Consiliul de Miniștri

Hotărârea nr. 139/1969 pentru executarea Legii nr. 62 din 27 decembrie 1968 privind amortizarea fondurilor fixe

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 1969 până la 31 decembrie 1993, fiind abrogat prin Lege 15/1994.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul pentru executarea Legii nr. 62 din 27 decembrie 1968 privind amortizarea fondurilor fixe, cuprins în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.

Art. 2. -

Se recomandă Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum și Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție să aplice prevederile reglementării amortizării fondurilor fixe, ținînd seama de specificul activității organizațiilor cooperatiste.

Art. 3. -

Se autoriză Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor să modifice indicatorii aprobați prin planul de stat și bugetul de stat pe anul 1969 cu influențele ce decurg din aplicarea Legii nr. 62 din 27 decembrie 1968 privind amortizarea fondurilor fixe.

În acest scop, ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor depune la Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor, pînă la data de 1 martie 1969, propunerile cuprinzînd indicatorii economici și financiari recalculați.

Pînă la modificarea acestor indicatori, în cazuri justificate unitățile economice pot primi credite fără dobândă de la bănci pentru acoperirea necesităților suplimentare de fonduri rezultate din aplicarea Legii nr. 62 din 27 decembrie 1968 privind amortizarea fondurilor fixe.

Art. 4. -

Ministerele și celelalte organe centrale vor prezenta pînă la data de 15 februarie 1969, Comitetului de Stat al Planificării și Ministerului Finanțelor propuneri de grupe de fonduri fixe la care reparațiile capitale urmează a se efectua din amortizări precum și normele de amortizare pentru reparații capitale aferente acestora, potrivit art. 15 lit. b din Legea nr. 62 din 27 decembrie 1968. Pe această bază, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor și Direcția Centrală de Statistica vor prezenta Consiliului de Miniștri, pînă la data de 10 martie 1969, propuneri privind reglementarea efectuării reparațiilor capitale din amortizări.

Pînă la aprobarea de către Consiliul de Miniștri a reglementării privind efectuarea reparațiilor capitale din amortizări, conform art. 15 lit. b din Legea nr. 62 din 27 decembrie 1968 privind amortizarea fondurilor fixe, toate reparațiile capitale se vor efectua potrivit prevederilor de la art. 15 lit. a din aceeași lege.

Art. 5. -

Pe data de 1 ianuarie 1969 se abrogă prevederile hotărîrilor Consiliului de Miniștri specificate în anexa nr. 2.

p. Președintele Consiliului de Miniștri,
ILIE VERDEȚ

București, 25 ianuarie 1969.

Nr. 139.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
pentru executarea Legii nr. 62 din 27 decembrie 1968 privind
amortizarea fondurilor fixe

ANEXA Nr. 2

Lista actelor normative și a altor prevederi legale privind
reglementarea amortizării fondurilor fixe, care se abrogă

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1251/1954 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a Decretului nr. 555/1953 pentru reglementarea amortizării mijloacelor de bază din întreprinderile și organizațiile economice de stat, publicată în Colecția de Hotărîri și Dispoziții ale Consiliului de Miniștri nr. 44 din 16 august 1954;

- Art. 14 alin. 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 621/1954 privind înființarea, organizarea și finanțarea gospodăriilor anexe de pe lîngă instituții, întreprinderi și organizații economice de stat, publicată în Colecția de Hotărîri și Dispoziții ale Consiliului de Miniștri nr. 25 din 13 mai 1954;

- Art. 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 451/1955 privitoare la unele măsuri financiare pentru îmbunătățirea executării bugetului de stat pe anul 1955;

- Art. 23 cu excepția alineatului ultim, art. 26 alin. 1, art. 28, art. 31 alin. 2 și art. 33 din Regulamentul privind dările de seamă și bilanțurile contabile ale întreprinderilor și organizațiilor economice de stat, cooperatiste și obștești, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2336/1956, publicat în Colecția de Hotărîri și Dispoziții ale Consiliului de Miniștri nr. 64 din 7 decembrie 1956;

- Art. 9 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1701/1958 privind reglementarea modului de finanțare a organizării șantierelor de construcții-montaj și trecerea ca mijloace fixe la organizațiile de construcții-montaj a unor construcții și utilaje prevăzute în proiectul de organizare a executării lucrărilor de construcții-montaj, publicată în Colecția de Hotărîri și Dispoziții, ale Consiliului de Miniștri nr. 55 bis din 20 decembrie 1958;

- Art. 4 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1772/1958 privind aprobarea proiectului tehnic al Hidrocentralei "V.I. Lenin" Bicaz;

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 613/1960 privind unele măsuri în vederea folosirii depline a capacităților de producție și a asigurării constituirii integrale și la timp a fondurilor de amortizare, publicată în Colecția de Hotărîri și Dispoziții ale Consiliului de Miniștri nr. 19 din 3 iunie 1960;

- Art. 14 din Dispoziția Consiliului de Miniștri nr. 161/1960 privind lansarea indicatorilor financiari pe anul 1961;

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 286/1961 privind calculul amortismentului la avioanele aflate în rezervă sau conservare;

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 6/1962 privind stabilirea normei medii de amortizare pentru construcții hidrotehnice din cadrul lucrărilor de amenajare a terenurilor stuficole;

- Art. 5 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 358/1962 privind aprobarea proiectului de ansamblu al Hidrocentralei "16 Februarie" - Argeș;

- Art. 18 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 815/1964 pentru stabilirea unor măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din acordul și celelalte documente privind realizarea și exploatarea sistemului hidroenergetic și de navigație "Porțile de Fier";

- Prevederile referitoare la modul de amortizare și de utilizare a fondului de amortizare cuprinse în art. 19 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 405/1965 cu privire la repartizarea, valorificarea și stabilirea tarifelor pentru locurile de odihnă și tratament balnear, precum și la unele măsuri pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor economice balneoclimaterice ale sfaturilor populare, publicată în Colecția de Hotărîri și Dispoziții ale Consiliului de Miniștri nr. 13 din 17 mai 1965;

- Art. 3 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1521/1965 privind aprobarea proiectului de ansamblu al lucrării "Centralele hidroelectrice Oiești, Albești, Cerbureni și Valea Iașului" și introducerea acestei lucrări în planul de investiții pe anul 1965 al Ministerului Energiei Electrice;

- Art. 61 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 294/1967 privind planificarea, finanțarea și executarea lucrărilor geologice, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 23 din 14 martie 1967;

- Art. 25-31 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2930/1967 privind organizarea și funcționarea în mod experimental a întreprinderilor agricole de stat;

- Art. 18-23 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1190/1968 privind organizarea și funcționarea întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 74 din 7 iunie 1968;

- Orice alte dispoziții contrare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...