Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 1439/2015 pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup și pisică sălbatică

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 septembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 104.816/AC din 21 septembrie 2015 al Direcției biodiversitate,

ținând seama de Avizul Academiei Române nr. 3.760/CJ din 18 septembrie 2015,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Prezentul ordin reglementează:

a) recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup și pisică sălbatică, aflate în mediul natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) recoltarea sau capturarea în scopul relocării, deținerea, transportul, schimburile în scopul repopulării sau reintroducerii exemplarelor acestor specii recoltate/capturate din natură, în oricare din stadiile ciclului lor biologic, precum și comerțul cu produse obținute din exemplare de urs recoltate conform prezentului ordin.

Art. 2. -

Se aprobă numărul maxim de intervenție în cazul speciilor urs, lup și pisică sălbatică pentru care se aplică prevederile art. 1 după cum urmează:

a) urs (Ursus arctos) - 540 de exemplare;

b) lup (Canis lupus) - 598 de exemplare;

c) pisică sălbatică (Felis silvestris) - 496 de exemplare.

Art. 3. -

(1) Un număr de 479 de exemplare de urs, 588 de exemplare de lup și 486 de exemplare de pisică sălbatică se repartizează pe județe și gestionari de fonduri cinegetice, pe baza studiilor de specialitate realizate, pentru situațiile prevăzute la art. 1 lit. a), conform anexei nr. 1.

(2) Un număr de 61 de exemplare de urs, 10 exemplare de lup și 10 exemplare de pisică sălbatică rămâne la dispoziția autorității publice centrale pentru protecția mediului, pentru situațiile prevăzute la art. 1 lit. b), după cum urmează:

a) 31 de exemplare de urs, 5 exemplare de lup și 5 exemplare de pisică sălbatică pot fi acordate gestionarilor fondurilor cinegetice care au epuizat numărul maxim de intervenție sau celor care nu au primit număr maxim de intervenție;

b) 30 de exemplare de urs, 5 exemplare de lup și 5 exemplare de pisică sălbatică pot fi acordate gestionarilor fondurilor cinegetice în perioada 15 mai 2016-14 septembrie 2016.

Art. 4. -

(1) Se stabilesc perioadele de derogare și metodele pentru recoltare, după cum urmează: Derogări (1)

a) pentru speciile lup și pisică sălbatică: până la 31 martie 2016, prin metodele "la goană", "la pândă" și "la dibuit";

b) pentru specia urs: până la 30 noiembrie 2015, prin metodele "la goană", "la pândă" și "la dibuit" și până la 31 decembrie 2015 și între 15 martie 2016-14 mai 2016, prin metodele "la pândă" și "la dibuit".

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), exemplarele din speciile urs, lup și pisică sălbatică care pun în pericol sănătatea și securitatea publică, exemplarele aflate în intravilanul localităților, cele care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranța acestora și/sau a personalului de deservire, precum și cele prezente la cadavrul animalului domestic ucis de acestea, aflat în afara habitatului natural al speciilor de faună sălbatică, pot fi recoltate prin metoda "la pândă" sau capturate și în afara perioadelor stabilite pentru derogare.

(3) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup și pisică sălbatică în condițiile alin. (2) se poate realiza numai cu acordul autorității publice centrale pentru protecția mediului, prin Direcția biodiversitate, cu notificarea prealabilă și punctul de vedere al agențiilor teritoriale pentru protecția mediului și al comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu, în baza documentelor întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, a avizului administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz, și a dovezii că fiecare exemplar a fost monitorizat și identificat în vederea recoltării, iar exemplarele recoltate în aceste condiții se deduc din numărul total de exemplare prevăzut la art. 2.

(4) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup și pisică sălbatică în condițiile alin. (2) se poate realiza numai cu personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, iar exemplarele recoltate rămân în patrimoniul gestionarului fondului cinegetic, fără a putea fi înstrăinate.

Art. 5. -

(1) Recoltarea sau capturarea în scopul relocării a exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) care pun în pericol sănătatea și securitatea publică, a exemplarelor aflate în intravilanul localităților, a celor care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranța acestora și/sau a personalului de deservire, fapt dovedit prin documente conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008, se poate realiza numai cu acordul autorității publice centrale pentru protecția mediului, prin Direcția biodiversitate.

(2) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup și pisică sălbatică în condițiile alin. (1) se poate realiza tot timpul anului doar de către personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, iar exemplarele recoltate rămân în patrimoniul gestionarului fondului cinegetic, fără a putea fi înstrăinate.

Art. 6. -

În vederea recoltării exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (1), pentru motive întemeiate, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate modifica modul de repartizare a exemplarelor prevăzute în anexa nr. 1, între județe și gestionari, la propunerea gestionarilor fondurilor cinegetice și în baza notelor de constatare întocmite în cazul producerii unor incidente care pun în pericol sănătatea și siguranța publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole sau animalelor domestice.

Art. 7. -

(1) Exemplarele recoltate în condițiile art. 3 pot fi deținute și transportate numai crotaliate și însoțite de copii ale autorizațiilor de vânătoare și ale fișelor de evaluare a trofeelor, după caz.

(2) Crotalia reprezintă marca/sigiliul care se aplică individual exemplarelor (blană, craniu și carcasă, după caz) din speciile prevăzute la art. 2 imediat după obținerea lor în urma recoltării, pe teritoriul României, în stare moartă, cu respectarea legislației în domeniu.

(3) Crotalia este utilizabilă o singură dată și va conține un cod alfanumeric cu următoarele informații: codul ISO din două litere al României - RO, reprezentând țara de origine, un număr serial unic de identificare din 7 cifre, specia și perioada recoltării exemplarului.

(4) Crotaliile vor fi achiziționate și eliberate de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin intermediul autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului, la eliberarea autorizației pentru recoltare/capturare, persoanelor juridice autorizate să captureze exemplare din speciile prevăzute la art. 1, în urma acordării derogării de la măsurile de protecție a speciilor de faună sălbatică strict protejate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(5) La eliberarea autorizației pentru recoltare/capturare, autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului poate repartiza pe fonduri cinegetice exemplarele pentru care gestionarul a primit număr maxim de intervenție, în baza notelor de constatare întocmite în cazul producerii unor incidente care să pună în pericol sănătatea și siguranța publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole sau animalelor domestice.

(6) Beneficiarul are obligația să returneze autorității publice teritoriale pentru protecția mediului crotaliile neutilizate după încheierea perioadei acordate pentru aplicarea derogării. Autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului va returna crotaliile neutilizate în perioada specificată pe acestea către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, care va asigura distrugerea acestora. Nereturnarea crotaliilor neutilizate atrage neacordarea numărului maxim de intervenție pentru sezonul următor.

(7) Persoanele care dețin exemplare marcate conform prevederilor prezentului articol au obligația de a asigura integritatea crotaliei. Deținătorul exemplarului are obligația de a informa autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, fără întârzieri nejustificate, despre pierderea sau distrugerea neintenționată a crotaliei.

(8) Schimburile în scop științific, de educație, de repopulare sau reintroducere a exemplarelor ori a părților și produselor acestora, recoltate din natură în limitele prevăzute în prezentul ordin, precum și deținerea sau comerțul cu părți sau produse obținute din exemplarele de urs recoltate conform art. 4 alin. (1) lit. b) se pot efectua doar cu respectarea prevederilor regulamentelor Uniunii Europene și a legislației specifice privind comerțul cu specii de floră și faună sălbatică.

Art. 8. -

(1) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat sau au capturat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligația să transmită autorității publice teritoriale pentru protecția mediului de pe raza administrativ- teritorială unde s-a desfășurat acțiunea de recoltare un raport cu privire la acțiunea derulată, în termen de 30 de zile de la data recoltării. Modelul raportului este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie însoțit de documente justificative, în conformitate cu motivul derogării.

(3) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligația să recolteze probe biologice pentru analize genetice de la exemplarele recoltate și să le transmită autorității științifice CITES - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea".

(4) Netransmiterea în termen a rapoartelor completate conform alin. (1) și (2) și a probelor biologice recoltate conform alin. (3) atrage neacordarea numărului maxim de intervenție pentru sezonul următor.

(5) Autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului transmite Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia, în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 9. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.575/2014 pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup și pisică sălbatică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 17 septembrie 2014, se abrogă.

Art. 11. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Dan Popescu,
secretar de stat

București, 24 septembrie 2015.

Nr. 1.439.

ANEXA Nr. 1

NUMĂRUL DE INTERVENȚIE
repartizat gestionarilor fondurilor cinegetice în cazul speciilor urs, lup și pisică sălbatică

Nr. crt. Județ Gestionar fonduri cinegetice Număr exemplare
Specia
Urs Lup Pisică sălbatică
0 1 2 3 4 5
1 Alba Direcția Silvică Alba 1 2 1
2 AJVPS Alba 2 5 4
3 AVS Piatra Verde 0 1 2
4 AVPS Diana Aiud 0 0 1
5 Avram Iancu 0 0 0
6 AVPS Ocoliș Hunter 1 1 1 1
7 Cerbul Purcaret 0 1 1
8 Cerbul Carpatin Zlatna 0 1 0
9 Gura Ursului 0 2 1
10 OS Muntele Mare 1 1 1
11 ASV Târnavele Blaj 0 1 1
12 Wild Hunting 0 1 1
13 Asociația Căpriorul Certege 0 1 1
14 AVPS Bendis 0 2 2
15 AVPS Artemis Aiud 0 1 1
16 AVPS Diana Gârbova 0 1 1
17 AVPS Iezer Alba 0 1 0
18 OS Valea Pianului RA 0 1 1
19 AVPS Mistrețul Cugir 0 0 0
20 AVPS Acvila Aiud 0 0 1
21 OS Sâpcea Cugir RA 1 1 2
22 AV Cabana din Poduri Calea lu' Hoitsz Valea Lungă 0 0 0
23 Asociația Căpriorul Sibiu 1 1 1
24 Asociația Trascău Hunting Club Sălciua 1 1 1
25 AVPS Vulturul Negru Sebeș 1 1 1
26 AV Mistrețul Blandiana 0 1 1
27 AVPS Potaissa Hunter Turda 0 0 0
28 AV Râmeț Inzel 0 1 1
29 AVPS Căpriorul din Deal Valea Lungă 0 1 0
30 AVP Tobimar 0 1 1
31 AVPS Valea Târnavei Jidvei 0 1 0
32 OS Horea Apuseni 0 0 0
Total județ 9 32 29
1 Arad Direcția Silvică Arad 0 4 2
2 AVPS Breaza 0 2 1
3 AVP Crișana 0 1 0
4 AVP Arsilva 0 0 0
5 AVP Grizlly 0 1 0
6 Agro-Silvo-Cinegetica-Ineu 0 2 0
7 AV Cetatea Siria 0 1 0
Total județ 0 11 3
1 Argeș Direcția Silvică Pitești 12 5 2
2 AJVPS Argeș 4 5 2
3 AVPS Diana Pitești 2 2 1
4 AVPS Șoimul București 5 6 2
5 AVPS Cerbul București 3 3 1
6 ICAS - OS Exp Mihăilești 0 0 0
7 AVP Jderul 2006 3 2 1
8 AV Ecologiști Târgoviște 0 0 0
9 AVP GTS Muntenia 3 4 1
10 AVPS Miorița 0 1 0
11 AV Piatra Craiului - Făgăraș Conservation 0 0 0
Total județ 32 28 10
1 Bacău AJVPS Bacău 2 5 4
2 AV Diana Coțofănești 0 0 1
3 Direcția Silvică Bacău 5 5 2
4 SVPS Bacău 1 1 1
5 AVPS Vom Spiess 2 3 1
6 AVPS Lebăda 0 0 0
7 OS Lignum 1 1 2
8 AVPS Bicfalău 0 0 0
9 Ocolul Silvic Privat Oituz 1 1 1
10 AVPS Bukk 1 0 0
11 AVPS Clubul Vânătorilor 0 1 0
12 AVPS Ursul Brun 0 0 0
13 OS Bisericesc Bacău 0 0 0
Total județ 13 17 12
1 Bihor Direcția Silvică Oradea 0 0 0
2 AJVPS Bihor 0 2 1
3 AV Vida Surducel 0 3 2
4 AVPS Pădurea Verde Santelec 0 1 1
5 AVPS Diana Hunting 1 0 1
6 FC Asociația Gliganu 0 0 0
7 AC Apuseni 1 1 1
8 AV Artemis Cociuba Mare 0 0 0
9 AV Cervus Elaphus 0 1 1
10 AV Crișana Hunting 0 1 1
11 AVP Tinca 0 0 0
12 AV Pro Hunting 0 0 0
13 AV Selina 0 0 0
14 AVP Valea Ierului 0 0 0
15 AVPS Forest Hunt Paleu 0 0 0
16 Universitatea din Oradea 0 1 0
Total județ 2 10 8
1 Bistrița-Năsăud Direcția Silvică Bistrița 0 1 1
2 AJVPS Bistrița-Năsăud 1 7 8
3 AVPS Acvila Teaca 2 1 0
4 OS Tihuța Colibița 2 1 0
5 SV MONTANA Coșbuc 3 2 1
6 OV Transilvania 1 1 1
7 AV Vulpea Herina 0 1 1
8 AV Diana Bistrița 0 1 1
9 AV Călimanii Șieu 2 2 2
10 AC Ursul Brun 9 5 6
11 OSC Telciu RA 2 2 0
12 ICAS - Filiala Bistrița 0 0 0
13 OS Bistrița-Bârgăului 2 1 1
14 OS Someș Țibleș 1 1 1
15 AV Artemis Lechința 1 1 1
16 AC Izvorul Ilvelor 0 1 1
17 AV Colț Alb 2 1 1
18 AVPS Cerbu Dumitra 1 1 2
19 AVPS Vadul Someșului 0 1 1
20 ASC Plaiurile Bistriței 1 1 1
21 RPL OS Municipal Bistrița RA 2 1 0
22 ASC Someșul Rodna 0 2 2
23 AV Buia 1 1 1
Total județ 33 36 33
1 Brașov AVP Harhamul 1 2 2
2 RPL OS Bucegi - Piatra Craiului RA 3 2 2
3 AJVPS Brașov 10 6 4
4 AVPS Făgăraș 4 8 8
5 AVPS Rupea 3 7 8
6 CLUB Diana Brașov 1 1 1
7 AVPS Vidra București 1 1 2
8 Facultatea de Silvicultură Brașov 2 1 1
9 AV Hurinul Buneștiului 1 2 1
10 AVPS Popâlnica Dumbrăvița 1 2 2
11 AVPS Măgura Codlei 1 2 2
12 OV Șoimul Mediaș 1 1 1
13 AVPS Făgetul 1 2 2
14 AVPS Munții Făgărașului 2 2 1
15 AV Birsa 4 2 1
16 AVPS Codrul Verde 1 2 1
17 AV Dumbrava Jibert 1 2 3
18 OS Ciucaș RA 2 2 1
19 RPL Kronstadt RA 3 2 1
20 RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății RA 2 3 1
21 AVPS Doripesco 2 3 2
22 OS al Orașului Râșnov RA 4 2 1
Total județ 51 57 48
1 Buzău Direcția Silvică Buzău 2 2 1
2 SC OS Siriu București 2 2 0
3 AJVPS Buzău 4 4 4
4 AVPS Interagro București 2 1 1
5 AVPS Cerbul Carpatin 1 1 0
6 AVPS Călifarul 1 2 1
Total județ 12 12 7
1 Caraș-Severin AVPS Codrenii Văii Carașului 0 0 0
2 AVPS Jneapănul Banatului 0 1 2
3 AV Styria 0 0 0
4 ICAS - Filiala Caraș-Severin 0 0 0
5 Direcția Silvică Caraș-Severin 2 2 1
6 AJVPS Caraș-Severin 1 4 4
7 AVP Haiducii 1 1 2
8 Asociația Clubul de Vânătoare Iezerul Bucovii 1 1 0
Total județ 5 9 9
1 Cluj Direcția Silvică Cluj 1 2 0
2 AJVPS Cluj 2 7 5
3 AVPS Potaissa Turda 0 0 0
4 AV Regal 1 2 1
5 AV Artemis Cluj 0 0 0
6 AV Someșul Dej 0 0 0
7 AVPS Voievodul Gelu 0 1 1
8 AV Ținutul Haiducilor 0 1 1
9 AV Măgura 0 1 1
10 USAMV Cluj-Napoca 1 1 1
11 AVPS Fugile 0 0 0
12 AVPS Vadul Someșului 0 1 1
13 AVPS Vlădeasa 0 0 0
14 AVP Promediu 1 1 1
15 AV Samus Sylvestris 1 1 1
16 Asociația Diana Club 0 1 0
17 AV Cornul de Aur 1 1 0
18 Vânătorul Alpin 0 0 0
19 AV Zdroba 0 1 1
20 AV Stejarii 0 0 0
Total județ 8 21 14
1 Covasna AJVPS Covasna 8 5 6
2 AVPS Cătrușa 6 10 10
3 AVPS Comuna Bodoc 1 4 4
4 Direcția Silvică Sfântu Gheorghe 2 1 1
5 AVPS Harghita Sud 8 8 3
6 AVPS Botoș 1 3 2
7 AVPS Fux Nyires 3 6 7
8 AVPS Mușat Oituz 2 3 2
9 AV Prosilva 3 2 4
10 AVPS Somos 2 1 1
11 OSP Târgu Secuiesc 1 3 1
12 OSP RA Buzăul Ardelean 2 1 1
13 AVPS Wild Hunt 2 3 1
14 AVPS Natura Sălbatică 0 0 0
15 AVPS Țara Bârsei 0 0 0
Total județ 41 50 43
1 Dâmbovița AJVPS Dâmbovița 2 3 2
2 AVP Dunărea 2007 București 3 3 0
3 AVPS Hubertus Feleacu 1 2 1
Total județ 6 8 3
1 Gorj Direcția Silvică Târgu Jiu 2 4 2
2 AV Gorun 6 8 2
3 AVPS Ursul Carpatin 1 2 0
4 AV Cerbul Carpatin 1 2 0
5 AVPM Acvila Cernei 0 0 0
6 Asociația Diana Gorj 0 0 0
7 AJVPS Gorj 0 0 0
8 AVPS Egreta 0 0 0
Total județ 10 16 4
1 Harghita AVPS Asociația Cinegetică Gheorgheni 3 2 5
2 Clubul Vânătorilor Silvicultori 2 2 2
3 Direcția Silvică Harghita 4 2 1
4 AVPS Făgețel-Martonca 2 2 1
5 AVPS Gheorgheni 2 2 3
6 AVPS Gordon 2 1 1
7 AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc 5 2 2
8 Asociația Cinegetică Loduj 1 1 1
9 AVPS Miercurea-Ciuc 8 8 10
10 AVPS Nimrod 3 4 8
11 Ocol Silvic Frumoasa 1 2 1
12 Ocol Silvic de Regim Gheorgheni 1 1 1
13 AVPS Salon 4 5 1
14 AVPS Sfânta Ana 3 1 1
15 AVPS Szilos 2 3 4
16 AVPS Târnava Mare 10 7 12
17 AVPS Toplița 4 6 6
18 AVPS Zetelaka es Tarsai 8 8 8
Total județ 65 59 68
1 Hunedoara Direcția Silvică Hunedoara 7 9 5
2 AJVPS Hunedoara 3 6 5
3 AVPS Zarand Brad 0 0 0
4 AVPS Muflonul Brad 0 0 0
5 AVPS Acvila Chișcădaga 0 0 0
6 AVPS Șoimul Românesc Simeria 0 0 0
7 AVPS Cinegetica Hunedoara 1 3 4
8 AVPS Codrenii Deva 0 3 4
9 AVPS Corviniana Hunedoara 1 2 2
10 AIVPS Godeanu Orăștie 0 0 0
11 AVPS Căpriorul Mărtinești 0 1 0
12 AVPS Căpățâna Deva 0 1 0
13 AVPS Buona Fortuna 0 0 0
14 AVS Diana Hunedoara 0 0 0
15 RPL Ocolul Silvic Ținutul Pădurenilor RA 0 0 0
16 AVPS Vidra București 0 0 0
17 AVPS Lopătarul 2011 Simeria 0 0 0
18 AV Vodas Reghin 0 1 0
19 AVPS Ursul Brun Retezat 1 3 2
20 AVPS Băniceana 2 4 1
21 OS Retezatul Clopotiva Râu De Mori S.R.L. 0 0 0
22 AV Cota Zero Brad 0 1 1
23 AC Valtod 1 0 0
Total județ 16 34 24
1 Iași Direcția Silvică Iași 0 0 2
2 AVPS Iași 0 0 6
3 AV Zimbrul Iași 0 0 1
4 SV G. Topârceanu Iași 0 0 1
5 AVPS Căpriorul Bohotin 0 0 0
Total județ 0 0 10
1 Maramureș OS Alpina Borșa 1 1 0
2 Direcția Silvică Baia Mare 2 2 0
3 AVPS Diana Transilvania 1 3 4
4 AJVPS Maramureș 4 9 8
5 AC Wasser Cerbul Carpatin 1 3 0
6 AVPS Artemis Craiova 1 1 0
7 Asociația Pro Hunt 0 0 0
8 AV Țara Lăpușului 1 2 1
9 ACVP CRD Izvorul Runcului 1 3 1
10 AVPS Breaza 1 3 2
11 AVS Codru 1 2 4
12 AVP Certeze 1 1 0
Total județ 15 30 20
1 Mehedinți AJVPS Mehedinți 1 0 0
2 Direcția Silvică Drobeta-Turnu Severin 0 0 0
3 AVPS Corado Constanța 0 1 0
4 AVPS 4 Hunter Constanța 0 1 1
Total județ 1 2 1
1 Mureș AJVPS Mureș 5 0 4
2 AVPS Cerbul 9 1 2
3 GSS Gurghiu 1 0 1
4 AVPS Darul Călimanilor 1 0 2
5 Filiala OS Vătava 3 0 2
6 AV Genesis 4 1 1
7 Direcția Silvică Târgu Mureș 10 1 1
8 Filiala OS Ghindar 1 0 1
9 Filiala OS Mureș Sovata 1 1 2
10 AV Valea Gurghiului 6 1 3
11 AVPS Sighișoara 1 0 1
12 AVPS Hermina 1 0 1
13 AV Ursu Sovata 1 1 1
14 AVPS Nirajul Mic 1 0 2
15 AVPS Crisius Socodor 1 0 1
16 APRO Diana 1 0 1
17 Asociația Cervus 2 1 1
18 Asociația Diana Târnava Mică 0 0 1
19 Asociația Valea Copacilor 1 0 1
20 AV Agrothera 1 0 1
21 AV Ecosilva 1 0 0
22 AVPS Brăniștea Logig 0 0 1
23 Asociația ENSO 0 0 1
24 Căpriorul Mureș 0 0 1
Total județ 52 7 33
1 Neamț AVPS Zimbrul Târgu-Neamț 1 0 0
2 AVPS Roman 0 1 0
3 Direcția Silvică Piatra-Neamț 5 1 2
4 AJVPS Neamț 1 4 2
5 AVPS Șoimul Tazlău 1 1 1
6 AVPS Lupul Cenușiu 1 1 0
7 AVPS Diana Hunting Agapia 1 1 1
8 AVPS Bradul 1 1 1
9 OS Bisericesc Neamț 0 0 0
10 AV Ursul Brun 1 1 0
11 AVPS Hășmașul Mare 1 1 0
Total județ 13 12 7
1 Prahova Direcția Silvică Ploiești 4 2 1
2 AJVPS Prahova 2 2 1
3 AVPS Câmpina 2 2 1
4 AVPS Muflonul Buzău 1 0 1
5 Facultatea de Silvicultură Brașov 2 1 1
6 AJV Pisica Sălbatică Buzău 0 0 0
7 Asociația Artemis Hunting Club 0 0 1
8 AVPS Hubertus Feleacu 1 2 1
Total județ 12 9 7
1 Sălaj AJVPS Sălaj 0 1 4
2 OS Blidaru 0 0 1
3 AV Royal 0 0 1
Total județ 0 1 6
1 Sibiu AJVPS Sibiu 6 5 8
2 AVPS Ursul Carpatin 1 1 1
3 AVPS Cormoranii 1 2 1
4 AVPS Dealul Cerbului Tălmaciu 1 1 1
5 Direcția Silvică Sibiu 10 7 4
6 AVPS Aldea 1 2 1
7 RPL OS Valea Sadului RA 1 1 1
8 Silva Marpod 1 1 2
9 AVPS Săroaia 1 1 1
10 AVPS Jderul Nou Român 1 1 1
11 AV Pădurea Neagră 0 2 1
12 AVPS Vob Hunting 0 1 1
13 AV Frăsiniș Bruiu 1 2 1
14 AV Cocoșul de Munte 2 2 1
15 OS Rășinari 1 0 0
16 OS Dealul Sibiului RA 0 0 0
17 AV Cerbul Carpatin 1 2 1
18 AVPS Căpriorul 0 1 1
19 OV Hubertus 1 1 1
20 AS Lepuș 1 1 1
21 OS Jina S.R.L. 1 1 1
22 RPL OS Valea Frumoasei 1 1 0
23 AV Foxterierul 0 1 1
24 AV Vulturul Pleșuv 1 1 1
Total județ 34 38 32
1 Suceava Direcția Silvică Suceava 5 9 3
2 Facultatea de Silvicultură Suceava 0 3 2
3 AJVPS Suceava 3 18 20
4 OS Feldru 2 2 1
5 AVPS Pârâul Negru 1 2 1
6 AVPS L. R. Hunters Iași 1 2 2
7 OS Comunal Josenii Bârgăului RA 1 1 1
8 ICAS București - OSE Tomnatic 1 1 0
9 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" 1 2 1
10 AVPS Buck 1 3 1
11 Societatea de Vânătoare "Bucovina" 1 1 1
Total județ 17 44 33
1 Timiș AJVPS Timiș 1 3 4
2 Asociația Banat JAGD 1 2 0
3 Direcția Silvică Timiș 1 4 0
Total județ 3 9 4
1 Tulcea AVPS Miorița 0 0 1
Total județ 0 0 1
1 Vâlcea Direcția Silvică Râmnicu Vâlcea 3 1 0
2 AJVPS Vâlcea 1 2 2
3 AVPS Artemis Râmnicu Vâlcea 1 2 1
4 AVPS Pajura Horezu 1 2 0
5 AVPS Brai 1 2 0
6 AV Gorun 1 1 0
7 FVPS Cinegetic Loviștea 1 2 0
8 AVPS Sfântul Hubertus 1 2 1
9 AVPS Boia 1 2 0
10 AVPS Lotru 1 1 1 1
11 AVPS Ardealul 2 3 3
Total județ 14 20 8
1 Vrancea AJVPS Vrancea 2 6 4
2 Direcția Silvică Focșani 2 2 0
3 OS Năruja 1 1 1
4 ICAS - OSE Vidra 1 0 0
5 AV Valea Râmnicului 1 1 1
6 AV Venatorius 0 0 0
7 AVPS Delta Club 1 1 1
8 Asociația Valea Neagră 2 0 0
9 OS Zăbala Nereju 1 1 1
10 OS Privat Obștea Tulnici S.R.L. 0 0 0
11 Asociația Obștilor Văii Putna OS Tulnici 1 1 0
12 SVPS Adjud 1 1 0
13 AVPS Hubertus 1 1 0
14 AVP Dunărea 2007 1 1 1
Total județ 15 16 9
Total general 479 588 486

ANEXA Nr. 2

RAPORT
asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute
Nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

Gestionarul fondurilor cinegetice: . . . . . . . . . .

Specia pentru care s-a acordat derogarea: . . . . . . . . . .

Stadiul de dezvoltare al exemplarelor (adult/tineret/pui): . . . . . . . . . .

Starea exemplarelor după recoltare (viu/mort/rănit): . . . . . . . . . .

Vârsta aproximativă: . . . . . . . . . .

Sexul: . . . . . . . . . .

Locul recoltării: . . . . . . . . . .

Data recoltării: . . . . . . . . . .

Metoda de recoltare: . . . . . . . . . .

Autorizația de vânătoare nr. . . . . . . . . . ., emisă de . . . . . . . . . ., în data de . . . . . . . . . ., valabilă până la data de . . . . . . . . . .

Autorizația de mediu pentru recoltare nr. . . . . . . . . . ., emisă de . . . . . . . . . . în data de . . . . . . . . . ., valabilă până la data de . . . . . . . . . .

Numărul crotalei aplicate exemplarului recoltat: . . . . . . . . . .

Evaluarea trofeelor în puncte C.I.C.: . . . . . . . . . .

Destinația trofeelor și a părților din corp (carne) după recoltare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII

□ În interesul protejării faunei și florei sălbatice, precum și al conservării habitatelor naturale

□ Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor și altor bunuri

□ În interesul sănătății și al securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, și pentru consecințe benefice de importanță fundamentală pentru mediu

□ În scopuri de repopulare și reintroducere a acestor specii, precum și pentru operațiuni de reproducere necesare în acest scop

□ Pentru a permite, în condiții strict controlate, într-o manieră selectivă și într-o măsură limitată, prinderea sau deținerea unui număr limitat și specificat de exemplare din speciile urs, lup și pisică sălbatică

(Atașați documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

Data . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...