Act Internațional

Actul unic european din 17.02.1986 *)

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 februarie 1986

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Semnat la Luxemburg la 17 februarie 1986 și la Haga, la 28 februarie 1986 (publicat în JOCE L. 169 din 29 iunie 1987); a intrat în vigoare la 1 iulie 1987.

Maiestatea Sa Regele Belgienilor,

Maiestatea Sa Regina Danemarcei,

Președintele Republicii Federale Germania,

Președintele Republicii Elene,

Maiestatea Sa Regele Spaniei,

Președintele Republicii Franceze,

Președintele Irlandei,

Președintele Republicii Italiene,

Alteța Sa Regală Marele Duce al Luxemburgului,

Maiestatea Sa Regina Olandei,

Președintele Republicii Portugheze,

Maiestatea Sa Regina Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,

ANIMAȚI de voința de a continua opera începută cu tratatele institutive ale Comunităților Europene și de a transforma ansamblul relațiilor dintre statele lor într-o Uniune Europeană, conform declarației solemne de la Stuttgart, din 19 iunie 1983,

HOTĂRÎȚI să înfăptuiască această Uniune Europeană pe baza Comunităților care funcționează după propriile lor reguli, pe de o parte, și, pe de altă parte, a cooperării europene între statele semnatare în sfera politicii externe, și să pună la dispoziția Uniunii mijloacele de acțiune necesare,

DECIȘI să promoveze împreună democrația, bazîndu-se pe drepturile fundamentale, recunoscute în constituțiile și legile statelor membre, în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și în Carta socială europeană, în special libertatea, egalitatea și justiția socială,

CONVINȘI că ideea europeană, rezultatele obținute în domeniile integrării economice și cooperării politice, precum și necesitatea unor noi dezvoltări răspund aspirațiilor popoarelor democratice europene, pentru care Parlamentul European, ales prin sufragiu universal, este un mijloc de exprimare indispensabil,

CONȘTIENȚI de responsabilitatea care revine Europei de a face eforturi pentru a se exprima din ce în ce mai mult printr-o singură voce și pentru a acționa coerent și solidar, în scopul apărării cît mai eficiente a intereselor comune și a independenței sale, precum și de a pune în valoare, în special, principiile democrației și respectarea dreptului și a drepturilor omului de care sînt atașați, și de a-și aduce împreună contribuția la menținerea păcii și securității internaționale, în conformitate cu anganjamentul asumat în cadrul Cartei Națiunilor Unite,

HOTĂRÎȚI să amelioreze situația economică și socială prin aprofundarea politicilor comune și urmărirea unor noi obiective și să asigure o mai bună funcționare a Comunităților, permițînd instituțiilor să își exercite competențele în condiții conforme cu interesul comunitar,

LUÎND ÎN CONSIDERARE, faptul că șefii de state sau de guverne au aprobat obiectivul realizării progresive a Uniunii economice și monetare la Conferința de la Paris din 19-21 octombrie 1972,

LUÎND ÎN CONSIDERARE anexa privind concluziile președinției Consiliului European de la Bremen, din 6-7 iulie 1978 precum și rezoluția Consiliului European de la Bruxelles, din 5 decembrie 1978, privind instaurarea Sistemului Monetar European (SME) și problemele conexe și constatînd că, în conformitate cu această rezoluție, Comunitatea și băncile centrale ale statelor membre au luat o serie de măsuri pentru implementarea cooperării monetare,

AU DECIS să adopte prezentul act și, în acest scop, au desemnat ca plenipotențiari ai lor pe: (nereprodus)

CARE, avînd depline puteri, recunoscute ca valabile și date în formă cuvenită, au convenit asupra dispozițiilor următoare:

Titlul I Dispoziții comune

Art. 1. -

Comunitățile Europene și cooperarea politică europeană au ca obiectiv contribuția comună la progresul concret al Uniunii Europene.

Comunitățile Europene au la bază tratatele institutive ale Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, Comunității Economice Europene și Comunității Europene a Energiei Atomice, precum și tratatele și actele subsecvente care le-au modificat sau completat.

Cooperarea politică este reglementată de titlul III. Dispozițiile acestui titlu confirmă și completează procedurile convenite prin rapoartele de la Luxemburg (1970), Copenhaga (1973) și Londra (1981), precum și prin declarația solemnă asupra Uniunii Europene și prin practicile stabilite progresiv între statele membre.

Art. 2. -

(nereprodus)*).

*) Abrogat de art. P.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Art. 3. -

(1) Instituțiile Comunităților Europene, denumite în continuare după cum urmează, își exercită puterile și competențele în condițiile și în scopurile prevăzute de tratatele institutive ale Comunităților și de tratatele și actele subsecvente care le-au modificat și completat, precum și de dispozițiile titlului II.

(2) (nereprodus)*).

*) Abrogat de art. P.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Titlul II Dispoziții care aduc modificări tratatelor
institutive ale Comunităților Europene

Capitolul 1 Dispoziții care aduc modificări Tratatului
instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului

Articolele 4 și 5 (nereproduse)*).

*) Textul acestor dispoziții este identic cu cel al art. 11 și 12 din prezentul act.

Capitolul 2 Dispoziții care aduc modificări
Tratatului instituind Comunitatea Economică Europeană

Articolele 6-25 (reproduse în varianta consolidată a Tratatului instituind Comunitatea Economică Europeană).

Capitolul 3 Dispoziții care aduc modificări Tratatului
instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Articolele 26 și 27 (nereproduse).

Capitolul 4 Dispoziții generale

Art. 28. -

Dispozițiile prezentului act nu aduc atingere dispozițiilor din instrumentele de aderare la Comunitățile Europene ale Regatului Spaniei și Republicii Portugheze.

Art. 29. -

(nereprodus)*).

  Articol abrogat prin decizia Consiliului nr. 88/376 CEE, Euratom, din 24 iunie 1988 (JOCE nr. 188 din 15.07.1988).

Titlul III Dispoziții privind cooperarea europeană
în materie de politică externă

Art. 30. -

(nereprodus)*).

*) Abrogat de art. P.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Titlul IV Dispoziții generale și finale

Art. 31. -

Dispozițiile Tratatului instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, ale Tratatului instituind Comunitatea Economică Europeană și ale Tratatului instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice care privesc competența Curții de Justiție a Comunităților Europene și exercitarea acestei competențe sînt aplicabile numai dispozițiilor din titlul II și articolului 32; ele se aplică acestor dispoziții în aceleași condiții ca și dispozițiilor tratatelor susmenționate.

Art. 32. -

Sub rezerva articolului 3, paragraful 1 din titlul II și a articolului 31, nici o dispoziție a prezentului act nu aduce atingere tratatelor institutive ale Comunităților Europene și nici tratatelor și actelor subsecvente care le-au modificat sau completat.

Art. 33. -

(1) Prezentul act va fi ratificat de Înaltele Părți Contractante în conformitate cu normele lor constituționale. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la guvernul Republicii Italiene.

(2) Prezentul act va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare depunerii instrumentului de ratificare de ultimul stat semnatar care îndeplinește această formalitate.

Art. 34. -

Prezentul act, redactat într-un exemplar unic în limbile daneză, engleză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă*), textele redactate în fiecare din aceste limbi fiind egal autentice, va fi depus în arhivele guvernului Republicii Italiene, care va remite cîte o copie certificată fiecăruia dintre guvernele celorlalte state semnatare.

Drept care plenipotențiarii au semnat prezentul act.

Întocmit la Luxemburg, la 17 februarie 1986 și la Haga, la 28 februarie 1986.

*) De asemenea, în limbile finlandeză și suedeză, în baza AA A/FIN/SUE și a DA din 1 ianuarie 1995.

Actul final

Conferința reprezentanților guvernelor statelor membre convocate la Luxemburg la 9 septembrie 1985, ale cărei lucrări au fost continuate la Luxemburg și Bruxelles și care s-a întrunit pentru finalizarea lor la Luxemburg, în 17 septembrie 1986, și la Haga, în 28 februarie 1986, a adoptat următorul text:

I. Actul Unic European

II. La data semnării acestui text, Conferința a adoptat declarațiile enumerate mai jos, anexe la prezentul Act final;

1. Declarație privind competențele executive ale Comisiei

2. Declarație privind Curtea de Justiție

3. Declarație privind articolul 8 A din Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană

4. Declarație privind articolul 100 A din Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană

5. Declarație privind articolul 100 B din Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană

6. Declarație generală privind articolele 13-19 din Actul Unic European

7. Declarație privind articolul 118 A, paragraful 2, din Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană

8. Declarație privind articolul 130 D din Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană

9. Declarație privind articolul 130 R din Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană

10. Declarație a Înaltelor Părți Contractante privind titlul III din Actul Unic European

11. Declarație privind articolul 30, paragraful 10, litera g) din Actul Unic European.

Conferința a luat act de declarațiile enumerate mai jos, și anexe la prezentul Act final:

1. Declarație a președinției privind termenul în care Consiliul se pronunță după prima lectură (articolul 149, paragraful 2, din Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană)

2. Declarație politică a guvernelor statelor membre privind libera circulație a persoanelor

3. Declarație a guvernului Republicii Elene privind articolul 8 A din Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană

4. Declarație a Comisiei privind articolul 28 din Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană

5. Declarație a guvernului Irlandei privind articolul 57, paragraful 2, din Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană

6. Declarație a guvernului Republicii Portugheze privind articolul 59, alineatul 2 și articolul 84 din Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană

7. Declarație a guvernului Regatului Danemarcei privind articolul 100 A din Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană

8. Declarație a președinției și a Comisiei privind capacitatea monetară a Comunității

9. Declarație a guvernului Regatului Danemarcei privind cooperarea politică europeană

DECLARAȚIE
privind competențele executive ale Comisiei

DECLARAȚIE
privind Curtea de Justiție

DECLARAȚIE
privind articolul 8 A din Tratatul instituind
Comunitatea Economică Europeană*)

DECLARAȚIE
privind articolul 100 A din Tratatul
instituind Comunitatea Economică Europeană

DECLARAȚIE
privind articolul 100 B din Tratatul
instituind Comunitatea Economică Europeană

DECLARAȚIE
generală privind articolele 13-19 din Actul Unic European

DECLARAȚIE
privind articolul 118 A, paragraful 2 din Tratatul instituind
Comunitatea Economică Europeană

DECLARAȚIE
privind articolul 130 D din Tratatul instituind
Comunitatea Economică Europeană

DECLARAȚIE
privind articolul 130 R din Tratatul instituind
Comunitatea Economică Europeană

DECLARAȚIE
Înaltelor Părți Contractante privind titlul III din Actul Unic European

DECLARAȚIE
privind articolul 30, paragraful 10, litera g) din Actul Unic European

DECLARAȚIE
președinției privind termenul în care Consiliul se pronunță după prima
lectură (articolul 149, paragraful 2, din Tratatul instituind
Comunitatea Economică Europeană)

DECLARAȚIE
politică a guvernelor statelor membre
privind libera circulație a persoanelor

DECLARAȚIE
a guvernului Republicii Elene privind articolul 8 A din Tratatul
instituind Comunitatea Economică Europeană

DECLARAȚIE
a Comisiei privind articolul 28 din Tratatul instituind
Comunitatea Economică Europeană

DECLARAȚIE
a guvernului Irlandei privind articolul 57, paragraful 2 din
Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană

DECLARAȚIA
guvernului Republicii Portugheze privind articolul 59, alineatul 2
și articolul 84 din Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană

DECLARAȚIE
a guvernului Regatului Danemarcei privind articolul 100 A din
Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană

DECLARAȚIE
a președinției și a Comisiei privind capacitatea monetară a Comunității

DECLARAȚIE
a guvernului Regatului Danemarcei privind cooperarea politică europeană

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...