Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste

Modificări (2), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Referințe (8), Reviste (28), Doctrine (1), Modele (1), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 februarie 1970

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

EXPUNERE DE MOTIVE Comentarii expert (1)

În actuala etapă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, sarcinile privind apărarea și dezvoltarea avutului obștesc au o însemnătate deosebită.

Aducerea la îndeplinire a acestor sarcini impune luarea unor măsuri noi, cît mai eficiente, și în ceea ce privește organizarea gestionării bunurilor proprietate socialistă, angajarea de gestionari calificați, cinstiți și, cu simț gospodăresc, întărirea sistemului de răspundere materială și de garanții.

Pînă în prezent, răspunderea materială a gestionarilor și a altor angajați pentru pagubele cauzate în gestiuni a fost reglementată prin Decretul nr. 145/1960; unele condiții speciale pentru angajarea gestionarilor erau prevăzute în Regulamentul privind angajarea, drepturile, obligațiile și răspunderea gestionarilor de bunuri materiale din organizațiile socialiste, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri ~nr. 463/1960~, iar în ceea ce privește constituirea de garanții a fost adoptată Hotărîrea Consiliului de Miniștri ~nr. 1918/1957~, modificată prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri ~nr. 190/1959~.

În vederea îmbunătățirii acestei reglementări pe linia apărării proprietății socialiste, s-a adoptat alăturata Lege privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste. Modificări (1)

În legătură cu angajarea gestionarilor, în lege se prevede că poate fi gestionar cel care a împlinit vârsta de 21 ani, a absolvit școala generală sau o școală echivalentă și are cunoștințele necesare pentru a îndeplini această funcție. Gestiunile complexe, de o anumită natură sau de valori mai mari, ce urmează a fi determinate de conducerea ministerelor și a celorlalte organe centrale, pot fi încredințate numai celor care au absolvit liceul ori o școală profesională și care au un anumit stagiu în munca de gestionar. Gestiunile mai puțin importante pot fi încredințate și celor care au împlinit vîrsta de 18 ani.

Vechea reglementare - Decretul nr. 145/1960 și Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 463/1960 - nu cuprindea asemenea dispoziții, ceea ce a creat posibilitatea ca, în unele cazuri, să se încredințeze gestiuni unor persoane fără pregătire corespunzătoare sau chiar unor minori.

Legea menține interdicția angajării în funcția de gestionar a persoanelor condamnate pentru unele infracțiuni. Întrucît prin dispozițiile legii se sporește răspunderea celor care angajează ca gestionari persoane condamnate pentru unele infracțiuni, s-a considerat necesar ca aceste infracțiuni să fie anume determinate într-o listă anexă la lege.

În legătură cu constituirea garanțiilor, legea stabilește plafonul minim al garanției la un salariu, în loc de 500 lei cît a fost pînă în prezent, iar plafonul maxim la trei salarii, în locul plafonului vechi de 2.000 lei. În acest fel se pun de acord, limitele garanțiilor cu creșterile de salarii din ultimii ani și cu mărirea volumului gestiunilor, stabilindu-se un sistem, care va permite menținerea unei proporții juste și în viitor.

Spre deosebire de vechea reglementare care limita posibilitatea folosirii garanției numai pentru acoperirea pagubelor nelichidate la data desfacerii contractului de muncă al gestionarului sau a trecerii lui într-o funcție pentru care nu se cere garanție, legea prevede că atunci cînd gestionarul a cauzat o pagubă în gestiune și aceasta nu se acoperă integral în termen de o lună de la obținerea titlului executoriu definitiv, organizația socialistă se va despăgubi din garanția în numerar, chiar dacă cel în cauză continuă să rămînă în funcția de gestionar. Modificări (1)

În raport cu natura și valoarea bunurilor gestionate, ministerele și celelalte organe centrale urmează a stabili plafoanele valorice și condițiile în care este obligatorie și constituirea unor garanții suplimentare, constînd din bunuri mobile sau imobile și din obligații asumate de terți de a acoperi pagubele ce s-ar cauza de gestionar.

În legătură cu răspunderea, o dispoziție nouă, prin care se urmărește întărirea răspunderii conducătorilor de organizații socialiste și a altor salariați, este aceea cuprinsă în art. 28 din lege în care se prevede că ei vor răspunde integral și solidar cu gestionarul care a cauzat paguba dacă acesta a fost angajat, trecut sau menținut în funcție, fără respectarea condițiilor de vîrstă, studii și stagiu și a prevederilor referitoare la antecedentele penale. Aceeași răspundere o are și cel vinovat de nerespectarea dispozițiilor privind constituirea de garanții, în limita garanției neconstituite. Modificări (1)

De asemenea, legea prevede, prin derogare de la dispozițiile codului muncii, că în vederea despăgubirii organizației socialiste pentru pagubele cauzate în gestiune, care nu se pot acoperi din garanție, se vor lua măsuri de asigurare și urmărire asupra oricăror bunuri aparținînd gestionarului și persoanelor care răspund împreună cu acesta, potrivit dispozițiilor legate cu privire la executarea silită a creanțelor bănești ale organizațiilor socialiste împotriva persoanelor fizice. Modificări (1)

Prin celelalte dispoziții ale legii referitoare la răspunderea materială, se mențin principiile din Decretul nr. 145/1960, cu unele precizări și modificări determinate de necesitatea întăririi răspunderii materiale a angajaților. Astfel, s-au mai adăugat, printre faptele care atrag răspunderea materială integrală: neefectuarea în condiții corespunzătoare a verificării calitative a bunurilor; neefectuarea inventarierilor la termenele și în condițiile legii, precum și nerespectarea oricărei alte îndatoriri de serviciu, dacă fără încălcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita. Spre deosebire de vechea reglementare (art. 3 din Decretul nr. 145/1960), răspunderea materială integrală pentru pagubele cauzate în gestiuni, prin încălcarea anumitor îndatoriri de serviciu, revine, potrivit legii, oricărui angajat vinovat, iar nu numai angajaților cu funcții de răspundere.

Ținînd seama că, în multe cazuri, gestionarii își creează plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase, îndeosebi prin înșelarea cumpărătorilor, și că multe delapidări se săvîrșesc prin însușirea de plusuri, s-a considerat necesar, în scopul prevenirii și sancționării unor asemenea fapte, să se incrimineze crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase, pedepsindu-se cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

De asemenea, s-a incriminat fapta gestionarului care nu declară în scris, în termenul prevăzut de dispozițiile legale, plusurile în gestiune, provenite în orice alt mod, despre a căror cantitate sau valoare are cunoștință. Prin această măsură se urmărește ca plusurile în gestiune să fie declarate și înregistrate, prevenindu-se astfel eventualele sustrageri.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (7)

Gestionar, în înțelesul prezentei legi, este acel angajat al unei organizații socialiste care are ca atribuții principale de serviciu primirea, păstrarea și eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosința sau deținerea, chiar temporară, a unei organizații socialiste, indiferent de modul de dobîndire și de locul unde se află bunurile. Modificări (2), Jurisprudență

Ministerele și celelalte organe centrale stabilesc funcțiile prin a căror ocupare angajatul dobândește, potrivit alineatului 1, calitatea de gestionar. Aceste funcții sînt denumite, în cuprinsul prezentei legi, funcții de gestionari. Jurisprudență

Art. 2. - Jurisprudență

Sînt considerate bunuri, în sensul prezentei legi, bunurile materiale, mijloacele bănești sau orice alte valori.

CAPITOLUL II Condiții privind angajarea gestionarilor Jurisprudență

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Poate fi gestionar cel care a împlinit vîrsta de 21 ani, a absolvit școala generală sau o școală echivalentă și are cunoștințele necesare pentru a îndeplini această funcție.

În funcție de complexitatea gestiunilor, de natura și valoarea bunurilor și de cunoștințele ce le implică gestionarea lor, ministerele și celelalte organe centrale stabilesc:

a) categoriile de gestiuni pentru care gestionarul, trebuie să fi absolvit liceul ori o școală profesională în specialitatea corespunzătoare gestiunii sau o școală echivalentă și să aibă un anumit stagiu în munca de gestionar;

b) categoriile de gestiuni pentru care funcția de gestionar poate fi îndeplinită și de cel care a împlinit vîrsta de 18 ani.

Art. 4. - Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru săvîrșirea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute în lista anexă la prezenta lege, chiar dacă a fost grațiat. Reviste (1)

Nu poate fi angajat sau trecut în funcția de gestionar cel aflat în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvîrșirea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute în lista anexă. Jurisprudență, Reviste (1)

Dacă în cursul urmăririi penale, al judecății sau după condamnare a intervenit amnistia, cel care a săvîrșit vreuna dintre infracțiunile prevăzute în lista anexă nu poate fi gestionar timp de 2 ani de la data intervenirii amnistiei. Cel căruia i s-a suspendat condiționat executarea pedepsei nu poate fi gestionar în cursul termenului de încercare și 2 ani de la expirarea acestui termen.

Prin "săvîrșirea infracțiunii" se înțelege comiterea oricăreia dintre faptele prevăzute în lista anexă, pe care legea le pedepsește ca infracțiune consumată sau ca tentativă, precum și participarea la comiterea acestora ca autor, instigator sau complice.

Art. 5. -

Organizațiile socialiste sînt obligate să ceară organelor miliției relații cu privire la antecedentele penale ale celor ce urmează să fie angajați sau trecuți în funcții de gestionari. Modificări (1)

Organele miliției sînt obligate să comunice aceste relații în termen de cel mult 30 zile de la primirea cererii.

Art. 6. - Jurisprudență, Reviste (1)

Cel ce urmează a fi angajat sau trecut în funcția de gestionar va prezenta o dovadă eliberată de organizația socialistă în care a fost anterior încadrat, din care să rezulte dacă a produs pagube avutului obștesc, natura acestora și dacă ele au fost acoperite. Această dovadă poate fi cerută de la ultimul loc de muncă și de organizația socialistă care ar urma să facă angajarea sau trecerea în funcția de gestionar. Modificări (1), Jurisprudență

Organizațiile socialiste sînt obligate să elibereze sau, după caz, să comunice dovada prevăzută în alineatul 1, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii. Modificări (1)

În raport cu cele arătate în dovadă, conducătorul organizației socialiste va hotărî asupra angajării sau trecerii în funcția de gestionar. Modificări (1)

Art. 7. - Jurisprudență

În cazul în care gestiunea este încredințată mai multor persoane, angajarea sau trecerea în funcția de gestionar se face cu avizul scris al celorlalți gestionari.

Angajarea sau trecerea unei persoane într-o funcție din subordinea gestionarului se face cu avizul scris al acestuia. Comentarii expert (1)

Art. 8. -

Angajații sezonieri sau temporari pot fi gestionari, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta lege.

Art. 9. - Reviste (1)

Conducătorii organizațiilor socialiste, angajații ca atribuții de control financiar, precum și contabilii, cu excepția acelora care sînt încadrați în unități mici determinate de ministere și celelalte organe centrale, nu pot face operații de primire, păstrare și eliberare de bunuri. Modificări (1)

CAPITOLUL III Garanții

Art. 10. - Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

Gestionarul are obligația de a constitui o garanție în numerar. Jurisprudență, Reviste (1)

Ministerele și celelalte organe centrale stabilesc, în funcție de natura și valoarea bunurilor gestionate, plafoanele valorice și condițiile în care este obligatorie și constituirea unor garanții suplimentare, constînd din:

a) afectarea unor bunuri imobile sau bunuri mobile de folosință îndelungată, proprietate a gestionarului sau a unor terți, pentru garantarea față de organizația socialistă, a acoperirii pagubelor ce s-ar cauza de gestionar; Modificări (1)

b) obligații asumate de terți față de organizația socialistă de a acoperi pagubele ce s-ar cauza de gestionar, fie integral, fie pentru o sumă determinată. Modificări (1), Jurisprudență

Garanția suplimentară prevăzută la alineatul precedent poate fi constituită și în numerar.

Ministerele și celelalte organe centrale pot extinde, în funcție de natura și valoarea bunurilor, obligația de a constitui garanții în condițiile prezentului capitol și asupra altor categorii de angajați care mînuiesc bunuri, cu excepția celor ce primesc bunuri spre a le folosi în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Jurisprudență

Nu este obligat să constituie garanție cel care înlocuiește temporar un gestionar sau cel căruia i se încredințează o gestiune pe o perioadă de cel mult 60 zile pînă la numirea unui gestionar.

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (1)

Constituirea garanției se face prin contract încheiat în scris.

Garanțiile reciproce între gestionari nu sînt admise. Aceeași persoană nu poate constitui garanții pentru mai mulți gestionari. Cel care constituie garanția va declara, în scris, dacă a mai constituit alte garanții.

Garanțiile suplimentare se constituie înainte de încredințarea gestiunii.

Art. 12. - Jurisprudență, Reviste (1)

Garanția în numerar va fi de minimum un salariu și de maximum trei salarii tarifare lunare ale gestionarului; ea nu va putea depăși valoarea bunurilor încredințate. Jurisprudență

Pentru gestionarii retribuiți pe bază de cotă procentuală, cuantumul minim al garanției în numerar va fi echivalent cu cîștigul mediu pe o lună, iar cel maxim cu cîștigul mediu pe 3 luni.

Art. 13. -

Garanția în numerar se reține în rate lunare de 1/10 din salariul tarifar lunar sau din cîștigul mediu pe o lună, după caz. Dacă, din cauza altor rețineri, ratele în contul garanției în numerar nu pot fi reținute, gestionarul este obligat să le depună. Jurisprudență

Pentru angajații temporari, alții decît cei prevăzuți la articolul 10 alineatul ultim, precum și pentru angajații sezonieri, se vor putea stabili rate mai mari sau chiar obligativitatea depunerii, la încredințarea gestiunii, a garanției integrale în numerar.

Art. 14. - Referințe (1)

Ministerele și celelalte organe centrale stabilesc, în funcție de complexitatea gestiunilor și de natura și valoarea bunurilor, cuantumul garanțiilor în numerar între limitele prevăzute în articolul 12, precum și ratele la care se referă articolul 13 alineatul 2.

Ministerele și celelalte organe centrale pot stabili, în cazuri justificate, garanții în numerar sub minimul prevăzut în articolul 12 sau scutirea de garanție.

Art. 15. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Garanția în numerar va fi depusă de către organizația socialistă la Casa de Economii și Consemnațiuni, înscriindu-se într-un carnet de consemnare pe numele gestionarului. Carnetul de consemnare va fi păstrat de organizația socialistă în favoarea căreia s-a constituit garanția.

Pentru garanția depusă, Casa de Economii și Consemnațiuni acordă o dobîndă de 1,5% pe an. Jurisprudență

Art. 16. - Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

Garanția în numerar și dobînda aferentă pot fi ridicate de către gestionarul titular al carnetului de consemnare la încetarea contractului său de muncă sau la trecerea într-o funcție pentru care nu se cere garanție, în situația în care nu a cauzat o pagubă sau cînd paguba a fost acoperită în întregime. Organizația socialistă este obligată, în aceste cazuri, să elibereze gestionarului, în termen de cel mult 10 zile, carnetul de consemnare împreună cu o comunicare către Casa de Economii și Consemnațiuni în care să se arate că titularul are dreptul să ridice garanția. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

În cazul transferării gestionarului într-o altă funcție pentru care de asemenea se cere garanție, carnetul de consemnare în care au fost înscrise sumele depuse drept garanție va fi trecut la noul loc de muncă, procedîndu-se, atunci cînd este cazul, potrivit articolului 20.

Cînd gestionarul a cauzat o pagubă în gestiune la locul său de muncă și aceasta nu se acoperă integral în termen de o lună de la obținerea titlului executoriu definitiv, organizația socialistă se va despăgubi din garanția în numerar constituită în favoarea sa. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

În situația în care sumele depuse drept garanție au fost ridicate, în întregime sau în parte, de organizația socialistă pentru a se despăgubi, gestionarul este obligat să reîntregească garanția în numerar în rate lunare de 1/3 din salariul tarifar sau din cîștigul mediu lunar, dispozițiile articolului 13 aplicîndu-se în mod corespunzător. Modificări (1)

Art. 17. -

Casa de Economii și Consemnațiuni are obligația să elibereze sumele depuse drept garanție, după caz:

a) titularului carnetului de consemnare, pe baza comunicării făcute de organizația socialistă și a prezentării carnetului; Modificări (1)

b) organizației socialiste, pe baza cererii acesteia și a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obținut împotriva gestionarului. Modificări (1)

Art. 18. -

În vederea constituirii garanției suplimentare, imobilele se evaluează în conformitate cu dispozițiile legale privind modul de stabilire a despăgubirilor pentru terenurile și construcțiile care trec în proprietatea statului prin expropriere.

Bunurile mobile se evaluează la 50% din prețul de vînzare cu amănuntul. În cazul în care bunurile mobile nu au preț de vînzare cu amănuntul, evaluarea se face de organizația socialistă în favoarea căreia este constituită garanția, care va consulta, în caz de necesitate, organe de specialitate. Modificări (1)

Art. 19. -

Pentru bunurile imobile constituite garanție, organizația socialistă va cere inscripția ipotecii, care se va dispune pe baza cererii și a contractului de garanție. Modificări (1)

Bunurile mobile constituite garanție rămîn în folosința gestionarului sau a terțului garant, după caz, și nu vor putea fi înstrăinate fără înștiințarea prealabilă a organizației socialiste. Modificări (1)

În cazul în care bunurile constituite garanție sînt urmărite silit de alți creditori, gestionarul sau terțul garant, după caz, este obligat să înștiințeze de îndată organizația socialistă. Modificări (1)

În situația în care terțul garant n-a făcut această înștiințare, el rămîne obligat să acopere pagubele ce s-ar cauza de gestionar în limita valorii bunurilor constituite garanție.

Orice micșorare a garanției atrage obligația reîntregirii de îndată a acesteia.

Art. 20. -

Garanțiile vor fi recalculate periodic în funcție de schimbările intervenite în salariul tarifar al gestionarului, precum și în specificul și valoarea bunurilor gestionate, procedîndu-se la modificarea corespunzătoare a contractului de garanție.

În cazul în care, în urma recalculării, este necesară completarea garanției în numerar, se va proceda conform articolului 13. Dacă garanția în numerar depusă este mai mare decît garanția recalculată, diferența se va elibera, în termen de cel mult 10 zile, gestionarului.

În cazul în care, în urma recalculării, este necesară constituirea sau completarea garanțiilor suplimentare, aceasta se face în termen de 60 zile de la data recalculării.

Art. 21. -

Dacă gestionarul nu constituie, nu completează sau nu aduce, după caz, garanțiile corespunzătoare potrivit articolului 19 alineatul ultim și articolului 20 alineatul ultim sau dacă, din cauza altor rețineri, ratele în contul garanției în numerar nu pot fi reținute și nici nu sînt depuse în condițiile articolului 13, se procedează la trecerea sa în altă funcție ori, dacă aceasta nu este posibil, la desfacerea contractului său de muncă. În acest din urmă caz, privitor la drepturile angajatului se vor aplica dispozițiile din legislația muncii referitoare la desfacerea contractului de muncă pentru motive ce nu sînt imputabile angajatului.

Art. 22. -

Garanțiile suplimentare se urmăresc silit pe baza contractului de garanție și a titlului executoriu definitiv obținut împotriva gestionarului.

În cazul în care urmărirea silită a fost pornită de mai mulți creditori, organizația socialistă în favoarea căreia s-a constituit garanția suplimentară are drept de preferință asupra sumelor realizate prin valorificarea bunurilor constituite garanție, în condițiile privind creanțele garantate prin ipotecă sau gaj prevăzute de dispozițiile legale referitoare la executarea silită a creanțelor bănești ale organizațiilor socialiste împotriva persoanelor fizice. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Răspunderi

Art. 23. - Jurisprudență, Reviste (4)

Încălcarea dispozițiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor atrage răspunderea materială, disciplinară, administrativă, penală sau civilă, după caz. Comentarii expert (1)

Art. 24. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (7)

Angajații răspund material, potrivit codului muncii și prevederilor prezentei legi, pentru pagubele cauzate în gestiuni prin fapte ce nu constituie infracțiuni. Comentarii expert (4)

Art. 25. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (6)

Gestionarul răspunde integral față de organizația socialistă pentru pagubele pe care le-a cauzat în gestiunea sa. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Primirea bunurilor în cantități inferioare celor înscrise în actele însoțitoare sau cu vicii aparente, fără a se fi întocmit acte legale de constatare, precum și nesolicitarea asistenței tehnice de specialitate la primirea bunurilor, deși aceasta era necesară, atrag răspunderea gestionarului în condițiile alineatului 1.

Art. 26. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Reviste (1)

Gestionarul răspunde integral și în cazul în care atribuțiile sale fiind exercitate, potrivit dispozițiilor legale, de un delegat sau de o comisie, se constată o pagubă fără a se putea stabili că aceasta s-a produs în absența gestionarului. Comentarii expert (1)

Art. 27. - Jurisprudență, Reviste (1)

Cînd paguba în gestiune a fost cauzată de gestionar împreună cu alt angajat al organizației socialiste, ei răspund integral, fiecare în măsura în care a contribuit la producerea pagubei. Modificări (1)

Dacă nu se poate determina măsura în care fiecare a contribuit la producerea pagubei, despăgubirea se repartizează între cei în cauză proporțional cu cîștigul mediu al fiecăruia pe ultimele 3 luni; în cazul pagubei constatate într-o gestiune în care manipularea bunurilor se face în colectiv de mai mulți angajați sau în schimburi succesive, fără predare de gestiune între schimburi, despăgubirea se repartizează și proporțional cu timpul lucrat de fiecare, de la ultima inventariere, în gestiunea în care s-a produs paguba. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Comentarii expert (4)

Art. 28. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Angajatul cu funcție de conducere precum și orice alt angajat vinovat de angajarea, trecerea sau menținerea unei persoane în funcția de gestionar fără respectarea condițiilor de vîrstă, studii și stagiu prevăzute în articolele 3 și 38, precum și a dispozițiilor articolului 4 referitoare la antecedentele penale, răspund integral pentru pagubele cauzate de gestionar, în solidar cu acesta. Comentarii expert (5)

Aceeași răspundere o are și cel vinovat de nerespectarea dispozițiilor prevăzute în capitolul III, în limita garanției neconstituite.

Art. 29. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Răspunde integral angajatul care, nesocotind îndatoririle sale de serviciu, a adus pagube organizației socialiste prin aceea că: Modificări (1)

a) nu a asigurat gestionarului, în cazurile prevăzute de lege, asistența tehnică de specialitate pentru verificarea calitativă a bunurilor ori a prestat o asistență tehnică necorespunzătoare;

b) nu a luat măsurile necesare pentru păstrarea bunurilor în condiții corespunzătoare;

c) a dat gestionarului dispoziții greșite sau contrare legii.

Art. 30. - Respingeri de neconstituționalitate (2)

Răspunde, în limita valorii pagubei rămase neacoperite de autorul direct al ei, din momentul constatării insolvabilității acestuia, cel vinovat de:

a) angajarea sau trecerea unei persoane într-o funcție de gestionar sau din subordinea gestionarului, fără avizul prevăzut în articolul 7;

b) neluarea sau luarea cu întîrziere a măsurilor necesare pentru înlocuirea gestionarului sau a angajaților aflați în subordinea sa, deși a fost avertizat în scris și motivat că nu-și îndeplinesc atribuțiile în mod corespunzător; Comentarii expert (1)

c) neluarea măsurilor necesare pentru stabilirea și acoperirea pagubelor în gestiune; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

d) neefectuarea inventarierilor la termenele și în condițiile legii, în situația în care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei;

e) nerespectarea oricărei alte îndatoriri de serviciu, dacă fără încălcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita. Jurisprudență, Comentarii expert (8)

Art. 31. - Jurisprudență

Angajatul care primește, păstrează și eliberează bunuri fără a avea calitatea de gestionar în înțelesul articolului 1 răspunde integral, aplicîndu-i-se în mod corespunzător prevederile prezentului capitol.

Art. 32. - Jurisprudență, Reviste (1)

La constatarea unei pagube în gestiune, persoana răspunzătoare poate să-și ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia; angajamentul scris constituie titlu executoriu. Reviste (2)

Dacă, ulterior, această persoană constată că nu datorează sau că datorează numai în parte suma pentru care și-a luat angajamentul, ea va putea face cerere de desființare a angajamentului la organul de jurisdicție competent, în termen de 30 zile de la data cînd a cunoscut această împrejurare.

De asemenea, validitatea angajamentului va înceta în întregime sau în parte atunci cînd organizația socialistă sau organul de jurisdicție competent constată, cu prilejul verificării sau, după caz, al soluționării unei cauze care are legătură cu angajamentul, că acesta a fost luat pentru o sumă nedatorată. Modificări (1), Reviste (1)

Organul de jurisdicție competent poate suspenda executarea angajamentului.

Art. 33. -

În vederea despăgubirii organizației socialiste pentru pagubele cauzate în gestiune, care nu se pot acoperi din garanția în numerar, se vor lua măsuri de asigurare și urmărire asupra oricăror bunuri aparținînd gestionarului și persoanelor care răspund în condițiile prezentului capitol, potrivit dispozițiilor legale cu privire la executarea silită a creanțelor bănești ale organizațiilor socialiste împotriva persoanelor fizice. Modificări (1)

Măsurile de asigurare se încuviințează de organul de jurisdicție competent să soluționeze litigiul.

Art. 34. -

Orice persoană privitor la care, prin hotărîre judecătorească, s-a constatat că a dobîndit de la un gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul obștesc și că le-a obținut în afara obligațiilor de serviciu ale gestionarului, cunoscînd că acesta gestionează astfel de bunuri, răspunde solidar cu gestionarul de acoperirea pagubei, în limita valorii bunurilor dobîndite.

Art. 35. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Jurisprudență

Art. 36. - Jurisprudență

Nedeclararea în scris, în termenul prevăzut de dispozițiile legale, de către gestionar, a plusurilor din gestiunea sa despre a căror cantitate sau valoare are cunoștință, provenite în orice alt mod decît acela arătat în articolul 35, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an.

Dacă fapta prevăzută în alineatul precedent a avut consecințe grave, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Nu se pedepsește acela care, mai înainte de începerea oricărui control, declară plusurile despre a căror cantitate sau valoare are cunoștință.

Art. 37. - Modificări (1)

Înstrăinarea bunurilor mobile constituite garanție potrivit articolului 10, fără înștiințarea prealabilă a organizației socialiste, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an. Modificări (1)

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 38. - Doctrină (1)

Ministerele și celelalte organe centrale stabilesc categoriile de gestiuni mai puțin complexe sau de valori mai mici din mediul rural, pentru care funcția de gestionar poate fi îndeplinită și în alte condiții de studii decît cele prevăzute la articolul 3 alineatul 1.

Art. 39. -

Gestionarii care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu îndeplinesc condițiile de studii prevăzute la articolul 3 pot fi menținuți dacă au îndeplinit, la angajarea lor, condițiile de pregătire profesională prevăzute în indicatoarele de stagiu și studii ale funcțiilor respective și sînt corespunzători.

Gestionarii în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi sînt obligați, după caz:

a) să completeze în termen de 3 ani garanția în numerar, în condițiile stabilite de acord cu conducătorii organizațiilor socialiste; Modificări (1)

b) să constituie sau să aducă în termen de un an garanții suplimentare potrivit prevederilor capitolului III.

În cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în alineatul precedent se aplică în mod corespunzător dispozițiile articolului 21.

Gestionarii în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi pot fi scutiți de către conducătorii organizațiilor socialiste de obligația constituirii de garanții suplimentare. Modificări (1)

Art. 40. -

Angajații-mandatari au obligația de a constitui garanții, în cuantumul și condițiile stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Art. 41. -

Modul de gestionare a bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste se stabilește prin hotărîre a Consiliului de Miniștri. Modificări (1)

Miniștrii și conducătorii celorlalte organe centrale vor emite, în termen de 60 zile de la data publicării prezentei legi, instrucțiuni prin care vor stabili: funcțiile de gestionari; categoriile de gestiuni la care se referă articolul 3 alineatul 2 și articolul 38; plafoanele valorice și condițiile în care este obligatorie constituirea de garanții suplimentare; extinderea obligației de a constitui garanții și asupra altor categorii de angajați, potrivit articolului 10 alineatul 4; cuantumul garanțiilor și al ratelor, precum și alte măsuri de executare a prezentei legi.

În același termen, ministerele și celelalte organe centrale vor adapta indicatoarele de pregătire și stația pentru funcțiile de gestionari, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Pentru organizațiile socialiste de interes local care nu sînt coordonate de un organ local de specialitate al administrației de stat, dispozițiile alineatului 2 se vor aduce la îndeplinire, în termen de 60 zile de la data publicării prezentei legi, de comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală. Modificări (1)

Art. 42. -

Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și personalului Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statului.

Numirea militarilor în funcții de gestionari se face în condițiile stabilite prin instrucțiuni ale organelor centrale prevăzute în alineatul precedent, fiecare în cadrul atribuțiilor sale, cu respectarea prevederilor articolelor 3-6 din prezenta lege.

Militarii în termen numiți gestionari nu sînt obligați să constituie garanții.

Răspunderea materială a personalului Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statului se reglementează prin dispoziții speciale.

Art. 43. -

Se recomandă organelor centrale ale organizațiilor cooperatiste ca, privitor la membrii cooperatori, să reglementeze, în sectoarele lor de activitate, condițiile de încredințare a gestiunilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, avîndu-se în vedere prevederile prezentei legi.

Art. 44. -

Prezenta lege intră în vigoare la 90 zile de la data publicării.

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 145/1960 privind răspunderea materială a gestionarilor din organizațiile socialiste, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost votată de Marea Adunare Națională la 18 noiembrie 1969, întrunind din cele 442 voturi exprimate, 441 voturi pentru și 1 vot împotrivă.
Președintele Marii Adunări Naționale,
ȘTEFAN VOITEC

București, 18 noiembrie 1969.

Nr. 22.

În conformitate cu dispozițiile art. 57 din Constituția Republicii Socialiste România, semnăm această lege.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 18 noiembrie 1969.

ANEXĂ

LISTA
infracțiunilor la care se referă articolul 4 din lege

I. Infracțiuni prevăzute de Codul penal, republicat la 27 februarie 1948, cu modificările ulterioare:

- Infracțiunile contra securității statului prevăzute de art. 184-186 inclusiv, art. art. 188-192 inclusiv, art. 196, 207, art. 2091-2093 inclusiv și art. 227.

- Infracțiunea de omisiune prevăzută de art. 228 alin. 1, în cazul în care se referă la vreuna dintre infracțiunile arătate mai sus.

- Infracțiunile contra păcii și omenirii prevăzute de art. 2311-2315 inclusiv.

- Delapidarea prevăzută de art. 236.

- Remunerația injustă prevăzută de art. 240.

- Neglijența în serviciu prevăzută de art. 242.

- Abuzul de serviciu prevăzut de art. 245.

- Darea și luarea de mită prevăzute de art. 250 și 251.

- Infracțiunile economice prevăzute de art. 2681, 26817, 26820 și 26821.

- Tăinuirea sau favorizarea infractorului prevăzute de art. 283-286 inclusiv, în cazul în care se referă la vreuna dintre infracțiunile arătate sub pct. I din prezenta listă.

- Provocarea de pericol public prevăzută de art. 352.

- Incendiul prevăzut de art. 353-356 inclusiv.

- Catastrofa publică prin stricarea mijloacelor de comunicație prevăzută de art. 366.

- Falsificarea de monedă, de titluri de credit public, mărci, timbre și hîrtii timbrate prevăzută de art. 385, 391 și 392.

- Falsul în acte prevăzut de art. 401, 402 și 406 alin. 2 pct. 1.

- Întrebuințarea de act fals prevăzută de art. 412.

- Furtul prevăzut de art. 524, 525 și 527.

- Tîlhăria prevăzută de art. 529-534 inclusiv.

- Furtul, tîlhăria, distrugerea ori degradarea, înșelăciunea sau abuzul de încredere săvîrșite în paguba avutului obștesc, prevăzute de art. 5361.

- Abuzul de încredere prevăzut de art. 537 și 538.

- Gestiunea frauduloasă prevăzută de art. 539 și 540.

- Abuzul de încredere profesională săvîrșit în paguba avutului obștesc, prevăzut de art. 545 combinat cu art 5363.

- Înșelăciunea prevăzută de art. 549 și 550.

- Înșelăciunea în convenții prevăzută de art. 551.

- Distrugerea de acte săvîrșită în paguba avutului obștesc, prevăzută de art. 562 combinat cu art. 5363.

II. Infracțiuni prevăzute de codul penal adoptat prin Legea nr. 15 din 21 iunie 1968:

- Infracțiunile contra securității statului prevăzute de art. 155-157 inclusiv, art. 160-165 inclusiv și art. 167.

- Infracțiunea de nedenunțare prevăzută de art. 170, în cazul în care se referă la vreuna dintre infracțiunile arătate mai sus.

- Furtul prevăzut de art. 208 și 209.

- Tîlhăria prevăzută de art. 211.

- Abuzul de încredere prevăzut de art. 213.

- Gestiunea frauduloasă prevăzută de art. 214.

- Înșelăciunea prevăzută de art. 215.

- Distrugerea prevăzută de art. 217 alin. 4 și art. 218.

- Tăinuirea prevăzută de art. 221, în cazul în care se referă la vreuna dintre infracțiunile arătate sub pct. II din prezenta listă.

- Delapidarea prevăzută de art. 223.

- Furtul, tîlhăria, abuzul de încredere, gestiunea frauduloasă, înșelăciunea și distrugerea în paguba avutului obștesc, prevăzute de art. 224, 225, 227-229 inclusiv și 231.

- Tăinuirea în paguba avutului obștesc, prevăzută de art. 234.

- Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor și cel contra intereselor obștești, prevăzute de art. 246 și 248.

- Neglijența în serviciu prevăzută de art. 249.

- Luarea și darea de mită prevăzute de art. 254 și 255.

- Primirea de foloase necuvenite prevăzute de art. 256.

- Favorizarea infractorului prevăzută de art. 264, în cazul în care se referă la vreuna dintre infracțiunile arătate sub pct. II din prezenta listă.

- Infracțiunile contra siguranței circulației pe căile ferate, prevăzute de art. 273-276 inclusiv.

- Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori, prevăzute de art. 282 și 283.

- Falsul și uzul de fals prevăzute de art. 288, 289 și 291.

- Infracțiunile la regimul stabilit pentru anumite activități economice, prevăzute de art. 295-297 inclusiv.

- Infracțiunile contra păcii și omenirii prevăzute de art. 356-360 inclusiv.

III. Infracțiunile prevăzute de art. 35, 36 și 37 din prezenta lege.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Valabilitatea și efectele angajamentului de plată asumat de gestionar pentru repararea prejudiciului provocat angajatorului. Practică judiciară neunitară // The validity and effects of the payment commitment assumed by the manager for the repair of the damage caused to the employer. Nonunitary judicial practice
Încetarea contractul individual de muncă. Restituirea garanției constituite de salariat. Condiții. Actualizarea cu indicele de inflație
Studiu de caz - Condiții pentru restituirea - în favoarea gestionarului - la data încetării CIM a garanției reținute în numerar
Pădurar. Obligații. Răspundere patrimonială. Condiții
Conflict de muncă. Contract de garanție. Răspundere solidară
Ce trebuie să știm despre gestionari (II). Constituirea garanțiilor
Ore suplimentare. Solicitarea expresă a angajatorului. Compensare ore suplimentare. Solicitare expresă a salariatului
Răspunderea patrimonială a angajatului gestionar. Condiții. Admitere apel
Cum înregistrăm în contabilitate garanțiile reținute angajaților?
Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 22/1969 în sensul stabilirii efectelor juridice și a implicațiilor procedurale ale interdicției legale exprese prevăzute de textul indicat, în cazul în care condamnarea penală definitivă a salariatului cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere intervine în timpul derulării unui contract de muncă, ce presupune exercitarea atribuțiilor de gestionar
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Modele:
Garanție suplimentară în bani.
;
se încarcă...