Art 9 Contribuția publică națională | Ordonanță de urgență 40/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contribuția publică națională -
Art. 9. -

În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se cuprind:

a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanțate din fonduri europene ai căror beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri sunt alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (4) și (6);

b) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat, ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, în cadrul programului gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari;

c) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor; Modificări (1)

d) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, potrivit prevederilor art. 12;

e) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăților de către Autoritatea de certificare sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;

f) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;

g) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorității de certificare, în cazul aplicării prevederilor art. 139 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, la solicitarea Autorității de certificare;

h) sumele necesare rambursării cheltuielilor/achitării cererilor de plată pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (4) și (6), conform prevederilor cadrului legal național și autorizate de autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relația cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. b);

i) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate prin cereri de plată/rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanță prin care s-au aplicat corecții financiare ori pentru care s-au aplicat reduceri procentuale, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ori s-au stabilit cheltuieli neeligibile în cazul în care instanțele de judecată au suspendat executarea acestora;

j) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare/cereri de plată, pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă. Aceste sume se pot achita până la punerea în mișcare a acțiunii penale. Pentru beneficiarii, alții decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, și cei prevăzuți la art. 6 și 7, aceste sume se vor achita în baza unui instrument de garantare, emis în condițiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări, în cuantumul total al sumelor rambursate și/sau plătite prin cereri de plată, inclusiv al sumei solicitate la rambursare/plată prin cererea curentă;

k) sumele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive prin care se admit parțial sau integral pretențiile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, inclusiv dobânzi penalizatoare și cheltuieli de judecată în cuantumul stabilit prin hotărâre;

l) sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanțelor bugetare aferente sumelor prevăzute la lit. h) și k), stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

m) sumele aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial mediu 2007-2013, suportate în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu completările ulterioare, în cazul proiectelor preluate integral sau parțial din perioada de programare 2007-2013 în perioada 2014-2020;

n) sumele necesare pentru plata dobânzilor și penalităților de întârziere pentru neachitarea în termenul de scadență a sumelor alocate din venituri din privatizare, precum și a diferențelor de curs valutar rezultate ca urmare a neutilizării integrale a sumelor alocate din venituri din privatizare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 40/2015:
Art 1 Obiectul reglementat. Definiții
Art 2 Obiectul reglementat. Definiții
Art 3 Managementul financiar al fondurilor europene
Art 4 Managementul financiar al fondurilor europene
Art 5 Managementul financiar al fondurilor europene
Art 6 Contribuția publică națională
Art 7 Contribuția publică națională
Art 8 Contribuția publică națională
Art 9 Contribuția publică națională
Art 10 Contribuția publică națională
Art 11 Contribuția publică națională
Art 12 Contribuția publică națională
Art 13 Contribuția publică națională
Art 14 Contribuția publică națională
Art 15 Prefinanțarea
Art 16 Prefinanțarea
Art 17 Prefinanțarea
Art 18 Prefinanțarea
Art 19 Rambursarea cheltuielilor eligibile/Mecanismul decontării cererilor de plată
;
se încarcă...