Act Internațional

Acordul între guvernele statelor uniunii economice Benelux, al Republicii Federale Germania și al Republicii Franceze privind eliminarea graduală a controalelor la frontierele comune, încheiat la Schengen, la 14 iunie 1985*)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iunie 1985

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Acordul de la Schengen semnat de Belgia, Franța, Germania, Luxemburg și Olanda a intrat în vigoare în privința acestor state la 2 martie 1993. Ulterior au aderat Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria, Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia și Islanda.

Guvernele Regatului Belgiei, Republicii Federale Germania, Republicii Franceze, Marelui Ducat al Luxemburgului și Regatului Olandei, denumite în cele ce urmează Părți,

CONȘTIENTE că uniunea din ce în ce mai strînsă între popoarele statelor membre ale Comunităților Europene trebuie să își găsească expresia în libera trecere a frontierelor interne de toți cetățenii statelor membre și în libera circulație a mărfurilor și a serviciilor;

PREOCUPATE să întărească solidaritatea între popoarele lor înlăturînd obstacolele în calea liberei circulații la frontierele comune între statele Uniunii Economice Benelux, Republica Federală Germania și Republica Franceză;

ȚINÎND CONT de progresele realizate deja în cadrul Comunităților Europene în vederea asigurării liberei circulații a persoanelor, mărfurilor și serviciilor;

ANIMATE de voința de a ajunge la eliminarea controalelor exercitate la frontierele comune în ceea ce privește circulația cetățenilor statelor membre ale Comunităților Europene și de a facilita circulația mărfurilor și serviciilor;

CONSIDERÎND că aplicarea prezentului acord poate impune măsuri legislative care vor trebui prezentate parlamentelor naționale, în conformitate cu constituțiile statelor semnatare;

AVÎND ÎN VEDERE declarația Consiliului European de la Fontainbleau, din 25-26 iunie 1984 privind eliminarea la frontierele interne, a formalităților polițienești și vamale privitoare la circulația persoanelor și a mărfurilor;

AVÎND ÎN VEDERE acordul încheiat la Saarbriicken, la 13 iulie 1984, între Republica Federală Germania și Republica Franceză;

AVÎND ÎN VEDERE concluziile adoptate la 31 mai 1984 la încheierea reuniunii de la Neustadt/Aisch a miniștrilor transporturilor din statele Benelux și din Republica Federală Germania;

AVÎND ÎN VEDERE memorandumul guvernelor Uniunii Economice Benelux, din 12 decembrie 1984 remis guvernelor Republicii Federale Germania și Republicii Franceze,

AU CONVENIT ASUPRA CELOR CE URMEAZĂ:

TITLUL I Măsuri aplicabile pe termen scurt

Art. 1. -

De la intrarea în vigoare a prezentului acord și pînă la eliminarea completă a tuturor controalelor, formalitățile la frontierele comune între statele Uniunii Economice Benelux, Republica Federală Germania și Republica Franceză vor fi îndeplinite, în privința cetățenilor statelor membre ale Comunităților Europene, în conformitate cu condițiile stabilite în continuare.

Art. 2. -

Începînd cu data de 15 iunie 1985, autoritățile polițienești și vamale exercită, în domeniul circulației persoanelor, ca regulă generală, o simplă supraveghere vizuală a autoturismelor care trec frontiera comună cu viteză redusă, fără a cere oprirea acestor vehicule.

Totuși, ele pot proceda prin sondaj la controale mai amănunțite. Acestea trebuie să fie realizate, dacă este posibil, în locuri speciale în așa fel încît să nu întrerupă circulația celorlalte vehicule la trecerea frontierei.

Art. 3. -

În vederea facilitării supravegherii vizuale, cetățenii statelor membre ale Comunităților Europene care se prezintă la frontiera comună la bordul unui automobil pot să aplice pe parbrizul acestui vehicul un disc verde, cu un diametru de minimum 8 centimetri. Acest disc indică faptul că respectă dispozițiile poliției de frontieră, că nu transportă decît mărfurile admise în limitele exonerărilor de taxe vamale și că respectă reglementările referitoare la schimburi.

Art. 4. -

Părțile se străduiesc să reducă la minimum durata opririlor la frontierele comune, datorate controlului transporturilor rutiere profesionale de persoane.

Părțile vor căuta soluții care să permită renunțarea, pînă la 1 ianuarie 1986, la controlul sistematic la frontierele comune al foii de parcurs și al licenței de transport pentru transporturile rutiere profesionale de persoane.

Art. 5. -

Pînă la 1 ianuarie 1986 se vor înființa controale grupate în cadrul punctelor naționale de control vamal juxtapuse, în cazul în care acestea nu există deja și în măsura în care instalațiile permit acest lucru. Ulterior se va examina posibilitatea introducerii unor puncte de control grupate și în cadrul altor puncte de trecere a frontierei, ținînd cont de condițiile locale.

Art. 6. -

Fără a aduce atingere aplicării acordurilor mai favorabile încheiate între părți, acestea vor adopta măsurile necesare pentru a facilita circulația cetățenilor statelor membre ale Comunităților Europene domiciliați în localitățile situate la frontierele comune, pentru a le permite trecerea acestor frontiere în afara punctelor de trecere autorizate și în afara orarului de funcționare a acestora.

Cei interesați pot beneficia de aceste avantaje numai dacă nu transportă decît mărfuri admise în limitele exonerărilor de taxe autorizate și dacă respectă reglementările referitoare la schimburi.

Art. 7. -

Părțile se străduiesc să-și apropie, în cel mai scurt timp, politicile din domeniul vizelor, pentru a evita consecințele negative pe care le poate antrena reducerea controalelor la frontierele comune în domeniile imigrației și securității. Ele vor lua, dacă este posibil pînă la 1 ianuarie 1986, măsurile necesare în vederea aplicării procedurilor proprii de eliberare a vizelor și de admitere pe teritoriul lor, ținînd cont de necesitatea asigurării protecției teritoriilor tuturor celor cinci state împotriva imigrației ilegale și a activităților care ar putea aduce atingere securității acestora.

Art. 8. -

În vederea reducerii controalelor la frontierele comune și ținînd cont de diferențele importante care există între legislațiile statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze, Părțile se angajează să lupte energic pe teritoriul lor împotriva traficului ilicit de stupefiante și să își coordoneze eficient acțiunile în acest domeniu.

Art. 9. -

Părțile întăresc cooperarea între autoritățile lor vamale și de poliție, mai ales în lupta împotriva criminalității, în special împotriva traficului ilicit de stupefiante și de arme, a intrării și șederii ilegale a persoanelor, a fraudei fiscale și vamale și a contrabandei. În acest scop și cu respectarea legislațiilor lor interne, Părțile se străduiesc să îmbunătățească schimbul de informații și să-l intensifice în ceea ce privește informațiile susceptibile să prezinte interes pentru celelalte Părți în lupta împotriva criminalității.

Părțile vor intensifica, în cadrul legislațiilor lor naționale, asistența reciprocă împotriva circulației ilegale a capitalurilor.

Art. 10. -

Pentru asigurarea cooperării prevăzute în articolele 6, 7, 8 și 9, vor avea loc întîlniri, la intervale regulate, între autoritățile competente ale Părților.

Art. 11. -

Începînd cu data de 1 iulie 1985, părțile vor renunța la exercitarea sistematică la frontierele comune a următoarelor controale în domeniul transportului rutier transfrontalier de mărfuri:

- controlul perioadei de conducere a autovehiculului și de odihnă (regulamentul CEE nr. 543/69 al Consiliului din 25 martie 1969 privind armonizarea anumitor dispoziții în materie socială în domeniul transporturilor rutiere și AETR);

- controlul greutății și al dimensiunilor vehiculelor utilitare; această dispoziție nu va împiedica introducerea sistemelor de cîntărire automate în vederea unui control al greutății prin sondaj;

- controalele privind starea tehnică a vehiculelor.

Se vor lua măsuri în vederea evitării controalelor duble pe teritoriul Părților.

Art. 12. -

Începînd cu data de 1 iulie 1985, controlul documentelor care justifică efectuarea transporturilor fără licență sau plasate în afara contingentului în aplicarea dispozițiilor comunitare sau bilaterale este înlocuit, la frontierele comune, cu un control prin sondaj. Vehiculele care efectuează transporturi cărora li se aplică aceste regimuri se semnalează la trecerea frontierei prin aplicarea unui simbol optic. Autoritățile competente ale Părților stabilesc de comun acord caracteristicile tehnice ale acestui simbol optic.

Art. 13. -

Părțile se străduiesc ca, pînă la 1 ianuarie 1986, să-și armonizeze regimurile de autorizare a transportului rutier profesional pentru circulația transfrontalieră, care sînt în vigoare între ele, avînd ca obiectiv simplificarea, ușurarea și posibilitatea de a substitui licențelor pentru o cursă licențele pentru o perioadă de timp cu control vizual la trecerea frontierelor comune.

Modalitățile de transformare a licențelor pentru o cursă în licențe pentru o perioadă de timp vor fi convenite în mod bilateral, avîndu-se în vedere nevoile de transport rutier ale diferitelor țări interesate.

Art. 14. -

Părțile vor căuta soluții care să permită reducerea timpului de așteptare a mijloacelor de transport feroviar la frontierele comune, cauzat de îndeplinirea formalităților la frontieră.

Art. 15. -

Părțile vor recomanda societăților lor feroviare:

- să adapteze procedurile tehnice în scopul reducerii la minimum a timpului de oprire la frontierele comune;

- să depună eforturi maxime pentru aplicarea, în cazul anumitor transporturi feroviare de mărfuri care vor fi determinate de societățile feroviare, a unui sistem special de dirijare, care să permită trecerea rapidă a frontierelor comune, fără opriri semnificative (trenuri de marfă cu timp de oprire redus la frontiere).

Art. 16. -

Părțile vor proceda la armonizarea orelor și datelor în care funcționează punctele vamale pentru traficul fluvial la frontierele comune.

TITLUL II Măsuri aplicabile pe termen lung

Art. 17. -

În materia circulației persoanelor, Părțile vor căuta să elimine controalele la frontierele comune și să le transfere la frontierele lor externe. În acest scop, ele se străduiesc ca, în prealabil, să armonizeze, dacă este necesar, dispozițiile legislative și de reglementare privind interdicțiile și restricțiile care stau la baza controalelor și să ia măsuri complementare pentru salvgardarea securității și împiedicarea imigrației ilegale a cetățenilor statelor care nu sînt membre ale Comunităților Europene.

Art. 18. -

Ținînd cont și de rezultatele măsurilor luate pe termen scurt, Părțile vor purta discuții, în special, asupra următoarelor probleme:

a) elaborarea unor înțelegeri privind cooperarea polițienească în domeniile prevenirii delincvenței și al eventualelor anchete;

b) examinarea oricăror dificultăți în aplicarea acordurilor de asistență judiciară internațională și de extrădare, pentru a găsi soluțiile cele mai adecvate pentru îmbunătățirea cooperării între Părți în aceste domenii;

c) căutarea mijloacelor care să permită lupta comună împotriva criminalității, între altele prin studiul unei eventuale reglementări care să permită polițiștilor urmărirea, ținînd cont de mijloacele de comunicație existente și de asistența judiciară internațională.

Art. 19. -

Părțile vor căuta să își armonizeze legislațiile și reglementările, în special:

- în materia stupefiantelor;

- în materia armelor și substanțelor explozive;

- în ceea ce privește înregistrarea călătorilor în hoteluri.

Art. 20. -

Părțile se vor strădui să-și armonizeze politicile în materie de vize, precum și condițiile de intrare pe teritoriile lor. De asemenea, dacă va fi necesar, ele vor pregăti armonizarea reglementărilor lor referitoare la anumite aspecte ale regimului juridic al străinilor, în ceea ce îi privește pe cetățenii statelor care nu sînt membre ale Comunităților Europene.

Art. 21. -

Părțile vor adopta inițiative comune în cadrul Comunităților Europene:

a) pentru a ajunge la o extindere a exonerărilor de taxe acordate călătorilor;

b) pentru a elimina, în cadrul exonerărilor comunitare de taxe, restricțiile, care ar putea să subziste la intrarea în statele membre, cu privire la mărfurile a căror posesie nu este interzisă cetățenilor acestora.

Părțile vor adopta inițiative în cadrul Comunităților Europene pentru a obține perceperea armonizată în țările de plecare a TVA-ului pentru prestațiile de transport turistic în interiorul Comunităților Europene.

Art. 22. -

Părțile se străduiesc ca, atît între ele, cît și în cadrul Comunităților Europene:

- să extindă exonerarea de taxe pentru carburanți, pentru ca aceasta să corespundă conținutului normal al rezervoarelor autobuzelor și autocarelor (6001);

- să apropie nivelele impozitării motorinei și să extindă exonerările de taxe pentru conținutul normal al rezervoarelor camioanelor.

Art. 23. -

Părțile se vor strădui să reducă și în domeniul transportului de mărfuri, la punctele de control național învecinate, timpul de așteptare și numărul punctelor de oprire.

Art. 24. -

În domeniul circulației mărfurilor, Părțile vor căuta mijloacele pentru a transfera la frontierele externe sau în interiorul teritoriului lor controalele care se efectuează actualmente la frontierele comune.

În acest scop ele adoptă, dacă este nevoie, inițiative comune între ele și în cadrul Comunităților Europene pentru a armoniza dispozițiile care instituie controalele de mărfuri la frontierele comune. Ele vor veghea ca aceste măsuri să nu aducă atingere protecției necesare sănătății persoanelor, animalelor și plantelor.

Art. 25. -

Părțile își vor dezvolta cooperarea pentru a facilita operațiunile de vămuire a mărfurilor care trec o frontieră comună, printr-un schimb sistematic și automatizat al datelor necesare, obținute cu ajutorul documentului unic.

Art. 26. -

Părțile vor examina modalitățile în care pot fi armonizate impozitele indirecte (TVA și accize) în cadrul Comunităților Europene. În acest scop ele vor susține inițiativele luate de Comunitățile Europene.

Art. 27. -

Părțile vor studia dacă limitările exonerărilor de taxe acordate locuitorilor din zonele de frontieră, în temeiul dreptului comunitar, vor putea fi suprimate pe bază de reciprocitate.

Art. 28. -

Încheierea oricăror înțelegeri bilaterale sau multilaterale similare cu prezentul acord, cu state care nu sînt Părți, va fi precedată de o consultare între Părți.

Art. 29. -

În lipsa unei declarații contrare făcute de guvernul Republicii Federale Germania guvernelor statelor Uniunii Economice Benelux și guvernului Republicii Franceze în cele trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord, acesta se va aplica și Landului Berlin.

Art. 30. -

Măsurile prevăzute în prezentul acord care nu sînt aplicabile de la intrarea sa în vigoare, vor fi aplicate înainte de 1 ianuarie 1986 în ceea ce privește măsurile prevăzute la titlul I și dacă este posibil înainte de 1 ianuarie 1990 în ceea ce privește măsurile prevăzute la titlul II, cel puțin în cazul în care alte termene nu au fost fixate în prezentul acord.

Art. 31. -

Prezentul acord se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 5, 6, 8 și 16, ale acordului încheiat la Saarbriicken, la 13 iulie 1984, între Republica Federală Germania și Republica Franceză.

Art. 32. -

Prezentul acord va fi semnat fără rezerva ratificării sau aprobării, sau sub rezerva ratificării sau aprobării, urmată de ratificare sau aprobare.

Prezentul acord se va aplica cu titlu provizoriu din ziua următoare celei în care a fost semnat.

Prezentul acord va intra în vigoare la treizeci de zile după depunerea ultimului instrument de ratificare sau de aprobare.

Art. 33. -

Depozitarul prezentului acord este Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului. Acesta va remite o copie certificată pentru conformitate fiecăruia dintre guvernele celorlalte state semnatare.

Întocmit la Schengen (Marele Ducat al Luxemburgului), la 14 iunie 1985, textele prezentului acord în limbile germană, franceză și olandeză fiind egal autentice.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...