Eurocontrol

Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană din 12.02.1981 *)

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 iunie 1996 până la 28 ianuarie 1999, fiind abrogat prin Protocol 1997.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

Republica Federală Germania,

Republica Austria,

Regatul Belgiei,

Spania,

Republica Franceză,

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,

Irlanda,

Marele Ducat de Luxemburg,

Regatul Olandei,

Republica Portugalia,

Confederația Elvețiană,

denumite în continuare state contractante,

Organizația Europeană pentru Securitatea Navigației Aeriene, denumită în continuare EUROCONTROL,

considerând că acordurile încheiate de statele europene cu EUROCONTROL, pentru încasarea tarifelor de rută, trebuie înlocuite datorită amendamentului la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene din 13 decembrie 1960,

recunoscând faptul că cooperarea privind stabilirea modului de încasare a tarifelor de rută s-a dovedit, în trecut, eficientă,

dorind să continue și să întărească cooperarea stabilită,

hotărâte să administreze, respectând în modul cuvenit direcțiile recomandate de Organizația Aviației Civile Internaționale, un sistem uniform european de tarife de rută accesibil unui număr cât mai mare de state europene,

fiind convinse că această uniformitate va facilita, de asemenea, consultările cu beneficiarii,

considerând că este de dorit ca statele participante la sistemul EUROCONTROL de tarife de rută să întărească autoritatea Organizației în ceea ce privește recuperarea tarifelor,

recunoscând că acest sistem necesită o nouă bază juridică,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

1. Statele contractante sunt de acord să adopte o politică comună în privința tarifelor pentru instalațiile și serviciile de navigație aeriană de rută, denumite în continuare tarife de rută, în spațiul aerian al regiunilor de informare a zborurilor aflate în competența lor.

2. În consecință, ele sunt de acord să creeze un sistem comun pentru stabilirea și încasarea tarifelor de rută și să folosească în acest scop serviciile EUROCONTROL.

3. În acest scop, Comisia permanentă și Comitetul de conducere ale EUROCONTROL vor fi lărgite pentru a include reprezentanți ai statelor contractante care nu sunt membre ale EUROCONTROL și care sunt denumite în continuare Comisia lărgită și Comitetul lărgit.

4. Regiunile de informare a zborurilor menționate în paragraful 1 de mai sus sunt enumerate în anexa nr. 1 la acest acord. Orice amendament pe care un stat contractant dorește să-l facă la lista Regiunilor de informare a zborurilor va fi supusă acordului unanim al Comisiei lărgite, dacă acesta ar duce la modificarea limitelor totale ale spațiului aerian tratat de acest acord. Orice amendament care nu duce la o astfel de modificare va fi notificat la EUROCONTROL de statul contractant interesat.

ARTICOLUL 2

Fiecare stat contractant va avea dreptul la un vot în Comisia lărgită, în conformitate cu prevederile art. 6 paragraful 1 lit. b).

ARTICOLUL 3

1. Comisia lărgită va stabili un sistem comun de tarife de rută, astfel încât:

a) acele tarife să fie stabilite potrivit unei formule comune care ia în considerare costurile făcute de către statele contractante în privința instalațiilor și a serviciilor de navigație aeriană de rută și a exploatării sistemului, precum și costurile făcute de EUROCONTROL în exploatarea sistemului;

b) acele tarife să fie încasate de EUROCONTROL ca un singur tarif pe zbor;

2. Pentru aplicarea celor de mai sus, Comisia lărgită:

a) va stabili principiile care reglementează evaluarea costurilor la care s-a făcut referire în paragraful 1 lit. a) de mai sus;

b) va stabili formula care se va aplica la calcularea tarifelor de rută;

c) va aproba, pentru fiecare perioadă de tarifare, rata de recuperare a costurilor la care s-a făcut referire în paragraful 1 lit. a) de mai sus;

d) va determina unitatea de calcul în care sunt exprimate tarifele de rută;

e) va determina condițiile de aplicare a sistemului, inclusiv condițiile de plată, precum și tarifele pe unitate și perioada în care se vor aplica;

f) va determina principiile care reglementează scutirea de tarife de rută;

g) va aproba rapoartele Comitetului lărgit;

h) va adopta reglementările financiare aplicabile sistemului de tarife de rută;

i) va aproba acorduri între EUROCONTROL și orice stat care dorește să se folosească de resursele EUROCONTROL sau de asistență tehnică în legătură cu tarifele de navigație aeriană care nu sunt tratate de acest acord;

j) va aproba anexa bugetară propusă de Comitetul lărgit, în conformitate cu art. 5 paragraful 1 lit. c).

3. Comisia lărgită va stabili propriile reguli de procedură prin unanimitate de voturi ale tuturor statelor contractante.

ARTICOLUL 4

Fiecare stat contractant va avea dreptul la un vot în cadrul Comitetului lărgit, în conformitate cu prevederile art. 6 paragraful 2 lit. b).

ARTICOLUL 5

1. Comitetul lărgit se va angaja:

a) să pregătească hotărârile pentru Comisia lărgită;

b) să supravegheze exploatarea sistemului de tarife de rută, inclusiv folosirea resurselor angajate de EUROCONTROL în acest scop, precum și să ia măsurile necesare, în special în privința recuperării tarifelor de rută, în conformitate cu deciziile Comisiei lărgite;

c) să raporteze Comisiei lărgite despre resursele necesare funcționării sistemului de tarifare pe rută și să-i supună anexa bugetară referitoare la activitățile EUROCONTROL în problema tarifelor de rută;

d) să îndeplinească orice altă sarcină care i-a fost încredințată de către Comisia lărgită.

2. Comitetul lărgit își va stabili propriile reguli de procedură, în conformitate cu prevederile art. 6 paragraful 2 lit. a).

ARTICOLUL 6

1. Deciziile Comisiei lărgite vor fi luate după cum urmează:

a) deciziile asupra problemelor la care s-a făcut referire în art. 3 paragraful 2 lit. a)-f) și h) necesită votul unanim al tuturor statelor contractante și vor fi obligatorii pentru toate statele contractante; dacă nu se realizează o decizie unanimă, Comisia lărgită va lua o decizie cu o majoritate de 2/3 din voturi; orice stat contractant, care, din motive naționale superioare, nu poate să aplice acea decizie, va supune Comisiei lărgite o expunere de motive;

b) deciziile asupra problemelor la care s-a făcut referire la art. 3 paragraful 2 lit. i) și j) vor necesita o majoritate de 2/3 din voturi, cu condiția ca voturile să cuprindă majoritatea ponderată a statelor membre ale EUROCONTROL, în conformitate cu prevederile reproduse în anexa nr. 2 la acest acord; în fiecare an, EUROCONTROL va notifica statelor contractante, care nu sunt state membre ale EUROCONTROL, numărul de voturi de care dispun statele membre EUROCONTROL, în baza prevederilor menționate;

c) deciziile asupra problemelor la care s-a făcut referire în art. 3 paragraful 2 lit. g) vor necesita o majoritate de 2/3 din voturi. Aceeași prevedere se aplică acțiunilor introduse, în numele EUROCONTROL, de Comisia lărgită, la tribunalul arbitral menționat în art. 25.

2.

a) Regulile de procedură ale Comitetului lărgit, inclusiv regulile privitoare la luarea deciziilor, trebuie aprobate de Comisia lărgită cu unanimitatea de voturi ale tuturor statelor contractante;

b) cu toate acestea, asupra problemelor la care s-a făcut referire în art. 5 paragraful 1 lit. c) deciziile Comitetului lărgit vor fi adoptate în conformitate cu prevederile paragrafului 1 lit. b) din acest articol.

ARTICOLUL 7

EUROCONTROL va stabili, în conformitate cu regulile aplicabile, tarifele de rută cuvenite pentru fiecare zbor în spațiul aerian definit în art. 1.

ARTICOLUL 8

EUROCONTROL va încasa tarifele de rută la care s-a făcut referire în art. 7. În acest scop ele vor constitui un singur tarif pentru fiecare zbor, care va constitui singura pretenție a EUROCONTROL, plătibilă la sediul său central.

ARTICOLUL 9

Persoana care răspunde de plata tarifului va fi operatorul aeronavei în momentul executării zborului.

ARTICOLUL 10

Dacă nu se cunoaște identitatea operatorului, proprietarul aeronavei va fi considerat operator, în afară de cazul când acesta dovedește cine a fost operatorul.

ARTICOLUL 11

În cazul când debitorul nu a achitat suma datorată, se pot lua măsuri de aplicare a recuperării.

ARTICOLUL 12

1. Acțiunile de recuperare a sumei datorate vor fi instituite fie de EUROCONTROL fie, la cererea EUROCONTROL, de către un stat contractant.

2. Recuperarea se va efectua printr-o procedură judiciară sau administrativă.

3. Fiecare stat contractant va informa EUROCONTROL asupra procedurilor aplicate în acel stat și asupra curților, tribunalelor sau autorităților administrative competente.

ARTICOLUL 13

Acțiunile de recuperare vor fi instituite pe teritoriul statutului contractant:

a) acolo unde debitorul își are reședința sau sediul;

b) acolo unde debitorul își are locul unde își desfășoară activitatea comercială, dacă atât reședința cât și sediul nu sunt situate pe teritoriul statului contractant;

c) în absența temeiurilor de jurisdicție stabilite la lit. a) și b) de mai sus, acolo unde debitorul are bunuri;

d) în absența temeiurilor de jurisdicție stabilite la lit. a)-c), acolo unde EUROCONTROL își are sediul central.

ARTICOLUL 14

EUROCONTROL va avea capacitatea de a institui acțiuni în fața curților, tribunalelor sau autorităților administrative competente ale statelor care nu sunt părți la acest acord.

ARTICOLUL 15

Următoarele decizii luate într-un stat contractant vor fi recunoscute și aplicate în celelalte state contractante:

a) deciziile finale ale unei curți sau ale unui tribunal;

b) deciziile unei autorități administrative care au fost supuse unei revizuiri de către o curte sau un tribunal, dar care nu mai sunt astfel, fie pentru că curtea sau tribunalul a respins apelul printr-o decizie finală, fie pentru că apelul a fost retras, fie că termenul de apel a expirat.

ARTICOLUL 16

Deciziile la care s-a făcut referire în art. 15 nu vor fi recunoscute sau aplicate în următoarele situații:

a) dacă curtea, tribunalul sau autoritatea administrativă a statului de origine nu a fost competentă în conformitate cu art. 13;

b) dacă decizia este în mod evident incompatibilă cu ordinea publică a statului în cauză;

c) dacă debitorul nu a primit notificarea privind decizia autorității administrative sau a promovării acțiunilor într-o perioadă de timp suficientă care să-i dea posibilitatea să-și apere cauza sau să apeleze la o curte sau la un tribunal;

d) dacă acțiunile referitoare la aceleași tarife de rută au fost instituite anterior și sunt încă în curs la o curte, un tribunal sau o autoritate administrativă a statului în cauză;

e) dacă decizia este incompatibilă cu o decizie privind aceleași tarife de rută date în statul în cauză;

f) dacă curtea, tribunalul sau autoritatea statului de origine, pentru a ajunge la decizia sa, a decis o interpelare preliminară privind statutul sau capacitatea juridică a persoanelor fizice, drepturile de proprietate provenite din relații matrimoniale, testamente sau succesiuni într-un mod care intră în conflict cu regula dreptului internațional privat a statului în care se caută recunoașterea, în afară de cazul în care s-ar fi obținut același rezultat prin aplicarea regulilor dreptului internațional privat al acelui stat.

ARTICOLUL 17

Deciziile la care s-a făcut referire în art. 15, dacă sunt aplicabile în statul de origine, vor fi aplicate în conformitate cu legislația statului în cauză. Dacă este necesar, se va emite, la cerere, ordin de aplicare de o curte, de un tribunal sau de o autoritate administrativă a statului în cauză.

ARTICOLUL 18

1. Cererea va fi însoțită:

a) de o copie legalizată de pe decizie;

b) în cazul unei decizii a unei curți sau a unui tribunal, interpretată ca din culpă, originalul sau copia certificată de pe documentul care stabilește că această notificare de instituire a procedurilor a fost trimisă debitorului în timp util;

c) în cazul unei decizii administrative, de un document care stabilește că cerințele art. 15 au fost îndeplinite;

d) de un document care stabilește că decizia este executorie în statul de origine și că debitorul a primit notificarea deciziei în timp util.

2. Se va asigura o traducere legalizată a documentelor, dacă curtea, tribunalul sau autoritatea administrativă a statului în cauză o solicită. Nu se va solicita nici o legalizare sau formalitate similară.

ARTICOLUL 19

1. Cererea poate fi respinsă în baza unuia dintre motivele stabilite în art. 16. În nici o situație decizia nu poate fi revizuită, în esență, în statul în cauză.

2. Procedura pentru recunoașterea și aplicarea deciziei va fi reglementată de legislația statului în cauză, în măsura în care acest acord nu prevede altfel.

ARTICOLUL 20

Suma încasată de EUROCONTROL va fi plătită statelor contractante în conformitate cu deciziile Comitetului lărgit.

ARTICOLUL 21

În cazul în care un stat contractant își recuperează pretențiile, suma încasată va fi plătită, fără întârziere, EUROCONTROL, care va proceda în conformitate cu art. 20. Recuperarea costurilor făcute de un stat contractant vor fi cerute de la EUROCONTROL.

ARTICOLUL 22

Autoritățile competente ale statelor contractante vor colabora cu EUROCONTROL pentru stabilirea și încasarea tarifelor de rută.

ARTICOLUL 23

Dacă Comitetul lărgit decide în unanimitate să abandoneze recuperarea unui tarif, statele contractante interesate pot lua orice măsură pe care ele o consideră necesară. În acest caz, prevederile acestui acord privind recuperarea, recunoașterea și aplicarea deciziilor vor înceta să se mai aplice.

ARTICOLUL 24

În caz de urgență sau de război, prevederile acestui acord nu vor afecta libertatea de acțiune a statelor contractante implicate.

ARTICOLUL 25

1. Orice diferend care poate apărea între statele contractante sau între statele contractante și EUROCONTROL, reprezentat de către Comisia lărgită, privind interpretarea sau aplicarea acestui acord sau a anexelor sale și care nu a putut fi soluționat prin negocieri sau prin orice altă metodă, va fi supus unui arbitraj, la cererea oricărei părți.

2. În acest scop, fiecare dintre părți va desemna câte un arbitru, iar aceștia vor conveni asupra desemnării celui de-al treilea arbitru.

3. Tribunalul arbitral își va stabili propria procedură.

4. Fiecare parte va suporta cheltuielile în ceea ce privește propriul arbitru și reprezentarea sa în acțiunile în fața tribunalului; onorariul în privința celui de-al treilea arbitru și orice alte costuri vor fi suportate în mod egal de către părțile participante la diferend. Tribunalul arbitral poate, totuși, determina un alt mod de împărțire a cheltuielilor, dacă îl consideră potrivit.

5. Deciziile tribunalului arbitral vor fi obligatorii pentru părțile participante la diferend.

ARTICOLUL 26

Acest acord va înlocui Acordul multilateral referitor la încasarea tarifelor de rută, semnat la 8 septembrie 1970.

Această prevedere nu aduce nici un prejudiciu acordului între EUROCONTROL și un stat care nu este membru al EUROCONTROL, privind încasarea tarifelor de rută în legătură cu regiunile de informare a zborurilor la care s-a făcut referire în art. 1 din acest acord, care va rămâne în vigoare până ce statul respectiv va deveni parte la acest acord.

ARTICOLUL 27

1. Acest acord va fi deschis pentru semnare, înainte de intrarea sa în vigoare, oricărui stat care este în momentul semnării participant la sistemul EUROCONTROL de încasare a tarifelor de rută sau i s-a acordat dreptul de semnătură printr-o decizie unanimă a Comisiei permanente.

2. Acest acord va fi supus ratificării. Instrumentele de ratificare vor fi depozitate la Guvernul Regatului Belgiei. Ratificarea Protocolului, deschis pentru semnare la Bruxelles la 12 februarie 1981, care amendează Convenția internațională a EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene din 13 decembrie 1960, denumit în cele ce urmează protocol, va constitui, de asemenea, o ratificare a acestui acord.

3. Acest acord va intra în vigoare la data intrării în vigoare a protocolului, în cazul EUROCONTROL, statele membre ale EUROCONTROL și statele care au depus instrumentele de ratificare înainte de acea dată.

4. În cazul în care vreun stat își depune instrumentele de ratificare după data intrării în vigoare a acestui acord, acest acord va intra în vigoare, în privința acelui stat, în prima zi a celei de-a doua luni care urmează datei la care instrumentul de ratificare a fost depus.

5. EUROCONTROL va deveni parte la acest acord, prin semnare.

6. Guvernul Regatului Belgiei va notifica guvernelor celorlalte state semnatare ale acestui acord despre fiecare semnare a acestui acord, depozitarea oricărui instrument de ratificare și data intrării în vigoare a acestui acord.

ARTICOLUL 28

1. Orice stat poate adera la acest acord.

Cu excepția statelor europene care subscriu la convenția amendată, la care s-a făcut referire în art. 27 paragraful 2, statele pot intra în acest acord numai cu aprobarea Comisiei lărgite, prin unanimitate de voturi.

2. Instrumentul de aderare va fi depozitat la Guvernul Regatului Belgiei care va notifica guvernelor celorlalte state contractante.

3. Aderarea va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează depozitării instrumentului de aderare.

ARTICOLUL 29

1. Statele-părți la convenția amendată vor fi legate de acest acord atât timp cât convenția amendată este în vigoare.

2. Statele care nu sunt părți la convenția amendată vor fi legate de acest acord pe o perioadă de 5 ani de la data la care acordul intră în vigoare cu privire la statul interesat, sau până la expirarea convenției, funcție de care se produce mai devreme. Perioada de 5 ani va fi prelungită în mod automat pentru o altă perioadă de 5 ani, cu excepția cazului în care un stat interesat notifică în scris Guvernului Regatului Belgiei, nu mai puțin de 2 ani înainte de expirarea perioadei curente, intenția sa de a se retrage din acord. Guvernul Regatului Belgiei va notifica guvernelor celorlalte state contractante, în scris, despre această notificare.

3. Guvernul Regatului Belgiei va notifica guvernelor celorlalte state contractante, în scris, orice notificare dată de o parte contractantă la convenția amendată despre intenția sa de denunțare a convenției menționate.

ARTICOLUL 30

Guvernul Regatului Belgiei va înregistra acest acord la Secretariatul general al Organizației Națiunilor Unite, în conformitate cu art. 102 din Carta Organizației Națiunilor Unite și la Consiliul Organizației Aviației Civile Internaționale, în conformitate cu art. 83 din Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944.

Drept pentru care, subsemnații plenipotențiari, după prezentarea deplinelor puteri în formă corespunzătoare, au semnat acest acord.

Încheiat la Bruxelles la 12 februarie 1981, în limbile: germană, engleză, spaniolă, franceză, olandeză și portugheză, cele șase texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar original, ce va fi depozitat în arhivele Guvernului Regatului Belgiei, care va trimite copii legalizate guvernelor celorlalte state semnatare. În caz de divergență, textul în limba franceză va prevala.

ANEXA Nr. 1

REGIUNILE DE INFORMARE A ZBORURILOR

Părțile contractante Regiunile de informare a zborurilor
──────────────────── ───────────────────────────────────
Republica Federală Germania ....... Regiunea superioară de informare a zborurilor Hanovra
Regiunea superioară de informare a zborurilor Rhein
Regiunea de informare a zborurilor Bremen
Regiunea de informare a zborurilor Dusseldorf
Regiunea de informare a zborurilor Frankfurt
Regiunea de informare a zborurilor Munchen
Republica Austria ....... Regiunea de informare a zborurilor Viena
Regatul Belgiei ....... Regiunea superioară de informare a zborurilor Bruxelles
Marele Ducat de Luxemburg ....... Regiunea de informare a zborurilor Bruxelles
Spania ....... Regiunea superioară de informare a zborurilor Madrid
Regiunea de informare a zborurilor Madrid
Regiunea superioară de informare a zborurilor Barcelona
Regiunea de informare a zborurilor Barcelona
Regiunea superioară de informare a zborurilor Insulele Canare
Regiunea de informare a zborurilor Insulele Canare
Republica Franceză ....... Regiunea superioară de informare a zborurilor Franța
Regiunea de informare a zborurilor Paris
Regiunea de informare a zborurilor Brest
Regiunea de informare a zborurilor Bordeaux
Regatul Unit al Marii Britanii Regiunea de informare a zborurilor Marsilia
și Irlandei de Nord ....... Regiunea superioară de informare a zborurilor Scoția
Regiunea de informare a zborurilor Scoția
Regiunea superioară de informare a zborurilor Londra
Regiunea de informare a zborurilor Londra
Irlanda ....... Regiunea superioară de informare a zborurilor Shannon
Regiunea de informare a zborurilor Shannon
Regatul Olandei ....... Regiunea de informare a zborurilor Amsterdam
Republica Portugalia ....... Regiunea superioară de informare a zborurilor Lisabona
Regiunea de informare a zborurilor Lisabona
Regiunea de informare a zborurilor Santa Maria
Confederația Elvețiană ....... Regiunea superioară de informare a zborurilor Geneva
Regiunea de informare a zborurilor Geneva
Regiunea superioară de informare a zborurilor Zurich
Regiunea de informare a zborurilor Zurich

ANEXA Nr. 2

[ARTICOLUL 6 PARAGRAFUL 1 LITERA b)]
Extrase din Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene din 13 decembrie 1960, amendată de Protocolul deschis spre semnare la Bruxelles în anul 1981

Articolul 7 paragraful 3 din convenție:

"

3. În afară de cazul când se prevede altfel, directivele și măsurile pentru situațiile prevăzute în art. 6 paragraful 1 lit. b) și în art. 6 paragraful 4 vor necesita o majoritate de voturi în Comisie, înțelegându-se că:

- acele voturi vor fi supuse evaluării prevăzute în art. 8 de mai jos;

- acele voturi trebuie să reprezinte majoritatea părților contractante care votează."

Articolul 8 din convenție:

ARTICOLUL 8

1. Evaluarea numărului de voturi la care s-a făcut referire în art. 7 va fi stabilită în conformitate cu următorul tabel:

Contribuția anuală a unei părți contractante sub formă de procent din contribuțiile anuale totale ale tuturor părților contractante Numărul de voturi
Sub 1% ......................... 1
De la 1 la sub 2% ......................... 2
De la 2 la sub 3% ......................... 3
De la 3 la sub 4 1/2% ......................... 4
De la 4 1/2 la sub 6% ......................... 5
De la 6 la sub 7 1/2% ......................... 6
De la 7 1/2 la sub 9% ......................... 7
De la 9 la sub 11% ......................... 8
De la 11 la sub 13% ......................... 9
De la 13 la sub 15% ......................... 10
De la 15 la sub 18% ......................... 11
De la 18 la sub 21 ......................... 12
De la 21 la sub 24% ......................... 13
De la 24 la sub 27% ......................... 14
De la 27 la sub 30% ......................... 15
30% ......................... 16

2. Numărul de voturi va fi stabilit inițial cu începere de la data intrării în vigoare a Protocolului deschis spre semnare la Bruxelles în anul 1981, prin referire la tabelul de mai sus, în conformitate cu regula din art. 19 al Statutului Agenției, pentru determinarea contribuțiilor anuale ale părților contractante la bugetul Organizației.

3. În cazul aderării unui stat, numărul de voturi ale părților contractante va fi restabilit în conformitate cu aceeași procedură.

4. Numărul de voturi va fi restabilit, în fiecare an, în conformitate cu prevederile precedente."

Articolul 19 din anexa nr. 1 la convenție (Statutul Agenției)

ARTICOLUL 19

1. Fără a prejudicia prevederile paragrafului 2 de mai jos, contribuția anuală la buget a fiecărei părți contractante se va determina, pentru fiecare an financiar, conform următoarei formule:

a) se va calcula un procent inițial de 30% din valoarea contribuției, proporțional cu valoarea Produsului Național Brut al părții contractante, așa cum se definește în paragraful 3 de mai jos;

b) un alt procent de 70% din valoarea contribuției se va calcula proporțional cu valoarea bazei de cost a părții contractante pentru mijloacele de rută, așa cum se definește în paragraful 4 de mai jos.

2. Nici unei părți contractante nu i se va cere să plătească, în nici un an financiar, o contribuție care să depășească 30% din valoarea totală a contribuțiilor părților contractante. În cazul în care contribuția uneia dintre părțile contractante, calculată conform paragrafului 1 de mai sus, depășește 30%, excedentul va fi distribuit celorlalte părți contractante, conform regulilor expuse în paragraful susmenționat.

3. Produsul Național Brut care se va folosi în calcul va fi obținut din statisticile întocmite de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare sau, în lipsa acestora, din statisticile întocmite de oricare alt organism care oferă garanții echivalente și sunt desemnate prin decizia Comisiei, astfel: se va calcula media aritmetică a ultimilor 3 ani pentru care sunt disponibile aceste statistici. Valoarea Produsului Național Brut va fi cea care se calculează pe baza costurilor și prețurilor curente exprimate în Unități Europene de Calcul.

4. Baza de cost pentru mijloacele de rută folosită pentru calcule va fi baza de cost stabilită având în vedere anul precedent anului financiar în cauză."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...