COMISIILE DE ANALIZA, AVIZARE SI VALORIFICARE A FONDURILOR FIXE CARE URMEAZA A FI SCOASE DIN FUNCTIUNE SI DOCUMENTATIA PRIVIND SCOATEREA EFECTIVA DIN FUNCTIUNE A FONDURILOR FIXE | Decret 49/1982

Acesta este un fragment din Decretul nr. 49/1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA nr 1 -
COMISIILE DE ANALIZA, AVIZARE SI VALORIFICARE A FONDURILOR FIXE
CARE URMEAZA A FI SCOASE DIN FUNCTIUNE SI DOCUMENTATIA
PRIVIND SCOATEREA EFECTIVA DIN FUNCTIUNE A FONDURILOR FIXE

I. Analiza si avizarea documentatiei de scoatere efectiva din functiune a fondurilor fixe si de valorificare a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din dezmembrarea acestora se efectueaza de comisii numite de conducatorii unitatilor socialiste de stat, dupa cum urmeaza:

1. La intreprinderi, centrale si unitati asimilate acestora, pentru fondurile fixe proprii, comisia se compune din cel putin 7 membri si anume:

- directorul tehnic sau inginerul sef, presedinte;

- conducatorul compartimentului mecanic sau energetic;

- inginerul sau tehnicianul constructor;

- conducatorul compartimentului financiar-contabil;

- muncitori de inalta calificare;

- delegat al organelor financiar-bancare;

- alti specialisti.

Conducatorii intreprinderilor, ai centralelor si unitatilor asimilate acestora, care au in componenta unitati cu autogestiune economico-financiara fara personalitate juridica situate la distante mari, in afara sediului principal, pot numi si la aceste unitati comisii de analiza si avizare a documentatiei, completate cu un delegat al intreprinderii sau centralei respective.

Pentru unitatile care isi desfasoara activitatea in strainatate, comisia se compune din 3-5 membri din cadrul acestora, avind functii similare celor prevazute la alin. 1.

2. La centrale si unitati asimilate acestora, pentru fondurile fixe ale unitatilor subordonate, comisia se compune din cel putin 5 membri si anume:

- directorul tehnic, presedinte;

- conducatorul compartimentului mecanic sau energetic;

- conducatorul compartimentului financiar-contabil;

- un inginer constructor;

- delegat al organelor financiar-bancare;

- alti specialisti.

3. La ministere, celelalte organe centrale de stat si la consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, pentru fondurile fixe proprii si ale unitatilor subordonate, comisia se compune din cel putin 7 membri si anume:

- un adjunct al ministrului sau al conducatorului organului central de stat sau un vicepresedinte al consiliului popular judetean ori al municipiului Bucuresti, presedinte;

- conducatorul compartimentului tehnic;

- conducatorul compartimentului mecano-energetic;

- un inginer constructor;

- conducatorul compartimentului financiar-contabil;

- delegati ai Ministerului Finantelor si organelor financiar-bancare;

- alti specialisti.

4. La ministere, celelalte organe centrale de stat, institutii de stat ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari sau tertiari, pentru fondurile fixe proprii, comisia se compune din cel putin 5 membri si anume:

- conducatorul compartimentului administrativ, presedinte;

- conducatorul compartimentului financiar-contabil;

- delegati ai Ministerului Finantelor si organelor financiar-bancare;

- alti specialisti din cadrul unitatii.

5. La consiliile populare municipale, orasenesti, comunale, la institutiile finantate din bugetele consiliilor populare ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari, la unitatile subordonate, la unitati autofinantate, precum si la cele finantate din alte fonduri legal constituite, comisia se compune din cel putin 5 membri si anume:

- secretarul comitetului executiv sau al biroului executiv al consiliului popular, respectiv persoana desemnata de conducatorul unitatii, presedinte;

- un contabil;

- delegat al organelor financiar-bancare;

- alti specialisti.

6. La subunitatile institutiilor de stat ai caror conducatori nu au calitatea de ordonatori de credite dar sint situate la distante mari de sediul ordonatorului de credite, precum si la subunitatile cu autogestiune economico-financiara, comisia se compune din cel putin 5 membri si anume;

- conducatorul subunitatii, presedinte;

- un delegat al ordonatorului de credite;

- delegat al organelor financiar-bancare;

- alti specialisti din cadrul subunitatii.

7. La reprezentantele Republicii Socialiste Romania in strainatate, comisia se compune din cel putin 3 membri si anume:

- persoana desemnata de seful reprezentantei, ca presedinte;

- gestionarul de bunuri materiale;

- gestionarul de fonduri banesti.

8. In cazul in care structura organizatorica nu prevede functiile de la pct. 1-6, in comisia de analiza si avizare pot fi numite persoane care indeplinesc functii similare.

9. Lucrarile documentare ale comisiilor se asigura de un secretar desemnat de presedinte dintre membrii acestora.

10. Comisiile verifica la fata locului starea fondurilor fixe, indeplinirea conditiilor de scoatere din functiune si realitatea datelor cuprinse in documentatie.

Constatarile si concluziile comisiei se consemneaza intr-un proces-verbal de scoatere din functiune a fondurilor fixe, care se depune conducatorului unitatii in termen de 5 zile de la primirea documentatiei complete.

Daca sint necesare unele analize tehnice, termenul pentru depunerea procesului-verbal de scoatere din functiune a fondurilor fixe poate fi prelungit de conducatorul unitatii socialiste cu cel mult 10 zile, la cererea presedintelui comisiei.

Avizul favorabil al comisiei se supune dezbaterii si insusirii de catre organul colectiv de conducere al unitatii.

11. Daca documentatia insusita de organul de conducere al unitatii se refera la fonduri fixe ce depasesc competenta de aprobare a acestuia prevazuta la art. 7 din decret, documentatia impreuna cu procesul-verbal se inainteaza organului ierarhic superior.

Conducatorul organului ierarhic superior poate dispune verificarea starii de uzura sau a degradarii fondurilor fixe prin comisia de analiza, avizare si valorificare proprie.

Concluziile si propunerile comisiei se consemneaza in procesul-verbal de scoatere din functiune a fondurilor fixe, care se depune conducerii organului ierarhic superior in termen de 10 zile de la primirea documentatiei.

Termenul de avizare poate fi prelungit, la cererea presedintelui comisiei, cu cel mult 15 zile, daca sint necesare avize, analize sau verificari suplimentare.

12. Comisiile de analiza, avizare si valorificare, precum si conducatorii unitatilor socialiste de stat, ai organelor ierarhic superioare, care nu-si insusesc documentatia prezentata, vor stabili masurile ce trebuie luate pentru folosirea in continuare a fondurilor fixe.

II. Documentatia privind scoaterea efectiva din functiune a fondurilor fixe se prezinta conducerii unitatilor socialiste de stat de catre conducatorul compartimentului care le are in exploatare ori de alte persoane desemnate in acest scop de conducerea unitatii.

Documentatia cuprinde nota privind starea tehnica a fondului fix propus a fi scos din functiune si termenul in care trebuie efectuata dezmembrarea sau dezafectarea, la care se anexeaza urmatoarele acte si avize:

1. Pentru fondurile fixe care se incadreaza in prevederile art. 2 si 12 din decret:

- devizul estimativ al reparatiei capitale, din care sa rezulte ca aceasta depaseste 60% din valoarea de inlocuire;

- comunicarea ministerelor, celorlalte organe centrale si a comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, in subordinea carora se afla unitatile care au propus scoaterea din functiune a fondurilor fixe, din care sa rezulte ca nu au fost solicitate pentru preluare de alte unitati socialiste, in termen de 60 zile de la transmiterea situatiei acestor fonduri fixe.

2. Pentru fondurile fixe care se incadreaza in prevederile art. 12 din decret, fiind avariate prin accidente, incendii sau calamitati naturale, in afara celor prevazute la punctul 1;

- actul constatator al avariei.

3. Pentru fondurile fixe care se incadreaza in prevederile art. 12 din decret si care sint utilizate la executarea de lucrari sub prestari de servicii in strainatate:

- avizele ministerului in subordinea caruia se afla unitatea si al Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, din care sa rezulte ca fondurile fixe in cauza nu mai pot fi folosite pentru executarea altor lucrari contractate sau in perspectiva de a fi contractate in strainatate si nici nu pot fi valorificate in strainatate, la o valoare cel putin egala cu valoarea subansamblelor, pieselor si materialelor ce se pot recupera in urma scoaterii efective din functiune;

- o calculatie din care sa rezulte ca cheltuielile necesare pentru transportul si efectuarea reparatiilor capitale in tara sint mai mari decit valoarea care s-ar recupera, pe calea amortizarii, de la scoaterea din functiune pina la expirarea duratei de serviciu normate.

4. Pentru cladiri (cod de clasificare 1) prevazute in Catalogul normelor de amortizare si duratelor de serviciu normate ale fondurilor fixe, anexa la Legea nr. 62/1968:

- avizul Inspectoratului General de Stat pentru Investitii-Constructii.

5. Pentru constructii speciale de manipulare si transport in industria miniera (cod de clasificare 203.5-203.8), precum si sonde de titei, gaze si sare (cod de clasificare 201.2);

- avizul Inspectoratului geologic minier.

6. Pentru cai ferate si aparate de cale ferata (cod de clasificare 231.1- 231.3), drumuri (cod de clasificare 232.1-232.2), poduri, viaducte, podete, pasarele poduri-apeducte (cod de clasificare 235), tunele (cod de clasificare 236), din afara unitatilor socialiste de stat:

- avizul Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor.

7. Pentru constructii speciale pentru cultura fizica si sport (cod de clasificare 294):

- avizul Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport.

8. Pentru cazane de abur si apa calda (cod de clasificare 300), recipienti sub presiune, utilaje si instalatii de ridicat (cod de clasificare 65) supuse verificarii inspectiei de specialitate:

- avizul Inspectiei pentru cazane, recipienti sub presiune si instalatii de ridicat din cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlul Gospodaririi Fondurilor Fixe.

9. Pentru generatoare de energie electrica cu puteri mai mari de 1000kW (cod de clasificare 306):

- avizul Ministerului Energiei Electrice.

10. Pentru aparate si instalatii de masurare, control si reglare (cod de clasificare 5) supuse verificarilor de stat:

- avizul Directiei generale a metrologiei de stat din cadrul Inspectoratului General Stat pentru Controlul Calitatii Produselor.

11. Pentru masini, utilaje si instalatii pentru industria poligrafica (cod de clasificare 415):

- avizul Centralei industriale poligrafice din subordinea Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste.

12. Pentru mijloace de transport naval (cod de clasificare 62):

- proces-verbal de expertiza intocmit de Registrul naval roman la care nava este inregistrata.

13. Pentru mijloace de transport aerian:

- proces-verbal de expertiza intocmit de Registrul aerian roman la care aeronava este inregistrata.

14. Pentru calculatoare electronice:

- avizul Institutului central pentru conducere si informatica.

Acesta este un fragment din Decretul nr. 49/1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decret 49/1982:
COMISIILE DE ANALIZA, AVIZARE SI VALORIFICARE A FONDURILOR FIXE CARE URMEAZA A FI SCOASE DIN FUNCTIUNE SI DOCUMENTATIA PRIVIND SCOATEREA EFECTIVA DIN FUNCTIUNE A FONDURILOR FIXE
VALORIFICAREA ANSAMBLELOR, SUBANSAMBLELOR, PIESELOR COMPONENTE SI MATERIALELOR REZULTATE DIN DEZMEMBRAREA FONDURILOR FIXE
ORGANELE IMPUTERNICITE A FACE PROPUNERI DE DECLASARE A BUNURILOR MATERIALE, DOCUMENTATIA NECESARA, COMPONENTA SI SARCINILE COMISIILOR DE ANALIZA SI AVIZARE A PROPUNERILOR
;
se încarcă...