Guvernul României

Hotărârea nr. 460/2005 privind conținutul, etapele, condițiile de finanțare, publicare și distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară și faliment

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iunie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II alin. (2) din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Conținutul Buletinului procedurilor de reorganizare
judiciară și faliment
Modificări (1)

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară și faliment, denumit în continuare Buletin, se înființează în conformitate cu prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri, cu modificările ulterioare, în scopul publicării următoarelor tipuri de acte: Jurisprudență (1)

a) citații;

b) convocări; Jurisprudență (1)

c) notificări;

d) comunicări ale hotărârilor pronunțate de instanțele judecătorești care aplică procedura de reorganizare judiciară și faliment și ale altor documente prevăzute de lege.

(2) Buletinul este structurat pe județe, firme, organe care aplică procedura reorganizării judiciare și a falimentului și categoriile de acte prevăzute la alin. (1).

(3) În cadrul structurii Buletinului, cu privire la firmă se menționează denumirea acesteia, codul unic de înregistrare și numărul de ordine în registrul comerțului, iar cu privire la organele care aplică procedura reorganizării judiciare și a falimentului se menționează instanța judecătorească, judecătorul-sindic, administratorul și lichidatorul, după caz.

(4) Pentru toate actele prevăzute la alin. (1) publicitatea prin Buletin se efectuează numai după deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare.

(5) În Buletin se publică și documentele care însoțesc actele de procedură prevăzute la alin. (1).

(6) Formatul și conținutul-cadru ale actelor care se publică în Buletin și ale dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, convocare, notificare, comunicare se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

Art. 2. - Modificări (1)

Citația cuprinde următoarele mențiuni:

a) numărul dosarului și data emiterii citației;

b) anul, luna, ziua și ora de înfățișare;

c) instanța și sediul acesteia;

d) denumirea, sediul, codul unic de înregistrare și numărul de ordine în registrul comerțului al debitorului;

e) numele și prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală și calitatea celui citat;

f) obiectul cauzei;

g) mențiuni privind: comunicarea cererii și/sau a documentelor care o însoțesc; obligativitatea depunerii taxei judiciare de timbru și a timbrului judiciar, sub sancțiunea anulării cererii; obligativitatea depunerii întâmpinării cu cel puțin 5 zile înainte de termenul de judecată, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică;

h) alte mențiuni, după caz;

i) parafa președintelui instanței judecătorești și semnătura grefierului.

Art. 3. - Modificări (1)

Convocarea cuprinde următoarele mențiuni:

a) numărul dosarului, numărul și data emiterii convocării;

b) instanța judecătorească și sediul acesteia;

c) numele și prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală al persoanei care convoacă adunarea, temeiul juridic și tipul adunării;

d) denumirea, sediul, codul unic de înregistrare și numărul de ordine în registrul comerțului al debitorului;

e) după caz, numele și prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală al destinatarilor convocării;

f) data, locul și ora ținerii adunării;

g) ordinea de zi a adunării;

h) locul și perioada în care pot fi analizate documentele supuse dezbaterii;

i) posibilitatea reprezentării participanților în adunare, potrivit legii;

j) posibilitatea formulării de obiecțiuni și contestații, în termenele și în cazurile prevăzute de lege;

k) posibilitatea votării prin corespondență, după caz, în condițiile legii;

l) alte mențiuni, după caz;

m) semnătura persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice care convoacă adunarea și ștampila debitorului.

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Notificarea cuprinde următoarele mențiuni:

a) numărul dosarului, numărul și data emiterii notificării;

b) instanța judecătorească și sediul acesteia;

c) numele și prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală al persoanei care întocmește notificarea;

d) denumirea, sediul, codul unic de înregistrare și numărul de ordine în registrul comerțului al debitorului;

e) numele și prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală al destinatarului notificării;

f) mențiuni specifice în funcție de actul de procedură care este notificat, destinatarul notificării și de etapa în care se află procedura de reorganizare judiciară și faliment;

g) alte mențiuni, după caz;

h) semnătura și parafa/ștampila persoanei fizice sau a persoanei juridice care întocmește și transmite notificarea.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Comunicarea hotărârilor pronunțate de instanțele judecătorești care aplică procedura de reorganizare judiciară și faliment și a altor documente prevăzute de lege cuprinde următoarele mențiuni:

a) numărul dosarului și data emiterii comunicării;

b) instanța și sediul acesteia;

c) după caz, numele și prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală al persoanei care efectuează comunicarea;

d) denumirea, sediul, codul unic de înregistrare și numărul de ordine în registrul comerțului al debitorului;

e) numele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală al destinatarului comunicării;

f) obiectul comunicării;

g) alte mențiuni, după caz;

h) parafa președintelui instanței judecătorești și semnătura grefierului.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Instanțele judecătorești, judecătorii-sindici, administratorii și lichidatorii desemnați, potrivit legii, transmit la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde este înregistrat debitorul un exemplar de pe actele de procedură și hotărârile judecătorești, în vederea publicării acestora în Buletin.

(2) În situația în care citațiile, actele de procedură ce fac obiectul notificării, hotărârile judecătorești sau alte documente ce urmează a fi comunicate au mai mulți destinatari, se va transmite și o anexă în care vor fi menționate denumirea/numele și prenumele, sediul/domiciliul și codul de identificare fiscală ale tuturor destinatarilor. Jurisprudență (1)

(3) Dovada îndeplinirii procedurii de citare, convocare, notificare și comunicare a actelor de procedură și a documentelor care le însoțesc, inclusiv a hotărârilor judecătorești, prin publicarea acestora în Buletin, se eliberează de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale.

(4) Dovada prevăzută la alin. (3) se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar se transmite, după caz, la instanța judecătorească sau la filiala Uniunii Naționale a Practicienilor în Reorganizare și Lichidare, iar al doilea exemplar, pe care este menționată confirmarea de primire, se arhivează împreună cu actul în cauză.

CAPITOLUL II Etapele premergătoare înființării Buletinului procedurilor
de reorganizare judiciară și faliment
Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1)

(1) În vederea înființării Buletinului, Oficiul Național al Registrului Comerțului, sub coordonarea Ministerului Justiției, colaborează cu instanțele judecătorești, judecătorii-sindici, Uniunea Națională a Practicienilor în Reorganizare Judiciară și Faliment. Jurisprudență (1)

(2) Procedura de comunicare a actelor de procedură și a hotărârilor judecătorești care se publică în Buletin se stabilește în urma consultării organelor care aplică procedura prevăzută la alin. (1).

Art. 8. -

(1) Periodicitatea publicației se stabilește de Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu consultarea organelor care aplică procedura de reorganizare judiciară și faliment și cu respectarea dispozițiilor legale privind citarea, convocarea, notificarea actelor de procedură și comunicarea hotărârilor judecătorești.

(2) Prin Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului, aprobat prin ordin al ministrului justiției, se stabilesc atribuțiile specifice care decurg din aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 149/2004, cu modificările ulterioare.

(3) Lucrările de procesare a documentelor și de editare a Buletinului se efectuează de Oficiul Național al Registrului Comerțului, care își modifică în mod corespunzător structura organizatorică.

Art. 9. -

Oficiul Național al Registrului Comerțului, pe baza rezultatelor analizei efectuate potrivit dispozițiilor art. 8, stabilește dotările tehnice necesare, resursele de personal și propune aprobarea acestora de către ministrul justiției.

Art. 10. - Modificări (1)

Proiectarea sistemului informatic unitar necesar editării Buletinului, implementarea experimentală a acestuia la nivelul unuia sau mai multor județe, precum și formarea profesională a personalului implicat în editarea Buletinului se realizează de Oficiul Național al Registrului Comerțului în colaborare cu organele care aplică procedura reorganizării judiciare și a falimentului.

Art. 11. - Modificări (1)

Formatul Buletinului și promovarea acestuia prin mijloace media se realizează de Oficiul Național al Registrului Comerțului și se aprobă prin ordin al ministrului justiției.

Art. 12. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) Buletinul se editează și se difuzează în format electronic de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.

(2) Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale asigură tipărirea și difuzarea Buletinului pe suport hârtie, la cererea expresă a persoanelor interesate.

(3) Comercializarea Buletinului editat în format electronic se face prin sistemul abonamentelor, iar pe suport hârtie se face fie individual, fie prin sistemul abonamentelor.

(4) Persoanele interesate pot solicita la Oficiul Național al Registrului Comerțului și la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale eliberarea de copii de pe Buletin, cu achitarea tarifelor legale stabilite prin ordin al ministrului justiției. Puneri în aplicare (1)

(5) Oficiul Național al Registrului Comerțului publică săptămânal pe Internet lista persoanelor supuse procedurii reorganizării judiciare și a falimentului. Referințe (1), Jurisprudență (1)

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Buletinul este numerotat începând cu numărul 1, pentru fiecare an, și se arhivează de Oficiul Național al Registrului Comerțului și de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale pe ani, luni și numere.

(2) Documentele transmise de instanțele judecătorești, judecătorii-sindici, administratorii și lichidatorii desemnați, potrivit legii, pentru a fi publicate în Buletin și dovezile privind îndeplinirea procedurilor de citare, convocare, notificare și comunicare se arhivează de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, pentru fiecare debitor, cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

CAPITOLUL III Modalități de finanțare a publicării Buletinului procedurilor
de reorganizare judiciară și faliment
Modificări (1)

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Publicarea documentelor în Buletin se efectuează contra cost, pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului justiției, actualizate anual în funcție de rata inflației.

(2) Se exceptează de la plata tarifelor prevăzute la alin. (1) publicarea în Buletin a actelor de procedură, a hotărârilor judecătorești, precum și a altor documente pentru care legea prevede în mod expres transmiterea și îndeplinirea acestora de către instanțele judecătorești participante la procedura de reorganizare judiciară și faliment.

Art. 15. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale eliberează copii certificate de pe documentele publicate în Buletin, la cerere, contra cost, pe bază de tarife stabilite prin ordin al ministrului justiției.

Art. 16. -

Excedentul bugetar al Oficiului Național al Registrului Comerțului pe anul 2004 va fi folosit în proporție de 78% pentru finanțarea cheltuielilor de înființare, editare și difuzare a Buletinului.

Art. 17. -

Pentru susținerea cheltuielilor de editare și difuzare a Buletinului se constituie un fond la dispoziția Oficiului Național al Registrului Comerțului, prin aplicarea unei cote de 5% la taxele percepute de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale pentru operațiunile de înregistrare, începând cu data publicării primului număr al Buletinului.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 18. - Modificări (1)

Instanțele judecătorești, judecătorii-sindici, administratorii și lichidatorii desemnați potrivit legii au obligația de a întreprinde, în conformitate cu prevederile legale în materie, măsurile ce se impun în vederea transmiterii actelor de procedură, a documentelor care le însoțesc și a informațiilor cuprinse în acestea către oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale prin mijloace electronice, în vederea publicării acestora în Buletin.

Art. 19. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) De la data publicării Buletinului, citarea, convocarea, notificarea și comunicarea actelor de procedură efectuate individual față de participanții la procedură se realizează prin publicarea acestora în Buletin. Vor fi, de asemenea, publicate în Buletin actele pentru care Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare, prevede în mod expres publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(2) În cazul soluționării de către judecătorul-sindic și instanțele judecătorești a acțiunilor privind situația juridică a unor acte ale debitorului, introduse de administrator sau, după caz, de lichidator, publicitatea actelor de procedură poate fi efectuată prin Buletin sau conform dreptului comun.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Monica Luisa Macovei
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 19 mai 2005.

Nr. 460.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...