Parlamentul României

Legea nr. 260/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 octombrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102 din 14 iulie 2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Membrilor familiei unui cetățean al Uniunii Europene care nu au cetățenia Uniunii Europene li se refuză intrarea pe teritoriul României în cazul în care împotriva lor a fost dispusă o interdicție de intrare în țară, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numai pe perioada de valabilitate a acestei măsuri."

2. La articolul 13, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"

c) sunt înscriși la o instituție din România, acreditată în condițiile legii, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de învățământ sau de perfecționare a pregătirii profesionale, sunt asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România și asigură autoritățile competente, printr-o declarație pe propria răspundere, că dețin mijloace de întreținere pentru ei și membrii lor de familie, cel puțin la nivelul venitului minim garantat în România;".

3. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Împotriva refuzului acordării dreptului de rezidență se poate face acțiune la instanța de contencios administrativ competentă."

4. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) Împotriva refuzului acordării dreptului de rezidență se poate face acțiune la instanța de contencios administrativ competentă."

5. La articolul 23, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"

c) după o perioadă de 3 ani de rezidență, în condițiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), își desfășoară activitatea într-un alt stat membru, menținându-și, în același timp, reședința pe teritoriul României, unde se întorc, regulat, în fiecare zi sau cel puțin o dată pe săptămână. La acordarea drepturilor prevăzute la lit. a) și b), perioadele de angajare petrecute în statul membru în care persoana în cauză lucrează vor fi considerate ca fiind petrecute pe teritoriul României."

6. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) Ordonanța de declarare ca indezirabil poate fi atacată de străinul împotriva căruia a fost dispusă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării, la secția de contencios administrativ a Curții de Apel București. Instanța se pronunță în termen de 3 zile de la data primirii cererii. Hotărârea este definitivă și irevocabilă."

7. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE NICOLAE VĂCĂROIU

București, 5 octombrie 2005.

Nr. 260.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...