Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 71/1969 privind contractele economice

Modificări (...), Referințe (3), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 1970 până la 01 mai 1988, fiind înlocuit prin Lege 71/1969(r1);
Formă aplicabilă de la 01 martie 1970 până la 05 august 1973, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Buletinul Oficial nr. 120 din 06 august 1973

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

EXPUNERE DE MOTIVE

Corespunzător sarcinilor și obiectivelor fundamentale ale dezvoltării economiei naționale, necesității lărgirii și perfecționării bazei tehnico-materiale, în scopul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, se impune perfecționarea raporturilor contractuale dintre organizațiile socialiste, concomitent cu întărirea răspunderii celor care participă la realizarea producției de bunuri materiale, pentru realizarea ritmică și în cît mai bune condițiuni a sarcinilor de plan.

În acest sens, documentele Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român au subliniat importanța deosebită a respectării disciplinei de plan și contractuale pentru crearea unei economii avansate, care să satisfacă cerințele mereu sporite ale societății.

Prin prezenta lege se conferă contractului economic caracterul de instrument de planificare, care servește la fundamentarea planurilor anuale pe baza prevederilor cuprinse în planul cincinal, precum și la concretizarea și desfășurarea relațiilor economice dintre organizațiile socialiste cu privire la furnizarea de produse, executarea de lucrări și prestarea de servicii. Prin conținutul lor, contractele economice trebuie să asigure satisfacerea cerințelor beneficiarilor, precum și utilizarea integrală și rațională a potențialului tehnico-economic al furnizorilor.

O importanță deosebită prezintă prevederea potrivit căreia pentru materiile prime de bază, mașini, instalații și utilaje al căror ciclu de fabricație este îndelungat, contractele trebuie să fie încheiate cu minimum 6 luni anterior începerii perioadei de plan. De asemenea, se prevede ca încheierea contractelor economice să se facă numai prin legături directe, nemijlocite între furnizor și beneficiar. În acest scop, legea obligă pe furnizor și beneficiar să prezinte și să cunoască produsele ce urmează să facă obiectul contractului, să stabilească în amănunțime, de comun acord, condițiile de calitate, parametrii tehnico-economici, cantitatea, termenele de livrare, precum și celelalte clauze contractuale.

Pentru desfășurarea activității de producție în strînsă legătură cu nevoile consumului, se stabilește că întreprinderile nu vor putea lansa în fabricație produse care nu au asigurată desfacerea prin contracte economice sau prin rețeaua proprie.

Punînd un accent deosebit pe promovarea unor forme contractuale care să asigure o mai mare operativitate și stabilitate a relațiilor economice dintre organizațiile socialiste, legea prevede generalizarea sistemului contractelor de lungă durată, precum și extinderea unor forme de contractare caracterizate prin eficiență.

Noua reglementare urmărește, totodată, să asigure respectarea riguroasă a disciplinei de plan și contractuale atît de către furnizori și beneficiari, cît și de către organele în subordinea cărora se află aceștia. În cadrul unei asemenea preocupări se prevede așezarea pe baze noi a răspunderii organizațiilor socialiste și a angajaților acestora pentru încălcarea disciplinei de plan și contractuale.

Prin adoptarea acestei legi se așează relațiile dintre întreprinderi într-un cadru corespunzător dezvoltării intereselor generale ale economiei, întreprinderile producătoare urmînd a-și asigura din timp comenzile necesare acoperirii integrale a capacității de producție și de a executa numai produse necesare economiei naționale.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Reviste (1)

Potrivit obiectivelor fundamentale și sarcinilor actuale ale dezvoltării economiei naționale vor fi perfecționate raporturile contractuale dintre organizațiile socialiste, se va întări disciplina contractuală și va spori răspunderea pentru respectarea cu strictețe a obligațiilor asumate.

Așezarea pe baze superioare a contractelor economice trebuie să creeze condiții pentru desfășurarea activității de producție în strînsă legătură cu nevoile economiei naționale, să asigure realizarea cantitativă, calitativă și la termenele stabilite a sarcinilor de producție, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost, sporirea eficienței economice în toate sectoarele.

Art. 2. -

Contractul economic este un instrument de planificare care servește la fundamentarea planurilor anuale pe baza prevederilor cuprinse în planul cincinal sau de perspectivă; el servește totodată la concretizarea desfășurării relațiilor economice dintre organizațiile socialiste cu privire la furnizarea de produse, executarea de lucrări și prestarea de servicii, în scopul înfăptuirii integrale a obligațiilor rezultate din planul de dezvoltare a economiei naționale.

Art. 3. -

Pentru asigurarea condițiilor de realizare a sarcinilor de plan, organizațiile socialiste vor încheia contracte economice înainte de începerea perioadei de plan, în funcție de specificul producției. Pentru materiile prime de bază, precum și pentru mașini, instalații și utilaje a căror fabricație necesită o durată mai îndelungată de pregătire tehnică și organizatorică, contractele economice trebuie să fie încheiate cu minimum 6 luni înainte de începerea perioadei de plan.

Pentru produsele sezoniere ori cu ciclu scurt de fabricație, organizațiile socialiste vor stabili în contracte termenele la care vor prezenta specificațiile și detaliile pentru aceste produse.

În relațiile economice, organizațiile socialiste folosesc contracte scrise. Comanda urmată de acceptare sau executare înseamnă contract încheiat.

Art. 4. -

Furnizorii au obligația de a-și asigura portofoliul de comenzi care să permită folosirea integrală și cu maximum de eficiență a capacităților de producție.

Ei au obligația de a încheia contracte pentru orice produs pe care îl fabrică sau îl pot asimila în termenul cerut; la încheierea contractului se va acorda prioritate acelor comenzi care asigură îndeplinirea sarcinilor din planul anual.

Organizațiile socialiste vor pune în fabricație numai produse care au asigurată desfacerea prin contracte economice.

Organizațiile socialiste, în cursul executării planului, vor putea introduce în fabricație produse peste cele prevăzute inițial, numai în condițiile cînd au desfacerea asigurată prin contracte sau cînd desfacerea este asigurată prin rețeaua proprie.

Art. 5. -

Contractele economice se încheie de unități economice cu statut de centrală, de unități cu gestiune economică proprie, precum și de alte organizații cu personalitate juridică, potrivit competențelor legale.

La încheierea contractelor economice se va ține seama de volumul și caracteristicile tehnico-economice ale producției, prevăzute în planul de perspectivă, de asigurarea folosirii maxime a capacităților de producție; la dimensionarea necesarului de materii prime și materiale se vor avea în vedere normativele și normele de consum stabilite, fundamentate din punct de vedere tehnico-economic.

Art. 6. -

Pentru a da contractului economic un conținut care să reflecte necesitățile dezvoltării economiei naționale, cerințele producției, ale consumatorilor și posibilitățile de valorificare completă a potențialului tehnico-productiv al furnizorilor, pentru a face din acesta un instrument eficient de ridicare continuă a calității produselor, părțile contractante sînt obligate:

a) să prezinte și să cunoască felul produselor care formează obiectul contractului, să organizeze și să participe la tîrguri și expoziții de produse, să întocmească cataloage, albume și prospecte;

b) să se întîlnească și să discute condițiile de calitate, adaptările și îmbunătățirile constructive și tehnologice ce trebuie aduse produselor, modalitățile de efectuare a recepției, formele de asistență tehnică, regimul de garanții, calitățile și termenele de livrare, să stabilească toate clauzele contractuale.

Art. 7. -

Pentru utilaje tehnologice și instalații complexe părțile sînt obligate să stabilească prin contract termenele de predare a documentației tehnice complete pentru întregul obiectiv sau pe ansamble și subansamble ce se pot executa independent, precum și termenele de livrare a utilajelor sau instalațiilor, calculate de la predarea documentației. Beneficiarul răspunde de calitatea documentației tehnice predate furnizorului.

Art. 8. -

Contractele economice pot fi de lungă durată, anuale sau pentru perioade mai scurte, potrivit cu acordul părților și prevederile planului de stat.

Se vor încheia contracte economice de lungă durată îndeosebi la produsele pentru care s-au format relații de continuitate între furnizori și beneficiari, precum și pentru cele cu un ciclu lung de fabricație. Aceste contracte vor putea fi actualizate de comun acord de către părți, în funcție de modificările intervenite în cursul definitivării planurilor anuale sau de cerințele noi impuse de progresul tehnic.

Art. 9. -

Pentru produsele complexe ce se realizează de două sau mai multe organizații socialiste, se vor încheia contracte de cooperare între furnizorul principal care livrează produsul complex și fiecare dintre organizațiile colaboratoare care furnizează piese și subansamble sau execută prelucrări necesare în procesul tehnologic al produsului complex.

Conținutul contractelor de cooperare trebuie să fie în concordanță cu clauzele principale din contractul intervenit între furnizorul principal și beneficiarul produsului complex.

Art. 10. -

Contractele economice se încheie prin acordul de voință al părților constatat în scris.

Neînțelegerile ce se pot ivi cu prilejul încheierii contractelor se vor rezolva de:

a) unitățile economice cu statut de centrală, atunci cînd întreprinderile aparțin aceleiași unități;

b) ministerul tutelar, în cazul în care întreprinderile fac parte din unitățile economice cu sau fără statut de centrală aparținînd aceluiași minister; comitetul executiv al consiliului popular județean și al municipiului București, pentru unitățile de interes local din subordinea lor;

c) ministerele interesate, atunci cînd unitățile economice cu sau fără statut de centrală aparțin de ministere diferite; comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, interesate, cînd unitățile de interes local sînt subordonate unor comitete executive diferite.

Unitățile economice, ministerele și comitetele executive ale consiliilor populare vor soluționa neînțelegerile precontractuale în termen de 10 zile, cînd unitățile sînt în aceeași localitate, și în 15 zile, cînd părțile sînt în localități diferite.

Pentru probleme ce privesc indicatorii de plan sau pentru obiective de importanță deosebită, cînd ministerele, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București nu cad de acord între ele, se vor adresa Consiliului de Miniștri.

Art. 11. -

Contractele economice nu pot cuprinde clauze contrare legii. Clauzele prin care se încalcă prevederile legale sînt nule, urmînd a fi înlocuite cu prevederi corespunzătoare legii.

Contractul va fi în întregime nul numai dacă înlocuirea clauzei nule nu va fi posibilă.

Art. 12. -

Părțile trebuie să execute în natură și întocmai obligațiile asumate prin contracte economice.

Modificarea sau denunțarea unilaterală a contractului economic este interzisă.

Dacă părțile, de comun acord, stabilesc modificări în prevederile contractelor încheiate, partea care a solicitat modificarea suportă consecințele ce decurg din aceasta.

În cazurile în care furnizorul acceptă, la cererea beneficiarului, încetarea contractului, acesta din urmă este obligat să suporte toate cheltuielile efectuate de producător pînă la data sistării contractului.

Art. 13. -

Produsele contractate se vor livra numai pe bază de recepție cantitativ ă și calitativă. Modalitățile de recepție vor fi stabilite de comun acord în contracte, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 14. -

Beneficiarul are dreptul să controleze pe parcursul executării produsului contractat, modul în care furnizorul îndeplinește clauzele convenite cu privire la calitate.

Pentru utilaje tehnologice, instalații și alte produse de complexitate tehnică ridicată, recepția beneficiarului este obligatorie, el putînd face recepția și pe faze de producție.

Se interzice livrarea produselor care nu corespund prevederilor calitative stabilite în contractele economice.

În perioada de garanție, care obligatoriu va fi prevăzută în contract, furnizorul răspunde pentru calitatea produselor, iar după expirarea acesteia, pentru vicii ascunse, în condițiile legii.

Recepționarea și acceptarea de către beneficiar a produselor ce nu corespund calității prevăzute prin contract atrage răspunderea și asupra sa, urmînd a suporta și el recuperarea pagubelor aduse avutului obștesc.

Art. 15. -

Produsele trec în proprietatea sau administrarea directă a organizației beneficiare, după caz:

a) pe data predării produselor către organizația beneficiară;

b) pe data predării produselor către organizația de transport, în cazul în care expedierea produselor este în sarcina organizației furnizoare.

Întreprinderile de transport au obligația de a asigura transportul produselor în bune condițiuni. În caz de daune, vor fi răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat;

c) pe data trecerii produselor în custodia organizației furnizoare, cu acordul organizației beneficiare și în condițiile legii.

Pe data trecerii produselor în proprietatea sau administrarea directă a organizației beneficiare trec și riscurile asupra sa.

Art. 16. -

În contractele economice se înscriu prețurile și tarifele în vigoare aprobate de organele în drept; pentru produsele pentru care nu sînt prețuri stabilite, părțile vor conveni prețurile și tarifele în limitele competenței lor.

Art. 17. -

Furnizorul este de drept în întîrziere, dacă nu își execută obligațiile la termenele stabilite prin contract.

Beneficiarul răspunde de neexecutarea contractului, dacă nu-și respectă obligațiile de a căror îndeplinire depinde executarea contractului.

Art. 18. -

Produsele contractate se pot livra cu anticipație, numai cu acordul părților.

Executarea și livrarea cu întîrziere a produselor de către furnizor, poate fi efectuată numai cu acordul prealabil al beneficiarului.

În cazul cînd furnizorul nu respectă termenul de livrare prevăzut în contract, beneficiarul este în drept de a renunța la primirea produselor, dacă datorită întîrzierii livrărilor este în imposibilitate de a le mai folosi.

În cazurile prevăzute de alineatele 2 și 3, beneficiarul nu pierde dreptul de a cere furnizorului plata penalităților de întîrziere sau de neexecutare și a despăgubirilor pentru repararea integrală a prejudiciului ce i-a fost cauzat.

Art. 19. -

Dacă după încheierea contractului se constată ivirea unor cauze, altele decît forța majoră, care ar pune una din părți în imposibilitate de a-l executa, organul căruia partea îi este subordonată are obligația să ia măsurile necesare pentru a se asigura executarea contractului.

Art. 20. -

Organizația socialistă care nu-și execută obligațiile privind executarea prevederilor contractului, ori le execută necorespunzător, datorează celeilalte părți penalități, precum și despăgubiri în vederea reparării prejudiciului cauzat din culpa sa, în măsura în care acesta nu a fost acoperit în întregime prin plata penalităților prevăzute în contract.

Despăgubirea pentru prejudiciul cauzat prin neexecutarea în natură a obligației contractuale, privește atît paguba efectiv suferită, cît și beneficiul nerealizat.

Limita minimă a penalităților menționate la alineatul 1 și cuantumul acestora se vor stabili prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Art. 21. -

Pentru prejudiciul cauzat organizațiilor socialiste prin plata de amenzi contravenționale, penalități sau despăgubiri, ca urmare a nerespectării disciplinei contractuale, angajații acestora vor răspunde, material sau disciplinar, potrivit cu culpa fiecăruia.

În cazul în care încălcarea disciplinei contractuale de către organizațiile socialiste este datorată faptei unor angajați, cauzîndu-se astfel prejudicii însemnate avutului obștesc, angajații vor răspunde în condițiile articolului 248 sau 249 din Codul penal, după caz, dacă fapta lor nu întrunește elementele unei infracțiuni mai grave.

Art. 22. -

Organizația socialistă a cărei obligație contractuală nu poate fi executată din cauză de forță majoră este apărată de răspundere, revenindu-i însă obligația ca, în termen de 5 zile de la apariția acestei cauze, să aducă la cunoștința celeilalte părți imposibilitatea de executare survenită, comunicîndu-i în 15 zile actele doveditoare.

Art. 23. -

Întreprinderile producătoare pentru export sînt obligate să-și asigure fie direct, fie prin intermediul întreprinderilor de comerț exterior, contracte și comenzi pentru producția destinată exportului.

Pentru produsele ce se aduc din import, întreprinderile, unitățile cu statut de centrală, ministerele și întreprinderile de comerț exterior sînt obligate să asigure contractarea din timp și livrarea la termen a acestora.

Art. 24. -

Neîndeplinirea de către organele în subordinea cărora se află părțile contractante a obligațiilor cu privire la organizarea și îndrumarea încheierii contractelor economice, precum și a celor referitoare la rezolvarea neînțelegerilor precontractuale, constituie contravenții și se sancționează în condițiile ce se vor stabili prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

De asemenea, constituie contravenție și se sancționează conform alineatului precedent, nerespectarea prevederilor art. 4 alineatele 1, 2 și 3.

Art. 25. -

Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, precum și alte organizații, vor elabora pînă la 1 martie 1970 contracte tip adaptate specificului domeniilor lor de activitate, pe care le vor supune aprobării Consiliului de Miniștri.

Art. 26. -

Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător contractelor economice privind executarea de lucrări și prestarea de servicii, dacă legea nu dispune altfel.

Art. 27. -

Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului civil, în măsura în care acestea nu sînt potrivnice legii de față sau naturii raporturilor dintre organizațiile socialiste.

Art. 28. -

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 martie 1970 și se aplică contractelor ce se vor încheia de la intrarea în vigoare a legii.

Art. 29. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile art. 1-8 inclusiv și ale art. 27 și 29 din Decretul nr. 265/1949 privind obligativitatea contractelor scrise și reglementarea plăților între întreprinderi și organizații economice, prevederile art. 6 alineatul 2 și 3, art. 8 pct. 2, art. 9 pct. 1 și alineatul final, art. 10 pct. 3 și art. 12 din Legea nr. 5/1954, pentru organizarea și funcționarea Arbitrajului de Stat, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei reglementări.

Această lege a fost votată de Marea Adunare Națională în ședința din 29 decembrie 1969, întrunind din cele 431 voturi exprimate, 430 voturi pentru și 1 vot împotrivă.
Președintele Marii Adunări Naționale,
ȘTEFAN VOITEC

București, 29 decembrie 1969.

Nr. 71.

În conformitate cu dispozițiile art. 57 din Constituția Republicii Socialiste România, semnăm această lege.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 29 decembrie 1969.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Evoluții și tendințe privind sistemul, sistematizarea și izvoarele dreptului român contemporan
;
se încarcă...