Marea Adunare Națională - MAN

Constituția din 1968

Modificări (...), Referințe (23), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 februarie 1968 până la 16 martie 1969, fiind înlocuit prin Constituția 1969;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

TITLUL I REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

ARTICOLUL 1

România este republică socialistă. Republica Socialistă România este stat al oamenilor muncii de la orașe și sate, suveran, independent și unitar. Teritoriul său este inalienabil și indivizibil.

ARTICOLUL 2

Întreaga putere în Republica Socialistă România aparține poporului, liber și stăpîn pe soarta sa.

Puterea poporului se întemeiază pe alianța muncitorească-țărănească. În strînsă unire, clasa muncitoare - clasa conducătoare în societate, țărănimea, intelectualitatea, celelalte categorii de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, construiesc orînduirea socialistă, creînd condițiile trecerii la comunism.

ARTICOLUL 3

În Republica Socialistă România, forța politică conducătoare a întregii societăți este Partidul Comunist Român.

ARTICOLUL 4

Deținător suveran al puterii, poporul o exercită prin Marea Adunare Națională și prin consiliile populare, organe alese prin vot universal, egal, direct și secret.

Marea Adunare Națională și consiliile populare constituie baza întregului sistem de organe ale statului.

Marea Adunare Națională este organul suprem al puterii de stat, sub conducerea și controlul căruia își desfășoară activitatea toate celelalte organe ale statului.

ARTICOLUL 5

Economia națională a României este o economie socialistă, bazată pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție.

În Republica Socialistă România, exploatarea omului de către om este pentru totdeauna desființată și se înfăptuiește principiul socialist al repartiției după cantitatea și calitatea muncii.

Munca este o îndatorire de onoare pentru fiecare cetățean al țării.

ARTICOLUL 6

Proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție este fie proprietate de stat - asupra bunurilor aparținînd întregului popor, fie proprietate cooperatistă - asupra bunurilor aparținînd fiecărei organizații cooperatiste.

ARTICOLUL 7

Bogățiile de orice natură ale subsolului, minele, terenurile din fondul funciar de stat, pădurile, apele, izvoarele de energie naturală, fabricile și uzinele, băncile, gospodăriile agricole se stat, stațiunile de mașini și tractoare, căile de comunicație, mijloacele de transport și telecomunicații de stat, fondul de stat de clădiri și locuințe, baza materială a instituțiilor social-culturale de stat aparțin întregului popor, sînt proprietate de stat.

ARTICOLUL 8

Comerțul exterior este monopol de stat.

ARTICOLUL 9

Pămîntul cooperativelor agricole de producție, animalele, uneltele, instalațiile și construcțiile ce le aparțin sînt proprietate cooperatistă.

Lotul de pămînt aflat, potrivit statutului cooperativelor agricole de producție, în folosința gospodăriilor familiale ale țăranilor cooperatori, constituie proprietate cooperatistă.

Casa de locuit și construcțiile gospodărești anexe, terenul pe care acestea se află, precum și, potrivit statutului cooperativelor agricole, animale de producție și inventarul agricol mărunt, constituie proprietate personală a țăranilor cooperatori.

Uneltele, mașinile, instalațiile și construcțiile cooperativelor meșteșugărești și ale cooperativelor de consum sînt proprietate cooperatistă.

ARTICOLUL 10

Cooperativele agricole de producție, formă socialistă de organizare a agriculturii, asigură condiții pentru cultivarea intensivă a pămîntului și aplicarea științei înaintate, contribuie, prin sporirea producției, la dezvoltarea economiei naționale, la ridicarea continuă a nivelului de viață al țărănimii și al întregului popor.

Statul sprijină cooperativele agricole de producție și ocrotește proprietatea lor. De asemenea, statul sprijină celelalte organizații cooperatiste și ocrotește proprietatea lor.

ARTICOLUL 11

În condițiile agriculturii cooperativizate, statul garantează țăranilor care nu se pot asocia în cooperative agricole de producție, proprietatea asupra pămîntului pe care îl lucrează ei înșiși și familiile lor, asupra uneltelor folosite în acest scop, ca și proprietatea asupra animalelor de muncă și de producție.

Este garantată, de asemenea, proprietatea meșteșugarilor asupra atelierelor proprii.

ARTICOLUL 12

Terenurile și construcțiile pot fi expropriate numai pentru lucrări de interes obștesc și cu plata unei juste despăgubiri.

ARTICOLUL 13

În Republica Socialistă România, întreaga activitate de stat are drept scop dezvoltarea orînduirii și înflorirea națiunii socialiste, creșterea continuă a bunăstării materiale și culturale a poporului, asigurarea libertății și demnității omului, afirmarea multilaterală a personalității umane.

Pentru aceasta, statul socialist român:

Organizează, planifică și conduce economia națională;

Apără proprietatea socialistă;

Garantează exercitarea deplină a drepturilor cetățenilor, asigură legalitatea socialistă și apără ordinea de drept;

Dezvoltă învățămîntul de toate gradele, asigură condițiile pentru dezvoltarea științei, artei și culturii, înfăptuiește ocrotirea sănătății;

Asigură apărarea țării și organizează forțele sale armate;

Organizează relațiile cu celelalte state.

ARTICOLUL 14

Republica Socialistă România întreține și dezvoltă relații de prietenie și colaborare frățească cu țările socialiste în spiritul internaționalismului socialist, promovează relații de colaborare cu țările avînd altă orînduire social-politică, activează în organizații internaționale în scopul asigurării păcii și înțelegerii între popoare.

Relațiile externe ale Republicii Socialiste România se bazează pe principiile respectării suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne.

ARTICOLUL 15

Teritoriul Republicii Socialiste România este organizat în unități administrativ-teritoriale: județul, orașul și comuna.

Capitala Republicii Socialiste România este municipiul București, care este organizat pe sectoare.

Orașele mai importante pot fi organizate ca municipii.

ARTICOLUL 16

Cetățenia română se dobîndește și se pierde potrivit legii.

TITLUL II DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE ALE CETĂȚENILOR

ARTICOLUL 17

Cetățenii Republicii Socialiste România, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie, sînt egali în drepturi în toate domeniile vieții economice, politice, juridice, sociale și culturale.

Statul garantează egalitatea în drepturi a cetățenilor. Nici o îngrădire a acestor drepturi și nici o deosebire în exercitarea lor pe temeiul naționalității, rasei, sexului sau religiei nu sînt îngăduite.

Orice manifestare avînd ca scop stabilirea unor asemenea îngrădiri, propaganda naționalist-șovină, ațîțarea urii de rasă sau naționalitate, sînt pedepsite prin lege.

ARTICOLUL 18

În Republica Socialistă România, cetățenii au dreptul la muncă. Fiecărui cetățean i se asigură posibilitatea de a desfășura, potrivit pregătirii sale, o activitate în domeniul economic, administrativ, social sau cultural, remunerată după cantitatea și calitatea ei. La muncă egală salariul este egal.

Prin lege se stabilesc măsurile de protecție și securitate a muncii, precum și măsuri speciale de ocrotire a muncii femeilor și tineretului.

ARTICOLUL 19

Cetățenii Republicii Socialiste România au dreptul la odihnă.

Dreptul la odihnă este garantat celor ce muncesc prin stabilirea duratei maxime a zilei de muncă la 8 ore, a unui repaus săptămînal și prin concediile anuale plătite.

În sectoarele de muncă grea și foarte grea, durata zilei de muncă este redusă sub 8 ore, fără scăderea salariului.

ARTICOLUL 20

Cetățenii Republicii Socialiste România au dreptul la asigurare materială de bătrînețe, boală sau incapacitate de muncă.

Dreptul la asigurare materială se realizează pentru muncitori și funcționari prin pensii și ajutoare de boală acordate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, iar pentru membrii organizațiilor cooperatiste sau ai altor organizații obștești, prin formele de asigurare organizate de acestea. Statul asigură asistența medicală prin instituțiile sale sanitare.

Concediul de maternitate plătit este garantat.

ARTICOLUL 21

Cetățenii Republicii Socialiste România au dreptul la învățătură.

Dreptul la învățătură este asigurat prin învățămîntul general obligatoriu, prin gratuitatea învățămîntului de toate gradele, precum și prin sistemul burselor de stat.

Învățămîntul în Republica Socialistă România este învățămînt de stat.

ARTICOLUL 22

În Republica Socialistă România, naționalităților conlocuitoare li se asigură folosirea liberă a limbii materne, precum și cărți, ziare, reviste, teatre, învățămîntul de toate gradele, în limba proprie. În unitățile administrativ-teritoriale locuite și de populație de altă naționalitate decît cea română, toate organele și instituțiile folosesc oral și scris și limba naționalității respective și fac numiri de funcționari din rîndul acesteia sau al altor cetățeni care cunosc limba și felul de trai al populației locale.

ARTICOLUL 23

În Republica Socialistă România, femeia are drepturi egale cu bărbatul.

Statul ocrotește căsătoria și familia și apără interesele mamei și copilului.

ARTICOLUL 24

Republica Socialistă România asigură tinerilor condițiile necesare dezvoltării aptitudinilor lor fizice și intelectuale.

ARTICOLUL 25

Cetățenii Republicii Socialiste România au dreptul de a alege și de a fi aleși în Marea Adunare Națională și în consiliile populare.

Votul este universal, egal, direct și secret. Au drept de vot toți cetățenii care au împlinit vîrsta de 18 ani.

Cetățenii cu drept de vot care au împlinit vîrsta de 23 de ani pot fi aleși deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare.

Dreptul de a depune candidaturi este asigurat tuturor organizațiilor oamenilor muncii: organizațiilor Partidului Comunist Român, sindicatelor, cooperativelor, organizațiilor de tineret, de femei, asociațiilor culturale și altor organizații de masă și obștești.

Alegătorii au dreptul de a revoca oricînd pe deputat, potrivit aceleiași proceduri după care acesta a fost propus și ales.

Nu au dreptul de a alege și de a fi aleși alienații și debilii mintali, precum și persoanele lipsite de aceste drepturi pe durata stabilită prin hotărîre judecătorească de condamnare.

ARTICOLUL 26

Cetățenii cei mai înaintați și mai conștienți din rîndurile muncitorilor, țăranilor, intelectualilor și ale celorlalte categorii de oameni ai muncii se unesc în Partidul Comunist Român, cea mai înaltă formă de organizare a clasei muncitoare, detașamentul ei de avangardă.

Partidul Comunist Român exprimă și slujește cu fidelitate năzuințele și interesele vitale ale poporului, îndeplinește rolul conducător în toate domeniile construcției socialiste, îndrumează activitatea organizațiilor de masă și obștești, precum și a organelor de stat.

ARTICOLUL 27

Cetățenii Republicii Socialiste România au dreptul de a se asocia în organizații sindicale, cooperatiste, de tineret, de femei, social-culturale, în uniuni de creație, asociații științifice, tehnice, sportive, precum și în alte organizații obștești.

Statul sprijină activitatea organizațiilor de masă și obștești, creează condiții pentru dezvoltarea bazei materiale a acestor organizații și ocrotește patrimoniul lor.

Organizațiile de masă și obștești asigură larga participare a maselor populare la viață politică, economică, socială, culturală a Republicii Socialiste România și la exercitarea controlului obștesc - expresie a democratismului orînduirii socialiste. Prin organizațiile de masă și obștești, Partidul Comunist Român înfăptuiește o legătură organizată cu clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea și celelalte categorii de oameni ai muncii, le mobilizează în lupta pentru desăvîrșirea construcției socialismului.

ARTICOLUL 28 Jurisprudență

Cetățenilor Republicii Socialiste România li se garantează libertatea cuvîntului, a presei, a întrunirilor, a mitingurilor și a demonstrațiilor.

ARTICOLUL 29

Libertatea cuvîntului, presei, întrunirilor, mitingurilor și demonstrațiilor nu pot fi folosite în scopuri potrivnice orînduirii socialiste și intereselor celor ce muncesc.

Orice asociație cu caracter fascist sau antidemocratic este interzisă. Participarea la astfel de asociații și propaganda cu caracter fascist sau antidemocratic sînt pedepsite prin lege.

ARTICOLUL 30 Jurisprudență

Libertatea conștiinței este garantată tuturor cetățenilor Republicii Socialiste România.

Oricine este liber să împărtășească sau nu o credință religioasă. Libertatea exercitării cultului religios este garantată. Cultele religioase se organizează și funcționează liber. Modul de organizare și funcționare a cultelor religioase este reglementat prin lege.

Școala este despărțită de biserică. Nici o confesiune, congregație sau comunitate religioasă nu poate deschide sau întreține alte instituții de învățămînt decît școli speciale pentru pregătirea personalului de cult.

ARTICOLUL 31

Cetățenilor Republicii Socialiste România le este garantată inviolabilitatea persoanei.

Nici o persoană nu poate fi reținută sau arestată dacă împotriva ei nu există probe sau indicii temeinice că a săvîrșit o faptă prevăzută și pedepsită prin lege. Organele de cercetare pot dispune reținerea unei persoane pe o durată de cel mult 24 de ore. Nimeni nu poate fi arestat decît pe baza unui mandat de arestare emis de tribunal sau de procuror.

Dreptul de apărare este garantat în tot cursul procesului.

ARTICOLUL 32

Domiciliul este inviolabil. Nimeni nu poate pătrunde în locuința unei persoane fără învoirea acesteia, decît în cazurile și în condițiile anume prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33

Secretul corespondenței și al convorbirilor telefonice este garantat.

ARTICOLUL 34

Dreptul de petiționare este garantat. Organele de stat au obligația de a rezolva petițiile cetățenilor privind drepturi și interese personale sau obștești.

ARTICOLUL 35

Cel vătămat într-un drept al său printr-un act ilegal al unui organ de stat poate cere organelor competente, în condițiile prevăzute de lege, anularea actului și repararea pagubei.

ARTICOLUL 36

Dreptul de proprietate personală este ocrotit de lege.

Pot constitui obiect al dreptului de proprietate personală veniturile și economiile provenite din muncă, casa de locuit, gospodăria de pe lîngă ea și terenul pe care ele se află, precum și bunurile de uz și confort personal.

ARTICOLUL 37

Dreptul de moștenire este ocrotit de lege.

ARTICOLUL 38

Republica Socialistă România acordă drept de azil cetățenilor străini urmăriți pentru activitatea lor în apărarea intereselor celor ce muncesc, pentru participarea la lupta de eliberare națională sau de apărare a păcii.

ARTICOLUL 39

Fiecare cetățean al Republicii Socialiste România este dator să respecte Constituția și legile, să apere proprietatea socialistă, să contribuie la întărirea și dezvoltarea orînduirii socialiste.

ARTICOLUL 40 Jurisprudență

Serviciul militar în rîndurile forțelor armate ale Republicii Socialiste România este obligatoriu și constituie o îndatorire de onoare a cetățenilor Republicii Socialiste România.

ARTICOLUL 41

Apărarea patriei este datoria sfîntă a fiecărui cetățean al Republicii Socialiste România. Călcarea jurămîntului militar, trădarea de patrie, trecerea de partea inamicului, aducerea de prejudicii capacității de apărare a statului, constituie crimele cele mai grave față de popor și sînt pedepsite prin lege cu toată asprimea.

TITLUL III ORGANELE SUPREME ALE PUTERII DE STAT

Marea Adunare Națională

ARTICOLUL 42

Marea Adunare Națională, organul suprem al puterii de stat, este unicul organ legiuitor al Republicii Socialiste România.

ARTICOLUL 43

Marea Adunare Națională are următoarele atribuții principale:

1. Adoptă și modifică Constituția Republicii Socialiste România;

2. Reglementează sistemul electoral;

3. Adoptă planul de stat al economiei naționale, bugetul de stat și contul general de încheiere a exercițiului bugetar;

4. Organizează Consiliul de Miniștri, ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat;

5. Reglementează organizarea judecătorească și a Procuraturii;

6. Stabilește normele de organizare și funcționare a consiliilor populare;

7. Stabilește organizarea administrativă a teritoriului;

8. Acordă amnistia;

9. Ratifică și denunță tratatele internaționale care implică modificarea legilor;

10. Alege și revocă Consiliul de Stat;

11. Alege și revocă Consiliul de Miniștri;

12. Alege și revocă Tribunalul Suprem și Procurorul general;

13. Exercită controlul general al aplicării Constituției. Numai Marea Adunare Națională hotărăște asupra constituționalității legilor;

14. Controlează activitatea Consiliului de Stat;

15. Controlează activitatea Consiliului de Miniștri, a ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației de stat; Reviste (1)

16. Ascultă dări de seamă cu privire la activitatea Tribunalului Suprem și controlează deciziile sale de îndrumare;

17. Controlează activitatea Procuraturii;

18. Exercită controlul general asupra activității consiliilor populare;

19. Stabilește linia generală a politicii externe;

20. Proclamă, în interesul apărării țării, a ordinii publice sau a securității statului, starea de necesitate, în unele localități sau pe întreg teritoriul țării;

21. Declară mobilizarea parțială sau generală;

22. Declară starea de război. Starea de război poate fi declarată numai în cazul unei agresiuni armate împotriva Republicii Socialiste România sau împotriva unui alt stat față de care Republica Socialistă România are obligații de apărare mutuală asumate prin tratate internaționale, dacă s-a produs situația pentru care obligația de declarare a stării de război este statornicită.

23. Numește și revocă pe comandantul suprem al forțelor armate.

ARTICOLUL 44

Deputații Marii Adunări Naționale se aleg pe circumscripții electorale avînd același număr de locuitori. Delimitarea circumscripțiilor electorale se face prin decret al Consiliului de Stat.

În fiecare circumscripție electorală se alege un deputat.

Marea Adunare Națională este alcătuită din 465 de deputați.

ARTICOLUL 45

Marea Adunare Națională se alege pentru o legislatură de 4 ani, socotiți de la data încetării mandatului Marii Adunări Naționale precedente.

Mandatul Marii Adunări Naționale nu poate înceta înainte de expirarea termenului pentru care a fost aleasă.

În cazul cînd se constată existența unor împrejurări care fac imposibilă efectuarea alegerilor, Marea Adunare Națională poate hotărî prelungirea mandatului său pe durata acestor împrejurări.

ARTICOLUL 46

Alegerile pentru Marea Adunare Națională au loc în una din zilele nelucrătoare din ultima lună a fiecărei legislaturi. Data alegerilor se stabilește cu cel puțin 60 de zile înainte.

Marea Adunare Națională nou aleasă este convocată în cursul următoarelor trei luni de la încetarea mandatului Marii Adunări Naționale precedente.

ARTICOLUL 47

Marea Adunare Națională verifică legalitatea alegerii fiecărui deputat, hotărînd validarea sau anularea alegerii.

În cazul anulării unei alegeri, drepturile și datoriile deputatului încetează din momentul anulării.

ARTICOLUL 48

Marea Adunare Națională adoptă regulamentul său de funcționare.

ARTICOLUL 49

Marea Adunare Națională își stabilește anual bugetul, care se înscrie în bugetul de stat.

ARTICOLUL 50

Marea Adunare Națională alege, pe durata legislaturii, Biroul Marii Adunări Naționale, alcătuit din președintele Marii Adunări Naționale și patru vicepreședinți.

ARTICOLUL 51

Președintele Marii Adunări Naționale conduce lucrările sesiunilor Marii Adunări Naționale.

Președintele Marii Adunări Naționale poate desemna pe oricare dintre vicepreședinți pentru îndeplinirea unora din atribuțiile sale.

ARTICOLUL 52

Marea Adunare Națională alege, dintre deputați comisii permanente.

Comisiile permanente întocmesc rapoarte sau avize asupra proiectelor de legi sau asupra problemelor ce le sînt trimise spre studiere, potrivit competenței lor, de către președintele Marii Adunări Naționale.

La cererea Consiliului de Stat, comisiile permanente întocmesc avize asupra proiectelor de decrete cu putere de lege.

De asemenea, comisiile permanente pot asculta periodic sau pe probleme, fiecare potrivit competenței sale, informările conducătorilor oricăror organe ale administrației de stat, ale Procuraturii și Tribunalului Suprem asupra activității acestor organe. Ele prezintă Marii Adunări Naționale constatările și propunerile lor.

Marea Adunare Națională poate alege comisii temporare pentru orice probleme sau domenii de activitate, stabilind împuternicirile și modul de activitate pentru fiecare dintre aceste comisii.

Toate organele și funcționarii de stat au obligația să pună la dispoziția comisiilor Marii Adunări Naționale informațiile și documentele cerute.

ARTICOLUL 53

În exercitarea controlului constituționalității legilor, Marea Adunare Națională alege pe durata legislaturii o comisie constituțională.

În Comisia constituțională și juridică pot fi aleși - fără a depăși o treime din numărul total al membrilor comisiei - specialiști care nu sînt deputați.

Comisia prezintă Marii Adunări Naționale rapoarte și avize din proprie inițiativă sau la sesizarea organelor prevăzute în regulamentul de funcționare a Marii Adunări Naționale.

ARTICOLUL 54

Marea Adunare Națională lucrează în sesiuni.

Sesiunile ordinare ale Marii Adunări Naționale se convoacă de două ori pe an.

Marea Adunare Națională se convoacă, ori de cîte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, din inițiativa Consiliului de Stat sau cel puțin a unei treimi din numărul total al deputaților.

ARTICOLUL 55

Marea Adunare Națională lucrează numai dacă sînt prezenți cel puțin jumătate plus unu din numărul total al deputaților.

ARTICOLUL 56

Marea Adunare Națională adoptă legi și hotărîri.

Legile și hotărîrile sînt adoptate dacă întrunesc votul majorității deputaților Marii Adunări Naționale.

Constituția se adoptă și se modifică cu votul a cel puțin două treimi din numărul total al deputaților Marii Adunări Naționale.

Legile și hotărîrile Marii Adunări Naționale se semnează de președintele sau vicepreședintele Marii Adunări Naționale care a condus ședința.

ARTICOLUL 57

După adoptarea lor de către Marea Adunare Națională, legile se publică în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, în termen de cel mult 10 zile, sub semnătura președintelui Consiliului de Stat.

ARTICOLUL 58

Fiecare deputat al Marii Adunări Naționale are dreptul de a pune întrebări și de a adresa interpelări Consiliului de Miniștri sau oricăruia dintre membrii acestuia.

Deputatul, în cadrul controlului exercitat de Marea Adunare Națională, poate pune întrebări și adresa interpelări președintelui Tribunalului Suprem și Procurorului general.

Cel întrebat ori interpelat are obligația de a răspunde verbal sau în scris, în termen de cel mult trei zile și în orice caz în aceeași sesiune.

ARTICOLUL 59

În vederea pregătirii dezbaterilor Marii Adunări Naționale ori a interpelărilor, deputatul are dreptul să ceară informațiile necesare de la orice organ de stat, adresîndu-se în acest scop Biroului Marii Adunări Naționale.

ARTICOLUL 60

Fiecare deputat este obligat să prezinte periodic alegătorilor dări de seamă asupra activității sale și a Marii Adunări Naționale.

ARTICOLUL 61

Nici un deputat al Marii Adunări Naționale nu poate fi reținut, arestat sau trimis în judecată penală, fără încuviințarea prealabilă a Marii Adunări Naționale în timpul sesiunii, iar între sesiuni, a Consiliului de Stat.

Numai în caz de infracțiune flagrantă, deputatul poate fi reținut fără această încuviințare.

CONSILIUL DE STAT

ARTICOLUL 62

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România este organ suprem al puterii de stat cu activitate permanentă, subordonat Marii Adunări Naționale.

ARTICOLUL 63

Consiliul de Stat exercită în mod permanent următoarele atribuții principale:

1. Stabilește data alegerilor pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare;

2. Numește și revocă conducătorii organelor centrale ale administrației de stat care nu fac parte din Consiliul de Miniștri;

3. Stabilește gradele militare; acordă gradele de general, amiral și mareșal;

4. Instituie și conferă decorațiile și titlurile de onoare; autorizează purtarea decorațiilor conferite de alte state;

5. Acordă grațierea;

6. Acordă cetățenia, aprobă renunțarea la cetățenie și retrage cetățenia română;

7. Acordă dreptul de azil;

8. Ratifică și denunță tratatele internaționale, cu excepția acelora a căror ratificare este de competența Marii Adunări Naționale;

9. Stabilește rangurile misiunilor diplomatice, acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai Republicii Socialiste România;

10. Primește scrisorile de acreditare și de rechemare ale reprezentanților diplomatici ai altor state;

11. În relațiile internaționale, Consiliul de Stat, prin Președintele său, reprezintă Republica Socialistă România.

ARTICOLUL 64

Consiliul de Stat exercită, în intervalul dintre sesiunile Marii Adunări Naționale, următoarele atribuții principale:

1. Convoacă în sesiuni Marea Adunare Națională;

2. Stabilește, fără a putea să modifice Constituția, norme cu putere de lege. Normele cu putere de lege se supun, la prima sesiune, dezbaterii Marii Adunări naționale, potrivit procedurii de adoptare a legilor. Planul de stat al economiei naționale, bugetul de stat, precum și contul general de încheiere a exercițiului bugetar, pot fi adoptate de Consiliul de Stat numai atunci cînd Marea Adunare Națională nu se poate întruni din cauza unor împrejurări excepționale;

3. Numește și revocă Consiliul de Miniștri, Tribunalul Suprem și Procurorul General atunci cînd Marea Adunare Națională nu se poate întruni din cauza unor împrejurări excepționale;

4. Numește și revocă membrii Consiliului de Miniștri la propunerea președintelui acestuia;

5. Numește și revocă președintele și membrii Tribunalului Suprem;

6. Dă legilor în vigoare interpretarea general-obligatorie;

7. Acordă amnistia;

8. Controlează aplicarea legilor și hotărîrilor Marii Adunări Naționale, activitatea Consiliului de Miniștri, a ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației de stat, precum și activitatea Procuraturii; ascultă dări de seamă ale Tribunalului Suprem și controlează deciziile sale de îndrumare; controlează hotărîrile consiliilor populare;

9. În interesul apărării Republicii Socialiste România, al asigurării ordinii publice sau a securității statului, proclamă, în caz de urgență, în unele localități sau pe întreg teritoriul țării, starea de necesitate;

10. Declară, în caz de urgență, mobilizarea parțială sau generală;

11. Declară, în caz de urgență, starea de război. Starea de război poate fi declarată numai în cazul unei agresiuni armate împotriva Republicii Socialiste România sau împotriva unui alt stat față de care Republica Socialistă România are obligații de apărare mutuală asumate prin tratate internaționale, dacă s-a produs situația pentru care obligația de declarare a stării de război este statornicită.

12. Numește și revocă pe comandantul suprem al forțelor armate.

ARTICOLUL 65

Consiliul de Stat este ales de Marea Adunare Națională dintre membrii săi, pe durata legislaturii, în prima sesiune a acesteia. Consiliul de Stat funcționează pînă la alegerea noului Consiliul de Stat în legislatura următoare.

ARTICOLUL 66

Consiliul de Stat se compune din: președintele Consiliului de Stat, trei vicepreședinți și cincisprezece membri.

Consiliul de Stat își alege un secretar dintre membrii săi.

ARTICOLUL 67

Consiliul de Stat își desfășoară activitatea potrivit principiului conducerii colective.

ARTICOLUL 68

Consiliul de Stat emite decrete și adoptă hotărîri.

Decretele și hotărîrile se semnează de președintele Consiliului de Stat. Decretele cu putere de lege se publică în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.

ARTICOLUL 69

Consiliul de Stat prezintă Marii Adunări Naționale dări de seamă cu privire la exercitarea atribuțiilor sale, precum și la respectarea și executarea, în activitatea de stat, a legilor și hotărîrilor Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat, în întregul său, și fiecare din membrii acestuia sînt răspunzători în fața Marii Adunări Naționale pentru întreaga activitate a Consiliului de Stat.

TITLUL IV ORGANELE CENTRALE ALE ADMINISTRAȚIEI DE STAT

ARTICOLUL 70

Consiliul de Miniștri este organul suprem al administrației de stat.

Consiliul de Miniștri exercită conducerea generală a activității executive pe întreg teritoriul țării, având următoarele atribuții principale:

1. Stabilește măsuri generale pentru aducerea la îndeplinire a politicii interne și externe;

2. Hotărăște măsurile necesare privind organizarea și asigurarea executării legilor;

3. Conduce, coordonează și controlează activitatea ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației de stat;

4. Elaborează proiectul planului de stat și proiectul bugetului de stat, precum și orice alte proiecte de legi; elaborează proiecte de decrete;

5. Stabilește măsuri pentru realizarea planului de stat și a bugetului de stat; întocmește raportul general cu privire la îndeplinirea planului de stat și contul general de încheiere a exercițiului bugetar;

6. Înființează organizații economice, întreprinderi și instituții de stat de interes republican;

7. Ia măsuri în vederea asigurării ordinii publice, apărării intereselor statului și ocrotirii drepturilor cetățenilor;

8. Ia măsuri, potrivit hotărîrilor Consiliului Apărării pentru organizarea generală a forțelor armate și fixarea contingentelor anuale de cetățeni care urmează să fie chemați la îndeplinirea serviciului militar;

9. Exercită conducerea generală în domeniul relațiilor cu alte state și ia măsuri pentru încheierea acordurilor internaționale;

10. Sprijină activitatea organizațiilor de masă și obștești;

11. Exercită, în condițiile prevăzute de lege, atribuțiile sale de conducere și de control asupra activității comitetelor executive ale consiliilor populare.

ARTICOLUL 71

Consiliul de Miniștri este ales de Marea Adunare Națională pe durata legislaturii, în prima sesiune a acesteia. Consiliul de Miniștri funcționează pînă la alegerea noului Consiliu de Miniștri în legislatura următoare.

ARTICOLUL 72

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul de Miniștri adoptă hotărîri pe baza și în vederea executării legilor.

Hotărîrile cu caracter normativ se publică în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.

ARTICOLUL 73

Consiliul de Miniștri se compune din: președintele Consiliului de Miniștri, prim-vicepreședintele și vicepreședinții Consiliului de Miniștri, miniștrii, precum și președinții altor organe centrale ale administrației de stat prevăzuți prin lege.

Din Consiliul de Miniștri fac parte, ca miniștri, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, precum și primul secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist.

Președintele, prim-vicepreședintele și vicepreședinții Consiliului de Miniștri alcătuiesc Biroul permanent a Consiliului de Miniștri.

ARTICOLUL 74

Consiliul de Miniștri își desfășoară activitatea potrivit principiului conducerii colective, asigurînd unitatea de acțiune politică și administrativă a ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației de stat.

ARTICOLUL 75

Consiliul de Miniștri în întregul său, și fiecare din membrii acestuia sînt răspunzători în fața Marii Adunări Naționale, iar în intervalul dintre sesiuni, în fața Consiliului de Stat. Fiecare membru al Consiliului de Miniștri este răspunzător atît pentru propria sa activitate, cît și pentru întreaga activitate a Consiliului de Miniștri.

ARTICOLUL 76

Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat înfăptuiesc politica statului în ramurile sau domeniile de activitate pentru care au fost înființate.

Ele conduc, îndrumează și controlează întreprinderile, organizațiile economice și instituțiile de stat din subordinea lor.

ARTICOLUL 77

Miniștrii și conducătorii celorlalte organe centrale ale administrației de stat emit, pe baza și în vederea executării legilor și hotărîrilor Consiliului de Miniștri, instrucțiuni și ordine, precum și alte acte prevăzute de lege; actele lor cu caracter normativ se publică în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.

ARTICOLUL 78

Miniștrii și conducătorii celorlalte organe centrale ale administrației de stat răspund de activitatea organelor pe care le conduc în fața Consiliului de Miniștri.

TITLUL V ORGANELE LOCALE ALE PUTERII DE STAT ȘI ORGANELE LOCALE
ALE ADMINISTRAȚIEI DE STAT

ARTICOLUL 79

Consiliile populare sînt organele locale ale puterii de stat în unitățile administrativ-teritoriale în care au fost alese.

Consiliile populare conduc activitatea locală, asigurînd dezvoltarea economică, social-culturală și edilitar-gospodărească a unităților administrativ-teritoriale în care au fost alese, apărarea proprietății socialiste, ocrotirea drepturilor cetățenilor, legalitatea socialistă și menținerea ordinii publice.

Consiliile populare organizează participarea cetățenilor la rezolvarea pe plan local a treburilor de stat și obștești.

ARTICOLUL 80

Consiliul popular exercită următoarele atribuții principale:

1. Adoptă planul economic și bugetul local, aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar;

2. Alege și revocă comitetul său executiv;

3. Înființează organizații economice, întreprinderi și instituții de stat de interes local;

4. Conduce, îndrumează și controlează activitatea comitetului executiv, a organelor locale de specialitate ale administrației de stat, a organizațiilor economice, întreprinderilor și instituțiilor subordonate;

5. Controlează hotărîrile consiliilor populare ierarhic inferioare;

ARTICOLUL 81

Consiliile populare sînt alcătuite din deputați aleși pe circumscripțiile electorale, cîte un deputat pentru fiecare circumscripție.

Circumscripțiile electorale formate pentru alegerea deputaților unui consiliu popular au același număr de locuitori.

Durata mandatului consiliului popular este de 4 ani, socotiți de la data încetării mandatului consiliului popular precedent.

Noile alegeri au loc în una din zilele nelucrătoare din ultima lună a duratei mandatului consiliului popular.

ARTICOLUL 82

Consiliile populare aleg, dintre deputați, comisii permanente, care le sprijină în îndeplinirea sarcinilor lor.

ARTICOLUL 83

Consiliile populare lucrează în sesiuni; convocarea în sesiuni se face de comitetul executiv al consiliului popular.

Consiliile populare se convoacă ori de cîte ori este nevoie în sesiuni extraordinare, din inițiativa comitetului executiv sau a cel puțin unei treimi din numărul total al deputaților.

ARTICOLUL 84

Consiliile populare lucrează în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al deputaților.

La fiecare sesiune, consiliul popular își alege un prezidiu pentru conducerea lucrărilor sale.

ARTICOLUL 85

Fiecare deputat este obligat să prezinte periodic alegătorilor dări de seamă asupra activității sale și a consiliului popular în care a fost ales.

ARTICOLUL 86

Consiliile populare adoptă hotărîri.

O hotărîre este adoptată dacă întrunește votul majorității deputaților consiliului popular.

Hotărîrile cu caracter normativ se aduc la cunoștința cetățenilor în formele prevăzute prin lege.

ARTICOLUL 87

Comitetul executiv al consiliului popular este organul local al administrației de stat cu competență generală în unitatea administrativ-teritorială în care a fost ales consiliul popular.

ARTICOLUL 88

Comitetul executiv al consiliului popular are următoarele atribuții principale:

1. Aduce la îndeplinire legile, decretele, precum și hotărîrile Consiliului de Miniștri și celelalte acte ale organelor superioare;

2. Execută hotărîrile consiliului popular care l-a ales;

3. Elaborează proiectele de plan economic și de buget local;

4. Execută planul economic și bugetul local, întocmește raportul cu privire la îndeplinirea planului economic local, precum și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

5. Conduce, îndrumează și controlează activitatea organelor locale de specialitate ale administrației de stat;

6. Conduce, îndrumează, coordonează și controlează activitatea organizațiilor economice, a întreprinderilor și instituțiilor subordonate;

7. Conduce, îndrumează și controlează activitatea comitetelor executive ale consiliilor populare ierarhic inferioare consiliilor populare care l-a ales.

ARTICOLUL 89

Comitetul executiv este ales de consiliul popular dintre deputați, la prima sesiune după alegeri pe durata mandatului consiliului popular.

După expirarea mandatului consiliului popular, comitetul executiv continuă să funcționeze pînă la alegerea noului comitet executiv.

ARTICOLUL 90

Comitetul executiv sau biroul executiv al consiliului popular este alcătuit, din președinte, vicepreședinți, dintre care unul poate fi prim-vicepreședinte, și dintr-un număr de membri stabilit prin lege.

ARTICOLUL 91

În exercitarea atribuțiilor sale, comitetul executiv al consiliului popular emite decizii pe baza și în vederea executării legii.

Deciziile cu caracter normativ se aduc la cunoștința cetățenilor în formele prevăzute prin lege.

ARTICOLUL 92

Comitetul executiv își desfășoară activitatea potrivit principiului conducerii colective.

Comitetul executiv în întregul său și fiecare din membrii acestuia sînt răspunzători în fața consiliului popular care i-a ales, precum și în fața comitetului executiv al consiliului popular ierarhic superior și a Consiliului de Miniștri.

Fiecare membru al comitetului executiv este răspunzător atît pentru propria sa activitate, cît și pentru întreaga activitate a organului din care face parte.

ARTICOLUL 93

Consiliile populare organizează, potrivit legii, pe lîngă comitetele lor executive, organe locale de specialitate ale administrației de stat. Organele locale de specialitate ale administrației de stat sînt subordonate atît consiliului popular și comitetului executiv, cît și organelor locale și centrale ale administrației de stat ierarhic superioare.

TITLUL VI ORGANELE JUDECATOREȘTI

ARTICOLUL 94

În Republica Socialistă România justiția se înfăptuiește, potrivit legii, prin Tribunalul Suprem, tribunalele județene, judecătorii, precum și prin tribunalele militare.

ARTICOLUL 95

Prin activitatea de judecată, tribunalele și judecătoriile apără orînduirea socialistă și drepturile persoanelor, educînd cetățenii în spiritul respectării legilor.

Tribunalele și judecătoriile, aplicînd sancțiunile penale, urmăresc îndreptarea și reeducarea infractorilor, precum și prevenirea săvîrșirii de noi infracțiuni.

ARTICOLUL 96

Tribunalele și judecătoriile judecă pricinile civile, penale și orice alte pricini date în competența lor.

În cazurile prevăzute prin lege, tribunalele și judecătoriile exercită controlul asupra hotărîrilor organelor administrative sau obștești cu activitate jurisdicțională.

Tribunalele și judecătoriile judecă cererile celor vătămați în drepturile lor prin acte administrative, putînd să se pronunțe, în condițiile legii, și asupra legalității acestor acte.

ARTICOLUL 97

Tribunalul Suprem exercită controlul general asupra activității de judecată a tuturor tribunalelor și judecătoriilor. Modul de exercitare a acestui control se stabilește prin lege.

În vederea aplicării unitare a legilor în activitatea de judecată, Tribunalul Suprem emite, în plenul său, decizii de îndrumare.

ARTICOLUL 98

Tribunalul Suprem este ales de Marea Adunare Națională pe durata legislaturii, în prima sesiune a acesteia.

Tribunalul Suprem funcționează pînă la alegerea noului Tribunal Suprem în legislatura următoare.

ARTICOLUL 99

Tribunalul Suprem răspunde pentru activitatea sa în fața Marii Adunări Naționale, iar între sesiuni în fața Consiliului de Stat.

ARTICOLUL 100

Organizarea judecătoriilor și a tribunalelor, competența lor și procedura de judecată sînt stabilite prin lege.

Judecarea proceselor în primă instanță la judecătorii, la tribunalele județene și la tribunalele militare se face cu participarea asesorilor populari, afară de cazurile cînd legea dispune altfel.

ARTICOLUL 101

Judecătorii și asesorii populari sînt aleși în conformitate cu procedura stabilită prin lege.

ARTICOLUL 102

În Republica Socialistă România procedura judiciară se face în limba română, asigurîndu-se, în unitățile administrativ-teritoriale locuite și de populație de altă naționalitate decît cea română, folosirea limbii materne a acelei populații.

Părților care nu vorbesc limba în care se face procedura judiciară li se asigură posibilitatea de a lua cunoștință, prin traducător, de piesele dosarului, precum și dreptul de a vorbi în instanță și a pune concluzii în limba maternă.

ARTICOLUL 103

Judecata se desfășoară în ședință publică, cu excepția cazurilor prevăzute prin lege.

ARTICOLUL 104

În activitatea de judecată, judecătorii și asesorii populari sînt independenți și se supun numai legii.

TITLUL VII ORGANELE PROCURATURII

ARTICOLUL 105

Procuratura Republicii Socialiste România exercită supravegherea respectării legii de către: ministere și celelalte organe centrale ale administrației de stat, organele locale ale administrației de stat, organele de urmărire penală, judecătorii, tribunale, precum și de către funcționari și ceilalți cetățeni.

ARTICOLUL 106

Procuratura este condusă de Procurorul General. Organele Procuraturii sînt: Procuratura Generală, procuraturile județene, procuraturile locale și procuraturile militare.

Organele Procuraturii sînt subordonate ierarhic.

ARTICOLUL 107

Procurorul General este ales de Marea Adunare Națională pe durata legislaturii, în prima sesiune a acesteia, și funcționează pînă la alegerea noului Procuror General în prima sesiune a legislaturii următoare.

Procurorii sînt numiți de Procurorul General.

ARTICOLUL 108

Procurorul general răspunde în fața Marii Adunări Naționale de activitatea Procuraturii, iar în intervalul dintre sesiuni în fața Consiliului de Stat.

TITLUL VIII ÎNSEMNELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

ARTICOLUL 109

Stema Republicii Socialiste România reprezintă munți împăduriți, deasupra cărora se ridică soarele. În partea stîngă a stemei se află o sondă. Stema este încadrată de o cunună de spice de grîu. În partea de sus a stemei se află o stea în cinci colțuri. În partea de jos a stemei, spicele sînt înfășurate într-o panglică tricoloră, pe care este scris "REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA."

ARTICOLUL 110

Pe sigiliul statului este reprezentată stema țării, în jurul căreia este scris "REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA."

ARTICOLUL 111

Drapelul Republicii Socialiste România poartă culorile roșu, galben și albastru, așezate vertical, cu albastrul lîngă lance. În mijloc este așezată stema Republicii Socialiste România.

ARTICOLUL 112

Imnul de stat al Republicii Socialiste România se aprobă de către Marea Adunare Națională.

TITLUL IX DISPOZIȚII FINALE

ARTICOLUL 113

Prezenta Constituție intră în vigoare la data adoptării ei.

ARTICOLUL 114

Constituția din 24 septembrie 1952, precum și orice dispoziții din legi, decrete și alte acte normative, contrarii prevederilor prezentei Constituții, sînt abrogate la aceeași dată.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Supremația Constituției - evoluția și limitele unui principiu fundamental al dreptului modern (I)
;
se încarcă...