Rambursarea cheltuielilor eligibile/Mecanismul decontării cererilor de plată | Ordonanță de urgență 40/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Rambursarea cheltuielilor eligibile/Mecanismul decontării cererilor de plată

Art. 19. -

În procesul de implementare a programelor, autoritățile de management pot utiliza atât mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, cât și pe cel al decontării cererilor de plată.

Art. 20. - Mecanismul decontării cererilor de plată Puneri în aplicare (2)

(1) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (4) și (6).

(2) După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plată și documentele justificative aferente acesteia. Modificări (1)

(3) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de plată, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au angajat, fără a aduce atingere contractului/ordinului/deciziei de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.

(4) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată.

(5) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată cu respectarea prevederilor alin. (2) și (4), organismul intermediar/autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, autoritatea de management virează beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceștia.

(6) Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de către autoritatea de management sau de către organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (5) poate fi întrerupt, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

(7) Sumele primite de beneficiar/lider de parteneriat/parteneri în baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.

(8) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management conform alin. (5), beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/partenerilor. Modificări (2)

(9) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

(10) Nerespectarea prevederilor alin. (8) de către beneficiari/lideri de parteneriat constituie încălcarea contractului/ordinului/deciziei de finanțare, autoritatea de management putând decide rezilierea acestuia.

(11) Nerespectarea prevederilor alin. (5) și (6) de către personalul din cadrul autorității de management/organismului intermediar cu responsabilități în verificarea și decontarea cererii de plată constituie abatere disciplinară în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare și/sau cu prevederile contractelor de finanțare.

Art. 21. - Cererea de rambursare

(1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligația de a depune la autoritățile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează la art. 20 alin. (8), în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora. Modificări (2)

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este obligatoriu și pentru ordonatorii de credite prevăzuți la art. 6.

(3) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finanțare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plății, autoritatea de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare. Derogări (1)

(4) Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (3) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), notificarea beneficiarilor/liderilor de parteneriat privind plata cheltuielilor autorizate, în cazul aplicării unor reduceri procentuale de către autoritățile de management în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plății.

(6) În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar/liderul de parteneriat în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, fără a depăși 90 de zile.

(7) Nedepunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul/ordinul/decizia de finanțare atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

(8) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderilor de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului/ordinului/deciziei de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.

(9) Nerespectarea prevederilor alin. (3) - (6) de către personalul din cadrul autorității de management/organismului intermediar cu responsabilități în verificarea și decontarea cererii de rambursare constituie abatere disciplinară în conformitate cu legislația în vigoare și/sau cu prevederile contractelor de finanțare.

Art. 22. - Puneri în aplicare (2)

(1) După autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform legislației Uniunii Europene și celei naționale, sumele din fonduri europene cuvenit a fi rambursate în condițiile art. 21 beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (5) și art. 7, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective. Modificări (1), Derogări (1)

(2) După autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform legislației Uniunii Europene și celei naționale, sumele cuvenit a fi rambursate altor beneficiari decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (5) și art. 7, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management în conturile indicate în contractul de finanțare/cererea de rambursare, deschise în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit, în funcție de opțiunea acestora.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 40/2015:
Obiectul reglementat Definiții
Managementul financiar al fondurilor europene
Contribuția publică națională
Prefinanțarea
Rambursarea cheltuielilor eligibile/Mecanismul decontării cererilor de plată
Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor
Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Proiecte implementate în parteneriat
Dispoziții finale
;
se încarcă...