Consiliul de Stat

Decretul nr. 340/1981 privind regimul emițătoarelor radioelectrice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 noiembrie 1981

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Deținerea, construirea, instalarea, experimentarea sau folosirea emițătoarelor radioelectrice este admisă numai pe baza autorizării, dată în condițiile legii, de Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor.

Dispozițiile alin. 1 nu se aplică în cazul emițătoarelor radioelectrice din dotarea forțelor armate ale Republicii Socialiste România și a gărzilor patriotice.

Art. 2. -

Evidența emițătoarelor radioelectrice a căror deținere, construire, instalare, experimentare sau folosire este autorizată se întocmește și se ține de Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor.

Evidența emițătoarelor radioelectrice din dotarea forțelor armate ale Republicii Socialiste România, precum și a gărzilor patriotice, se întocmește și se ține, după caz, de Ministerul Apărării Naționale sau de Ministerul de Interne.

Art. 3. -

Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor comunică Ministerului de Interne - Departamentul securității statului caracteristicile de lucru ale emițătoarelor radioelectrice autorizate, precum și modificările acestor caracteristici pe care le-a aprobat ulterior eliberării autorizației, potrivit datelor din anexa*) la prezentul decret. Comunicarea se face cu cel puțin 5 zile înainte de data intrării în vigoare a autorizației ori a aprobării modificărilor la caracteristicile de lucru ale emițătoarelor radioelectrice prevăzute în autorizație.

*) Anexa se comunică instituțiilor interesate.

Art. 4. -

Ministerul Apărării Naționale comunică Ministerului de Interne Departamentul securității statului caracteristicile de lucru ale emițătoarelor radioelectrice din evidența sa, precum și modificările acestor caracteristici, potrivit datelor din anexa la prezentul decret. Comunicarea se face cu cel puțin 5 zile înainte de intrarea în funcțiune a emițătoarelor radioelectrice sau de operarea modificărilor caracteristicilor de lucru ale acestora.

În cazuri de urgență, comunicarea prevăzută la alin. 1 se poate face în mai puțin de 5 zile, dar nu mai tîrziu de 48 de ore de la punerea în funcțiune a emițătoarelor radioelectrice sau de la modificarea caracteristicilor de lucru ale acestora.

Art. 5. -

Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor exercită controlul asupra modului în care sînt respectate dispozițiile legale privind regimul emițătoarelor radioelectrice supuse autorizării.

În îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, potrivit legii, Ministerul de Interne - Departamentul securității statului efectuează controlul asupra respectării dispozițiilor legale privind regimul tuturor emițătoarelor radioelectrice.

Art. 6. -

Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) deținerea, construirea, instalarea, experimentarea sau folosirea emițătoarelor radioelectrice, precum și modificarea caracteristicilor de lucru ale acestora, cu excepția celor din evidența forțelor armate ale Republicii Socialiste România, fără autorizarea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor;

b) folosirea emițătoarelor radioelectrice din evidența forțelor armate ale Republicii Socialiste România fără a se comunica Ministerului de Interne - Departamentul securității statului caracteristicile de lucru sau modificările intervenite la acestea.

În situațiile prevăzute la lit. a), emițătoarele radioelectrice se sigilează în vederea confiscării sau luării altor măsuri.

Art. 7. -

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei următoarele fapte:

a) refuzul persoanelor fizice sau juridice, care, în condițiile prezentului decret, dețin, construiesc, instalează, experimentează sau folosesc emițătoare radioelectrice, de a se supune controlului efectuat de organele prevăzute la art. 5;

b) necomunicarea la Ministerul de Interne - Departamentul securității statului a caracteristicilor de lucru ale emițătoarelor radioelectrice autorizate ori a modificărilor aprobate și intervenite la aceste caracteristici;

c) comunicarea, din culpă, la Ministerul de Interne - Departamentul securității statului a unor date inexacte sau incomplete cu privire la caracteristicile de lucru ale emițătoarelor radioelectrice ori la modificările intervenite la aceste caracteristici.

Art. 8. -

Contravențiile prevăzute la art. 7 lit. a) se constată de către persoane, anume împuternicite, din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, precum și din Ministerul de Interne - Departamentul securității statului.

Contravențiile prevăzute la art. 7 lit. b) și c) se constată numai de persoane anume împuternicite de Ministerul de Interne - Departamentul securității statului.

Agenții constatatori aplică și sancțiunile.

Pentru unitățile militare ale Ministerului Apărării Naționale, stabilirea contravențiilor prevăzute la art. 7 și aplicarea sancțiunilor pentru săvîrșirea lor se fac de către ofițerii anume împuterniciți de acest minister, pe baza constatărilor proprii ori la sesizarea organelor de control ale Ministerului de Interne.

Art. 9. -

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării.

Plîngerea împotriva procesului-verbal se soluționează de către conducătorul organului din care face parte agentul constatator sau de către alt cadru ierarhic superior agentului constatator, împuternicit de conducătorul acestui organ.

În cazul în care contravenția este constatată de o persoană anume împuternicită din cadrul Ministerului de Interne - Departamentul securității statului sau al Ministerului Apărării Naționale, plîngerea se rezolvă de către comandantul unității din care aceasta face parte.

Art. 10. -

Dispozițiile art. 8 și 9 se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, în măsura în care prin prezentul decret nu se dispune altfel.

Art. 11. -

Decretul nr. 544/1969 privind organizarea evidenței stațiilor de radioemisie și Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2284/1969 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind evidența stațiilor de radio-emisie, precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...