Ministerul Sănătății - MS

Metodologia pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015, din 25.09.2015

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 octombrie 2015 până la 13 octombrie 2016, fiind înlocuit prin Metodologie 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 15 noiembrie 2015. Concursul se desfășoară în centrele universitare:

a) București: pentru posturile publicate în București și județele Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Teleorman, Tulcea și pentru locurile publicate în centrele universitare București și Constanța;

b) Cluj-Napoca: pentru posturile publicate în județele Alba, Bihor, Cluj, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și pentru locurile publicate în centrele universitare Cluj-Napoca și Oradea;

c) Craiova: pentru posturile publicate în județele Brașov, Dolj, Gorj, Olt și Vâlcea și pentru locurile publicate în centrele universitare Craiova și Brașov;

d) Iași: pentru posturile publicate în județele Bacău, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea și pentru locurile publicate în centrele universitare Iași și Galați;

e) Târgu Mureș: pentru posturile publicate în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu și pentru locurile publicate în centrele universitare Târgu Mureș și Sibiu;

f) Timișoara: pentru posturile publicate în județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș și pentru locurile publicate în centrele universitare Timișoara și Arad.

(2) Candidații de la ministerele cu rețea sanitară proprie, precum și cei care concurează pe locurile publicate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice conform art. 4 alin. (7) vor susține concursul numai în centrul universitar București.

Art. 2. -

(1) Unitățile și specialitățile pentru care se organizează rezidențiat pe post sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

(2) Cifra de școlarizare pe domenii și specialități este aprobată prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației și cercetării științifice.

(3) Numărul de locuri și de posturi pe domenii și specialități se stabilește defalcat pe centre universitare, inclusiv pentru centrele universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie, în funcție de capacitățile de pregătire pe specialități ale acestora, de către Ministerul Sănătății și Asociația Universităților de Medicină și Farmacie din România și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 3. -

(1) Pentru organizarea concursului de rezidențiat este desemnată o comisie centrală de rezidențiat, formată din reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai Ministerului Educației și Cercetării Științifice și ai universităților de medicină și farmacie din România, aprobată prin ordin comun al ministrului educației și cercetării științifice și al ministrului sănătății.

(2) La nivelul centrelor universitare care organizează concursul se desemnează comisii locale de concurs, aprobate prin act administrativ al rectorului universității.

(3) Întreaga responsabilitate privind organizarea și desfășurarea concursului, alcătuirea clasificărilor și alegerea locurilor/posturilor aparține comisiei locale de rezidențiat.

(4) În cazul în care într-un centru universitar se vor constata încălcări flagrante ale prezentei metodologii sau vicierea rezultatelor de concurs, Ministerul Sănătății își rezervă dreptul de a anula rezultatele concursului din centrul universitar respectiv, situație în care concursul va fi reluat în același centru, pe cheltuiala universității de medicină și farmacie respective.

Art. 4. -

(1) Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore.

(2) Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

(3) Punctajul minim de promovare prevăzut la alin. (2) se calculează la nivelul fiecărui centru universitar în care se organizează concursul.

(4) Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, pe fiecare centru universitar, în limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul universitar respectiv, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu.

(5) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care devin rezidenți pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat.

(6) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care devin rezidenți pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

(7) Candidații cetățeni de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate, posesori ai diplomei de medic obținute în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, susțin concursul în aceleași condiții precum cetățenii români, însă concurează pe locurile publicate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, care va distribui aceste locuri pe centrele universitare.

Art. 5. -

Rezidenții au obligația să efectueze pregătirea și să susțină examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat, în maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

Art. 6. -

În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, rezidenții pot efectua cumul de funcții numai în condițiile respectării integrale a curriculei și a programului de pregătire stabilit pentru toți rezidenții în cursul dimineții.

Art. 7. -

Informațiile generale importante despre concursul de rezidențiat sunt făcute publice prin presă, radio, tv, iar cele de detaliu, pe paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie din România, prin publicare în ziarul "Viața medicală", precum și prin internet, la adresa rezidentiat.ms.ro

CAPITOLUL II Tematică, bibliografie, întrebări

Art. 8. -

Tematicile concursului de rezidențiat și bibliografia aferentă sunt diferite pe domenii. Acestea sunt avizate de către Colegiul Medicilor din România, de către Colegiul Medicilor Dentiști din România, respectiv de către Colegiul Farmaciștilor din România, sunt aprobate de către ministrul sănătății și au fost publicate în ziarul "Viața medicală" nr. 11 din 18 martie 2011 pentru domeniul Medicină dentară și domeniul Farmacie (inclusiv cu completarea din anul 2012). Pentru domeniul Medicină, tematica și bibliografia au fost publicate în ziarul "Viața medicală" nr. 16 din 20 aprilie 2012. Tematicile (inclusiv erata din anul 2013 pentru domeniul Medicină) pot fi accesate pe paginile de internet rezidentiat.ms.ro și pe paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie din România.

Art. 9. -

(1) Întrebările sunt diferite, în funcție de domeniu. Fiecare dintre seturile de întrebări este creat de grupuri de lucru diferite, aflate într-un sediu securizat. Coordonatorul fiecărui grup de lucru este desemnat de către președintele comisiei locale de rezidențiat din centrul universitar respectiv, iar numele lui este făcut public doar după închiderea concursului.

(2) Coordonatorul fiecărui grup răspunde de corectitudinea formulării întrebării, de alegerea răspunsurilor corecte, de păstrarea secretului întrebării și a răspunsului corect, precum și de răspunsul la contestații. Coordonatorul fiecărui grup de lucru semnează pentru setul de întrebări formulate de către grupul de lucru respectiv.

(3) Coordonatorul dă avizul "bun de tipar" pentru multiplicarea caietelor cu întrebări.

CAPITOLUL III Înscrierea candidaților

Art. 10. -

(1) La concurs se pot prezenta:

a) candidații posesori ai unei diplome de licență în profil medico-farmaceutic uman sau ai unei diplome echivalente cu aceasta;

b) rezidenții aflați în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare;

c) specialiștii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu respectarea prevederilor legale, privitor la obținerea celei de-a doua specialități. Specialiștii care au efectuat programul de pregătire prin rezidențiat, forma pe post, pot obține a doua specialitate după îndeplinirea condiției din actul adițional încheiat la contractul de muncă;

d) candidații care îndeplinesc condițiile privind cetățenia stabilite de Legea nr. 95/2006, republicată, și au diplomă de licență în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta.

(2) Toți candidații trebuie să fie apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează.

Art. 11. -

Pentru candidați medici specialiști, formarea în a doua specialitate se poate obține numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru pregătirea într-o nouă specialitate, obținută prin concurs de rezidențiat, este aceeași cu cea prevăzută pentru a doua specialitate fără concurs de rezidențiat.

Art. 12. -

(1) Înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, din momentul apariției în presă a publicației de concurs până la data de 23 octombrie 2015 inclusiv.

(2) Publicația de concurs va cuprinde:

a) data, ora și locul desfășurării concursului;

b) condițiile generale de participare la concurs;

c) locul și perioada de înscriere;

d) numărul de locuri scoase la concurs pe specialități și centre de pregătire;

e) lista posturilor scoase la concurs cu distribuția acestora pe centre universitare;

f) alte informații generale de interes pentru candidați.

(3) Candidații cetățeni de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate, posesori ai diplomei de medic obținute în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, se înscriu la concurs pentru locurile Ministerului Educației și Cercetării Științifice, prin Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București, în condiții similare celorlalți candidați și cu respectarea prevederilor publicației de concurs.

Art. 13. -

(1) Dosarul de înscriere a candidatului va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menționa:

(i) numele candidatului, inițiala/inițialele tatălui, precum și toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau pașaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate;

(ii) centrul universitar și domeniul pentru care concurează [cu excepția candidaților de la ministerele cu rețea sanitară proprie și a celor care concurează pe locurile publicate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice conform art. 4 alin. (7), pentru care concursul se susține numai în centrul universitar București];

(iii) candidații vor menționa în cererea de înscriere și acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe internet;

b) xerocopia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din care reies numele și prenumele candidatului, precum și data nașterii);

c) copia legalizată a diplomei de licență de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenții promoției 2015 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licență, adeverință privind promovarea examenului de licență;

d) adeverința eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat și tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenți și specialiști;

e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează;

f) copia legalizată a actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care și-a schimbat numele față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul;

g) chitanța de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilită de Ministerul Sănătății și se achită în contul ministerului care va fi indicat prin publicația de concurs.

(2) După finalizarea înscrierilor, respectiv la data de 23 octombrie 2015, ora 15,00, candidații nu mai pot solicita schimbarea opțiunilor de a concura într-un anumit centru universitar, sub niciun motiv.

(3) Un candidat poate depune un singur dosar de concurs.

(4) Depunerea mai multor dosare ale aceleiași persoane pentru mai multe centre universitare atrage măsura eliminării candidatului respectiv din concurs.

Art. 14. -

După verificarea documentelor depuse în vederea respectării condițiilor de participare pentru fiecare candidat, direcțiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie vor completa on-line la adresa http://examene.meddb.ro lista nominală cu candidații înscriși, care cuprinde următoarele rubrici:

Nr. crt. DSP Domeniul
(M, D, F)
Numele, inițiala tatălui, prenumele Promoția UMF absolvită Loc actual de muncă Centrul universitar în care solicită să susțină concursul Nr. chitanței de plată a taxei de concurs CNP Observații privind starea de sănătate Acordul pentru folosirea numelui pe internet

LEGENDĂ:

a) DSP - direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București (se folosește indicativul auto; de exemplu: BZ pentru Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău, B pentru Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București).

b) Domeniul:

M - pentru domeniul medicină;

D - pentru domeniul medicină dentară;

F - pentru domeniul farmacie.

c) Locul actual de muncă - pentru cei neîncadrați se trece "FP" în rubrica "Unitatea", iar rubrica "Funcția" se lasă necompletată.

d) Observații privind starea de sănătate - se completează numai cu "Apt" sau "Inapt".

e) Acordul pentru folosirea numelui pe internet - se va completa "DA" sau "NU", după caz.

NOTĂ:

Codul numeric personal (CNP) se va utiliza strict pentru validarea înscrierilor. Se interzice publicarea listelor care să conțină CNP.

Art. 15. -

(1) Direcțiile de sănătate publică județene, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie, după centralizarea și verificarea tabelelor cu candidații înscriși, redactează, în ordine alfabetică, lista finală cu candidații înscriși la concurs, pe domenii, pe care o vor comunica Ministerului Sănătății în cel mult două zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

(2) Ministerul Sănătății va centraliza listele cu candidații și le va defalca pe centre universitare, conform opțiunii candidaților, respectiv conform arondării aprobate pentru posturi. Până la data de 29 octombrie 2015, Ministerul Sănătății va comunica universităților de medicină și farmacie numărul de candidați pentru fiecare domeniu din centrul universitar respectiv, urmând ca până la data de 3 noiembrie 2015 să transmită în format electronic listele nominale ale acestor candidați.

(3) Listele cu candidații admiși în concurs, pe centre universitare și domenii, se vor afișa pe site-ul rezidentiat.ms.ro la data de 4 noiembrie 2015.

(4) Repartizarea candidaților pe săli se face diferențiat, pe domeniile pentru care s-au înscris, de către fiecare universitate de medicină și farmacie.

(5) La data de 12 noiembrie 2015, candidații pot afla sala și ora începerii probei de concurs vizitând paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie sau site-ul rezidentiat.ms.ro

(6) Cu cel puțin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afișează lista candidaților repartizați în sala respectivă.

(7) Candidații ale căror dosare de înscriere au fost admise, dar în ziua concursului sunt declarați absenți în sălile de concurs, nu vor beneficia de returnarea taxei achitate pentru concurs. Beneficiază de returnarea taxei achitate pentru concurs doar candidații ale căror dosare de înscriere sunt respinse.

CAPITOLUL IV Desfășurarea concursului

Art. 16. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...