit trebuie să prezinte:

a) natura și proveniența deșeurilor care urmează să fie depozitate;

b) cantitățile de deșeuri care vor fi eliminate final prin depozitare;

c) tehnologiile de tratare a deșeurilor înainte de depozitare și/sau în incinta depozitului;

d) modul de realizare a bazei depozitului, adică:

- modul de impermeabilizare a cuvei depozitului (baza și taluzurile interioare ale digurilor de protecție);

- modul de protecție a sistemului de impermeabilizare;

- sistemul de drenare, colectare, epurare și evacuare a levigatului, apelor pluviale și a apelor exfiltrate;

e) sistemul de colectare, înmagazinare și valorificare a gazelor de depozit, unde este cazul, sau sistemul de ardere controlată a gazelor de depozit;

f) organizarea tehnică a depozitului, utilitățile;

g) instrucțiunile de exploatare a depozitului;

h) procedura de închidere a depozitului;

i) sistemul de control și de supraveghere a depozitului;

j) măsurile de siguranță în timpul exploatării, cum ar fi prevenirea incendiilor, prevenirea și combaterea exploziilor și planul de intervenție în caz de accidente sau avarii într-un depozit;

k) măsuri pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare: deratizare, dezinsecție;

l) măsuri de protecție a muncii.

Soluția tehnologică care va fi adoptată este opțiunea proiectantului, în limita prevederilor prezentei hotărâri și a cerințelor Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, adoptat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004, acesta asumându-și răspunderea că depozitul nu va prezenta riscuri pentru factorii de mediu și pentru sănătatea populației.

1.2.3. După atingerea cotei finale de depozitare trebuie realizată acoperirea finală cu continuarea acțiunii de captare a gazelor de depozit și a drenării apelor infiltrate prin stratul de sol vegetal.

1.3. Cerințe generale pentru impermeabilizarea depozitelor

1.3.1. În vederea protecției solului și a apei subterane și de suprafață, baza, taluzurile interioare ale digurilor de protecție și acoperișul depozitelor trebuie impermeabilizate. Soluțiile de impermeabilizare se stabilesc de către proiectant astfel încât depozitul să răspundă cerințelor prezentei hotărâri, inclusiv ale anexelor.

1.3.2. Un depozit trebuie să fie amplasat și proiectat astfel încât să satisfacă condițiile necesare pentru a preveni poluarea solului, apei subterane și/sau de suprafață și a asigura colectarea eficientă a levigatului în conformitate cu secțiunea 2.1 "Controlul apei și gestiunea levigatului"; aceasta se realizează prin combinarea barierei geologice naturale cu o impermeabilizare a bazei depozitului în timpul fazei de exploatare/active și prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare superioară în cursul fazei pasive/postînchidere.

1.3.3. Bariera geologică este creată de condițiile geologice și hidrogeologice de sub și din vecinătatea unui depozit și trebuie să confere o capacitate suficientă de atenuare și prevenire a unui potențial risc ecologic pentru sol și apa subterană.

Bariera geologică a bazei și taluzurilor depozitului va consta într-un strat mineral care satisface cerințele de permeabilitate și grosime cu un efect combinat din punct de vedere al protecției solului, apei freatice și de suprafață cel puțin echivalent cu cel rezultat din următoarele condiții:

- depozit pentru deșeuri periculoase: K <=1,0 x 10-9 m/s; grosime >= 5 m;

- depozit pentru deșeuri nepericuloase: K <= 1,0 x 10-9 m/s; grosime >= 1 m;

- depozit pentru deșeuri inerte: K <= 1,0 x 10-7 m/s; grosime >= 1 m.

1.3.4. Metoda folosită pentru determinarea coeficientului de permeabilitate pentru depozite, pe suprafața analizată și pentru tot amplasamentul, trebuie să fie metodă standardizată sau recunoscută internațional.

1.3.5. Acolo unde bariera geologică nu satisface în mod natural condițiile menționate anterior, ea poate fi completată în mod artificial și întărită prin alte mijloace care să realizeze o protecție echivalentă.

O barieră geologică construită nu trebuie să fie mai subțire de 0,5 m (tabelul nr. 2.1).

1.3.6. În afara barierei geologice descrise anterior depozitul trebuie să fie prevăzut cu o impermeabilizare artificială care îndeplinește cerințele de rezistență fizico-chimică și de stabilitate în timp, corespunzătoare condițiilor de etanșare cerute, și cu un sistem etanș de colectare a levigatului pentru a se asigura că acumularea de levigat la baza depozitului se menține la un nivel minim.

Tabelul nr. 2.1.

Categoria depozitului Deșeuri nepericuloase Deșeuri periculoase
Impermeabilizare artificială necesară necesară
Strat drenant >= 0,5 m necesar necesar

1.3.7. Dacă autoritatea centrală sau regională pentru protecția mediului, după evaluarea potențialelor pericole față de mediu, consideră că este necesară prevenirea formării de levigat, se poate prescrie o impermeabilizare a suprafeței superioare. Recomandările pentru etanșarea suprafeței sunt:

Tabelul nr. 2.2.

Categoria depozitului Deșeuri nepericuloase Deșeuri periculoase
Strat filtrant de gaze necesar nu este necesar
Impermeabilizare artificială nu este necesar necesar
Impermeabilizare naturală necesară necesară
Strat drenant > 0,5 m necesar necesar
Acoperire superioară cu pământ > 1 m (din care pământ vegetal >= 0,15 m) necesară necesară

1.3.8. Autoritatea centrală sau regională pentru protecția mediului stabilește condiții generale ori specifice pentru depozitele de deșeuri inerte și pentru caracteristicile mijloacelor tehnice menționate anterior.

1.3.9. Autoritatea centrală pentru protecția mediului stabilește condițiile generale sau specifice pentru depozitele de deșeuri subterane și pentru caracteristicile mijloacelor tehnice menționate anterior.

2. Cerințe generale de control și protecția factorilor de mediu

2.1. Controlul apei și gestiunea levigatului

2.1.1. În corelație cu caracteristicile depozitului și cu condițiile meteorologice vor fi luate măsurile corespunzătoare pentru:

a) controlul cantității de apă din precipitațiile care pătrund în corpul depozitului;

b) prevenirea pătrunderii apei de suprafață și/sau subterane în deșeurile depozitate;

c) colectarea apei contaminate și a levigatului;

d) epurarea apei contaminate și a levigatului colectat din depozit la standardul corespunzător cerut pentru evacuarea lor din depozit.

2.1.2. Prevederile de mai sus nu se aplică la depozitele de deșeuri inerte; decizia este luată de autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă evaluarea, ținându-se seama de amplasarea depozitului și a deșeurilor care trebuie acceptate, arată că depozitul nu reprezintă un pericol potențial pentru mediu.

2.1.3. Levigatul colectat la baza depozitului prin intermediul sistemului de drenaj se evacuează conform următoarelor variante:

a) la o stație de epurare proprie și apoi într-un receptor natural;

b) la o stație de preepurare proprie și apoi într-o stație de epurare orășenească.

2.1.4. Șanțurile de gardă trebuie prevăzute pe tot conturul depozitului pentru colectarea apelor meteorice care cad pe suprafețele învecinate depozitului.

2.1.5. Dacă autoritatea competentă, pe baza unui studiu de impact și/sau bilanț de mediu, decide, în conformitate cu secțiunea 2.1 "Controlul apei și gestiunea levigatului", că nu este necesară colectarea și tratarea levigatului sau a stabilit că depozitul nu prezintă pericol potențial pentru sol, apa freatică sau de suprafață, condițiile prevăzute la pct. 1.3.3-1.3.7 nu se aplică.

2.2. Controlul gazului

2.2.1. Sistemul de colectare și evacuare a gazelor de fermentare constă din conducte, puțuri, drenuri, dispozitive de colectare ce conduc la instalații de prelucrare/valorificare.

2.2.2. Gazul de depozit se colectează în toate depozitele care acceptă deșeuri biodegradabile. Dacă gazul colectat nu poate fi folosit pentru a produce energie, el trebuie ars.

2.2.3. Colectarea, tratarea și folosirea gazului de depozit conform pct. 2.2.2 se efectuează astfel încât să nu producă pagube sau distrugerea mediului și să reducă riscurile pentru sănătatea populației.

2.2.4. Controlul acumulării și migrării gazului de depozit, precum și cantitatea și compoziția gazului se realizează conform prevederilor din anexa nr. 4, pct. 2.2.4 și tabelul nr. 4.2.

2.3. Asigurarea stabilității

2.3.1. Repartizarea deșeurilor în depozit trebuie făcută astfel încât să se asigure stabilitatea masei de deșeuri și a structurilor asociate (sistemele de impermeabilizare, sistemele de colectare și evacuare a apelor exfiltrate și a gazelor etc.), în special pentru evitarea alunecărilor.

2.3.2. Dacă există impermeabilizare artificială, trebuie apreciat dacă substratul geologic - ținându-se seama de morfologia depozitului - este suficient de stabil pentru a preveni deteriorarea impermeabilizării.

2.4. Sisteme de siguranță și pază

2.4.1. Depozitele se împrejmuiesc și se instituie paza lor pentru reducerea posibilităților de pătrundere ilegală pe amplasament a oamenilor și animalelor.

2.4.2. Porțile se închid în afara orelor de lucru.

2.4.3. Sistemul de control și de acces la fiecare depozit trebuie să conțină un program de măsuri pentru a detecta și a descuraja aruncarea ilegală de deșeuri în depozit.

2.5. Combaterea altor inconveniente și riscuri

2.5.1. La amenajarea depozitelor trebuie luate măsuri pentru diminuarea și a altor noxe și riscuri, precum:

a) emisia de mirosuri și praf;

b) particule materiale antrenate de vânt;

c) zgomot și trafic;

d) păsări, paraziți și insecte;

e) formarea de aerosoli;

f) incendii, explozii, alunecări.

2.5.2. Depozitul trebuie echipat astfel încât noxele provenite de pe amplasament să nu fie dispersate pe drumurile publice și în zonele învecinate.

2.6. Încadrarea în peisaj

Amenajările pentru reducerea impactului vizual determinat de amplasarea unui depozit de deșeuri se realizează în funcție de folosințele terenurilor adiacente, prin:

a) realizarea unei perdele vegetale de protecție cu o lățime ce se va stabili în proiect și, dacă este cazul, plantarea unei perdele formate din mai multe etaje de arbori și arbuști repede crescători;

b) amplasarea în frontul vizual a construcțiilor social-administrative;

c) amplasarea unor panouri metalice pentru diverse reclame;

d) înierbarea cu plante ierboase (graminee) și plantarea unor specii rezistente la poluanți pe suprafețele acoperite ale depozitului care au ajuns la cota finală, pentru refacerea structurii solului și a biocenozei, în paralel cu eliminarea poluanților și introducerea treptată a acestor terenuri în peisajul natural al zonei.

Prin executarea lucrărilor tehnice de închidere a depozitului trebuie să i se confere terenului încadrarea în peisajul zonal.

ANEXA Nr. 3

ASPECTE GENERALE
abordate la aplicarea criteriilor și procedurilor de acceptare
a deșeurilor în depozit

1. Principii generale

1.1. Criteriile pentru acceptarea deșeurilor la o anumită clasă de depozite trebuie să țină cont în special de:

a) protecția factorilor de mediu, în special apa subterană și de suprafață;

b) sistemele de impermeabilizare a depozitelor, sistemele de colectare și tratare a levigatului, sistemele de colectare și evacuare a gazului de depozit;

c) asigurarea desfășurării normale a proceselor de stabilizare a deșeurilor în depozit;

d) protecția sănătății umane.

1.2. Acceptarea deșeurilor la o anumită clasă de depozite se bazează pe:

a) liste de deșeuri acceptate, definite după natură și origine;

b) caracteristicile deșeurilor determinate prin metode de analiză standardizate, excepție făcând deșeurile menajere.

2. Criterii de acceptare

2.1. Autoritatea centrală pentru protecția mediului, conform prevederilor art. 7 alin. (6) din prezenta hotărâre, stabilește listele naționale de deșeuri acceptate (sau refuzate) pentru fiecare clasă de depozite și definește criteriile ce trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a fi incluse în liste.

2.2. Lista națională de deșeuri acceptate pe fiecare clasă de depozite și criteriile de acceptare servesc la întocmirea listei specifice fiecărui depozit sau a listei cu deșeuri acceptate ce vor fi specificate în autorizația de mediu a depozitului.

2.3. Criteriile de acceptare a deșeurilor într-o clasă de depozite, bazate pe caracteristicile deșeurilor, se vor referi la:

a) compoziția fizico-chimică;

b) conținutul de materie organică;

c) biodegradabilitatea compușilor organici din deșeuri;

d) concentrația compușilor potențial periculoși/toxici în relație cu criteriile enunțate anterior;

e) levigabilitatea prognozată sau testată a compușilor potențial periculoși/toxici în relație cu criteriile enunțate mai sus;

f) proprietățile ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului rezultat.

2.4. Criteriile de acceptare la depozitare a deșeurilor inerte, bazate pe caracteristicile deșeurilor, vor fi corelate cu nivelul scăzut al dotărilor și amenajărilor pentru protecția factorilor de mediu a depozitelor de deșeuri inerte.

3. Proceduri generale pentru testarea și acceptarea deșeurilor

3.1. Procedurile generale pentru caracterizarea și testarea deșeurilor în vederea acceptării la depozitare se stabilesc pe trei niveluri ierarhice:

Nivelul 1: Caracterizare generală, realizată cu metode de analiză standardizate pentru determinarea compoziției fizico-chimice a deșeurilor și pentru testarea comportării la levigare și/sau a variației caracteristicilor deșeurilor pe termen scurt și lung.

Nivelul 2: Testarea încadrării corecte a deșeurilor într-un depozit, care se realizează prin verificări periodice efectuate prin analize simple, standardizate și metode de caracterizare a comportării, pentru a determina dacă un deșeu își menține încadrarea în condițiile din autorizație și/sau criteriile specifice de referință. Testele se vor concentra pe variabile cheie (indicatori variabili) și pe comportarea identificată prin caracterizarea generală.

Nivelul 3: Verificarea la fața locului, printr-un control rapid, pentru a confirma că deșeul depozitat este același cu cel care a fost supus la testarea de nivel 2 și că este cel descris în documentele de însoțire. Ea poate consta într-o inspecție vizuală a încărcăturii de deșeuri, înainte și după descărcarea la depozit.

3.2. Pentru a figura pe o listă de referință, un deșeu este caracterizat la nivelul 1 și trebuie să satisfacă criteriile corespunzătoare, care vor fi stabilite pentru fiecare tip de depozit.

3.3. Pentru a rămâne pe o listă specifică a depozitului, un deșeu se testează la nivelul 2 la intervale regulate de timp, semestrial sau anual, și trebuie să satisfacă criteriile corespunzătoare pentru fiecare tip de depozit.

3.4. Toate încărcăturile de deșeuri ce intră într-un depozit se supun nivelului 3 de verificare. Nivelurile 1 și 2 se realizează în măsura în care este posibil.

3.5. În situația în care testarea nu se poate realiza, nu sunt accesibile procedurile de testare sau există alte prevederi legislative ce prevalează, anumite deșeuri pot fi exceptate permanent sau temporar de la testarea la nivelul 1.

3.6. Informațiile furnizate de determinările efectuate pot fi completate cu informații de la producătorii deșeurilor, laboratoarele de cercetare și din literatura de specialitate.

ANEXA Nr. 4

PROCEDURI DE CONTROL ȘI URMĂRIRE A DEPOZITELOR DE DEȘEURI

1. Prevederi generale

1.1. Procedurile de control și urmărire se aplică:

a) amplasamentelor viitoarelor depozite de deșeuri, pentru obținerea unor date de referință pe factori de mediu, anterior construcției și exploatării acestora;

b) depozitelor în exploatare;

c) depozitelor după închidere.

1.2. Prin activitatea de urmărire și control se garantează că:

a) depozitul este realizat conform proiectului și sistemele de protecție a mediului funcționează integral;

b) depozitul existent, ce funcționează în baza unui program pentru conformare, îndeplinește măsurile de remediere la termenele prevăzute;

c) depozitul îndeplinește condițiile din autorizație;

d) deșeurile acceptate la depozitare sunt cele ce îndeplinesc criteriile pentru categoria respectivă de depozit.

1.3. Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea și analiza probelor sunt cele standardizate la nivel național sau european ori sunt metodologii cuprinse în Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor.

1.4. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

2. Sistemul de control și urmărire a calității factorilor de mediu

Sistemul de control și urmărire cuprinde:

2.1. Datele meteorologice

2.1.1. Datele meteorologice servesc la realizarea balanței apei din depozit și implicit la evaluarea volumului de levigat ce se acumulează la baza depozitului sau se deversează din depozit.

2.1.2. Datele necesare întocmirii balanței apei se colectează de la cea mai apropiată stație meteorologică sau prin monitorizarea depozitului. Frecvența urmăririi atât în faza de exploatare, cât și în cea de urmărire postînchidere este prezentată în tabelul nr. 4.1.

Tabelul nr. 4.1. Modificări (1)

Nr. crt. Date meteorologice În faza de funcționare În faza de urmărire postînchidere
1. Cantitatea de precipitații zilnic zilnic, dar și ca valori lunare medii
2. Temperatura minimă, maximă, la ora 15,00 zilnic medie lunară
3. Direcția și viteza dominantă a vântului zilnic nu este necesar
4. Evapotranspirația zilnic zilnic, dar și ca valori lunare medii
5. Umiditatea atmosferică, la ora 15,00 zilnic medie lunară

2.2. Controlul apei de suprafață, al levigatului și al gazului de depozit

2.2.1. Controlul calității apei de suprafață, a levigatului, a gazului de depozit și frecvența determinărilor se realizează conform tabelului nr. 4.2. Modificări (1)

2.2.2. Măsurarea volumului levigatului, prelevarea și analizarea probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit.

2.2.3. Urmărirea calității apei de suprafață, aflată în vecinătatea unui depozit, se efectuează în cel puțin două puncte, unul amonte și unul aval de depozit.

2.2.4. Urmărirea cantității și calității gazului de depozit se efectuează pe secțiuni reprezentative ale depozitului.

2.2.5. Frecvența prelevării probelor se adaptează morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.)

Tabelul nr. 4.2.

Nr. crt. Parametrii urmăriți În faza de funcționare În faza de urmărire postînchidere3)
1. Volum levigat lunar1), 3) la 6 luni
2. Compoziție levigat2) trimestrial3) la 6 luni
3. Volumul și compoziția apei de suprafață7) trimestrial3) la 6 luni
4. Posibile emisii de gaz și presiune atmosferică4) CH4, CO2, H2S, H2 etc. lunar3), 5) la 6 luni6)

1) Frecvența prelevării poate fi adaptată pe baza morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.). Aceasta trebuie specificată în autorizație.

2) Parametrii și indicatorii analizați variază în funcție de compoziția deșeurilor depozitate; ele trebuie să fie stabilite în autorizație și să reflecte caracteristicile deșeurilor.

3) Dacă în punctele de prelevare volumul și compoziția apei de suprafață sunt relativ constante, măsurătorile se pot face la intervale mai mari de timp.

4) Măsurătorile sunt legate în special de conținutul de materie organică din deșeuri.

5) CH4, CO2, O2 - regulat, alte gaze după necesitate, în funcție de compoziția deșeurilor depozitate, în scopul de a reflecta caracteristicile levigatului.

6) Sistemul de colectare a gazului trebuie verificat regulat.

7) Pe baza caracteristicilor amplasamentului depozitului, autoritatea competentă poate decide că aceste măsurători nu sunt necesare.

2.3. Protecția apei subterane

2.3.1. Urmărirea calității apei subterane oferă informații privind contaminarea acesteia datorată depozitării deșeurilor.

2.3.2. Controlul calității apei subterane se realizează prin foraje de control în cel puțin trei puncte, un punct amplasat amonte și două aval față de depozit, pe direcția de curgere.

2.3.3. Numărul punctelor de urmărire se poate mări pe baza unor prospecțiuni hidrogeologice și a necesității depistării urgente a infiltrațiilor accidentale de levigat în apă.

2.3.4. Înaintea intrării în exploatare a depozitelor noi, se prelevează probe din cel puțin trei puncte pentru a stabili valori de referință pentru prelevările ulterioare.

2.3.5. Indicatorii care se analizează în probele prelevate se aleg pe baza calității apei freatice din zonă și a compoziției prognozate a levigatului (tabelul nr. 4.3). Alegerea corectă a indicatorilor de analizat și datele privind mobilitatea apei subterane în zonă asigură identificarea rapidă a schimbării calității apei.

Tabelul nr. 4.3.

Nr. crt. Parametrii urmăriți În faza de funcționare În faza de urmărire postînchidere
1. Nivelul apei subterane la fiecare șase luni1) la fiecare șase luni1)
2. Compoziția apei subterane frecvența în funcție de viteza de curgere2), 3) frecvența în funcție de viteza de curgere2), 3)

1) Dacă nivelul apei freatice variază, se mărește frecvența prelevării probelor.

2) Frecvența se stabilește pe baza cunoștințelor și a evaluării vitezei fluxului de apă subterană.

3) Când, prin determinările efectuate pe probele prelevate, se constată atingerea unui prag de alertă, se repetă prelevarea și se reiau determinările efectuate. Dacă nivelul de poluare este confirmat, trebuie urmat planul de intervenție specificat în autorizație.

2.3.6. Pragurile de alertă se determină ținându-se cont de formațiunile hidrogeologice specifice zonei în care este amplasat depozitul și de calitatea apei. Nivelul de control al poluării se bazează pe compoziția medie determinată din variațiile locale ale calității apei subterane pentru fiecare foraj de control. Dacă există date și este posibil, pragul de alertă se specifică în autorizație.

2.4. Topografia depozitului

Urmărirea topografiei depozitului se realizează conform datelor înscrise în tabelul nr. 4.4.

Tabelul nr. 4.4.

Nr. crt. Parametrii urmăriți În faza de funcționare În faza de urmărire postînchidere
1. Structura și compoziția depozitului1) anual
2. Comportarea la tasare și urmărirea nivelului depozitului anual citire anuală

1) Date pentru planul de situație al depozitului: suprafața ocupată de deșeuri, volumul și compoziția deșeurilor, metode de depozitare, timpul și durata depozitării, calculul capacității remanente de depozitare.

ANEXA Nr. 5*) Practică judiciară (1)

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

CALENDARUL
de sistare/încetare a activității sau conformare pentru
depozitele de deșeuri existente

Tabel 5.1. Depozite neconforme clasa "b" din zona urbană care sistează depozitarea conform anilor înscriși în tabel

Județ Nume depozit/Localizare An sistare depozitare
GORJ Tg. Jiu 2004
HUNEDOARA Brad 2004
DOLJ Mofleni - Craiova 2005
IALOMIȚA Slobozia 2005
IALOMIȚA Urziceni 2005
NEAMȚ P. Neamț - vechi 2005
BISTRIȚA-NĂSĂUD Bistrița 1985 (URBANA) 2006
CONSTANȚA Negru Vodă 2006
CONSTANȚA Eforie Sud 2006
CONSTANȚA Albești 2006
CONSTANȚA Medgidia 2006
HUNEDOARA Hunedoara 2006
IALOMIȚA Țăndărei 2006
VÂLCEA Rm. Vâlcea 2006
VASLUI Huși 2006
VASLUI Vaslui 2006
VASLUI Bârlad 2006
ARGEȘ Pitești 2007
BRAȘOV Brașov 2007
GIURGIU Giurgiu 2007
GORJ Rovinari 2007
IALOMIȚA Fetești 2007
MUREȘ Luduș 2007
OLT Slatina 2007
SIBIU Copșa Mică 2007
SIBIU Ocna Sibiului 2007
SIBIU Dumbrăveni 2007
SIBIU Săliște 2007
SIBIU Remetea Sibiu 2007
TELEORMAN Zimnicea 1 2007
TELEORMAN Roșiorii de Vede 2007
TELEORMAN Alexandria 2007
TELEORMAN Videle 2007
TELEORMAN Turnu Măgurele 2007
TULCEA Vărărie 2007
ARGEȘ Câmpulung 2008
BIHOR Oradea 2008
BISTRIȚA-NĂSĂUD Năsăud 2008
BOTOȘANI Dorohoi 2008
BRAȘOV Zărnești 2008
BRAȘOV Râșnov 2008
BRAȘOV Făgăraș 2008
BRAȘOV Săcele 2008
DÂMBOVIȚA Pucioasa 2008
DÂMBOVIȚA Găești 2008
DÂMBOVIȚA Fieni 2008
DÂMBOVIȚA Moreni 2008
DÂMBOVIȚA Titu 2008
DÂMBOVIȚA Aninoasa 2008
DOLJ Băilești 1 2008
HARGHITA Odorhei 2008
HUNEDOARA Petrila 2008
HUNEDOARA Hațeg 2008
MUREȘ Sovata 2008
MUREȘ Târnăveni 2008
MUREȘ Iernut 2008
SUCEAVA Siret 2008
SUCEAVA Buliceni - Vatra Dornei 2008
SUCEAVA Suceava 2008
TIMIȘ Jimbolia 2008
TIMIȘ Parța - Șag - Timișoara 2008
ALBA Baia de Arieș 2009
ALBA Abrud 2009
ALBA Zlatna 2009
ALBA Câmpeni 2009
ALBA Teiuș 2009
ALBA Sebeș 2009
ALBA Blaj 2009
ALBA Cugir 2009
BACĂU Dărmănești 2009
BACĂU Târgu Ocna 2009
BACĂU Buhuși 2009
BACĂU Moinești 2009
BACĂU Filipești/Onești 2009
BACĂU Comănești 2009
BACĂU Nicolae Bălcescu/Bacău 2009
BIHOR Beiuș 2009
BIHOR Aleșd 2009
BISTRIȚA-NĂSĂUD Bistrița 1992 (CODRISOR) 2009
BRĂILA Ianca 2009
BRAȘOV Predeal 2009
BRAȘOV Victoria 2009
BRAȘOV Codlea 2009
BUZĂU Nehoiu 2009
CĂLĂRAȘI Budești 2009
CARAȘ-SEVERIN Băile Herculane 2009
CARAȘ-SEVERIN Caransebeș 2009
CARAȘ-SEVERIN Reșița 2009
COVASNA Întorsura Buzăului 2009
COVASNA Covasna 2009
COVASNA Baraolt 2009
GALAȚI Umbrărești - Tg. Bujor 2009
GALAȚI Bazanu 2009
GORJ Motru 2009
GORJ Țicleni 2009
GORJ Turceni 2009
GORJ Novaci 2009
GORJ Tg. Cărbunești 2009
GORJ Bumbești Jiu 2009
HARGHITA Vlăhița 2009
HARGHITA Tușnad 2009
HARGHITA Bălan 2009
HARGHITA Borsec 2009
HUNEDOARA Homorod - Geoagiu 2009
HUNEDOARA Călan 2009
HUNEDOARA Uricani 2009
HUNEDOARA Lupeni 2009
IAȘI Pașcani - Valea Seacă 2009
IAȘI Iași - Tomești 2009
IAȘI Hârlău 2009
ILFOV Buftea 2009
MARAMUREȘ V. Tisei - Cavnic 2009
MEHEDINȚI Vînju Mare 2009
MEHEDINȚI Drobeta Turnu Severin 2009
MEHEDINȚI Baia de Aramă 2009
MEHEDINȚI Orșova 2009
MUREȘ Reghin 2009
MUREȘ Tg. Mureș 2009
NEAMȚ Bicaz 2009
OLT Scornicești 2009
OLT Drăgănești Olt 2009
PRAHOVA Mizil 2009
PRAHOVA Urlați 2009
SĂLAJ Șimleu Silvaniei 2009
SATU MARE Negrești Oaș 2009
SATU MARE Carei 2009
SUCEAVA Rădăuți 2009
TIMIȘ Deta 2009
TULCEA Babadag 2009
TULCEA Isaccea 2009
VÂLCEA Brezoi 2009
VÂLCEA Călimănești 2009
VÂLCEA Govora 2009
VÂLCEA Bălcești 2009
VÂLCEA Băbeni 2009
VÂLCEA Drăgășani 2009
VASLUI Negrești 2009
VRANCEA Odobești 2009
VRANCEA Golești - Focșani 2009

Tabel 5.2. Depozite neconforme clasa "b" din zona urbană care sistează/încetează depozitarea în perioada 16 iulie 2009 - 16 iulie 2017

Județ Nume depozit/Localizare An sistare depozitare
ARGEȘ Curtea de Argeș 2010
ARGEȘ Costești 2010
ARGEȘ Topoloveni 2010
BIHOR Săcueni 2010
BIHOR Ștei 2010
BIHOR Marghita 2010
CĂLĂRAȘI Răzvani 2010
CĂLĂRAȘI Fundulea 2010
CLUJ Cetan - Dej 2010
CLUJ Pata Rât - Cluj 2010
CONSTANȚA Hârșova 2010
DOLJ Calafat 2010
HUNEDOARA Simeria 2010
MARAMUREȘ Seini 2010
MEHEDINȚI Strehaia 2010
SATU MARE Tășnad 2010
SATU MARE Satu Mare 2010
SIBIU Tălmaciu 2010
SIBIU Agnita 2010
SIBIU Cisnădie 2010
SIBIU Avrig 2010
SIBIU Somard - Mediaș 2010
SUCEAVA Antilești - Fălticeni 2010
TIMIȘ Buziaș 2010
TIMIȘ Sânnicolau Mare 2010
TIMIȘ Lugoj 2010
CARAȘ-SEVERIN Bocșa 2011
CARAȘ-SEVERIN Oțelu Roșu 2011
CARAȘ-SEVERIN Anina 2011
SUCEAVA Hurghiș - Câmpulung Moldovenesc 2011
SUCEAVA Gura Humorului 2011
ARAD Curtici 2012
ARAD Nădlac 2012
BISTRIȚA-NĂSĂUD Sângeorz Băi 2012
BOTOȘANI Botoșani 2012
CĂLĂRAȘI Oltenița 2012
CĂLĂRAȘI Călărași 2012
CARAȘ-SEVERIN Moldova Nouă 2012
CARAȘ-SEVERIN Oravița 2012
CLUJ Gherla 2012
CLUJ Câmpia Turzii 2012
CLUJ Cetatea Veche - Bolie, Huedin 2012
CLUJ Turda 2012
CONSTANȚA Cernavodă 2012
CONSTANȚA Techirghiol 2012
HARGHITA Toplița 2012
HARGHITA Miercurea Ciuc 2012
HARGHITA Gheorgheni 2012
IAȘI Tg. Frumos - Adâncata 2012
MARAMUREȘ Rohia - Tg. Lăpuș 2012
NEAMȚ Tg. Neamț 2012
NEAMȚ Roman 2012
ALBA Aiud 2013
ALBA Ocna Mureș 2013
MARAMUREȘ Arinieș - Borșa 2013
ARAD Sebiș 2014
BOTOȘANI Darabani 2014
GALAȚI Tirighina - Galați 2014
MARAMUREȘ Vișeu de Sus 2014
ALBA Alba Iulia 2015
CONSTANȚA Basarabi 2015
DOLJ Segarcea 2015
HUNEDOARA Orăștie 2015
HUNEDOARA Deva 2015
TIMIȘ Făget 2015
TULCEA Agighiol - Tulcea 2015
ARAD Pâncota 2016
ARAD Ineu 2016
ARAD Chișineu - Criș 2016
BISTRIȚA-NĂSĂUD Beclean 2016
BOTOȘANI Săveni 2016
HUNEDOARA Aninoasa 2016
HUNEDOARA Vulcan 2016
SĂLAJ Cehu Silvaniei 2016
TULCEA Măcin 2016
ARAD Lipova 2017
ARGEȘ Mioveni 2017
BIHOR Valea lui Mihai 2017
BIHOR Salonta 2017
BRĂILA Făurei 2017
BRAȘOV Rupea 2017
BUZĂU Rm. Sărat 2017
COVASNA Tg. Secuiesc 2017
COVASNA Sf. Gheorghe 2017
DOLJ Filiași 2017
GALAȚI Rateș - Tecuci 2017
GIURGIU Mihăilești 2017
GIURGIU Bolintin 2017
MARAMUREȘ Teplița - Sighetu Marmației 2017
MARAMUREȘ Satu Nou de Jos - Baia Mare 2017
OLT Corabia 2017
OLT Balș 2017
OLT Caracal 2017
PRAHOVA Vălenii de Munte 2017
SĂLAJ Zalău 2017
SĂLAJ Jibou 2017
TULCEA Sulina 2017
VÂLCEA Horezu 2017
VRANCEA Haret - Mărășesti 2017
VRANCEA Panciu 2017
VRANCEA Adjud 2017

Tabel 5.3. Depozite de deșeuri care se conformează cerințelor prezentei hotărâri până la 31 decembrie 2006

Județ Depozit/Localizare Necesar pentru conformare
BRĂILA Brăila - *)
BUCUREȘTI Chiajna Sistem colectare gaz
CONSTANȚA Constanța - Ovidiu Instalație tratare levigat
ILFOV Glina Sistem colectare gaz, instalație tratare levigat
ILFOV Vidra Sistem colectare gaz
MUREȘ Sighișoara - *)
NEAMȚ Piatra Neamț Sistem colectare gaz, instalație tratare levigat
PRAHOVA Ploiești - Boldești Instalație tratare levigat
PRAHOVA Câmpina - Bănești - *)
PRAHOVA Băicoi Instalație tratare levigat
SIBIU Sibiu - Cristian - *)

*)

- Nu necesită investiții majore pentru conformare, ci numai îmbunătățirea activităților de operare și monitorizare.

Tabel 5.4. Depozite de deșeuri industriale nepericuloase care se vor conforma până la 16 iulie 2009

JUDEȚ Nume agent economic Clasă depozit
BIHOR S.C. FIBROCIM S.A. DINP
CONSTANȚA S.C. ETERMED S.A. DINP
GORJ S.C. ARTEGO S.A. DINP
IAȘI S.C. FORTUS S.A. IAȘI DINP

Tabel 5.5. Depozite de deșeuri industriale periculoase care sistează/încetează depozitarea până la 31 decembrie 2006

Județ Nume agent economic Suprafață (ha)
ARGEȘ SNP PETROM S.A. BUCUREȘTI SUCURSALA ARPECHIM PITEȘTI 0,02
ARGEȘ SNP PETROM S.A. BUCUREȘTI SUCURSALA ARPECHIM PITEȘTI 0,8
BACĂU S.C. SOFERT S.A. 16,02
BACĂU S.C. RAFINĂRIA DĂRMĂNEȘTI S.A. 0,32
BACĂU S.C. RAFINĂRIA DĂRMĂNEȘTI S.A. 0,5
BACĂU S.C. RAFO S.A. 0,7
BIHOR S.C. PETROLSUB S.A. 0,22
BIHOR S.C. PETROLSUB S.A. 0,22
BIHOR S.C. SINTEZA S.A. 1,5
BIHOR S.C. PETROLSUB S.A. 1,04
BIHOR S.C. PETROLSUB S.A. 1,04
BIHOR S.C. PETROL DERNA S.A. 0,27
BIHOR S.C. PETROL DERNA S.A. 0,27
BIHOR S.C. SINTEZA S.A. 15,5
BIHOR S.C. CEMTRADE S.A. ORADEA 34,1
BIHOR S.C. CEMTRADE S.A. ORADEA 72
BISTRIȚA-NĂSĂUD S.C. ARIO S.A. 2,4
BUZĂU S.C. RAFINĂRIA "VENUS OILREG" S.A. RM. SĂRAT 6,2
BUZĂU S.C. DUCTIL STEEL S.A. BUZĂU, S.C. CORD S.A. BUZĂU 0,8
BUZĂU S.C. FERMIT S.A. RM. SĂRAT 2
CLUJ S.C. Terapia 0,392
CONSTANȚA S.C. ROMPETROL RAFINARE-PETROMIDIA S.A. 2,47
CONSTANȚA S.C. VIE VIN MURFATLAR (Fermele Murfatlar) 0,01
COVASNA SUCURSALA PECO-COVASNA 0,02
GALAȚI ISPAT SIDEX 0,8
ILFOV S.C. NEFERAL S.A. 1,6
MARAMUREȘ S.C. ROMPLUMB S.A. 1,2
MUREȘ S.C. AZOMUREȘ S.A. 30
MUREȘ S.C. BICAPA S.A. 7,5
NEAMȚ S.C. PETROTUB S.A. ROMAN 3,3
NEAMȚ S.C. MOLDETERNIT S.R.L. BICAZ 0,2
PRAHOVA S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. 2,6
PRAHOVA S.C. RAFINĂRIA VEGA PLOIEȘTI S.A. 0,11
PRAHOVA S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. 0,16
PRAHOVA SNP PETROM PETROBRAZI S.A. 0,3
PRAHOVA SNP PETROM PETROBRAZI S.A. 0,6
PRAHOVA S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. 0,93
PRAHOVA S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. 2,2
PRAHOVA S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. 4,444
PRAHOVA S.C. RAFINĂRIA VEGA PLOIEȘTI S.A. 10
PRAHOVA S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A. 3,3
PRAHOVA S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A. 6
SIBIU S.C. D.P.C. S.A. SIBIU 0,071
SIBIU S.C. PRESTSAL S.A. MEDIAȘ 0,05
SIBIU S.C. SOMETRA S.A. COPȘA MICĂ 19,6
TELEORMAN S.C. TURNU S.A. 52,2
VÂLCEA S.C. OLTCHIM S.A. 5,6

Tabel 5.6. Depozite de deșeuri industriale nepericuloase și inerte care sistează/încetează depozitarea până la termenul limită 31 decembrie 2006

Județ Nume agent economic Suprafață (ha)
ARGEȘ S.C. ALPROM S.A. 0,18
BACĂU S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI 0,032
BACĂU S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI 1,3
BACĂU S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI 5,44
BIHOR S.C. HELIOS S.A. 2,7
BIHOR S.C. TERMOELECTRICA S.A. PL ORADEA 45
BRAȘOV VIROMET 0,64
BRAȘOV ECOPAPER 0,5
BRAȘOV C.E.T. BRAȘOV S.A. 21
BRAȘOV C.E.T. BRAȘOV S.A. 31,5
BRAȘOV NITRAMONIA S.A. 2
CARAȘ-SEVERIN S.C. C.S. REȘIȚA S.A. 4
CARAȘ-SEVERIN S.C. GAVAZZI STEEL S.A. 6,2
CĂLĂRAȘI S.C. TUROL S.A. 2
CONSTANȚA S.C. VIE VIN MURFATLAR (Murfatlar România) 0,04
CONSTANȚA S.C. VINVICO S.A. 0,1
CONSTANȚA S.C. ARGUS S.A. 0,3
CONSTANȚA CN APM S.A. CTA 3,5
COVASNA S.C. AMYLUM ROMÂNIA S.A. 3,96
CLUJ S.C. INDUSTRIA SÂRMEI Câmpia Turzii 3,6
DÂMBOVIȚA S.C. ERDEMIR ROMÂNIA S.R.L. 10,2
DÂMBOVIȚA S.C. OȚELINOX S.A. 0,243
HUNEDOARA S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. 55
MUREȘ R.A. AQUASERV 4,5
MUREȘ S.C. ZAHĂRUL S.A. 11
NEAMȚ S.C. DANUBIANA-ROMAN S.A. 5,14
PRAHOVA S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A. 0,5
SATU MARE S.C. ELECTROLUX ROMÂNIA S.A. 0,038
SUCEAVA S.C. AMBRO S.A. 7,62
SUCEAVA S.C. AMBRO S.A. 2,78
SUCEAVA S.C. REGNAFOR S.A. 0,85
TELEORMAN S.C. TURNU S.A. 4
TELEORMAN S.C. TURNU S.A. 62
VASLUI S.C. RULMENȚI S.A. BÂRLAD 1,3
VRANCEA VRANCART S.A. ADJUD 5,5
VRANCEA VRANCART S.A. ADJUD 12

Tabel 5.7. Depozite de deșeuri industriale nepericuloase care sistează/încetează depozitarea între 1 ianuarie 2007 și 16 iulie 2009

Județ Nume agent economic Suprafață (ha)
ALBA S.C. SATURN S.A. ALBA-IULIA 4,5
ALBA S.C. STRATUSMOB S.A. BLAJ 1,5
ALBA S.C. APULUM S.A. ALBA-IULIA 2,3
BACĂU S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI 4
BACĂU S.C. RAFO S.A. 0,625
BACĂU S.C. CAROM S.A. ONEȘTI 10,4
BACĂU S.C. CAROM S.A. ONEȘTI 0,7
BIHOR S.C. HOLCIM S.A. 2,5
BISTRIȚA-NĂSĂUD S.C. PROMET S.A. GRUP PROFILMET 1,2
BRĂILA S.C. CELHART DONARIS S.A. BRĂILA 15,25
BRAȘOV ENERGO TECH S.R.L. 9,38
BRAȘOV COLOROM S.A. CODLEA 0,09
BUZĂU S.C. HOEGANAES EUROPE S.A. BUZĂU 0,3
CARAȘ-SEVERIN S.C. C.S. REȘIȚA S.A. 28,5
CARAȘ-SEVERIN S.C. GAVAZZI STEEL S.A. 5,5
CARAȘ-SEVERIN S.C. C.S. REȘIȚA S.A. 16
CLUJ S.C. INDUSTRIA SÂRMEI 3,4
CLUJ S.C. SOMEȘ DEJ 15
CONSTANȚA S.C. LAFARGE ROMCIM S.A. 40
CONSTANȚA S.C. LEGMAS S.A. - închis și reabilitat în 2004 0,01
DOLJ S.C. CELULE ELECTRICE S.A. 0,032
DOLJ SUC. PETROM CRAIOVA COMBINAT DOLJCHIM 2
DOLJ SUC. PETROM CRAIOVA COMBINAT DOLJCHIM 3,75
GALAȚI ELNAV 0,55
GALAȚI ISPAT SIDEX 110,869
GORJ S.C. UATAA MOTRU 10,02
GORJ S.C. MACOFIL S.A. 0,5
HARGHITA S.C. COLEMN S.A. 1
HUNEDOARA S.C. FOREVER S.R.L. CĂLAN 49,7
HUNEDOARA S.C. SIDERMET S.A. CĂLAN 0,5
MUREȘ S.C. CARBID FOX S.A. 3,5
MUREȘ S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. SUC. MUREȘ 0,5
MUREȘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA 1
MUREȘ S.C. GECSAT S.A. 2
OLT ALPROM 1,06
OLT SMR 5
OLT ELECTROCARBON 6,8
SĂLAJ S.C. IAIFO S.A. 3,25
SUCEAVA S.C. DORNAFOR S.A. 0,5
TELEORMAN S.C. TURNU S.A. 1,2
TULCEA S.C. FERAL S.A. 4,73
VASLUI S.C. TERMICA S.A. VASLUI 7

Tabel 5.8. Depozite de deșeuri industriale nepericuloase care sistează depozitarea deșeurilor lichide la termenele înscrise în tabel

Județ Agent economic Localizare depozit Termen sistare depozitare
ARAD S.C. CET Arad Arad 31.12.2013
BACĂU CET Bacău Furnicari - Bacău 31.12.2012
BIHOR S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. Șantaul Mic 31.12.2013
BIHOR S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. Șantaul Mic 31.12.2013
BIHOR S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. Șantaul Mic 31.12.2013
DÂMBOVIȚA S.C. TERMOELECTRICA S.A. - SE Doicești Doicești 31.12.2008
DOLJ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Craiova Valea Mânăstirii 31.12.2009
DOLJ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Ișalnița Ișalnita II 31.12.2009
DOLJ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Ișalnita Ișalnita I 31.12.2009
GIURGIU S.C. Uzina Termoelectrică Giurgiu S.A. Giurgiu 31.12.2011
GORJ S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. Cicani - Beterega 31.12.2008
GORJ S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI Valea Ceplea 31.12.2012
GORJ S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI Valea Ceplea 31.12.2012
HUNEDOARA S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. Bejan 31.12.2010
HUNEDOARA S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. - SE Paroșeni Căprișoara 31.12.2009
IAȘI CET II Iași Holboca 31.12.2013
MEHEDINȚI RAAN Dr. Tr. Severin - Sucursala ROMAG - TERMO Dr. Tr. Severin 31.12.2008
SĂLAJ S.C. Uzina Electrică Zalău Hereclean - Panic 31.12.2013
SUCEAVA S.C. TERMICA S.A. Suceava Suceava 31.12.2009
VÂLCEA S.C. CET Govora S.A. Govora 31.12.2012
ALBA S.C. BEGA UPSOM Ocna Mureș Ocna Mureș 31.12.2007
TULCEA S.C. ALUM Tulcea Tulcea 31.12.2010
VÂLCEA S.C. UZINELE SODICE Govora Govora 31.12.2012

Tabel 5.9. Depozite pentru deșeuri periculoase din industria extractivă a petrolului care sistează depozitarea până la 31 decembrie 2006

Județ Sucursala PETROM Nume depozit Conform Suprafață (ha)
BRĂILA BRĂILA Oprișenești 0,52
BRĂILA BRĂILA Oprișenești X 0,7
BRĂILA BRĂILA Independența X 0,38
DOLJ CRAIOVA Ghercești X 0,3
DOLJ CRAIOVA Vârteju 0,1
BACĂU MOINEȘTI Moinești X 0,25
BACĂU MOINEȘTI Albotești X 0,9
BACĂU MOINEȘTI Găzărie 0,635
BACĂU MOINEȘTI Ghelința 0,0625
ARGEȘ PITEȘTI Poiana Lacului X 0,8
ARGEȘ PITEȘTI Icoana 0,02
ARGEȘ PITEȘTI Icoana X 1,12
ARGEȘ PITEȘTI Otești X 0,51
PRAHOVA PLOIEȘTI Grăjdana X 0,99
PRAHOVA PLOIEȘTI Grindu X 0,9
PRAHOVA PLOIEȘTI Băicoi X 0,65
PRAHOVA PLOIEȘTI Boldești X 0,25
PRAHOVA PLOIEȘTI Cărbunești 1 0,015
PRAHOVA PLOIEȘTI Cărbunești 2 0,012
PRAHOVA PLOIEȘTI Central 1 0,075
PRAHOVA PLOIEȘTI Central 2 0,039
PRAHOVA PLOIEȘTI Triter 0,076
PRAHOVA PLOIEȘTI Parc 710 0,07
PRAHOVA PLOIEȘTI Urlați 0,02
BIHOR SUPLAC Abrămut 2
BIHOR SUPLAC Celula 1 0,96
BIHOR SUPLAC Celula 2 1,05
BIHOR SUPLAC Celula Parc 30 0,78
DÂMBOVIȚA TÂRGOVIȘTE Parc Central Teiș 0,1
DÂMBOVIȚA TÂRGOVIȘTE Pompe X Ochiuri 0,2
DÂMBOVIȚA TÂRGOVIȘTE Sud 3 0,15
DÂMBOVIȚA TÂRGOVIȘTE Cezeanu Epurare 0,06
DÂMBOVIȚA TÂRGOVIȘTE Tratare Bucșani 0,1
DÂMBOVIȚA TÂRGOVIȘTE Pascov 64 IRDP X 0,2
DÂMBOVIȚA TÂRGOVIȘTE Cobia 0,18
DÂMBOVIȚA TÂRGOVIȘTE Decantor Saru 0,14
GORJ TÂRGU JIU Parcul Mare 0,27
TIMIȘ TIMIȘOARA Turnu Nord X 1,6
TELEORMAN VIDELE Parc 1 Videle X 0,2967
TELEORMAN VIDELE Batal Șlam 0,125
TELEORMAN VIDELE Anghelești 0,1
TELEORMAN VIDELE Potlogi 0,036
TELEORMAN VIDELE Poieni X 1,2

Tabel 5.10. Depozite pentru deșeuri lichide din industria extractivă (iazuri de decantare) care sistează depozitarea

Județ Deținător Localizare Data sistării
HUNEDOARA MINVEST Deva Valea Devei 31.12.2006
HUNEDOARA MINVEST Deva Valea Mealu 31.12.2006
HUNEDOARA MINVEST Deva Ribița Curteni 31.12.2006
HARGHITA MINVEST Deva 4 - Fagul Cetății 31.12.2005
ALBA MINVEST Deva Valea Săliștei 31.12.2004
ALBA MINVEST Deva Valea Sărtașului 31.12.2005
CLUJ MINVEST Deva Făgetul Ierii 31.12.2006
MARAMUREȘ REMIN Baia Mare Novat 31.12.2004
MARAMUREȘ REMIN Baia Mare Bozânta 31.12.2006
MARAMUREȘ REMIN Baia Mare Bloaja 31.12.2004
MARAMUREȘ REMIN Baia Mare Plopiș - Răchițele 31.12.2006
MARAMUREȘ REMIN Baia Mare Tăuții de Sus 31.12.2003
BISTRIȚA-NĂSĂUD REMIN Baia Mare Valea Glodului 31.12.2004
CARAȘ SEVERIN MOLDOMIN Moldova Nouă Tăușani 31.12.2006

Tabel 5.11. Depozite pentru deșeuri lichide din industria extractivă (iazuri de decantare) care sistează depozitarea deșeurilor lichide conform termenelor din tabel

Județ Agent economic Nume depozit Data sistării
BIHOR BAIȚA Stei Fânațe 31.12.2009
MARAMUREȘ TRANSGOLD Baia Mare Aurul - Recea 31.12.2010
SUCEAVA MINBUCOVINA Vatra Dornei Ostra - Valea Straja 31.12.2010

Tabel 5.12. Depozite pentru deșeuri lichide din industria extractivă (iazuri de decantare) care se conformează conform termenelor din tabel

Județ Agent economic Nume depozit Data conformării
ALBA CUPRUMIN Abrud Valea Șesei 31.12.2011
ALBA CUPRUMIN Abrud Valea Stefancei 31.12.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...