Parlamentul României

Legea nr. 263/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 octombrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 5 septembrie 2003, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduc două articole noi, articolele 21 și 22, cu următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Substanțele și preparatele chimice periculoase, în înțelesul prezentei legi, sunt cele prevăzute la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001.

Art. 22. -

Lista substanțelor și preparatelor chimice periculoase este prevăzută în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002."

2. Alineatul (2) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

"

(2) Producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii și exportatorii sunt obligați să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia își desfășoară activitatea, înainte de începerea acesteia, lista cu substanțele și preparatele chimice periculoase pe care le vor deține, cu precizarea categoriei din care fac parte, care pot pune în pericol sănătatea angajaților în mediul de muncă."

3. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

Activitatea de inspecție pentru respectarea prevederilor legale privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase se face de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Ministerului Administrației și Internelor și al Agenției Naționale pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase, inclusiv de personalul împuternicit din cadrul structurilor teritoriale ale acestora."

4. După articolul 23 se introduce un articol nou, articolul 231, cu următorul cuprins:

"

Art. 231. -

Producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii și exportatorii care desfășoară activități cu substanțe și preparate toxice și foarte toxice sunt obligați să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea și protejarea sănătății oamenilor, animalelor și a mediului, precum și pentru prevenirea oricăror sustrageri de astfel de substanțe și preparate ori deturnarea acestora din circuitul legal."

5. După articolul 24 se introduce un articol nou, articolul 241, cu următorul cuprins:

"

Art. 241. -

Producerea, deținerea sau orice operațiune privind circulația substanțelor și preparatelor toxice și foarte toxice fără drept constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal."

6. La alineatul (1) al articolului 25, litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) împiedicarea accesului personalului împuternicit, conform prevederilor art. 23, în spațiile de lucru sau de desfășurare a operațiunilor cu substanțe și preparate toxice și foarte toxice ori refuzul de a pune la dispoziție organelor de control datele și documentele solicitate, referitoare la operațiunile cu acestea."

7. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 25 se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, din Garda Națională de Mediu, din cadrul agențiilor pentru protecția mediului, precum și din cadrul Ministerului Sănătății și al structurilor sale teritoriale, din cadrul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, prin Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă, din cadrul Agenției Naționale pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase și de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor."

8. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Constatarea contravențiilor se face conform atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin legile speciale ale instituțiilor menționate la alin. (1)."

Art. II. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor și substanțelor toxice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 1980, cu modificările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
DAN RADU RUȘANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 5 octombrie 2005.

Nr. 263.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...