Act Internațional

Protocolul privind Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare din 11.11.1988 *)

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 412 din 27 august 1999.

În vigoare de la 27 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

Părțile la prezentul protocol,

fiind părți la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, adoptată la Londra la 5 aprilie 1966,

recunoscând contribuția importantă a convenției mai sus menționate la promovarea siguranței navelor și a bunurilor pe mare, precum și la ocrotirea vieții persoanelor de la bord,

recunoscând, de asemenea, necesitatea îmbunătățirii în continuare a prevederilor tehnice ale convenției mai sus menționate,

recunoscând în continuare necesitatea introducerii în convenția mai sus menționată a prevederilor privind inspectarea și certificarea, armonizate cu prevederile corespunzătoare din celelalte instrumente internaționale,

considerând că aceste necesități pot fi cel mai bine satisfăcute prin încheierea unui protocol cu privire la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare,

au căzut de acord asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL I Obligații generale

1. Părțile la prezentul protocol se angajează să pună în aplicare prevederile prezentului protocol și ale anexelor sale care fac parte integrantă din prezentul protocol. Orice referire la prezentul protocol constituie în același timp și o referire la anexele sale.

2. Între părțile la prezentul protocol prevederile Convenției internaționale din 1966 asupra liniilor de încărcare (denumită în cele ce urmează convenție), cu excepția art. 29, se vor aplica sub rezerva modificărilor și completărilor stabilite în prezentul protocol.

3. Cu privire la navele autorizate să arboreze pavilionul unui stat care nu este parte la convenție și la prezentul protocol, părțile la prezentul protocol vor aplica cerințele convenției și ale prezentului protocol în măsura necesară pentru ca aceste nave să nu beneficieze de condiții mai favorabile.

ARTICOLUL II Certificate existente

1. În pofida oricăror alte prevederi ale prezentului protocol, orice Certificat internațional de bord liber care este în vigoare atunci când prezentul protocol intră în vigoare pentru guvernul statului al cărui pavilion nava este autorizată să îl arboreze va rămâne valabil până la expirare.

2. O parte la prezentul protocol nu va elibera certificate în virtutea și în conformitate cu prevederile Convenției internaționale din 1966 asupra liniilor de încărcare, așa cum a fost adoptată la 5 aprilie 1966.

ARTICOLUL III Comunicarea informațiilor

Părțile la prezentul protocol se angajează să comunice secretarului general al Organizației Maritime Internaționale (denumită în cele ce urmează Organizația) și să depună la acesta:

a) textul legilor, decretelor, ordonanțelor, reglementărilor și al altor instrumente promulgate în privința diferitelor probleme legate de aplicarea prezentului protocol;

b) o listă cuprinzând inspectorii numiți sau organizațiile recunoscute, autorizate să acționeze în numele lor în domeniul administrării problemelor legate de liniile de încărcare, pentru a fi transmisă părților în vederea informării inspectorilor acestora, precum și o notificare asupra responsabilităților specifice acordate acelor inspectori numiți sau organizații recunoscute și asupra condițiilor de autorizare astfel acordate; și

c) un număr suficient de specimene ale certificatelor pe care ele le eliberează în conformitate cu prevederile prezentului protocol.

ARTICOLUL IV Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea și aderarea

1. Prezentul protocol va rămâne deschis pentru semnare, la sediul Organizației, de la 1 martie 1989 până la 28 februarie 1990, dată după care rămâne deschis pentru aderare. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, statele își pot exprima consimțământul, prin care se obligă să respecte prezentul protocol, prin:

a) semnare fără rezervă în ceea ce privește ratificarea, acceptarea sau aprobarea; sau

b) semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării; urmată de ratificare, acceptare sau aprobare; sau,

c) aderare.

2. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea va fi efectuată prin depunerea unui instrument în acest scop la secretarul general al Organizației.

3. Prezentul protocol poate fi semnat fără rezerve, poate fi ratificat, acceptat, aprobat sau se poate adera la el numai de către acele state care au semnat fără rezerve, au acceptat sau au aderat la convenție.

ARTICOLUL V Intrarea în vigoare

1. Prezentul protocol va intra în vigoare la 12 luni după data la care au fost îndeplinite următoarele două condiții:

a) cel puțin 15 state, ale căror flote comerciale constituie în total cel puțin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, și-au exprimat consimțământul de a-l respecta în conformitate cu prevederile art. IV; și

b) condițiile pentru intrarea în vigoare a Protocolului din 1988 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare au fost îndeplinite, cu condiția ca prezentul protocol să nu intre în vigoare înainte de 1 februarie 1992.

2. Pentru statele care au depus un instrument de ratificare, de acceptare, dE aprobare sau de aderare la prezentul protocol, după ce au fost îndeplinite condițiile de intrare în vigoare a acestuia, dar înainte de data intrării sale în vigoare, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea va produce efect la data intrării în vigoare a prezentului protocol sau la 3 luni după data depunerii instrumentului, dacă această dată este ulterioară.

3. Orice instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, depus după data la care intră în vigoare prezentul protocol, va produce efect la 3 luni după data depunerii.

4. Orice instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, depus după data la care un amendament la prezentul protocol sau, între părțile la prezentul protocol, un amendament la convenție este considerat ca fiind acceptat conform prevederilor art. VI, se va aplica prezentului protocol sau convenției în forma lor modificată.

ARTICOLUL VI Amendamente

1. Prezentul protocol și, între părțile la prezentul protocol, convenția pot fi modificate prin oricare din procedurile specificate în următoarele paragrafe.

2. Amendare după examinarea de către Organizație:

a) Orice amendament propus de o parte la prezentul protocol va fi prezentat secretarului general al Organizației, care îl va difuza apoi tuturor membrilor Organizației și tuturor guvernelor contractante la convenție cu cel puțin 6 luni înainte de examinarea sa.

b) Orice amendament propus și difuzat conform celor de mai sus va fi prezentat Comitetului securității maritime al Organizației spre examinare.

c) Statele care sunt părți la prezentul protocol, fie că sunt sau nu membre ale Organizației, au dreptul să participe la deliberările Comitetului securității maritime în ceea ce privește examinarea și adoptarea amendamentelor.

d) Amendamentele vor fi adoptate cu o majoritate de două treimi din părțile la acest protocol, prezente și votante în Comitetul securității maritime lărgit conform prevederilor subparagrafului c) (denumit în continuare Comitetul securității maritime lărgit), cu condiția ca cel puțin o treime din părți să fie prezente în momentul votării.

e) Amendamentele adoptate în conformitate cu prevederile subparagrafului d) vor fi comunicate de către secretarul general al Organizației tuturor părților la prezentul protocol pentru acceptare.

f) (i) Un amendament la un articol sau la anexa A din prezentul protocol sau, între părțile la prezentul protocol, un amendament la un articol din convenție este considerat ca fiind acceptat la data la care este acceptat de două treimi din părțile la prezentul protocol.
(ii) Un amendament la anexa B la prezentul protocol sau între părțile la prezentul protocol, un amendament la o anexă la convenție este considerat ca fiind acceptat:
(aa) la sfârșitul unei perioade de 2 ani de la data la care este comunicat părților la prezentul protocol pentru acceptare; sau
(bb) la sfârșitul oricărei alte perioade, care nu va fi mai mică de un an, dacă s-a hotărât astfel în momentul adoptării sale de către o majoritate de două treimi din părțile prezente și votante în Comitetul securității maritime lărgit. Totuși, dacă în perioada specificată mai mult de o treime din părți sau părțile ale căror flote comerciale constituie în total cel puțin 50% din tonajul brut al tuturor flotelor comerciale ale tuturor părților notifică secretarului general al Organizației că ele au obiecțiuni contra amendamentului, acesta este considerat ca nefiind acceptat.
g) (i) Un amendament la care se referă subparagraful f) (i) va intra în vigoare pentru acele părți la prezentul protocol care l-au acceptat la 6 luni după data la care acesta este considerat ca fiind acceptat, iar pentru fiecare parte care-l acceptă după acea dată va intra în vigoare la 6 luni de la data acceptării de către acea parte:
(ii) Un amendament la care se referă subparagraful f) (ii) va intra în vigoare, pentru toate părțile la prezentul protocol, cu excepția acelora care au obiecțiuni contra amendamentului în conformitate cu acel subparagraf și care nu și-au retras obiecțiunile, la 6 luni după data la care este considerat ca fiind acceptat. Totuși, înainte de data stabilită pentru intrarea în vigoare a unui amendament, orice parte poate notifica secretarului general al Organizației că se consideră scutită de a da efect acelui amendament pentru o perioadă de cel mult un an de la data intrării sale în vigoare sau pentru o perioadă mai lungă ce poate fi hotărâtă de o majoritate de două treimi din părțile prezente și votante în Comitetul securității maritime lărgit în momentul adoptării amendamentului.

3. Amendare printr-o conferință:

a) La cererea unei părți la prezentul protocol, sprijinită de cel puțin o treime din părți, Organizația va convoca o conferință a părților care să examineze amendamentele la prezentul protocol și la convenție.

b) Fiecare amendament adoptat de o astfel de conferință cu o majoritate de două treimi din părțile prezente și votante va fi comunicat de către secretarul general al Organizației tuturor părților pentru acceptare.

c) În cazul în care conferința nu hotărăște altfel, amendamentul este considerat ca fiind acceptat și va intra în vigoare în conformitate cu procedurile specificate în subparagrafele 2 f) și, respectiv, 2 g), cu condiția ca referirile la Comitetul securității maritime lărgit din aceste paragrafe să fie considerate drept referiri la conferință.

4.

a) O parte la prezentul protocol, care a acceptat un amendament la care se referă prevederile subparagrafului 2 f) (ii), care a intrat în vigoare, nu este obligată să extindă privilegiul prezentului protocol asupra certificatelor eliberate unei nave îndreptățite să arboreze pavilionul unui stat parte care, conform prevederilor acelui subparagraf, a făcut o obiecție contra amendamentului și nu a retras această obiecție, dar numai în măsura în care aceste certificate se referă la probleme vizate de amendamentul respectiv.

b) O parte la prezentul protocol, care a acceptat un amendament la care se referă prevederile subparagrafului 2 f) (ii), care a intrat în vigoare, trebuie să extindă privilegiul prezentului protocol asupra certificatelor eliberate unei nave îndreptățite să arboreze pavilionul unui stat parte care a notificat secretarului general al Organizației, conform prevederilor subparagrafului 2 g) (ii), că se consideră scutit de a da efect amendamentului.

5. În afara cazului în care se prevede în mod expres altfel, orice amendament făcut în baza acestui articol și care are legătură cu structura navei se va aplica numai navelor a căror chilă a fost pusă sau care se află într-un stadiu similar de construcție la data la care amendamentul intră în vigoare sau după această dată.

6. Orice declarație de acceptare sau obiecție la un amendament ori orice notificare făcută în virtutea prevederilor subparagrafului 2 g) (ii) trebuie adresată în scris secretarului general al Organizației. Acesta informează toate părțile la prezentul protocol despre orice asemenea comunicare și despre data la care a fost primită.

7. Secretarul general al Organizației va informa toate părțile la prezentul protocol despre orice amendamente care intră în vigoare în virtutea acestui articol, precum și despre data la care fiecare amendament intră în vigoare.

ARTICOLUL VII Denunțarea

1. Prezentul protocol poate fi denunțat de orice parte în orice moment după expirarea unei perioade de 5 ani de la data la care prezentul protocol intră în vigoare pentru acea parte.

2. Denunțarea se efectuează prin depunerea unui instrument de denunțare la secretarul general al Organizației.

3. Denunțarea va produce efect după un an de la data la care secretarul general al Organizației a primit acest instrument sau după expirarea unei perioade mai lungi, specificată în instrumentul de denunțare.

4. Orice denunțare a convenției de către o parte va fi considerată ca o denunțare a prezentului protocol de către acea parte. O astfel de denunțare va produce efect la aceeași dată la care va produce efect denunțarea convenției conform paragrafului (3) al art. 30 din convenție.

ARTICOLUL VIII Depozitarul

1. Prezentul protocol va fi depus la secretarul general al Organizației (numit în cele ce urmează depozitar).

2. Depozitarul:

a) va informa guvernele tuturor statelor care au semnat prezentul protocol sau au aderat la acesta despre:

(i) fiecare nouă semnare sau depunere a unui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, precum și data acesteia;
(ii) data intrării în vigoare a prezentului protocol;
(iii) depunerea oricărui instrument de denunțare a prezentului protocol, împreună cu data la care s-a primit acesta și data de la care are efect denunțarea;

b) va transmite copii certificate conforme de pe prezentul protocol guvernelor tuturor statelor care au semnat prezentul protocol sau au aderat la acesta.

3. De îndată ce prezentul protocol va intra în vigoare, o copie certificată conformă va fi transmisă de depozitar la secretarul Organizației Națiunilor Unite pentru înregistrare și publicare în conformitate cu art. 102 din Carta Organizației Națiunilor Unite.

ARTICOLUL IX Limbi

Prezentul protocol este întocmit într-un singur exemplar original în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă, fiecare text având aceeași putere legală.

Adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988.

Drept care, subsemnații*), împuterniciți legal în acest scop de guvernele respective, au semnat prezentul protocol.

*) Sunt omise semnăturile.

ANEXA A la protocol

MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
la articolele Convenției internaționale din 1966
asupra liniilor de încărcare

ANEXA B la protocol

MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
la anexele Convenției internaționale din 1966
asupra liniilor de încărcare
Modificări (7)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...