Act Internațional

Convenția cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear din 26.09.1986 *)

Modificări (...), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 67 din 14 mai 1990.

În vigoare de la 14 mai 1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere

Statele părți la prezenta convenție,

cunoscînd faptul că într-o serie de țări se desfășoară activități nucleare,

notînd că s-au luat și se iau măsuri ample pentru asigurarea unui nivel înalt de securitate în activitățile nucleare, în vederea prevenirii accidentelor nucleare și a limitării cît mai mult posibil a consecințelor oricărui asemenea accident care ar putea să se producă,

dorind să întărească în continuare cooperarea internațională în dezvoltarea și folosirea energiei nucleare în condiții de siguranță,

convinse de necesitatea pentru state de a furniza informații relevante asupra accidentelor nucleare, cît mai curînd posibil, cu scopul limitării cît mai mult posibil a consecințelor radiologice transfrontieră,

notînd utilitatea aranjamentelor bilaterale și multilaterale privind schimbul de informații în acest domeniu,

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL 1 Domeniul de aplicare

1. Prezenta convenție se va aplica în cazul oricărui accident care implică instalații sau activități ale unui stat parte, sau ale unor persoane fizice sau ale unor entități juridice aflate sub controlul sau jurisdicția sa, menționate la paragraful 2 de mai jos, în urma căruia se produce sau este probabil să se producă o degajare de substanțe radioactive, și care a avut sau poate avea drept consecință o degajare transfrontieră internațională, susceptibilă să aibă semnificație din punct de vedere al securității radiologice pentru un alt stat.

2. Instalațiile și activitățile vizate la paragraful 1 sînt următoarele:

a) orice reactor nuclear oriunde ar fi situat;

b) orice instalație din ciclul de combustibil nuclear;

c) orice instalație de tratare a deșeurilor radioactive;

d) transportul și depozitarea combustibililor nucleari sau deșeurilor radioactive;

e) producerea, utilizarea, depozitarea, stocarea și transportul radioizotopilor folosiți în agricultură, industrie, medicină, precum și în scopuri științifice și de cercetare;

f) utilizarea radioizotopiior pentru producerea de energie în obiecte spațiale.

ARTICOLUL 2 Notificarea și informarea

În cazul unui accident specificat la art. 1 (în continuare denumit accident nuclear), statul parte, la care se face referire în acest articol:

a) va notifica imediat, direct sau prin intermediul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (în continuare denumită agenție), acele state care sînt sau pot fi afectate în mod fizic, așa cum se specifică la art. 1, precum și agenția, asupra accidentului nuclear, naturii sale, momentului apariției sale și localizării sale exacte, după cum va fi cazul;

b) va furniza imediat statelor, la care se face referire în alin. a), direct sau prin intermediul agenției, precum și agenției, informațiile disponibile relevante, pentru a limita cît mai mult posibil consecințele radiologice în aceste state, conform dispozițiilor art. 5.

ARTICOLUL 3 Alte accidente nucleare

În vederea limitării cît mai mult posibil a consecințelor radiologice, statele părți pot notifica, în cazul unor accidente nucleare, altele decît cele specificate la art. 1.

ARTICOLUL 4 Funcțiile agenției

Agenția:

a) va informa imediat statele părți, statele membre, celelalte state, care sînt sau pot fi în mod fizic afectate după cum se specifică la art. 1, precum și organizațiile internaționale interguvernamentale (în continuare denumite organizații internaționale) pertinente, asupra unei notificări primite în conformitate cu cele specificate la alin. a) al art. 2;

b) va furniza prompt oricărui stat parte, stat membru sau organizații internaționale pertinente, la cerere, informațiile primite în conformitate cu alin. b) al art. 2.

ARTICOLUL 5 Informații care urmează a fi furnizate

1. Informațiile, care urmează a fi furnizate în conformitate cu alin. b) al art. 2, vor cuprinde următoarele date, în măsura în care statul parte, care face notificarea, le posedă:

a) momentul, localizarea exactă dacă este cazul, și natura accidentului nuclear;

b) instalația sau activitatea implicată;

c) cauza presupusă sau cunoscută și evoluția previzibilă a accidentului nuclear, în ce privește degajarea transfrontieră de substanțe radioactive;

d) caracteristicile generale ale degajărilor de substanțe radioactive, incluzînd, în măsura în care este posibil și adecvat, natura, forma fizică și chimică probabilă, precum și cantitatea, compoziția și înălțimea efectivă a degajărilor de substanțe radioactive;

e) informații privind condițiile meteorologice și hidrologice existente la acea dată și de prognoză, necesare pentru prevederea degajării transfrontieră de substanțe radioactive;

f) rezultatele măsurătorilor de mediu înconjurător, care prezintă importanță pentru degajările transfrontieră de substanțe radioactive;

g) măsurile de protecție luate sau planificate în afara amplasamentului;

h) comportarea prevăzută în timp a degajărilor de substanțe radioactive.

2. Aceste informații vor fi suplimentate la intervale corespunzătoare prin alte informații ulterioare relevante asupra evoluției situației de urgență, inclusiv încetarea ei previzibilă sau efectivă.

3. Informațiile primite în conformitate cu cele specificate la alin. b) al art. 2 pot fi utilizate fără restricție, cu excepția cazului în care aceste informații sînt furnizate cu titlu confidențial de statul parte care face notificarea.

ARTICOLUL 6 Consultări

Un stat parte, care furnizează informații în conformitate cu alin. b) al art. 2, va răspunde prompt, în măsura în care sau dacă rațional acest lucru este posibil, unei cereri pentru informații suplimentare sau consultări, solicitate de un stat parte afectat, în vederea limitării cît mai mult posibil a consecințelor radiologice în acest stat.

ARTICOLUL 7 Autorități competente și puncte de contact

1. Fiecare stat parte va face cunoscute agenției și celorlalte state părți, direct sau prin intermediul agenției, autoritățile sale competente și punctele de contact autorizate pentru transmiterea și primirea notificărilor și informațiilor la care se face referire în art. 2. Aceste puncte de contact, precum și un punct central din cadrul agenției, vor fi accesibile în permanență.

2. Fiecare stat parte va informa cu promptitudine agenția asupra oricăror modificări care vor fi aduse informațiilor la care se face referire în paragraful 1.

3. Agenția va ține la zi o listă a acestor autorități naționale și puncte de contact, precum și a punctelor de contact ale organizațiilor internaționale pertinente și o va transmite statelor părți și statelor membre, precum și organizațiilor internaționale pertinente.

ARTICOLUL 8 Asistența acordată statelor părți

În conformitate cu statutul său și la cererea unui stat parte, care nu desfășoară activități nucleare proprii și care are frontieră comună cu un stat care are un program nuclear în desfășurare dar nu este parte, agenția va proceda la studii asupra fezabilității și stabilirii unui sistem adecvat de supraveghere a radioactivității, pentru a facilita realizarea obiectivelor prezentei convenții.

ARTICOLUL 9 Aranjamente bilaterale și multilaterale

În scopul promovării intereselor lor reciproce, statele părți pot lua în considerație, cînd se consideră utilă, încheierea de aranjamente bilaterale sau multilaterale cu privire la problemele prevăzute de această convenție.

ARTICOLUL 10 Raporturile cu alte acorduri internaționale

Prezenta convenție nu va afecta drepturile și obligațiile reciproce ale statelor părți, asumate în virtutea unor acorduri internaționale existente care se referă la problemele prevăzute de această convenție, sau în virtutea unor acorduri internaționale viitoare, încheiate în conformitate cu obiectul și scopul prezentei convenții.

ARTICOLUL 11 Rezolvarea litigiilor

1. În cazul unui litigiu între state părți sau între un stat parte și agenție, cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei convenții, părțile în litigiu se vor consulta în vederea rezolvării litigiului prin negocieri sau prin orice alt mijloc pașnic de rezolvare a litigiilor, acceptabil pentru acestea.

2. Dacă un litigiu de această natură între state părți nu poate fi rezolvat în decurs de un an de la data cererii pentru consultări prevăzute la paragraful 1, la cererea oricărei părți la un astfel de litigiu acesta va fi supus arbitrajului sau transmis Curții Internaționale de Justiție pentru decizie. Dacă, în decurs de șase luni de la data cererii de arbitraj, părțile în litigiu nu ajung la un acord asupra organizării arbitrajului, o parte poate cere președintelui Curții Internaționale de Justiție sau secretarului general al Organizației Națiunilor Unite să desemneze unu sau mai mulți arbitri. În caz de conflict între cererile părților la litigiu, cererea adresată secretarului general al Organizației Națiunilor Unite va prevala.

3. La semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la prezenta convenție, un stat poate declara că nu se consideră legat de una sau ambele proceduri de rezolvare a litigiilor prevăzute la paragraful 2. Celelalte state părți nu vor fi legate de procedura de rezolvare a litigiilor, prevăzută la paragraful 2 cu privire la un stat parte pentru care o astfel de declarație este în vigoare.

4. Un stat parte care a făcut o declarație în conformitate cu dispozițiile paragrafului 3, poate în orice moment să o retragă printr-o notificare adresată depozitarului.

ARTICOLUL 12 Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție este deschisă pentru semnare de către toate statele și Namibia, reprezentată de Consiliul Națiunilor Unite pentru Namibia, la sediul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, la Viena, precum și la sediul Națiunilor Unite, la New York cu începere din 26 septembrie 1986 și 6 octombrie 1986, respectiv pînă la intrarea sa în vigoare sau în cursul unei perioade de 12 luni, dacă aceasta este mai lungă.

2. Un stat și Namibia, reprezentată de Consiliul Națiunilor Unite pentru Namibia, își pot exprima consimțămîntul de a fi legate de prezenta convenție prin semnare sau prin depunerea unui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare după semnare care este supusă ratificării, acceptării sau aprobării, sau prin depunerea unui instrument de aderare. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi înaintate depozitarului.

3. Prezenta convenție va intra în vigoare la 30 de zile după ce trei state și-au exprimat consimțămîntul de a fi legate de aceasta.

4. Pentru fiecare stat care își exprimă consimțămîntul de a fi legat de prezenta convenție după intrarea ei în vigoare, prezenta convenție va intra în vigoare pentru acel stat la 30 de zile după data exprimării consimțămîntului.

5.

(a) Prezenta convenție va fi deschisă, conform prevederilor acestui articol, pentru aderarea organizațiilor internaționale și organizațiilor de integrare regională constituite din state suverane, care au competență cu privire la negocierea, încheierea și aplicarea de acorduri internaționale în probleme prevăzute de această convenție.

(b) Pentru problemele care țin de competența lor, aceste organizații, acționînd în propriul lor nume, vor exercita drepturile și vor îndeplini obligațiile pe care prezenta convenție le atribuie statelor părți.

(c) Cînd își depune instrumentele de aderare, o astfel de organizație va prezenta depozitarului o declarație în care va indica întinderea competenței sale cu privire la problemele prevăzute de această convenție.

(d) O astfel de organizație nu va avea nici un vot suplimentar acelora pe care le au statele ei membre.

ARTICOLUL 13 Aplicare provizorie

Un stat poate, la semnarea convenției sau la orice dată ulterioară înainte ca această convenție să intre în vigoare pentru acest stat, să declare că va aplica prezenta convenție cu titlu provizoriu.

ARTICOLUL 14 Amendamente

1. Un stat parte poate propune amendamente la prezenta convenție. Amendamentul propus va fi transmis depozitarului, care îl va comunica imediat tuturor celorlalte state părți.

2. Dacă majoritatea statelor părți vor cere depozitarului să convoace o conferință pentru a examina amendamentele propuse, depozitarul va invita toate statele părți să participe la o astfel de conferință care își va începe lucrările după cel puțin 30 de zile de la transmiterea invitațiilor. Orice amendament adoptat la conferință cu o majoritate de 2/3 din toate statele părți va fi consemnat într-un protocol care va fi deschis spre semnare la Viena și New York, de către toate statele părți.

3. Protocolul va intra în vigoare la 30 de zile după ce trei state își vor fi exprimat consimțămîntul de a fi legate. Pentru fiecare stat care își exprimă consimțămîntul de a fi legat prin protocol după intrarea sa în vigoare, protocolul va intra în vigoare pentru acest stat la 30 de zile după data exprimării consimțămîntului.

ARTICOLUL 15 Denunțare

1. Un stat parte poate denunța prezenta convenție printr-o notificare scrisă adresată depozitarului.

2. Denunțarea va avea efect un an după data la care depozitarul primește notificarea.

ARTICOLUL 16 Depozitarul

1. Directorul general al agenției va fi depozitarul prezentei convenții.

2. Directorul general al agenției va notifica prompt statele părți și toate celelalte state, cu privire la:

a) fiecare semnare a prezentei convenții sau oricărui protocol de amendare;

b) fiecare depunere a unui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare privind prezenta convenție sau orice protocol de amendare;

c) orice declarație sau orice retragere de declarație, făcute conform art. 11;

d) orice declarație de aplicare provizorie a prezentei convenții, în conformitate cu art. 13;

e) intrarea în vigoare a prezentei convenții și a oricărui amendament care i-a fost adus;

f) orice denunțare făcută în conformitate cu art. 15.

ARTICOLUL 17 Texte autentice și copii certificate

Originalul prezentei convenții, ale cărei versiuni în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă sînt egal autentice, va fi depus pe lîngă directorul general al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică care va transmite copii certificate statelor părți și tuturor celorlalte state.

Subsemnații, împuterniciți în mod cuvenit, au semnat prezenta convenție, deschisă spre semnare conform prevederilor de la paragraful 1 al art. 12.

Adoptată de Conferința generală a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, întrunită în sesiune extraordinară la Viena, la data de 26 septembrie 1986.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...