Contribuția publică națională | Ordonanță de urgență 40/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Contribuția publică națională Puneri în aplicare (2)

Art. 6. -

(1) În bugetele beneficiarilor care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii finanțate din fonduri europene, cu respectarea prevederilor art. 11. Derogări (1)

(2) În bugetul Ministerului Transporturilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor de investiții de infrastructură de transport din domeniul public al statului, ai căror beneficiari identificați în ghidurile solicitantului sunt unitățile care funcționează sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor. Modificări (2)

(3) În bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare aferente proiectelor de investiții din domeniul public al statului, ai căror beneficiari identificați în ghidurile solicitantului sunt unitățile care funcționează sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

(4) În bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării Proiectului paneuropean de cercetare "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)", al cărui beneficiar este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN - HH.

(5) În bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii finanțate din fonduri europene, cu respectarea prevederilor art. 11.

(6) Cu respectarea prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la o poziție distinctă de transferuri, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, sume necesare finanțării proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei. Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat și mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) În bugetele beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora, cu respectarea prevederilor art. 11.

(2) În bugetele beneficiarilor instituții publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, cu respectarea prevederilor art. 11.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (1), autoritățile administrației publice locale pot aproba contractarea de finanțări rambursabile, inclusiv pentru proiectele implementate de asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, proporțional cu contribuția asumată.

Art. 8. -

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, cuprinderea în bugetul propriu de către liderul de parteneriat, precum și de către partenerii acestuia a creditelor de angajament și a creditelor bugetare prevăzute la art. 6 și 7 se realizează în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ordinul/decizia de finanțare.

Art. 9. -

În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se cuprind:

a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanțate din fonduri europene ai căror beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri sunt alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (4) și (6);

b) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat, ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, în cadrul programului gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari;

c) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor; Modificări (1)

d) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, potrivit prevederilor art. 12;

e) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăților de către Autoritatea de certificare sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;

f) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;

g) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorității de certificare, în cazul aplicării prevederilor art. 139 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, la solicitarea Autorității de certificare;

h) sumele necesare rambursării cheltuielilor/achitării cererilor de plată pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (4) și (6), conform prevederilor cadrului legal național și autorizate de autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relația cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. b);

i) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate prin cereri de plată/rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanță prin care s-au aplicat corecții financiare ori pentru care s-au aplicat reduceri procentuale, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ori s-au stabilit cheltuieli neeligibile în cazul în care instanțele de judecată au suspendat executarea acestora;

j) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare/cereri de plată, pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă. Aceste sume se pot achita până la punerea în mișcare a acțiunii penale. Pentru beneficiarii, alții decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, și cei prevăzuți la art. 6 și 7, aceste sume se vor achita în baza unui instrument de garantare, emis în condițiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări, în cuantumul total al sumelor rambursate și/sau plătite prin cereri de plată, inclusiv al sumei solicitate la rambursare/plată prin cererea curentă;

k) sumele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive prin care se admit parțial sau integral pretențiile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, inclusiv dobânzi penalizatoare și cheltuieli de judecată în cuantumul stabilit prin hotărâre;

l) sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanțelor bugetare aferente sumelor prevăzute la lit. h) și k), stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

m) sumele aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial mediu 2007-2013, suportate în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu completările ulterioare, în cazul proiectelor preluate integral sau parțial din perioada de programare 2007-2013 în perioada 2014-2020;

n) sumele necesare pentru plata dobânzilor și penalităților de întârziere pentru neachitarea în termenul de scadență a sumelor alocate din venituri din privatizare, precum și a diferențelor de curs valutar rezultate ca urmare a neutilizării integrale a sumelor alocate din venituri din privatizare.

Art. 10. -

În bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, la o poziție globală distinctă se cuprind:

a) sumele necesare asigurării, prin intermediul autorităților de management, a prefinanțării proiectelor pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (4) și (6), și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene; Referințe (1)

b) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finanțelor Publice în conturile unităților de plată;

c) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor nefavorabile de curs valutar, aferente operațiunilor financiare efectuate de Autoritatea de certificare;

d) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor declarate eligibile de Autoritatea de certificare și care nu sunt considerate eligibile de către Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la art. 9 lit. b).

Art. 11. -

(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 9 lit. a) se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul programelor.

(2) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor pentru beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (5), art. 7 și 8 se stabilesc de către aceștia pe baza fișelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor. Fișele de fundamentare întocmite de beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (4) sunt avizate de principiu de către autoritățile de management, inclusiv în funcție de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare. Derogări (2)

(3) Avizul de principiu al autorității de management se acordă pe baza informațiilor din fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare și se referă la eligibilitatea activităților din cadrul proiectului, fără a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finanțare proiectul respectiv.

(4) Propunerile de credite de angajament și bugetare prevăzute la art. 6-10 se includ la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020. Derogări (1)

(5) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, conform prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor finanțate din fonduri europene și nu pot fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de altă natură prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat.

(6) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuți la art. 6 și 8 să efectueze, în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate/propuse la finanțare în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, precum și virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte și/sau să se asigure finanțarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice de către ordonatorii principali ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, însoțite de anexele corespunzătoare la bugetul acestora.

(7) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor prevăzute la alin. (6).

(8) În bugetele ordonatorilor de credite din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (2) și (3) se introduc obiective de investiții noi, cu finanțare din fonduri europene, numai după obținerea acordului autorității de management a Programului Infrastructura mare, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Modificări (1)

a) beneficiarul proiectului are calitatea de beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;

b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de axă prioritară, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1).

(9) În cazul contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare semnate pentru finanțarea drepturilor de natură salarială din fondurile alocate asistenței tehnice, beneficiarii includ la titlul prevăzut la alin. (4) valoarea cheltuielilor totale aferente drepturilor de natură salarială pentru personalul prevăzut în proiect.

(10) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament și bugetare de la același titlu sau de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, în condițiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 9. Aceste modificări se comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 12. -

(1) Autoritățile de management sunt autorizate să încheie contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de axă prioritară din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și cofinanțare de la bugetul de stat în limita a 20% din valoarea acestei alocări, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale. Modificări (2), Derogări (2)

(2) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management dezangajează, în vederea contractării, fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, în condițiile legii. Modificări (1)

(3) Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane care au încheiat contracte de finanțare cu autoritățile de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.

Art. 13. -

(1) Sumele prevăzute la art. 10 lit. a) utilizate temporar din bugetul de stat se regularizează, de către Autoritatea de certificare, din fonduri europene primite de la Uniunea Europeană și se virează la bugetul de stat la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice sau până la închiderea programului. Modificări (1)

(2) Din sumele prevăzute la art. 9 lit. g), autoritatea de management reîntregește conturile Autorității de certificare cu echivalentul sumelor returnate Comisiei Europene în cazul aplicării prevederilor art. 139 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 și, după efectuarea de către Comisia Europeană a plății finale în cadrul programului operațional, recuperează aceste sume de la Autoritatea de certificare și le virează în conturile de venituri ale bugetului de stat.

Art. 14. -

Disponibilitățile din fondurile europene destinate finanțării/prefinanțării, rămase la sfârșitul exercițiului bugetar în conturile Autorității de certificare și unităților de plată, precum și disponibilitățile din fonduri europene și/sau cofinanțare de la bugetul de stat rămase la sfârșitul exercițiului bugetar în conturile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor de proiecte, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (4), se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 40/2015:
Obiectul reglementat Definiții
Managementul financiar al fondurilor europene
Contribuția publică națională
Prefinanțarea
Rambursarea cheltuielilor eligibile/Mecanismul decontării cererilor de plată
Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor
Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Proiecte implementate în parteneriat
Dispoziții finale
;
se încarcă...