Art 11 Contribuția publică națională | Ordonanță de urgență 40/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contribuția publică națională -
Art. 11. -

(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 9 lit. a) se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul programelor.

(2) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor pentru beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (5), art. 7 și 8 se stabilesc de către aceștia pe baza fișelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor. Fișele de fundamentare întocmite de beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (4) sunt avizate de principiu de către autoritățile de management, inclusiv în funcție de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare. Derogări (2)

(3) Avizul de principiu al autorității de management se acordă pe baza informațiilor din fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare și se referă la eligibilitatea activităților din cadrul proiectului, fără a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finanțare proiectul respectiv.

(4) Propunerile de credite de angajament și bugetare prevăzute la art. 6-10 se includ la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020. Derogări (1)

(5) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, conform prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor finanțate din fonduri europene și nu pot fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de altă natură prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat.

(6) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuți la art. 6 și 8 să efectueze, în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate/propuse la finanțare în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, precum și virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte și/sau să se asigure finanțarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice de către ordonatorii principali ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, însoțite de anexele corespunzătoare la bugetul acestora.

(7) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor prevăzute la alin. (6).

(8) În bugetele ordonatorilor de credite din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (2) și (3) se introduc obiective de investiții noi, cu finanțare din fonduri europene, numai după obținerea acordului autorității de management a Programului Infrastructura mare, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Modificări (1)

a) beneficiarul proiectului are calitatea de beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;

b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de axă prioritară, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1).

(9) În cazul contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare semnate pentru finanțarea drepturilor de natură salarială din fondurile alocate asistenței tehnice, beneficiarii includ la titlul prevăzut la alin. (4) valoarea cheltuielilor totale aferente drepturilor de natură salarială pentru personalul prevăzut în proiect.

(10) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament și bugetare de la același titlu sau de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, în condițiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 9. Aceste modificări se comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 40/2015:
Art 1 Obiectul reglementat. Definiții
Art 2 Obiectul reglementat. Definiții
Art 3 Managementul financiar al fondurilor europene
Art 4 Managementul financiar al fondurilor europene
Art 5 Managementul financiar al fondurilor europene
Art 6 Contribuția publică națională
Art 7 Contribuția publică națională
Art 8 Contribuția publică națională
Art 9 Contribuția publică națională
Art 10 Contribuția publică națională
Art 11 Contribuția publică națională
Art 12 Contribuția publică națională
Art 13 Contribuția publică națională
Art 14 Contribuția publică națională
Art 15 Prefinanțarea
Art 16 Prefinanțarea
Art 17 Prefinanțarea
Art 18 Prefinanțarea
Art 19 Rambursarea cheltuielilor eligibile/Mecanismul decontării cererilor de plată
Mecanismul decontării cererilor de plată
Cererea de rambursare
;
se încarcă...