Parlamentul României

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Modificări (33), Puneri în aplicare (33), Respingeri de neconstituționalitate (18), Admis recurs în interesul legii (2), Referințe (94), Derogări (1), Reviste (43), Doctrine (5), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 155 din 20 iulie 1995.

În vigoare de la 18 septembrie 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (11)

(1) Prin cadre militare, în sensul prezentei legi, se înțelege cetățenii români cărora li s-a acordat grad de ofițer, maistru militar sau subofițer, în raport cu pregătirea lor militară și de specialitate, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Cadrele militare sunt în serviciul națiunii. Reviste (1)

Art. 2. - Reviste (1)

(1) Potrivit gradelor pe care le au, cadrele militare sunt constituite în corpul subofițerilor, corpul maiștrilor militari și corpul ofițerilor.

(2) Gradele cadrelor militare, în ordinea lor ierarhică, sunt:

A. Subofițeri:

a) sergent major;

b) plutonier;

c) plutonier major;

d) plutonier adjutant;

e) plutonier adjutant șef.

B. Maiștri militari:

a) maistru militar clasa a IV-a;

b) maistru militar clasa a III-a;

c) maistru militar clasa a II-a;

d) maistru militar clasa I;

e) maistru militar principal.

C. Ofițeri:

a) ofițeri cu grade inferioare:

- sublocotenent, respectiv aspirant pentru cei din marina militară;

- locotenent;

- căpitan;

b) ofițeri cu grade superioare:

- maior, respectiv locotenent-comandor pentru cei din aviația și marina militară;

- locotenent-colonel, respectiv căpitan-comandor pentru cei din aviația și marina militară;

- colonel, respectiv comandor pentru cei din aviația și marina militară;

c) generali și amirali: Modificări (1)

- general de brigadă, respectiv general de flotilă aeriană pentru cei din aviația militară și contraamiral pentru cei din marina militară;

- general de divizie, respectiv general de divizie aeriană pentru cei din aviația militară și viceamiral pentru cei din marina militară;

- general de corp de armată, respectiv general comandor pentru cei din aviația militară și viceamiral-comandor pentru cei din marina militară;

- general de armată, respectiv general inspector pentru cei din aviația militară și amiral pentru cei din marina militară.

(3) În afara acestor grade, pentru merite militare excepționale, în timp de război, Președintele României poate acorda generalilor de armată gradul de mareșal, care este cel mai înalt grad militar. Modificări (1)

Art. 3. -

Gradul militar este un drept al titularului și reprezintă recunoașterea în plan social a calității de cadru militar. Gradul de ofițer, maistru militar și subofițer nu se poate pierde decât în cazurile și în condițiile prevăzute de lege. Reviste (1)

Art. 4. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Cadrele militare se pot afla în una dintre următoarele situații: Reviste (2)

a) în activitate, când ocupă o funcție militară. Calitatea de cadru militar în activitate se menține și pe timpul cât acestea sunt eliberate din funcții pentru a urma diferite forme de pregătire în interesul serviciului, precum și atunci când sunt puse la dispoziție: în vederea încadrării sau trecerii în rezervă ori în retragere; pentru cazurile de boală stabilite prin hotărâre a Guvernului; pe timpul cât sunt în captivitate. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Pot fi ofițeri, maiștri militari sau subofițeri în activitate persoanele care au numai cetățenie română; Modificări (1)

b) în rezervă, când nu ocupă o funcție militară, dar întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi chemate să îndeplinească serviciul militar ca rezerviști concentrați sau mobilizați, iar la nevoie, în calitate de cadre militare în activitate;

c) în retragere, când, potrivit legii, nu mai pot fi chemate pentru îndeplinirea serviciului militar.

Art. 5. - Admis recurs în interesul legii (1), Reviste (1)

(1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în activitate sunt militari profesioniști. Profesia de ofițer, maistru militar sau subofițer este o activitate menită să asigure funcționarea, perfecționarea și conducerea organismului militar în timp de pace și de război. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 6. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

(1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii și prevederilor regulamentelor militare, ofițerii, maiștrii militari și subofițerii sunt investiți cu exercițiul autorității publice, bucurându-se de protecție potrivit legii penale. Jurisprudență

CAPITOLUL II Îndatoririle și drepturile cadrelor militare

Art. 7. -

(1) Îndatoririle, drepturile și libertățile cadrelor militare sunt cele stabilite de Constituția României, de legile țării și de prezentul statut.

(2) Profesia de ofițer, maistru militar sau subofițer în activitate incumbă îndatoriri suplimentare, precum și interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi și libertăți, potrivit legii. Reviste (1)

Secțiunea 1 Îndatoriri

Art. 8. - Reviste (2)

(1) Cadrele militare au următoarele îndatoriri principale:

a) să fie loiale și devotate statului român și forțelor sale armate, să lupte pentru apărarea României, la nevoie până la sacrificiul vieții, să respecte și să apere valorile democrației constituționale;

b) să respecte jurământul militar și prevederile regulamentelor militare, să execute întocmai și la timp ordinele comandanților și ale șefilor, fiind responsabile de modul în care îndeplinesc misiunile ce le sunt încredințate. Cadrelor militare nu li se poate ordona și le este interzis să execute acte contrare legii, obiceiurilor războiului și convențiilor internaționale la care România este parte; neexecutarea ordinelor în aceste condiții nu atrage răspunderea penală și civilă a subordonaților;

c) să prețuiască onoarea și gloria de luptă ale forțelor armate ale României, ale armei și unității din care fac parte, precum și demnitatea gradului și a uniformei militare pe care le poartă; Reviste (1)

d) să-și perfecționeze pregătirea profesională, să asigure instruirea temeinică și educarea subordonaților și să apere drepturile acestora;

e) să acționeze pentru întreținerea regulamentară și menținerea în stare de operativitate a tehnicii și armamentului și pentru folosirea și administrarea eficientă a bunurilor din dotare;

f) să păstreze cu strictețe secretul militar, de stat și de serviciu, precum și caracterul confidențial al unor activități și documente.

Secțiunea a 2-a Drepturi

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Cadrele militare în activitate au dreptul la:

a) soldă lunară, compusă din solda de grad, solda de funcție, gradații și indemnizații, precum și la prime, premii, sporuri și alte drepturi bănești, ale căror cuantumuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului; Reviste (1)

b) echipament, hrană, asistență medicală, medicamente, locuință de serviciu, gratuite, concedii și scutiri medicale plătite, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; Puneri în aplicare (1), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (2), Jurisprudență

c) reduceri sau scutiri de impozit pe venit și ale cuantumului chiriei, ajutoare și alte drepturi, potrivit reglementărilor în vigoare; Jurisprudență

d) documente de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihnă sau în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta, potrivit reglementărilor în vigoare. Modificări (1)

Art. 10. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Cadrele militare în activitate decorate cu ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a și I beneficiază de reducere a impozitului pe venit cu 30%, 40% și, respectiv, 50%.

Art. 11. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere au dreptul la pensie militară potrivit legii. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Partea din pensie corespunzătoare soldei de grad se actualizează permanent potrivit soldei de grad a cadrelor în activitate. Modificări (1)

(3) Pensionarii militari decorați cu ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a și I beneficiază de un spor de 10%, 15% și, respectiv, 20% al cuantumului pensiei. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 12. -

Cadrele militare în activitate au dreptul să urmeze învățământul superior militar sau civil, postuniversitar, doctoratul sau alte forme de perfecționare a pregătirii, cu respectarea normelor legale.

Art. 13. -

(1) Cadrele militare în activitate pot fi trimise la studii în străinătate, prin concurs, cu aprobarea ministrului apărării naționale.

(2) Cadrele militare în activitate care au absolvit școli și academii militare, cursuri sau alte forme de pregătire în străinătate beneficiază de drepturi depline la încadrarea și promovarea în funcții corespunzătoare studiilor din țară cu care le-au fost echivalate diplomele dobândite, în condițiile legii și ale reglementărilor militare.

Art. 14. - Jurisprudență

(1) În timp de pace, cadrele militare în activitate au dreptul la concediu de odihnă, concediu de odihnă suplimentar pentru activitate în locuri de muncă cu condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - și la concediu de studii.

(2) Regulile privind durata și acordarea concediului de odihnă, concediului de odihnă suplimentar și a concediului de studii, precum și compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 15. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Femeile, cadre militare în activitate, au dreptul la concediu de maternitate și la concediu pentru îngrijirea copilului, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, pe baza dispozițiilor legale aplicabile pe plan național. Jurisprudență, Reviste (6)

(2) De asemenea, femeile, cadre militare în activitate, beneficiază de pauze pentru alimentarea și îngrijirea copilului, precum și de alte drepturi prevăzute de lege pentru femeile salariate din administrația publică. Modificări (2), Reviste (3)

Art. 16. -

Cadrele militare în activitate care urmează cursurile de zi ale instituțiilor de învățământ superior beneficiază, în locul concediilor de odihnă, de vacanțe, conform programelor de învățământ ale instituțiilor respective și ordinului ministrului apărării naționale.

Art. 17. -

(1) Pentru rezolvarea unor situații personale sau familiale deosebite, cadrelor militare în activitate, precum și celor în rezervă, pe timpul cât sunt concentrate sau mobilizate în unități militare, li se pot acorda permisii.

(2) Durata permisiilor și comandanții care au dreptul să le aprobe se stabilesc prin regulamentele militare.

Art. 18. -

(1) Timpul acordat pentru permisii, scutiri și concedii medicale nu se scade din durata concediului anual de odihnă sau a concediului de odihnă suplimentar.

Art. 19. - Modificări (1)

(1) La declararea stării de război sau a mobilizării, precum și în situații deosebite stabilite de ministrul apărării naționale, concediile de odihnă, de studii, vacanțele și permisiile se suspendă, cadrele militare în activitate fiind obligate să se prezinte de îndată la unitățile militare de care aparțin. Modificări (2)

(2) Pe timpul cât durează stările de război sau de mobilizare, cadrelor militare în activitate și celor în rezervă, concentrate sau mobilizate, li se pot acorda permisii și concedii potrivit ordinului ministrului apărării naționale.

Art. 20. -

(1) Cadrele militare în activitate, mutate în interesul serviciului într-o altă garnizoană decât cea în care își au domiciliul, în situația când nu li se poate asigura spațiul de locuit corespunzător, au dreptul la o compensație lunară pentru chirie reprezentând 25% din solda lunară. Reviste (1)

(2) Soțiile cadrelor militare mutate în interesul serviciului într-o altă garnizoană, care au fost încadrate în muncă și au întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soțul, au dreptul la o indemnizație lunară până la o nouă angajare sau până la prestarea unei activități autorizate aducătoare de venituri.

(3) De indemnizația lunară beneficiază și soțiile care la data mutării ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor erau înscrise, ca șomeri, la oficiile forței de muncă, dar numai după ce încetează a mai primi ajutor de șomaj.

(4) Valoarea indemnizației, precum și perioada de acordare a acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 21. -

(1) Ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în activitate și celor în rezervă, concentrați sau mobilizați în unități militare, li se acordă despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse ca urmare a unor acțiuni militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza serviciului militar sau a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare.

(2) Cuantumul despăgubirilor ce se acordă cadrelor devenite invalide, respectiv urmașilor celor decedate, se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

(3) Pensia pentru invaliditate permanentă, survenită în condițiile alin. 1, este egală cu solda lunară avută la data respectivă și se actualizează potrivit art. 11. Cadrele militare în rezervă sau în retragere pot opta pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat. Modificări (1)

Art. 22. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Cadrele militare în activitate și familiile acestora beneficiază, ca măsură de protecție socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, în folosirea caselor de odihnă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană și a altor amenajări recreative și sportive.

(2) Cheltuielile ce decurg din aplicarea acestor măsuri vor fi suportate din bugetul Ministerului Apărării Naționale.

Art. 23. - Jurisprudență

(1) Membrii familiilor cadrelor militare în activitate beneficiază gratuit de:

a) asistență medicală și medicamente în cadrul rețelei sanitare a Ministerului Apărării Naționale sau în alte rețele sanitare, cu decontarea cheltuielilor de către acest minister;

b) documente de transport, atunci când ofițerii, maiștrii militari sau subofițerii sunt mutați în interes de serviciu dintr-o garnizoană în alta. Modificări (1)

(2) Membrii familiilor cadrelor militare în activitate beneficiază și de pensie de urmaș, precum și de alte drepturi în conformitate cu prevederile legale.

(3) La decesul unui cadru militar în activitate, Ministerul Apărării Naționale acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar în cuantum de două solde lunare neimpozabile.

Art. 24. -

(1) Urmașii cadrelor militare în activitate și ai celor în rezervă, mobilizate sau concentrate în unități militare, decedate în timpul și din cauza serviciului ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepțional ori a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, au dreptul la o pensie egală cu solda lunară pe care cadrele militare au avut-o la data decesului, care se actualizează potrivit prevederilor art. 11.

(2) În cazul în care nu există urmași, dacă cel decedat era singurul susținător al părinților săi, aceștia vor beneficia de jumătate din pensia de urmaș stabilită potrivit prevederilor alin. 1.

(3) Urmașii cadrelor militare în rezervă pot opta pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat.

Art. 25. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Copiii cadrelor militare în activitate, decedate în timpul și din cauza serviciului, ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepțional ori a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, pot fi transferați la liceele militare sau în instituțiile militare de învățământ care formează maiștri militari și subofițeri, pe baza unui test de aptitudini, a rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ și potrivit normelor aprobate de ministrul apărării naționale. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 26. - Jurisprudență

(1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în rezervă și în retragere, pensionari militari, au dreptul gratuit la asistență medicală și medicamente în condițiile art. 23 alin. 1 lit. a) și au acces la cercurile militare, casele de odihnă, sanatoriile, căminele de garnizoană și alte amenajări recreative sau sportive, beneficiind de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. Puneri în aplicare (2)

(2) De aceleași drepturi beneficiază și ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în rezervă și în retragere, foști pensionari militari de invaliditate datorită unor accidente în serviciu ori unor boli contractate în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat. Puneri în aplicare (1)

(3) Membrii familiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere, pensionari militari, beneficiază gratuit de asistență medicală în condițiile art. 23 alin. 1 lit. a).

Art. 27. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere, ofițerilor care au cel puțin 20 de ani de serviciu militar și s-au distins prin activitatea desfășurată, precum și celor care au adus patriei servicii deosebite, chiar dacă nu au o vechime de 20 de ani de serviciu militar, li se poate acorda dreptul de a purta uniforma militară.

(2) Criteriile de acordare și de retragere a acestui drept, precum și situațiile în care ofițerii prevăzuți la alin. 1 pot purta uniforma militară se stabilesc prin regulamente militare.

Secțiunea a 3-a Interzicerea sau restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți

Art. 28. - Reviste (2)

Cadrelor militare în activitate le este interzisă exercitarea următoarelor drepturi:

a) să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propagandă prin orice mijloace sau alte activități în favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru funcții publice;

b) să candideze pentru a fi alese în administrația publică locală și în Parlamentul României, precum și în funcția de Președinte al României; Modificări (1)

c) să declare sau să participe la grevă.

Art. 29. -

Cadrelor militare în activitate le este restrânsă exercitarea unor drepturi și libertăți, astfel:

a) opiniile politice pot fi exprimate numai în afara serviciului; Modificări (1)

b) exprimarea în public a unor opinii contrare intereselor României și forțelor armate nu este permisă;

c) condițiile în care cadrele militare în activitate vor putea să prezinte public informații militare se vor stabili prin ordin al ministrului apărării naționale; Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

d) aderarea la culte religioase este liberă, mai puțin la cele care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum și la cele care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei;

e) constituirea în diferite forme de asociere cu caracter profesional, tehnico-științific, cultural și sportiv-recreativ, cu excepția celor sindicale ori care contravin comenzii unice, ordinii și disciplinei specifice instituției armatei, este permisă în condițiile stabilite prin regulamentele militare; Modificări (1)

f) încheierea căsătoriei este liberă în condițiile legii. Căsătoria cu o persoană apatridă sau care nu are exclusiv cetățenia română este condiționată de obținerea aprobării prealabile a ministrului apărării naționale; Reviste (1), Doctrină (1)

g) participarea la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori sindical este interzisă, cu excepția activităților la care se participă în misiune; Jurisprudență

h) cadrele militare în activitate se pot deplasa în străinătate în condițiile ce se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 30. -

(1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în activitate au obligația de a nu efectua activități care contravin demnității, prestigiului și normelor de comportare ce decurg din calitatea lor de cadre militare.

(2) Cadrelor militare în activitate le este interzis:

a) să îndeplinească alte funcții decât cele în care sunt încadrate, cu excepția cumulului prevăzut de lege, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale;

b) să fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizații ori societăți comerciale, cu excepția celor numite în consiliile de administrație ale regiilor autonome și societăților comerciale din subordinea Ministerului Apărării Naționale, din cadrul industriei de apărare sau în legătură cu aceasta. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 31. - Reviste (2)

Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în rezervă, pe timpul cât sunt concentrați sau mobilizați în unități militare, pot rămâne membri ai partidelor, formațiunilor sau organizațiilor politice, precum și ai sindicatelor din care fac parte, dar le este interzisă desfășurarea oricăror activități cu caracter politic sau sindical, în unități militare.

Secțiunea a 4-a Recompense și sancțiuni Modificări (1)

Art. 32. - Modificări (1), Referințe (1), Reviste (3)

(1) Pentru acte de eroism, curaj și devotament în executarea unor misiuni, precum și pentru merite deosebite în îndeplinirea îndatoririlor ce le revin, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor li se pot conferi decorații și titluri de onoare.

(2) Pentru vechime în activitate și rezultate meritorii, cadrelor militare li se conferă medalii și ordine militare.

(3) Pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor li se pot acorda recompense morale și materiale.

Art. 33. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Pentru abateri de la disciplina militară, neîndeplinirea îndatoririlor, încălcarea normelor de conduită militară, a regulilor de conviețuire socială, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor li se pot aplica următoarele sancțiuni disciplinare: avertisment; mustrare scrisă; consemnare; retrogradare în funcție; amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 1-2 ani.

Art. 34. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(1) Recompensele se acordă, iar sancțiunile disciplinare se aplică potrivit regulamentelor militare. Comentarii expert (1)

Art. 35. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Pentru apărarea onoarei cadrelor militare și evitarea abuzurilor, cercetarea și judecarea abaterilor grave sau a altor fapte de aceeași natură săvârșite de acestea, în armată, se înființează consilii de onoare și consilii de judecată. Jurisprudență

(2) Consiliile de onoare se constituie în fiecare unitate, iar consiliile de judecată la organele centrale ale Ministerului Apărării Naționale, statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, comandamentele de armă, de armată și de corp de armată, precum și la alte eșaloane similare, stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (2)

(3) Organizarea și funcționarea consiliilor de onoare și consiliilor de judecată se stabilesc prin regulamentele militare. Respingeri de neconstituționalitate (2), Reviste (2), Comentarii expert (1)

CAPITOLUL III Proveniența ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor

Art. 36. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Ofițerii în activitate provin din: Jurisprudență

a) absolvenți cu diplomă de licență ai instituțiilor militare de învățământ pentru formarea ofițerilor, cu excepția celor prevăzuți la art. 37 lit. c); Jurisprudență, Reviste (1)

b) absolvenți ai anului IV din instituțiile militare de învățământ superior cu durata studiilor mai mare de 4 ani;

c) absolvenți ai instituțiilor militare de învățământ din alte state, similare celor prevăzute la lit. a), trimiși la studii de către Ministerul Apărării Naționale;

d) ofițeri în rezervă care au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, în vederea chemării sau rechemării în activitate; Modificări (2), Puneri în aplicare (4), Jurisprudență

e) maiștri militari și subofițeri în activitate, absolvenți cu diplomă de licență ai instituțiilor civile de învățământ superior, cu profil corespunzător specialităților militare, care au vârsta de cel mult 35 de ani; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

f) maiștri militari și subofițeri care, în timp de război, îndeplinesc cel puțin 3 luni, cu rezultate foarte bune și bune, funcții prevăzute a fi încadrate cu ofițeri, în unitățile militare aflate în zona acțiunilor militare.

(2) În cadrul instituțiilor de stat cu atribuții în domeniul apărării și siguranței naționale, precum și în structurile specializate ale Ministerului de Interne și Ministerului Justiției, ofițerii în activitate pot proveni și dintre: Modificări (1)

a) persoanele care au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al miniștrilor sau, după caz, al șefilor instituțiilor menționate și care sunt absolvente, cu diplomă de licență, ale unei instituții de învățământ superior. Bărbații trebuie să aibă serviciul militar îndeplinit;

b) maiștrii militari și subofițerii în activitate, absolvenți cu diplomă de licență ai instituțiilor militare de învățământ superior din sistemul de învățământ al acestora.

Art. 37. -

Ofițerii în rezervă provin din:

a) ofițeri trecuți din activitate în rezervă;

b) absolvenți cu diplomă de licență ai instituțiilor civile de învățământ superior care au îndeplinit serviciul militar cu termen redus, în raport cu nevoile forțelor armate și cu rezultatele obținute la examenul-concurs susținut la terminarea pregătirii militare;

c) absolvenți ai instituțiilor militare de învățământ pentru formarea ofițerilor, școlarizați la solicitarea aviației și marinei civile sau a altor beneficiari; Jurisprudență

d) maiștri militari și subofițeri în rezervă, care, în timp de război, îndeplinesc cel puțin 3 luni, cu rezultate foarte bune și bune, funcții prevăzute a fi încadrate cu ofițeri în unitățile militare aflate în zona acțiunilor militare;

e) absolvenți cu diplomă de licență ai instituțiilor civile de învățământ superior sau, la nevoie, ai liceelor, cu diplomă de bacalaureat ori ai școlilor echivalente, cu diplomă, cu profil corespunzător specialităților militare deficitare în Ministerul Apărării Naționale, care au vârsta de cel mult 35 de ani. Bărbații trebuie să aibă stagiul militar îndeplinit; Modificări (1)

f) studenți ai instituțiilor militare de învățământ pentru formarea ofițerilor care au promovat penultimul an de studii, în situația în care nu mai pot continua pregătirea, dar sunt apți pentru serviciul militar. Nu se acordă grad de ofițer studenților exmatriculați.

Art. 38. -

(1) Maiștrii militari în activitate provin din:

a) absolvenți cu diplomă ai instituțiilor de învățământ pentru formarea maiștrilor militari, cu excepția celor prevăzuți la art. 39 lit. b); Jurisprudență

b) subofițeri în activitate, în vârstă de cel mult 45 de ani, care au un stagiu neîntrerupt de cel puțin 5 ani, în funcții de exploatare, întreținere și reparare a tehnicii militare, au promovat examenul de trecere în corpul maiștrilor militari și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin dispoziție a șefului Statului Major General; Modificări (1)

c) maiștri militari în rezervă care au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, în vederea chemării sau rechemării în activitate. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 39. -

Maiștrii militari în rezervă provin din:

a) maiștri militari trecuți din activitate în rezervă;

b) absolvenți cu diplomă ai instituțiilor militare de învățământ pentru formarea maiștrilor militari, școlarizați la solicitarea aviației și marinei civile sau a altor beneficiari;

c) persoane în vârstă de cel mult 45 de ani, care au o pregătire tehnică de nivel liceal sau postliceal în specialități militare deficitare;

d) subofițeri în rezervă care au absolvit școli de maiștri în specialități necesare forțelor armate.

Art. 40. - Modificări (1), Derogări (1), Reviste (1)

(1) Subofițerii în activitate provin din: Jurisprudență

a) absolvenți cu diplomă ai instituțiilor militare de învățământ pentru formarea subofițerilor; Jurisprudență

b) militari angajați pe bază de contract care au promovat testele de aptitudini și concursul sau examenul susținut în acest scop și îndeplinesc condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale; Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

c) subofițeri în rezervă care au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, în vederea chemării sau rechemării în activitate; Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

d) gradați care, în timp de război, îndeplinesc cu rezultate bune, cel puțin 3 luni, funcții prevăzute a fi încadrate cu subofițeri, în unitățile militare aflate în zona acțiunilor militare.

(2) În cadrul instituțiilor de stat cu atribuții în domeniul apărării și siguranței naționale, precum și în structurile specializate ale Ministerului de Interne și Ministerului Justiției, subofițerii în activitate pot proveni și din rândul persoanelor care au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al miniștrilor, respectiv al șefilor instituțiilor menționate și care au pregătire de nivel liceal, postliceal sau superior. Bărbații trebuie să aibă serviciul militar îndeplinit.

Art. 41. - Jurisprudență

Subofițerii în rezervă provin din:

a) absolvenți ai instituțiilor militare de învățământ pentru formarea subofițerilor în rezervă;

b) subofițeri trecuți din activitate în rezervă;

c) absolvenți ai instituțiilor civile de învățământ superior care au îndeplinit serviciul militar cu termen redus, în raport cu nevoile forțelor armate și cu rezultatele obținute la examenul-concurs susținut la terminarea pregătirii militare;

d) studenți ai instituțiilor militare de învățământ pentru formarea ofițerilor care au promovat cel puțin anul I de studii, în situația în care nu mai pot continua pregătirea, dar sunt apți pentru serviciul militar. Nu se acordă gradul de subofițer studenților exmatriculați;

e) gradați în rezervă care, în urma unei concentrări de instrucție, au fost calificați în specialități militare necesare forțelor armate, pentru funcții de subofițeri;

f) sergenți în rezervă care, în ultimele 6 luni ale serviciului militar în termen, au îndeplinit cu rezultate bune și foarte bune funcții prevăzute a fi încadrate cu ofițeri sau subofițeri; Modificări (1)

g) gradați care, în timp de război, îndeplinesc cel puțin 3 luni, cu rezultate bune și foarte bune, funcții prevăzute a fi încadrate cu ofițeri sau subofițeri, în unitățile militare aflate în zona acțiunilor militare;

h) absolvenți ai liceelor, școlilor profesionale ori ai unor școli echivalente, cu stagiul militar îndeplinit, în raport cu nevoile forțelor armate. Modificări (2)

Art. 42. - Puneri în aplicare (1)

Cadrele militare în retragere provin din:

a) ofițeri în activitate sau în rezervă, precum și maiștri militari și subofițeri în rezervă, care au depășit limita de vârstă în grad pentru clasa a III-a în rezervă, prevăzută la art. 92 și 93; Modificări (1)

b) ofițeri, maiștri militari și subofițeri în activitate sau în rezervă, clasați de către comisiile de expertiză medico-militară "inapt pentru serviciul militar, cu scoatere din evidență". Jurisprudență

Art. 43. -

(1) Trecerea cadrelor militare din activitate în rezervă sau direct în retragere, precum și chemarea din rezervă în activitate se fac după cum urmează:

a) generalii și amiralii, prin decret al Președintelui României, la propunerea ministrului apărării naționale;

b) ceilalți ofițeri, prin ordin al ministrului apărării naționale; Jurisprudență

c) maiștrii militari și subofițerii, prin ordin al comandanților stabiliți de ministrul apărării naționale. Jurisprudență

(2) Nu pot fi chemate în activitate cadrele militare cărora li s-au acordat grade în rezervă în baza art. 37 lit. e) și nu au absolvit o instituție civilă de învățământ superior, precum și în baza art. 39 lit. c).

(3) Subofițerii cărora li s-a acordat grad în rezervă în baza art. 41 lit. e), f) și h) pot fi chemați în activitate, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, dacă nu au împlinit vârsta de 45 de ani.

Art. 44. -

Scoaterea din evidența militară a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în rezervă și trecerea lor în retragere se fac după cum urmează:

a) generalii și amiralii, prin ordin al șefului Statului Major General;

b) ceilalți ofițeri, prin ordin al comandanților stabiliți de șeful Statului Major General;

c) maiștrii militari și subofițerii, prin ordin al comandanților centrelor militare județene, municipale sau de sector.

CAPITOLUL IV Acordarea gradelor și înaintarea cadrelor militare în gradele următoare Puneri în aplicare (1)

Art. 45. - Jurisprudență

(1) Acordarea gradelor și înaintarea în gradele următoare se fac după cum urmează:

a) gradele de general și amiral în activitate și în rezervă, în timp de pace și în timp de război, prin decret al Președintelui României, la propunerea ministrului apărării naționale, după consultarea colegiului ministerului; Jurisprudență

b) gradele de ofițeri în activitate, cu excepția celor prevăzute la lit a), în timp de pace, prin ordin al ministrului apărării naționale; Jurisprudență

c) gradele de ofițeri în rezervă, cu excepția celor prevăzute la lit. a), în timp de pace, prin ordin al șefului Statului Major General;

d) în timp de război, acordarea gradului de sublocotenent și înaintarea în gradele de locotenent și căpitan în activitate sau în rezervă se fac de către comandanții stabiliți de șeful Marelui Cartier General, iar în cele de ofițeri cu grade superioare, de șeful Marelui Cartier General;

e) gradele de maiștri militari și subofițeri în activitate, în timp de pace și în timp de război, prin ordin al ministrului apărării naționale sau al comandanților stabiliți de acesta;

f) gradele de maiștri militari și subofițeri în rezervă, în timp de pace și în timp de război, prin ordin al comandanților stabiliți de ministrul apărării naționale.

Art. 46. -

(1) Acordarea gradelor de ofițeri, maiștri militari și subofițeri în activitate, precum și înaintarea în gradele următoare a acestora se fac, de regulă, o dată pe an, la data stabilită prin ordin al ministrului apărării naționale.

(2) Acordarea gradelor celor prevăzuți la art. 36 alin. 1 lit. c), e), f) și alin. 2 lit. a), art. 38 lit. b) și art. 40 alin. 1 lit. b) și d) și alin. 2 se poate face în tot cursul anului. Modificări (2)

(3) Înaintarea ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în activitate în gradele următoare, în condițiile prevăzute la art. 63, se face la datele stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, iar în cele prevăzute la art. 64, precum și la chemarea sau rechemarea în activitate a cadrelor militare în rezervă se poate face în tot cursul anului.

Art. 47. -

(1) Gradele de ofițeri, maiștri militari și subofițeri în rezervă se acordă după cum urmează:

a) o dată pe an - celor prevăzuți la art. 37 lit. c) și e), art. 39 lit. b), c) și d) și art. 41 lit. e) și f);

b) la data terminării pregătirii militare sau a trecerii în rezervă - celor prevăzuți la art. 37 lit. b) și f) și art. 41 lit. a), c) și d);

c) în tot cursul anului - celor prevăzuți la art. 37 lit. d) și art. 41 lit. g) și h).

(2) Înaintarea în gradele următoare a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în rezervă se face, de regulă, o dată pe an, la data stabilită prin ordin al ministrului apărării naționale, iar în condițiile prevăzute la art. 64, în tot cursul anului.

Art. 48. - Modificări (1)

(1) Gradele de sublocotenent și aspirant se acordă celor prevăzuți la art. 36 alin. 1 lit. a), b), c) și f) și art. 37 lit. b), c), d) și f).

Art. 49. -

Gradul de locotenent se acordă maiștrilor militari și subofițerilor prevăzuți la art. 36 alin. 1 lit. e).

Art. 50. -

(1) Gradul de maistru militar clasa a IV-a se acordă celor prevăzuți la art. 38 lit. a) și art. 39 lit. b).

(2) La trecerea în corpul maiștrilor militari, celor prevăzuți la art. 38 lit. b) și art. 39 lit. d) li se acordă grade de maistru militar, în raport cu gradele de subofițer pe care le au, astfel:

a) gradul de maistru militar clasa a III-a, plutonierilor;

b) gradul de maistru militar clasa a II-a, plutonierilor majori;

c) gradul de maistru militar clasa I, plutonierilor adjutanți;

d) gradul de maistru militar principal, plutonierilor adjutanți șefi.

(3) Pentru a li se acorda gradele de maistru militar clasa I, respectiv maistru militar principal, subofițerii prevăzuți la alin. 2 lit. c) și d) trebuie să promoveze și examenul pentru maistru militar clasa I. Celor care nu promovează acest examen li se poate acorda gradul de maistru militar clasa a II-a sau pot rămâne cu gradul de subofițer avut.

(4) Maiștrilor militari proveniți din corpul subofițerilor și cărora li s-au acordat grade în condițiile prevăzute la alin. 2, la înaintarea în gradul următor, li se ia în considerare stagiul avut în ultimul grad de subofițer.

Art. 51. -

(1) Gradul de sergent major se acordă celor prevăzuți la art. 40 alin. 1 lit. a), b) și d) și art. 41 lit. a), c), d) și f).

Art. 52. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Persoanelor prevăzute la art. 36 alin. 2, art. 37 lit. e), art. 39 lit. c), art. 40 alin. 2 și art. 41 lit. e), g) și h), li se acordă grade militare în funcție de pregătirea lor, vechimea în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportată la stagiile minime în grad, precum și de vârsta acestora. Modificări (2)

Art. 53. -

(1) Înaintarea în grad a cadrelor militare se poate face la termen, înainte de termen sau în mod excepțional, iar a celor în rezervă, la termen sau în mod excepțional. Puneri în aplicare (1)

(2) Înaintarea în grad a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în activitate și în rezervă se face în ordinea ierarhică a gradelor, în raport cu nevoile și posibilitățile forțelor armate, pe baza competenței profesionale și conduitei morale, consemnate în aprecierile de serviciu.

(3) La înaintarea în grad a ofițerilor, se va acorda prioritate celor care prin profesionalism și rezultate deosebite obținute în muncă, prin cultură, personalitate, spirit de organizare și inițiativă au perspective de a îndeplini funcții superioare și au stagiu în grad mai mare.

Art. 54. -

(1) În timp de pace, ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în activitate vor fi înaintați în grad, la termen, cu respectarea prevederilor art. 53, dacă îndeplinesc și următoarele condiții:

a) au împlinit stagiul minim în grad prevăzut la art. 94 și 95 sau împlinesc acest stagiu în cursul anului calendaristic respectiv;

b) au fost apreciați pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad, iar cei care au depășit acest stagiu, și în anul premergător înaintării în grad, cel puțin cu calificativul "corespunzător"; anii în care li s-au acordat calificative inferioare acestuia nu se socotesc la calculul stagiului minim în grad.

Art. 55. - Referințe (1)

(1) Pentru a fi propuși la înaintarea în grad, la termen, ofițerii în activitate trebuie să fie încadrați cu cel puțin un an înainte de data la care se fac înaintările în grad în funcții prevăzute în statele de organizare cu grad superior celui pe care îl au.

(2) Ofițerii studenți la cursurile de zi ale instituțiilor de învățământ superior se consideră încadrați în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade superioare celor pe care le au.

Art. 56. -

(1) În timp de pace, pentru înaintarea ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în activitate în unele grade superioare, pe lângă condițiile prevăzute la art. 54 și 55, se mai cer următoarele:

A. În gradele de maistru militar clasa I și plutonier adjutant - să fi promovat examenul de grad;

B. În gradele de maior și locotenent-comandor:

a) să fi absolvit un curs de perfecționare în specialitate, stabilit prin ordin al ministrului apărării naționale. Se exceptează de la această condiție:

- absolvenții cu diplomă de licență ai Academiei de Înalte Studii Militare ori ai altor instituții militare de învățământ superior de același nivel, stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, ai instituțiilor militare de învățământ echivalente acestora din alte state, precum și ai instituțiilor civile de învățământ superior;

- ofițerii studenți care au promovat cel puțin anul I de studii la Academia de Înalte Studii Militare sau anii I-III de studii la alte instituții militare de învățământ superior, conform celor stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, precum și ofițerii studenți care au promovat aceiași ani de studii la instituții militare de învățământ similare din alte state;

b) să aibă un stagiu, diferențiat pe arme și specialități militare, de cel puțin 3-5 ani în funcții la unități, până la eșalonul regiment (similar), inclusiv sau la instituții și formațiuni militare ori la unități productive. Durata stagiului pentru fiecare armă și specialitate militară și eșaloanele similare regimentului se stabilesc prin dispoziție a șefului Statului Major General.

Se exceptează de la obligativitatea stagiului la unități militare căpitanii care îndeplinesc funcții în alte specialități militare decât cele de comandă și stat major, stabilite prin dispoziția șefului Statului Major General.

C. În gradele de colonel și comandor, să îndeplinească cumulativ condițiile de studii, precum și pe cea privind stagiul minim la unități, prevăzute la lit. a), b) și respectiv c):

a) să fi absolvit, cu diplomă de licență, Academia de Înalte Studii Militare ori alte instituții militare de învățământ superior de același nivel din țară sau din străinătate, stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, sau o instituție civilă de învățământ superior;

b) să fi absolvit cursul de capacitate pentru gradul de colonel sau comandor. Admiterea la acest curs se face pe bază de examen. Se exceptează de la această condiție locotenent-coloneii și căpitan-comandorii care dețin titlul de doctor ori au absolvit o formă de învățământ postacademic sau postuniversitar în țară sau în străinătate, stabilită prin ordin al ministrului apărării naționale; Modificări (1)

c) să aibă un stagiu, corespunzător pe arme și specialități militare, de 6-8 ani la unități și mari unități până la corp de armată sau similare inclusiv. Durata stagiului pentru fiecare armă și specialitate militară și eșaloanele similare marilor unități până la eșalonul corp de armată se stabilesc prin dispoziție a șefului Statului Major General.

(2) Se exceptează de la obligativitatea stagiului la unități militare locotenent-coloneii și căpitan-comandorii care îndeplinesc funcții în alte specialități militare decât cele de comandă și stat major, stabilite prin dispoziție a șefului Statului Major General.

Art. 57. - Modificări (1)

(1) Profilurile corespunzătoare din instituțiile civile de învățământ superior care dau dreptul ofițerilor absolvenți ai acestor instituții să fie înaintați în gradele prevăzute la art. 56 paragrafele B și C se stabilesc în raport cu specialitățile militare ale ofițerilor sau cu funcțiile pe care le îndeplinesc, prin ordin al ministrului apărării naționale. Durata studiilor în aceste instituții trebuie să fie de minimum 4 ani.

Art. 58. - Referințe (1)

(1) În timp de pace, pentru acordarea gradelor de general de brigadă, general de flotilă aeriană și contraamiral, pe lângă condițiile prevăzute la art. 55 alin. 1, coloneii și comandorii trebuie să promoveze examenul prevăzut în acest scop.

(2) Pot participa la examenul pentru acordarea gradului de general coloneii și comandorii care îndeplinesc următoarele condiții:

a) au fost apreciați în ultimii 5 ani cu calificativul de cel puțin "foarte bun"; Modificări (1)

b) au o vechime în grad de cel puțin 3 ani; Modificări (1)

c) sunt încadrați în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade de general de brigadă, similare sau superioare.

(3) Pentru a fi înaintați în gradul următor, generalii și amiralii trebuie să se distingă printr-o înaltă competență profesională, rezultate remarcabile în îndeplinirea atribuțiilor și să fie încadrați cu cel puțin un an înainte de data la care se fac înaintările în grad, în funcții prevăzute în statele de organizare cu grad superior celui pe care îl au.

(4) Candidații la examenul pentru acordarea gradului de general, precum și generalii care se propun pentru înaintarea în gradul următor se supun aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării de către ministrul apărării naționale, cu consultarea prealabilă a colegiului ministerului.

Art. 59. -

(1) Locotenent-coloneii și căpitan-comandorii pot fi detașați la cursul de capacitate pentru gradul de colonel sau comandor începând din primul an al stagiului minim în grad, de regulă, în ordinea promoțiilor, având prioritate cei cărora le expiră stagiul în grad. În caz de nepromovare, examenul de absolvire a cursului se poate susține încă o dată, după cel puțin un an.

(2) Maiștrii militari clasa a II-a și plutonierii majori pot susține examenul de grad începând cu ultimii doi ani de stagiu minim în grad și, în caz de nepromovare, îl pot susține încă o dată, după cel puțin un an. Sunt scutiți de examen plutonierii majori care l-au promovat până la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Normele privind participarea coloneilor și comandorilor la examenul pentru gradul de general, locotenent-coloneilor și căpitan-comandorilor la cursul de capacitate, precum și a maiștrilor militari clasa a II-a și a plutonierilor majori la examenul de grad, organizarea și desfășurarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 60. -

(1) În timp de război, ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în activitate, precum și cei în rezervă mobilizați în unități militare, pot fi înaintați în gradul următor dacă au împlinit stagiul minim în grad, au îndeplinit atribuțiile și au executat misiunile ce li s-au încredințat, fără a se impune respectarea celorlalte condiții prevăzute pentru timp de pace.

(2) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii prevăzuți la alin. 1, care se disting în îndeplinirea misiunilor, pot fi înaintați în gradul următor și înaintea împlinirii stagiului minim în grad.

(3) Înaintarea în grad a ofițerilor în condițiile alin. 1 și 2 se face în limita necesarului prevăzut în statele de organizare.

Art. 61. - Puneri în aplicare (1)

În timp de pace, ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în rezervă pot fi înaintați în gradul următor, în raport cu nevoile forțelor armate, după expirarea stagiului minim în grad, dacă au o comportare demnă, au obținut rezultate bune și foarte bune pe timpul concentrării și au fost propuși prin aprecierile de serviciu.

Art. 62. -

(1) În timp de pace, pentru înaintarea în gradele de colonel și comandor, în afara condițiilor prevăzute la art. 61, ofițerii în rezervă trebuie să fi absolvit, cu diplomă de licență, o instituție militară de învățământ superior.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. 1 absolvenții instituțiilor civile de învățământ superior care, la mobilizare, sunt încadrați pe funcții prevăzute cu studii corespunzătoare specialității în care sunt pregătiți.

Art. 63. - Referințe (1)

(1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în activitate care se disting prin modul de îndeplinire a atribuțiilor, pregătire profesională și comportare demnă pot fi înaintați în gradul următor și înaintea expirării stagiului minim în grad, dacă până la data când se fac astfel de înaintări au împlinit cel puțin jumătate din stagiul respectiv, cu respectarea strictă a celorlalte condiții, mai puțin a celor prevăzute la art. 56 alin. 1 paragrafele A, B și C lit. c).

(2) Nu fac obiectul înaintării în grad, în condițiile alin. 1:

a) sublocotenenții și aspiranții;

b) ofițerii, maiștrii militari și subofițerii care au fost condamnați penal sau care, de la ultima lor înaintare în grad, au fost sancționați ca urmare a hotărârii consiliilor de onoare sau a consiliilor de judecată. Modificări (1)

Art. 64. - Referințe (1)

(1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în activitate și în rezervă care, în executarea misiunilor sau în alte situații, săvârșesc fapte de eroism și acte exemplare de curaj pot fi înaintați în gradul următor, în mod excepțional, atât în timp de pace cât și în timp de război, chiar dacă nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 54-56 și 61.

Art. 65. -

(1) Locotenent-coloneii și căpitan-comandorii în activitate cărora le-a expirat stagiul minim în grad, dar nu au putut fi înaintați în grad pe timpul cât s-au aflat în activitate întrucât nu au fost încadrați pe funcții prevăzute cu grade corespunzătoare celor la care urmau să fie avansați, la trecerea în rezervă sau direct în retragere prin aplicarea art. 85 lit. a) -e) vor fi înaintați în gradul următor și trecuți în rezervă sau direct în retragere cu noul grad, dacă îndeplinesc celelalte condiții prevăzute în prezenta lege.

Art. 66. -

(1) Coloneilor și comandorilor în activitate care au o vechime în grad de minimum 7 ani, au împlinit limita de vârstă în grad și sunt încadrați de cel puțin 4 ani în funcții prevăzute în statele de organizare cu grad de general de brigadă, similare sau superioare, și au fost apreciați în această perioadă cu calificativul "foarte bun" sau "excepțional", la trecerea în rezervă sau direct în retragere li se va acorda gradul de general de brigadă, respectiv general de flotilă aeriană sau contraamiral și vor fi trecuți în rezervă sau direct în retragere cu noul grad.

(2) Prevederile alin. 1 nu se aplică celor trecuți în rezervă sau direct în retragere prin aplicarea art. 85 lit. f) -l), art. 87 și 88.

Art. 67. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Cu prilejul evocării unor evenimente importante din istoria patriei și forțelor armate ale României, ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în retragere, în mod excepțional, pot fi înaintați la gradul următor; coloneilor și comandorilor li se poate acorda gradul de general, iar maiștrilor militari principali și plutonierilor adjutanți șefi li se poate acorda gradul de sublocotenent. Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(2) Înaintarea în grad, respectiv acordarea gradului celor prevăzuți la alin. 1, se face prin:

a) decret al Președintelui României, pentru generali și amirali, la propunerea ministrului apărării naționale, după consultarea de către acesta a colegiului ministerului;

b) ordin al ministrului apărării naționale pentru ceilalți ofițeri, pentru maiștri militari și subofițeri.

Art. 68. -

(1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii care și-au sacrificat viața săvârșind acte de devotament excepțional vor fi înaintați post-mortem în gradul următor, iar coloneilor și comandorilor li se va acorda post-mortem gradul de general.

(2) Maiștrilor militari, subofițerilor, gradaților și soldaților care și-au sacrificat viața în aceleași condiții li se poate acorda post-mortem gradul de sublocotenent.

(3) Înaintarea în grad, respectiv acordarea gradului în aceste situații, se face în tot cursul anului conform prevederilor art. 45.

CAPITOLUL V Degradarea militară, scoaterea din și reluarea în evidența militară a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor

Art. 69. -

(1) Degradarea militară se aplică, în condițiile prevăzute de legea penală, cadrelor militare în activitate, în rezervă și în retragere, condamnate la pedeapsa complimentară a degradării militare prin hotărâre judecătorească.

Art. 70. -

(1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în activitate, în rezervă și în retragere, cărora li s-a aprobat renunțarea la cetățenia română ori au dobândit și o altă cetățenie și s-au stabilit în străinătate, se scot din evidența militară.

Art. 71. -

(1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii prevăzuți la art. 69 și 70 se scot din evidența militară, astfel:

a) prin ordin al șefului Statului Major General, cei care au avut grade de generali și amirali;

b) prin ordin al comandanților stabiliți de șeful Statului Major General, cei care au avut grade de ofițeri, maiștri militari sau subofițeri.

Art. 72. - Jurisprudență

(1) În cazul în care intervine o altă hotărâre judecătorească, prin care s-a pronunțat achitarea sau prin care nu se mai aplică pedeapsa complimentară a degradării militare, cei în cauză sunt reluați în evidența militară, cu gradul avut, prin ordinul celor care au dispus scoaterea din evidență. În această situație, timpul cât au fost degradați se include în calculul stagiului în grad, iar cadrele militare respective pot cere prin instanța judecătorească reparații morale și materiale pentru prejudiciile ce li s-au adus.

(2) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii cărora li s-a aplicat degradarea militară și care au fost amnistiați sau grațiați de pedeapsa complimentară a degradării militare, precum și cei care au fost reabilitați se reiau în evidența militară și, în raport cu nevoile forțelor armate, li se poate reda orice grad militar, până la gradul avut inclusiv.

(3) Cadrele militare în rezervă care au redobândit cetățenia română și anterior au fost scoase din evidența militară, pot fi reluate în evidență, la repatriere.

(4) Redarea gradului potrivit alin. 2 se face prin:

a) decret al Președintelui României, pentru generali și amirali;

b) ordin al șefului Statului Major General, pentru ceilalți ofițeri, maiștri militari și subofițeri.

(5) Redarea gradului ca urmare a amnistierii, grațierii sau reabilitării nu atrage, de drept, rechemarea în activitate, iar timpul cât au fost degradați nu se ia în calculul stagiului în grad și al vechimii de cadre militare în activitate.

CAPITOLUL VI Aprecierea, încadrarea și promovarea în funcție a cadrelor militare

Art. 73. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Cadrelor militare li se întocmesc aprecieri de serviciu.

(2) Aprecierea de serviciu constituie unicul document de evaluare a competenței profesionale, a calității morale, a perspectivelor de dezvoltare și promovare, pe baza căruia ofițerii, maiștrii militari și subofițerii sunt înaintați în gradul următor.

(3) Aprecierea de serviciu a cadrelor militare în activitate se face periodic, precum și în cazurile stabilite de ministrul apărării naționale.

(4) Cadrelor militare în rezervă li se întocmesc aprecieri de serviciu în anul în care sunt propuse la înaintarea în grad.

(5) Metodologia întocmirii aprecierilor de serviciu, în timp de pace, precum și sistemul de apreciere în timp de război se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale. Aprecierea se exprimă prin unul dintre următoarele calificative: "excepțional", "foarte bun", "bun", "corespunzător", "mediocru" sau "necorespunzător". Modificări (1)

Art. 74. - Jurisprudență

(1) Încadrarea ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în funcții se face ținând seama de nevoile forțelor armate, de competența și conduita morală ale acestora. Jurisprudență

(2) La numirea în funcții se va respecta principiul potrivit căruia ofițerii, maiștrii militari și subofițerii să nu fie subordonați altora cu grade mai mici. Excepție de la acest principiu pot face cadrele militare care nu au studii superioare de specialitate și se subordonează celor care au o astfel de pregătire. Modificări (3)

(3) La încadrarea ofițerilor în funcții se va ține seama și de experiența dobândită pe treptele ierarhiei militare, promovarea efectuându-se, de regulă, în funcții sau la eșaloane imediat superioare.

(4) Pentru determinarea aptitudinilor și cunoștințelor ofițerilor, necesare la încadrarea în anumite funcții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, se vor folosi teste ori se va organiza examen sau concurs. Condițiile privind studiile, stagiul în funcții și alte criterii necesare pentru încadrarea și promovarea ofițerilor în unele funcții se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale. Puneri în aplicare (4), Referințe (1)

Art. 75. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Ofițerii se numesc, de regulă, în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade egale sau mai mari cu cel mult două trepte față de cele pe care le au. Numirea ofițerilor în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade mai mari cu trei trepte față de cele pe care le au se poate face numai cu aprobarea ministrului apărării naționale sau a comandanților stabiliți de acesta.

Art. 76. - Jurisprudență

Mutarea cadrelor militare în activitate dintr-o unitate în alta, precum și schimbarea din funcții în cadrul aceleiași unități se efectuează o singură dată pe an, cu excepția situațiilor deosebite stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. Modificări (1)

Art. 77. - Jurisprudență

(1) Cadrele militare în activitate pot fi detașate la alte unități pentru îndeplinirea unor misiuni sau pentru a urma o formă de perfecționare a pregătirii pe o perioadă de cel mult un an, durată care poate fi prelungită, cu aprobarea ministrului apărării naționale, până la cel mult 2 ani. Jurisprudență

(2) Pe timpul detașării, cadrele militare rămân încadrate în funcțiile și unitățile militare din care au fost detașate și beneficiază de toate drepturile legale.

Art. 78. - Jurisprudență

(1) Numirea în funcție și eliberarea din funcție în unitățile militare, cu excepția funcțiilor publice în care numirea se face potrivit legii, precum și detașarea cadrelor militare în condițiile art. 77 se fac, în timp de pace și în timp de război, conform competențelor stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. Jurisprudență

(2) Numirea în funcțiile prevăzute în statele de organizare cu grade de general de corp de armată, general-comandor, viceamiral-comandor și superioare acestora se face cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Art. 79. -

(1) Încadrarea și promovarea în funcții a ofițerilor de justiție se fac potrivit actelor normative specifice acestora.

(2) Încadrarea și promovarea ofițerilor în funcții didactice se fac potrivit prevederilor prezentei legi și ale actelor normative aplicabile instituțiilor militare de învățământ.

(3) Medicilor și farmaciștilor militari li se acordă grade profesionale conform normelor legale.

Art. 80. -

(1) Căpitanii, locotenent-coloneii și căpitan-comandorii care, pentru a fi înaintați în gradul următor, trebuie să absolve una dintre formele de pregătire menționate la art. 56 alin. 1 paragrafele B și, respectiv C, însă până la expirarea stagiului minim nu au absolvit-o, nu pot deține funcții prevăzute în statul de organizare cu grade superioare celor pe care le au.

Art. 81. - Jurisprudență

(1) Ofițerii în activitate pot fi numiți în funcții inferioare gradelor pe care le au, în următoarele situații:

a) când se produc modificări în statele de organizare sau în cazul reorganizării armatei;

b) în cazuri excepționale, la cererea ofițerilor sau când sunt propuși prin aprecierile de serviciu, pentru motive bine justificate;

c) când sunt sancționați cu retrogradarea în funcție.

(2) În situațiile menționate la alin. 1 lit. b) și c), ofițerii pot fi numiți în funcții prin derogare de la prevederile art. 74 alin. 2.

(3) Numirea în funcții, în condițiile prevăzute la alin. 1 lit. b) și c) se face cu aprobarea ministrului apărării naționale sau a comandanților stabiliți de acesta.

Art. 82. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Situația ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în activitate, care sunt puși la dispoziție, se soluționează după cum urmează:

a) pentru cei puși la dispoziție în vederea încadrării sau trecerii în rezervă ori în retragere, în termen de cel mult 3 luni. În cazuri excepționale, cu aprobarea ministrului apărării naționale, acest termen poate fi prelungit cu încă cel mult 3 luni. Pe timpul cât se află în această situație, cei în cauză îndeplinesc atribuțiile stabilite de comandanții unităților militare la a căror dispoziție sunt; Jurisprudență, Reviste (2)

b) pentru cei puși la dispoziție în cazurile de boală stabilite prin hotărâre a Guvernului, la expirarea termenului de internare și a concediilor medicale pentru tratament, fără a depăși termenul maxim prevăzut de reglementările în vigoare pentru bolnavii salariați în administrația publică. Cadrele militare restabilite vor fi numite în funcție, iar cele a căror boală se menține vor fi trecute, după caz, în rezervă sau în retragere, cu drept de pensie conform legii;

c) pentru cei căzuți în captivitate, în termen de cel mult 3 luni de la înapoierea în țară. În această perioadă comisii speciale, stabilite prin dispoziție a șefului Statului Major General, vor cerceta condițiile căderii în captivitate și comportarea celor în cauză pe tot timpul acesteia. În funcție de rezultat, cei găsiți nevinovați vor fi încadrați în funcții, iar cei vinovați de fapte ce cad sub incidența legii penale vor fi trecuți în rezervă.

Art. 83. -

(1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii fac parte din arme sau servicii și au specialități militare, în raport cu profilul pregătirii lor profesionale.

(2) Nomenclatorul armelor, serviciilor și specialităților militare se stabilește prin dispoziție a șefului Statului Major General.

Art. 84. -

(1) Trecerea ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor dintr-o armă, serviciu sau specialitate militară în alta se poate efectua, în raport cu nevoile armatei, după obținerea unei pregătiri corespunzătoare, prin una dintre următoarele forme:

a) absolvirea, cu diplomă de licență, a unei academii militare sau a unei instituții civile de învățământ superior cu profil corespunzător armelor, serviciilor și specialităților militare necesare armatei ori a unor instituții militare de învățământ pentru formarea ofițerilor, de către cei care nu au avut studii de acest nivel;

b) absolvirea unui curs de perfecționare a pregătirii sau de specializare cu durata de minimum 3 luni, urmată de un stagiu practic neîntrerupt de cel puțin 2 ani în noua armă, serviciu sau specialitate militară, pe timpul căruia să fi fost apreciați cu calificativul cel puțin "bun". Modificări (1)

(2) Maiștrii militari și subofițerii pot fi trecuți dintr-o armă, serviciu sau specialitate militară în alta și prin promovarea examenului de grad, dacă înainte de susținerea acestuia au un stagiu practic neîntrerupt de minimum 2 ani în noua armă, serviciu sau specialitate militară, pe timpul căruia au fost apreciați cu calificativul cel puțin "bun".

(3) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii se trec dintr-o armă, serviciu sau specialitate militară în alta prin ordin al comandanților stabiliți de ministrul apărării naționale.

CAPITOLUL VII Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare

Art. 85. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în activitate pot fi trecuți în rezervă sau direct în retragere, după caz, în următoarele situații: Jurisprudență, Reviste (1)

a) după împlinirea vârstei și vechimii în serviciu necesare acordării pensiei de serviciu; Modificări (1), Jurisprudență

b) sunt clasați "inapt pentru serviciul militar" de către comisiile de expertiză medico-militară; Modificări (1), Jurisprudență

c) sunt clasați "apt limitat"; Modificări (1), Jurisprudență

d) au împlinit limita de vârstă în grad; Jurisprudență

e) când, în urma reorganizării unor unități și a reducerii unor funcții din statele de organizare, nu sunt posibilități pentru a fi încadrați în alte funcții sau unități, precum și pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naționale; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

f) pentru a fi numiți într-o funcție publică, civilă, cu mențiunea de a fi trecuți în rezervă; Jurisprudență

g) la cerere, pentru motive bine întemeiate; Jurisprudență

h) prin demisie; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

i) când manifestă dezinteres în îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu sau în perfecționarea pregătirii lor militare și de specialitate; Jurisprudență, Reviste (1)

j) când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziții legale; Jurisprudență

k) când, pentru o infracțiune săvârșită din culpă, li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească pedeapsa închisorii, cu suspendarea condiționată a executării, ori a amenzii, precum și în cazurile când au beneficiat de amnistie sau grațiere înainte de începerea executării pedepsei; Modificări (1), Jurisprudență

l) când încalcă prevederile art. 4 lit. a) alin. 2 și art. 29 lit. f). Modificări (1), Jurisprudență

(2) Trecerea în rezervă sau direct în retragere se face din oficiu, în condițiile prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f) și l), la propunerea consiliilor de judecată, în condițiile de la lit. i) și j), iar în celelalte condiții la propunerea comandanților unităților din care fac parte, înaintată ierarhic. Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Raportul comandanților privind trecerea în rezervă a cadrelor militare în condițiile prevăzute la alin. 1 lit. h) se înaintează pe cale ierarhică, împreună cu raportul de demisie, celor în a căror competență intră, potrivit art. 43, trecerea în rezervă. Până la comunicarea ordinului de trecere în rezervă, cei în cauză sunt obligați să-și îndeplinească atribuțiile funcțiilor în care sunt încadrați, precum și toate îndatoririle ce le revin. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) Pe timp de război, al mobilizării, stării de asediu și stării de urgență cadrele militare nu se trec în rezervă prin demisie. Modificări (1)

(5) Ofițerii în activitate care au împlinit limita de vârstă în grad pentru clasa a III-a în rezervă, prevăzută la art. 92, precum și cadrele militare care au fost clasate medical "inapt pentru serviciul militar cu scoatere din evidență" se trec direct în retragere prin aplicarea uneia dintre prevederile alin. 1, în raport cu motivele care determină schimbarea situației lor militare. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 86. - Modificări (1), Derogări (2), Jurisprudență

(1) Generalii și amiralii a căror stare de sănătate le permite rezolvarea în foarte bune condiții a atribuțiilor ce le revin pot fi menținuți în activitate, astfel:

a) generalii de brigadă, generalii de flotilă aeriană, contraamiralii, generalii de divizie, generalii de divizie aeriană și viceamiralii, până la vârsta de 62 de ani;

b) generalii de corp de armată, general-comandorii, viceamiral-comandorii, generalii de armată, generalii inspectori și amiralii, până la vârsta de 64 de ani.

(2) În raport cu nevoile de încadrare ale forțelor armate, coloneii și comandorii care dovedesc o înaltă competență profesională, medici, farmaciști, juriști încadrați în funcții de specialitate, ingineri, ziariști, cadre didactice în învățământul superior, din sistemul de control financiar de gestiune și alți colonei și comandori care ocupă funcții importante pentru apărarea și siguranța națională, stabilite prin dispoziție a șefului Statului Major General, precum și cei care au titlul de doctor în specialitate, pot fi menținuți peste limita de vârstă în grad prevăzută la art. 92, cel mult 5 ani, dacă starea de sănătate le permite îndeplinirea atribuțiilor. Modificări (1)

(3) Aprobarea de menținere în activitate a generalilor și coloneilor prevăzuți la alin. 1 și 2 se dă semestrial de către ministrul apărării naționale, celor în cauză aducându-li-se la cunoștință cu cel puțin 6 luni înainte că vor fi trecuți în rezervă sau direct în retragere. Modificări (1)

Art. 87. - Jurisprudență

(1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în activitate condamnați prin hotărâre judecătorească la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia, precum și cei condamnați pentru infracțiuni săvârșite cu intenție la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării ori cu amendă se trec în rezervă sau direct în retragere.

Art. 88. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în activitate pentru care consiliile de judecată au stabilit că au încălcat prevederile art. 28 și 30 alin. 2 se trec în rezervă sau direct în retragere.

Art. 89. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Hotărârea privind menținerea în activitate a cadrelor militare pentru care s-a început urmărirea penală sau care sunt trimise în judecata instanțelor militare se ia după soluționarea cauzei de către parchetul militar ori de către instanța de judecată militară.

(2) În acest interval de timp ofițerii, maiștrii militari și subofițerii arestați se suspendă din funcție, iar cei care sunt cercetați și judecați în stare de libertate sau eliberați pe cauțiune se pun la dispoziție. Pe timpul suspendării din funcție, ofițerii, maiștrii militari și subofițerii nu beneficiază de nici un drept de la Ministerul Apărării Naționale. Cei puși la dispoziție îndeplinesc atribuțiile stabilite de comandanții unităților din care fac parte și beneficiază de drepturile bănești corespunzătoare gradului pe care îl au, la minimum. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență

(3) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii condamnați, care anterior au fost suspendați din funcții, se trec în rezervă începând cu data suspendării.

(4) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, aceștia vor fi repuși în toate drepturile avute la data suspendării din funcție, respectiv a punerii la dispoziție. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(5) Repunerea în drepturi se poate dispune și în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal. Modificări (1), Referințe (1)

Art. 90. - Jurisprudență

(1) Cadrele militare în activitate, care nu îndeplinesc condițiile de pensionare, nu pot fi trecute în rezervă pe timpul cât se află în incapacitate temporară de muncă, fiind internate în spitale ori sanatorii sau se găsesc în concedii medicale, iar cadrele militare femei, nici în perioada gravidității, a concediului de maternitate, a alimentării și a concediului pentru îngrijirea copilului, acordate în condițiile art. 15. Modificări (1)

(2) Dispozițiile alin. 1 nu se aplică celor care urmează să fie trecuți în rezervă potrivit prevederilor art. 85 alin. 1 lit. g), h), j), k) și l), art. 87 și 88. Modificări (1)

Art. 91. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii care au angajament cu Ministerul Apărării Naționale să îndeplinească serviciul în armată o anumită perioadă de timp, în situația că nu respectă angajamentul și sunt trecuți în rezervă prin aplicarea uneia dintre prevederile de la art. 85 alin. 1 lit. g) -l), art. 87 și 88, sunt obligați să restituie cheltuielile de întreținere pe timpul școlarizării, în condițiile stabilite prin lege.

CAPITOLUL VIII Limitele de vârstă și stagiile minime în grad

Secțiunea 1 Limitele de vârstă în grad

Art. 92. - Jurisprudență

Limitele de vârstă în grad, în ani, până la care ofițerii pot fi menținuți în activitate, precum și în cele 3 clase de evidență, în rezervă, sunt:

a) pentru sublocotenent și aspirant:
- în activitate - 35
- în rezervă (clasele I, a II-a și a III-a) - 35, 45, 60
b) pentru locotenent:
- în activitate - 40
- în rezervă (clasele I, a II-a și a III-a) - 35, 45, 60
c) pentru căpitan:
- în activitate - 50
- în rezervă (clasele I, a II-a și a III-a) - 40, 50, 60
d) pentru maior și locotenent-comandor:
- în activitate - 50
- în rezervă (clasele I, a II-a și a III-a) - 45, 50, 60
e) pentru locotenent-colonel și căpitan-comandor:
- în activitate - 55
- în rezervă (clasele I, a II-a și a III-a) - 50, 55, 60
f) pentru colonel și comandor:
- în activitate - 55
- în rezervă (clasele I, a II-a și a III-a) - -, -, 60
g) pentru general de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral, general de divizie, general de divizie aeriană și viceamiral:
- în activitate - 60
- în rezervă (clasa a III-a) - 62
h) pentru general de corp de armată, general-comandor, viceamiral-comandor, general de armată, general inspector și amiral:
- în activitate - 60
- în rezervă (clasa a III-a) - 64
Modificări (1)

Art. 93. - Jurisprudență

Limitele de vârstă în grad, în ani, până la care maiștrii militari și subofițerii pot fi menținuți în activitate, precum și în cele 3 clase de evidență, în rezervă, sunt:

a) pentru maistru militar clasa a IV-a și sergent major:
- în activitate - 40
- în rezervă (clasele I, a II-a și a III-a) - 45, 50, 60
b) pentru maistru militar clasa a III-a și plutonier:
- în activitate - 45
- în rezervă (clasele I, a II-a și a III-a) - 45, 50, 60
c) pentru maistru militar clasa a II-a și plutonier major:
- în activitate - 50
- în rezervă (clasele I, a II-a și a III-a) - 50, 55, 60
d) pentru maistru militar clasa I și plutonier adjutant:
- în activitate - 55
- în rezervă (clasele I, a II-a și a III-a) - 50, 55, 60
e) pentru maistru militar principal și plutonier adjutant șef:
- în activitate - 55
- în rezervă (clasele I, a II-a și a III-a) - 55, -, 60

Secțiunea a 2-a Stagiile minime în grad

Art. 94. - Jurisprudență

În timp de pace, stagiul minim în grad pentru înaintarea în gradul următor a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în activitate se stabilește astfel:

A. Pentru ofițeri: Jurisprudență

a) sublocotenent și aspirant 3 ani
b) locotenent 5 ani
c) căpitan 5 ani
d) maior și locotenent-comandor 5 ani
e) locotenent-colonel și căpitan-comandor 5 ani.

Pentru gradele de colonel, comandor și superioare acestora nu se stabilesc stagii în grad. Modificări (2)

B. Pentru maiștri militari și subofițeri: Modificări (1)

a) maistru militar clasa a IV-a și sergent major 4 ani
b) maistru militar clasa a III-a și plutonier 5 ani
c) maistru militar clasa a II-a și plutonier major 7 ani
d) maistru militar clasa I și plutonier adjutant 6 ani.

Art. 95. - Modificări (2)

(1) La calculul stagiului minim în grad nu se ia în considerare timpul în care ofițerii, maiștrii militari și subofițerii au absentat de la program datorită incapacității temporare de muncă și concediilor prevăzute la art. 15 alin. 1, dacă absențele însumează 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi.

Art. 96. -

Stagiul minim în grad se reduce cu un an pentru ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în activitate care, pe întreaga durată a stagiului, îndeplinesc funcții de personal navigant din aviație, de parașutiști, de personal ambarcat pe submarine, pe vedete torpiloare sau pe alte nave similare, stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, precum și pentru scafandri.

Art. 97. - Modificări (1)

(1) În timp de pace, stagiul minim în grad pentru ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în rezervă este mai mare cu un an decât cel prevăzut la art. 94, iar în timp de război este cel de la articolul respectiv. La chemarea în activitate, pentru stabilirea stagiului în gradul pe care îl au, li se iau în calcul trei pătrimi din stagiul în gradul pe care îl au ca rezerviști.

Art. 98. -

În timp de război, stagiul minim în grad se reduce la jumătate pentru ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în activitate, precum și pentru cei în rezervă mobilizați în unități militare. Timpul cât sunt încadrați în unități din zona acțiunilor militare se socotește dublu la calculul stagiului minim în grad.

Art. 99. -

Timpul cât ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în activitate au fost condamnați cu suspendarea condiționată a executării pedepsei ori au fost condamnați cu executarea acesteia, însă au fost amnistiați sau grațiați înainte de a începe executarea, precum și timpul cât ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în rezervă au fost condamnați la închisoare cu executarea pedepsei într-un loc de detenție sau prin muncă fără privare de libertate, nu se ia în calculul stagiului minim în grad, cu excepția cazurilor când, în urma rejudecării cauzei, instanța competentă a pronunțat achitarea.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 100. - Modificări (1)

(1) Sistemul de evidență a cadrelor militare în activitate și în rezervă, metodologia acestei activități, în timp de pace și în timp de război, precum și organele care țin evidența se stabilesc de Ministerul Apărării Naționale, mai puțin situațiile reglementate prin lege.

(2) Actul oficial prin care se dovedește, în cadrul Ministerului Apărării Naționale, vechimea în serviciul militar și funcțiile îndeplinite de ofițeri, maiștri militari și subofițeri este fișa matricolă.

Art. 101. -

(1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în activitate pot fi detașați pentru a executa misiuni în afara Ministerului Apărării Naționale. Detașarea și încetarea detașării se fac prin ordin al ministrului apărării naționale sau al comandanților stabiliți de acesta.

(2) Pe timpul detașării, ofițerii, maiștrii militari și subofițerii au îndatoririle și drepturile ce le revin din calitatea de cadru militar în activitate, precum și obligația de a participa la pregătirea militară în cadrul unității stabilite de Ministerul Apărării Naționale.

(3) În situația când interesele Ministerului Apărării Naționale o impun, se poate dispune încetarea detașării cadrelor militare prin ordinul ministrului apărării naționale sau al comandanților stabiliți de acesta.

Art. 102. -

Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii trecuți în rezervă sau direct în retragere pot fi angajați în sectoarele civile pe baza licenței sau diplomei de absolvire a instituțiilor militare de învățământ ori li se iau în considerare studiile militare potrivit echivalării stabilite printr-un nomenclator elaborat de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Învățământului, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 103. -

Ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor trecuți în rezervă potrivit prevederilor art. 85 alin. 1 lit. c), d) și e) și care nu îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de pensie militară de serviciu li se va asigura, cu prioritate, recalificarea și reintegrarea în muncă prin grija Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 104. -

(1) În sensul prevederilor prezentei legi, prin termenul unități militare se înțelege companiile și batalioanele corp aparte, precum și toate eșaloanele de nivel similar și superioare acestora.

(2) În caz de război unitățile considerate ca făcând parte din zona acțiunilor militare se stabilesc de către Marele Cartier General.

Art. 105. -

Pentru menținerea legăturii ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în rezervă cu preocupările curente din cadrul armatei, Ministerul Apărării Naționale organizează acțiuni de informare a acestora cu privire la diverse laturi și aspecte ale dezvoltării științei și artei militare, ale perfecționării procesului de pregătire a trupelor și ale înzestrării cu tehnică militară.

Art. 106. -

(1) Ofițerii în activitate și în rezervă care la data intrării în vigoare a prezentei legi au gradul de locotenent major vor fi înaintați în gradul următor astfel:

a) cei care sunt în ultimul an de stagiu în grad ori au depășit acest stagiu vor fi înaintați în gradul de căpitan;

b) ofițerii în activitate care au o vechime în grad de până la 4 ani și ofițerii în rezervă care au o vechime în grad de până la 5 ani vor fi înaintați în gradul de căpitan și li se va prelungi stagiul în acest grad cu numărul de ani cu care au fost înaintați în grad mai devreme decât în condițiile prevăzute de reglementările existente până la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Ofițerii în activitate menționați la alin. 1 se înaintează în gradul următor fără a li se cere să fie încadrați în funcții prevăzute în statele de organizare cu grad egal sau mai mare decât gradul de căpitan.

(3) Ofițerilor care la aceeași dată au gradul de locotenent li se prelungește stagiul în grad, peste cel stabilit la art. 94, cu 3 ani celor în activitate și cu 4 ani celor în rezervă.

(4) Ofițerii în activitate menționați la alin. 3, pe timpul celor 3 ani, dar numai până la prima modificare a soldelor de grad, vor primi solda de grad corespunzătoare gradului de locotenent major, prevăzută în reglementările existente la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 107. -

(1) Dispozițiile art. 55 alin. 1, referitoare la vechimea în funcții prevăzute în statele de organizare cu grad superior celui pe care îl au ofițerii ce urmează a fi înaintați în gradul următor, se aplică după un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Dispozițiile art. 56 alin. 1 paragraful B lit. a) și ale art. 80 se aplică ofițerilor în activitate după o perioadă de 3 ani, timp în care se poate organiza și examenul pentru gradul de maior, iar cele de la art. 56 alin. 1 paragraful B lit. b) și paragraful C lit. c), după o perioadă de 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Timp de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, locotenent-coloneii și căpitan-comandorii care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 56 alin. 1 paragraful C lit. b) vor putea fi înaintați în gradul următor în urma promovării examenului pentru gradul de colonel, respectiv de comandor.

(4) În termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi se vor elimina toate cazurile care intră sub incidența dispozițiilor art. 74 alin. 2.

(5) Ofițerii cu grade de la căpitan la locotenent-colonel și căpitan-comandor care, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt trecuți în rezervă sau direct în retragere prin aplicarea art. 85 lit. a) -e) și nu au fost înaintați în grad pe timpul cât s-au aflat în activitate, deoarece nu erau încadrați pe funcții corespunzătoare noilor grade, la trecerea în rezervă sau direct în retragere vor fi înaintați în gradul următor, chiar dacă nu îndeplinesc condițiile prevăzute la cap. IV, cu excepția celor de la art. 54.

(6) Cadrelor militare li se conferă ordinul sau medalia "Meritul Militar", conform prevederilor legale în vigoare, acordându-li-se brevete care atestă decorațiile conferite. Modificări (1)

(7) Locotenent-coloneii și căpitan-comandorii fără studii militare superioare, încadrați pe funcții de colonel, respectiv comandor, vor putea fi avansați în gradul următor, în timp de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în urma promovării examenului pentru gradul de colonel, respectiv comandor, chiar dacă nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 56 alin. 1 paragraful C lit. a).

Art. 108. -

Prevederile din prezenta lege referitoare la cadrele militare în rezervă și în retragere, pensionari militari, se aplică și celor aflați în plată la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 109. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor aparținând Ministerului de Interne și Ministerului Justiției, respectiv serviciilor de stat specializate în domeniul apărării și siguranței naționale care, potrivit legii, au în structurile proprii personal militar. Jurisprudență

(2) Competențele ministrului apărării naționale, stabilite prin prezenta lege, sunt îndeplinite, după caz, de conducătorii ministerelor și serviciilor respective; cele ale șefului Statului Major General, de către înlocuitorii de drept ai acestora, iar cele ale colegiului ministerului, de consiliul director. Jurisprudență

Art. 110. -

(1) Transferul cadrelor militare între ministerele și serviciile menționate la art. 109 se face prin ordin al conducătorului instituției din subordinea căreia se transferă, la cererea ori cu acordul conducătorului instituției la care se transferă.

Art. 111. - Modificări (1)

(1) Miniștrii, secretarii de stat și asimilații acestora, civili, din Ministerul Apărării Naționale și instituțiile prevăzute la art. 109 beneficiază de drepturile materiale stabilite în prezenta lege pentru cadrele militare în activitate, echivalente ofițerilor cu grad de general, respectiv de amiral.

Art. 112. - Reviste (2)

În sensul prevederilor prezentei legi, familia cadrelor militare cuprinde soțul, copiii și părinții aflați în întreținerea legală a acestora.

Art. 113. -

Prezenta lege intră în vigoare după 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. La aceeași dată Statutul corpului ofițerilor, Statutul corpului maiștrilor militari și Statutul corpului subofițerilor, aprobate prin H.C.M. nr. 1.177/1965, nr. 924/1964 și nr. 1.178/1965, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună din 29 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VASILE LUPU prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

București, 11 iulie 1995.

Nr. 80.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Dispoziții neconstituționale în Statutul cadrelor militare
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și a sintagmei "cu excepția personalului militar în activitate, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special" din art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Dispoziții neconstituționale în Statutul cadrelor militare
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 34 și ale art. 35 alin. (2) și (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Regulamente militare. Recompense. Sancțiuni disciplinare
Admitere recurs în interesul legii. Stabilirea naturii litigiilor având ca obiect drepturi bănești (gradația corespunzătoare vechimii în serviciu sau norma de hrană). Cadre militare
Conflict negativ de competență. Acțiunile referitoare la plata unor drepturi salariale sau alte drepturi bănești formulate de salariații ce au calitatea de militari din cadrul ISU, sunt de competența instanțelor de contencios administrativ.
Există noi prevederi neconstituționale în Statutul cadrelor militare?
Drepturi pentru militari, recunoscute la CCR
Selecție personal. Cerere de revizuire. înscris nou. Condiții
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 10/2018 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov vizând problema de drept referitoare la stabilirea naturii litigiilor având ca obiect drepturi bănești (gradația corespunzătoare vechimii în serviciu sau norma de hrană) solicitate de jandarmii din cadrul inspectoratului de jandarmi județean și pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, categorii de personal cu grad militar care nu au încheiate contracte individuale de muncă, respectiv, dacă acestea sunt litigii de contencios administrativ sau litigii de muncă; stabilirea competenței materiale și funcționale a primei instanțe în soluționarea acestor litigii, în funcție de aprecierea statutului de cadru militar al reclamanților, ca fiind supus unui raport de serviciu specific funcționarilor publici cu statut special, conform art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, sau unui raport atipic de muncă, conform art. 278 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Decizia nr. 3/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 9 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
;
se încarcă...