Guvernul României

Hotărârea nr. 485/2005 privind echivalarea funcțiilor militare din Ministerul Apărării Naționale cu funcții civile

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iunie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Funcțiile militare din cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale se echivalează cu funcții civile potrivit anexelor nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Echivalarea se face în raport cu natura atribuțiilor prevăzute în fișele posturilor militare și potrivit actelor normative în care sunt prevăzute funcțiile din sistemul bugetar și din cel privat.

(3) Anexele nr. 1-3 vor fi completate și actualizate permanent, în concordanță cu evoluția structurii de personal a Ministerului Apărării Naționale și cu modificările intervenite la nivel național în acest domeniu.

(4) Se abilitează ministrul apărării naționale, ministrul muncii, solidarității sociale și familiei și ministrul educației și cercetării ca, prin ordin comun, să completeze și să actualizeze prezenta hotărâre în sensul celor prevăzute la alin. (3).

*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

Art. 2. -

(1) Metodologia și competențele privind eliberarea documentelor de echivalare a funcțiilor militare cu funcții civile se aprobă prin ordin al ministrului apărării naționale. Puneri în aplicare (1)

(2) Centrele militare vor elibera adeverințe din care să rezulte durata pentru care se realizează echivalarea prevăzută la art. 1, la cererea cadrelor militare în rezervă aflate în evidență, în baza verificării datelor din dosarul personal.

Art. 3. -

Dispozițiile prezentei hotărâri sunt aplicabile ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor și militarilor angajați pe bază de contract, care au încetat sau urmează să înceteze activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Art. 4. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cadrelor militare în rezervă, provenite din Ministerul Apărării Naționale, nu li se mai aplică dispozițiile Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 779/1961 privind echivalarea stagiului efectuat în funcții militare de către ofițerii și subofițerii de rezervă, proveniți din activitate, cu stagiul specific funcțiilor administrative, tehnice și economice din economia națională, nepublicată.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Teodor Atanasiu
Ministrul educației și cercetării,
Mircea Miclea
Ministrul muncii, solidarității sociale
și familiei,
Gheorghe Barbu

București, 26 mai 2005.

Nr. 485.

ANEXA Nr. 1

TABEL privind echivalarea funcțiilor militare de conducere,
comandă și stat major cu funcții civile

Nr. crt. Funcții militare Funcții civile
Nivelul de studii necesar funcției Titulatura funcției
A. OFIȚERI
1 S Șeful Statului Major General Secretar de stat
2 S Locțiitor al șefului Statului Major General Director general instituție publică
3 S Director al Statului Major General
4 S Director adjunct al Statului Major General
5 S Director general
6 S Șef stat major al categoriei de forțe ale armatei
7 S Locțiitor șef departament
8 S Șef direcție Director instituție publică
9 S Locțiitor șef direcție Director adjunct instituție publică
10 S Secretar general adjunct al Ministerului Apărării Naționale
11 S Director al statului major al categoriei de forțe ale armatei
12 S Locțiitor al șefului statului major al categoriei de forțe ale armatei
13 S Comandant al comandamentului categoriei de forțe ale armatei
14 S Comandant al comandamentului operațional întrunit, de armă, corpului de armată teritorial Director de program
15 S Șef resurse, șef instrucție și doctrină la statul major al categoriei de forțe ale armatei
16 S Comandant unitate, mare unitate (similare) Director
17 S Comandant al Comandamentului Garnizoanei București
18 S Șef de stat major și locțiitor al comandantului comandamentului categoriei de forțe, operațional întrunit, de armă, corpului de armată teritorial Director adjunct
19 S Locțiitor al comandantului și șef stat major la unitate, mare unitate
20 S Șef cabinet ministru Director de cabinet
21 S Comandant de unitate, mare unitate aviație Comandant aviație
22 S Locțiitor al comandantului de unitate, mare unitate aviație Comandant adjunct aviație
23 S Comandant de unitate, mare unitate Forțe Navale Comandant port, flotă
24 S Șef secție coordonare zbor Director zbor
25 S Locțiitor pentru zbor
26 S Director operațiuni zbor
27 S Inspector general Inspector șef în administrația publică
28 S Inspector șef
29 S Șeful corpului de control
30 S Locțiitor al șefului corpului de control
31 S Consilier: al ministrului Consilier al ministrului
al șefului Statului Major General Consilier instituție publică
al secretarului de stat
32 S Atașat al apărării Consilier diplomatic
33 S Adjunct al atașatului apărării
34 S Comandant al instituției militare de învățământ superior Rector
35 S Locțiitor al comandantului instituției militare de învățământ superior Prorector
36 S Șef facultate (colegiu) în instituții militare de învățământ superior Decan
37 S Comandant spital, institut sau centru medical Medic director
38 S Locțiitor al comandantului spitalului Medic director adjunct
39 S Șef agenție (similare) Director științific cercetare-dezvoltare
40 S Șef centru de cercetări științifice
41 S Șef centru management Director societate comercială
42 S Locțiitor șef centru, agenție Director adjunct societate comercială
43 S Șef serviciu, secție din structurile centrale Șef serviciu instituție publică
44 S Șef modul Șef serviciu
45 S Șef asigurare resurse
46 S Șef al personalului Manager resurse umane
47 S Ofițer cu personalul
48 S Șef birou, compartiment din structurile centrale Șef birou instituție publică
49 S Reprezentant militar (și șef comisie)
50 S Reprezentant militar Consilier, expert administrație publică
51 S Ofițer specialist
52 S Ofițer 1, 2 și 3
53 S Șef depozit (formațiune) Șef unitate elementară de lucru
54 S Funcții de ofițer de conducere, comandă și stat major din unități și mari unități (similare)
B. MAIȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI
1 PL, L Consilier al comandantului (șefului) Consilier orientare privind cariera
2 PL, L Ajutor pentru evidență Funcționar documentare
3 PL, L Subofițer (maistru militar) de stat major nivel 1, 2 și 3 Referent
4 PL, L Subofițer de administrație nivel 1, 2 și 3
5 PL, L Funcții de subofițer de stat major din unități și mari unități (similare)

NOTĂ:

1. Stagiul efectuat în funcțiile militare, ale căror denumiri nu sunt specifice structurilor militare, se echivalează cu stagiul în funcțiile civile prevăzute în Clasificarea Ocupațiilor din România (C.O.R.).

2. Semnificația simbolurilor utilizate în rubrica "Nivelul studiilor" este:

S - studii superioare civile sau militare;

PL - studii postliceale;

L - studii liceale cu bacalaureat.

ANEXA Nr. 2

TABEL privind echivalarea funcțiilor militare de execuție cu funcții civile

Nr. crt. Funcții militare Funcții civile
Nivelul de studii necesar funcției Titulatura funcției
A. OFIȚERI
1 S Comandant companie (similare) Consilier, expert, referent de specialitate în administrația publică
2 S Șef formațiune
3 S Locțiitor comandant companie (similare)
4 S Comandant pluton, grup
5 S Ofițer 4 și 5
6 S Funcții de ofițer de execuție din unități și mari unități (similare)
7 S Comandant companie (pluton) transport Șef autobază
8 S Comandant patrulă, escadrilă, detașament zboruri speciale Comandant detașament zbor
9 S Instructor zbor Inspector pilotaj
10 S Pilot Pilot aeronave
11 S Pilot încercare Pilot încercare
Pilot recepție și control aeronave
12 S Navigator Navigator de trafic aerian
13 S Navigator cu dirijarea Navigator dirijare zbor
14 S Șef stație, sistem, complex (similare) aviație Controlor dirijare
15 S Șef stație radio (similare) Șef stație radiorelee
16 S Șef sistem (similare)
17 S Șef grup, complex (similare)
18 S Șef centru operațional, punct comandă Șef centru dirijare
19 S Șef tură Controlor trafic
20 S Comandant serviciu (unitate) de luptă Șef echipaj
21 S Ofițer de cart Ofițer punte
22 S Ofițer cu navigația, cu armamentul, cu logistica
23 S Ofițer (ajutor) mecanic pe navă Ofițer mecanic
24 S Comandant navă, comandant secund, ofițer secund Căpitan navă maritimă și fluvială
25 S Șef curs scafandri Scafandru șef grup
26 S Instructor scafandri Scafandru
27 S Șef sector (similare) Șef atelier
28 S Șef poligon
B. MAIȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI
1 PL, L Subofițer cu cazarmarea Maistru construcții civile, industriale și agricole
2 PL, L Administrator cazarmă tip 1, 2 și 3
3 PL, L Ajutor administrator cazarmă tip 1, 2 și 3
4 PL, L Subofițer de administrație Secretar administrativ
5 PL, L Administrator, plutonier de subunitate
6 PL, L Subofițer de companie
7 PL, L Ajutor pentru evidență, arhivă, exploatare, administrație Funcționar administrativ, funcționar documentare
8 PL, L Furier
9 PL, L Șef depozit (similare) Gestionar depozit
10 PL, L Ajutor șef depozit (magazie)
11 PL, L Șef popotă Șef restaurant
12 PL, L Șef laborator (similare) Șef laborator
13 PL, L Îndrumător artistic Maistru instructor
14 PL, L Comandant pluton, grup Șef formație pază și ordine
15 PL, L Locțiitor comandant pluton
16 PL, L Ajutor comandant pluton
17 PL, L Comandant grupă
18 PL, L Ajutor comandant grupă
19 PL, L Șef echipaj, post, obiectiv
20 PL, L Șef stație radar Șef formație sisteme radiante (antene)
21 PL, L Șef cabină, sistem radar (similare)
22 PL, L Operator șef stație radar
23 PL, L Operator stație radar Operator radar
24 PL, L Șef stație (autostație) radio Șef stație radiorelee
25 PL, L Șef centru comunicații Maistru electronică, poștă și telecomunicații
26 PL, L Șef echipaj navă Șef echipaj
27 PL, L Funcții de subofițer de execuție din unități și mari unități (similare) Referent
C. MILITARI ANGAJAȚI PE BAZĂ DE CONTRACT
1 L Ajutor comandant pluton Șef formație pază și ordine
2 L Comandant grupă
3 L Comandant piesă
4 L Ajutor comandant grupă
5 L Mecanic conductor Șofer
6 L Electromecanic Electromecanic auto
7 L Mecanic instalații electrice
8 L Planșetist Trasator
9 L Operator stație radio Operator radio
10 L Operator stație radar Operator radar
11 L Șef stație (autostație) radio Șef stație radiorelee
12 L Operator stație multiplexare Radiotelegrafist
13 L Mecanic utilaj geniu Mașinist la mașini fixe și mobile
14 L Constructor de drumuri și poduri
15 L Mecanic celulă motor Mecanic aviație
16 L Comandant șalupă Conducător șalupă
17 L Ajutor șef depozit Magaziner
18 L Pistolar (pușcaș, lunetist) Agent de pază, control, acces, ordine și intervenție
19 L Cercetaș
20 L Servant
21 L Funcții de militari angajați pe bază de contract din unități și mari unități (similare)

NOTĂ:

1. Stagiul efectuat în funcțiile militare, ale căror denumiri nu sunt specifice structurilor militare, se echivalează cu stagiul în funcțiile civile prevăzute în Clasificarea Ocupațiilor din România (C.O.R.).

2. Semnificația simbolurilor utilizate în rubrica "Nivelul studiilor" este:

S - studii superioare civile sau militare;

PL - studii postliceale;

L - studii liceale cu bacalaureat.

ANEXA Nr. 3

TABEL privind echivalarea funcțiilor militare de logistică și specialitate cu funcții civile

Nr. crt. Funcții militare Funcții civile
Nivelul de studii necesar funcției Titulatura funcției
A. OFIȚERI
1 S Șef lucrări Lector universitar
2 S Șef catedră Profesor în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri
3 S Instructor superior
4 S Instructor șef
5 S Instructor
6 S Profesor militar
7 S Șef cursuri Referent de specialitate în învățământ
8 S Jurist Consilier juridic
9 S Șef al muzicii (similare) Dirijor
Maestru cor
10 S Ofițer specialist în domeniul istoriei militare Istoric
11 S Comandant club sportiv Președinte complex, club sportiv
12 S Medic șef Medic medicină generală
13 S Medic
14 S Șef cabinet medical
15 S Ofițer specialist în domeniul informaticii Inginer de sistem în informatică
Administrator de rețea de calculatoare
16 S Ofițer cu activitatea de audit intern sau control financiar de gestiune Auditor intern
17 S Ofițer cu activitatea de achiziții Manager achiziții
18 S Ofițer cu activitatea de aprovizionare Manager aprovizionare
19 S Ofițer cu activitatea de valorificări, marketing Manager marketing
20 S Cercetător științific principal gr. I-III Cercetător
21 S Asistent de cercetare științifică Asistent de cercetare
22 S Inginer Artilerie și Rachete Inginer mecanic
Rachete și Artilerie Antiaeriană Inginer electromecanic
Radiolocație Inginer electronist
Tancuri și Auto Inginer autovehicule rutiere
Geniu Inginer mecanic pentru utilaj tehnologic pentru construcții
Transmisiuni Inginer electronist, transporturi și telecomunicații
Căi Ferate Inginer căi ferate drumuri și poduri
Informatică Inginer de sistem în informatică
Chimie Militară Inginer chimist
Topogeodezie Inginer geodez
Aviație Inginer aviație
Marină Inginer nave
Construcții Inginer construcții civile, industriale și agricole
23 S Subinginer (inginer colegiu) Artilerie și Rachete Subinginer mecanic
Tancuri și Auto Subinginer mecanic automobile
Aviație Subinginer mecanic motoare de aviație
24 S Ofițer specialist în domeniul informațiilor militare Consilier, expert administrație publică
25 S Funcții de ofițer specialist din unități și mari unități (similare)
B. MAIȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI
1 PL, L Subșef al muzicii Șef orchestră
Concert maestru
2 PL, L Șef partidă (similare) Șef orchestră
Solist instrumentist
3 PL, L Instrumentist șef (similare) Solist instrumentist
Corist
4 PL, L Instrumentist (similare) Instrumentalist, corist
5 PL, L Instrumentist secund (similare)
6 PL, L Instructor 1, 2, 3, 4 și 5 Maistru instructor
7 PL, L Financiar Contabil
8 PL, L Sanitar șef Asistent medical generalist
9 PL, L Sanitar
10 PL, L Ajutor sanitar
11 PL, L Subofițer tehnic, specialist (principal) 1, 2, 3, 4 și 5 Artilerie și Rachete Maistru mecanic
Rachete și Artilerie Antiaeriană Maistru electromecanic
Tancuri Maistru mecanic auto
Auto Maistru mecanic auto
Transmisiuni Maistru electronică, poștă și telecomunicații
Informatică Tehnician echipamente de calcul și rețele
Radiolocație Tehnician radiolocație
Geniu Maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții
Căi ferate Maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții
Chimie Tehnician chimist
Aviație Maistru aviație
Marină Maistru instalații navale
Topogeodezie Tehnician topometrist
Construcții Maistru construcții civile, industriale și agricole
Serviciu medical Asistent medical generalist
Logistică Maistru în industria alimentară
12 PL, L Tehnic de bord Tehnician instalații de bord (avion)
13 PL, L Subofițer informații Referent
14 PL, L Subofițer analist
15 PL, L Funcții de subofițer specialist din unități și mari unități (similare)
C. MILITARI ANGAJAȚI PE BAZĂ DE CONTRACT
1 L Sanitar Asistent medical generalist
2 L Meteorolog Tehnician meteorolog
3 L Topogeodez Desenator tehnic
4 Cartograf

NOTĂ:

1. Stagiul efectuat în funcțiile militare, ale căror denumiri nu sunt specifice structurilor militare, se echivalează cu stagiul în funcțiile civile prevăzute în Clasificarea Ocupațiilor din România (C.O.R.).

2. Semnificația simbolurilor utilizate în rubrica "Nivelul studiilor" este:

S - studii superioare civile sau militare;

PL - studii postliceale;

L - studii liceale cu bacalaureat.

;
se încarcă...