Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli | Ordonanță de urgență 40/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli

Art. 25. -

(1) Controlul financiar preventiv și auditul intern al fondurilor derulate la nivelul programelor operaționale se exercită la nivelul autorității de management/organismului intermediar și Autorității de certificare, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul autorității de management/organismului intermediar în vederea gestionării financiare a programelor finanțate din fonduri europene, cu excepția proiectelor pentru care autoritatea de management/organismul intermediar are calitatea de beneficiar. Modificări (1)

Art. 26. -

(1) Beneficiarul unui proiect finanțat din fonduri europene are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului.

(2) Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații. Modificări (1)

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), beneficiarul este obligat să restituie suma rambursată, în cadrul proiectului, aferentă documentelor lipsă.

(4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.

(5) Autoritatea de management poate evalua și controla capacitatea administrativă a beneficiarilor privind îndeplinirea cerințelor determinate de asigurare a realității, legalității și regularității cheltuielilor decontate și respectării instrucțiunilor, procedurilor, reglementărilor, regulamentelor Comisiei Europene, precum și a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanțate din fonduri europene.

Art. 27. -

(1) Autoritatea de management este responsabilă de recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Autoritatea de certificare recuperează de la ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management sumele pe care Comisia Europeană le-a diminuat din plățile efectuate către Autoritatea de certificare, ca urmare a compensării acestora cu sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene de către autoritățile române.

(3) Autoritatea de certificare recuperează de la ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, până cel târziu la data închiderii programului operațional, orice sume din fonduri europene și din categoriile prevăzute la art. 10 lit. a), transferate unităților de plată, care, ulterior plăților efectuate către beneficiari, nu au fost incluse sau au fost deduse de autoritatea de management/Autoritatea de certificare în/din cheltuielile eligibile declarate Comisiei Europene, ca urmare a sesizării unor nereguli, și nu au fost recuperate de la beneficiari.

(4) Autoritățile de management/organismele intermediare au obligația de a exclude de la rambursare acele cheltuieli efectuate și declarate de beneficiari, pentru care în procesul de verificare a cheltuielilor se constată nerespectarea regulilor de eligibilitate stabilite la nivel național și comunitar.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 40/2015:
Obiectul reglementat Definiții
Managementul financiar al fondurilor europene
Contribuția publică națională
Prefinanțarea
Rambursarea cheltuielilor eligibile/Mecanismul decontării cererilor de plată
Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor
Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Proiecte implementate în parteneriat
Dispoziții finale
;
se încarcă...