Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 3/1968 privind asigurarea conducerii locale de stat în unitățile administrativ-teritoriale pînă la alegerea consiliilor populare

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Buletinul Oficial nr. 18 din 17 februarie 1968.

În vigoare de la 17 februarie 1968 până la 13 ianuarie 1974, fiind abrogat prin Decret 691/1973.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 17-18 din 17 februarie 1968.

EXPUNERE DE MOTIVE

În aplicarea dispozițiunilor constituționale este necesar să se stabilească norme cu caracter provizoriu, destinate să asigure conducerea locală de stat pînă la alegerea consiliilor populare, pregătirea delimitării orașelor și comunelor, organizarea alegerilor de deputați în noile consilii populare și luarea altor măsuri pe plan local.

Astfel, se prevede că activitatea sfaturilor populare regionale și raionale, precum și a comitetelor lor executive, încetează pe data intrării în vigoare a prezentei legi. Pînă la alegerea consiliilor populare, conducerea locală de stat în județe urmează să se exercite de consiliile populare provizorii alcătuite din actualii deputați ai sfaturilor populare regionale și raionale, aleși în circumscripțiile electorale cuprinse în limitele fiecărui județ.

Consiliile populare județene provizorii sînt convocate prin efectul prezentei legi în prima lor sesiune, începînd cu data intrării ei în vigoare, pentru a-și alege comitetul executiv dintre deputați, precum și din alți cetățeni, numiți de Consiliul de Miniștri, care nu sînt deputați, dar au a activitate de seamă pe tărîm obștesc și de stat. Comitetede executive se compun din 15-23 membri, dintre care consiliul popular județean provizoriu alege un președinte și vicepreședinți, din care unul poate fi prim-vicepreședinte.

Sfaturile populare orășenești și comunale își vor continua activitatea sub denumirea de consilii populare, iar sfatul popular al orașului București și sfaturile populare ale raioanelor sale își vor continua activitatea sub denumirea de Consiliul popular al municipiului București, respectiv consiliile populare ale sectoarelor municipiului București.

Președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București este primarul general al acestui municipiu, iar președinții comitetelor executive ale consiliilor populare ale celorlalte municipii, ale sectoarelor de municipiu, ale orașelor și ale comunelor sînt primarii unităților administrativ-teritoriale respective.

Pentru delimitarea administrativ-teritorială a orașelor și comunelor, comitetele executive ale consiliilor populare județene provizorii, precum și Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului București, vor face propuneri Consiliului de Miniștri.

Pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor stabilite de Conferința Națională a Partidului Comunist Român cu privire la îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale, Consiliul de Miniștri este împuternicit să defalce pe județe planurile economice și bugetele fostelor regiuni, să stabilească schemele de personal, să aprobe delimitarea administrativ-teritorială a municipiilor, orașelor și comunelor, să pregătească și să organizeze alegerea deputaților în consiliile populare, precum și să ia toate celelalte măsuri necesare înfăptuirii noii organizări administrativ-teritoriale.

Pentru municipii - cu excepția municipiului București, care va continua să aibă plan și buget propriu - planul și bugetul acestora vor fi cuprinse, ca secțiuni separate, în planul și bugetul județului.

În alcătuirea județelor și a municipiului București intră municipiile, orașele și comunele prevăzute în anexa legii.

Întrucît legea conține norme derogatorii de la prevederile constituționale, adoptarea ei de Marea Adunare Națională s-a făcut după procedura prevăzută de art. 58 din Constituție (cel puțin 2/3 din numărul total al deputaților Marii Adunări Naționale).

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Activitatea sfaturilor populare regionale și raionale, precum și activitatea comitetelor lor executive, încetează pe data intrării în vigoare a prezentei legi.

Pînă la alegerea consiliilor populare județene, actualii deputați ai sfaturilor populare regionale și raionale, aleși în circumscripțiile electorale cuprinse în limitele fiecărui județ, vor alcătui consiliile populare județene provizorii.

Consiliile populare județene provizorii sînt convocate de drept în prima sesiune, începînd cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 2. -

Comitetul executiv al consiliului popular județean provizoriu se compune din deputații aleși de consiliul popular respectiv, precum și din membrii numiți pînă la noile alegeri de Consiliul de Miniștri dintre cetățeni care nu sînt deputați, dar au o activitate deosebită pe tărîm obștesc și de stat.

Comitetul executiv este format din 15-23 membri, dintre care consiliul popular județean provizoriu alege un președinte și vicepreședinți, din care unul poate fi prim-vicepreședinte.

Art. 3. -

Sfatul popular al orașului București și sfaturile populare din raioanele de oraș își continuă activitatea sub denumirea, după caz, de Consiliul popular al municipiului București, sau de consiliile populare ale sectoarelor municipiului București.

Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului București este compus din deputații aleși de consiliul popular, precum și din membrii numiți pînă la noile alegeri de Consiliul de Miniștri dintre cetățeni care nu sînt deputați, dar au o activitate deosebită pe tărîm obștesc și de stat.

Președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București este primarul general al municipiului București.

Comitetele executive ale consiliilor populare ale sectoarelor municipiului București sînt compuse din deputații aleși de consiliile populare respective, precum și din membrii numiți pînă la noile alegeri de Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului București dintre cetățeni care nu sînt deputați, dar au o activitate deosebită pe tărîm obștesc și de stat.

Președinții comitetelor executive ale consiliilor populare ale sectoarelor de municipiu sînt primarii acestor sectoare.

Art. 4. -

Sfaturile populare orășenești și comunale își continuă activitatea sub denumirea de consilii populare: după caz, municipale, orășenești sau comunale.

Art. 5. -

Din comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, orașelor și comunelor pot face parte și cetățeni care nu sînt deputați, dar au o activitate deosebită pe tărîm obștesc și de stat, numiți pînă la noile alegeri de comitetele executive ale consiliilor populare județene provizorii.

Președinții comitetelor executive ale consiliilor populare municipale, orășenești și comunale sînt primarii acestor unități administrativ teritoriale.

Art. 6. -

Comitetele executive ale consiliilor populare județene provizorii și Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului București fac propuneri Consiliului de Miniștri privitoare la stabilirea limitelor teritoriale ale municipiilor, orașelor și comunelor și iau măsurile necesare pentru pregătirea și organizarea alegerilor de deputați în consiliile populare.

Art. 7. -

Consiliul de Miniștri este autorizat: să defalce pe județe planurile economice și bugetele regiunilor; să adopte normele privind numirea secretarilor comitetelor executive ale consiliilor populare; să stabilească schemele de personal ale consiliilor populare; să aprobe delimitarea administrativ-teritorială a municipiilor, orașelor și comunelor și să organizeze alegerea consiliilor populare; să ia orice măsuri pe care le impune înfăptuirea organizării administrative a teritoriului.

Planul și bugetul municipiului, cu excepția planului și bugetului municipiului București, vor fi cuprinse, ca secțiuni separate, în planul și bugetul județului.

Art. 8. -

Pînă la stabilirea limitelor administrativ-teritoriale ale orașelor și comunelor, în alcătuirea județelor și a municipiului București intră municipiile, orașele și comunele prevăzute în anexa prezentei legi.

Art. 9. -

Consiliul de Miniștri va prezenta Marii Adunări Naționale pînă la 31 decembrie 1968 proiectul de lege de organizare și funcționare a consiliilor populare.

Această lege a fost votată de Marea Adunare Națională la 16 februarie 1968, întrunind unanimitatea voturilor celor 415 deputați prezenți la ședință.
Președintele Marii Adunări Naționale,
ȘTEFAN VOITEC

București, 16 februarie 1968.

Nr. 3.

În conformitate cu dispozițiile art. 57 din Constituția Republicii Socialiste România, semnăm această lege.
Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 16 februarie 1968.

ANEXĂ

ÎMPĂRȚIREA ADMINISTRATIVĂ A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

I. JUDEȚE

1. ALBA cu reședința în municipiul Alba Iulia
2. ARAD cu reședința în municipiul Arad
3. ARGEȘ cu reședința în municipiul Pitești
4. BACĂU cu reședința în municipiul Bacău
5. BIHOR cu reședința în municipiul Oradea
6. BISTRIȚA-NĂSĂUD cu reședința în orașul Bistrița
7. BOTOȘANI cu reședința în municipiul Botoșani
8. BRAȘOV cu reședința în municipiul Brașov
9. BRĂILA cu reședința în municipiul Brăila
10. BUZĂU cu reședința în municipiul Buzău
11. CARAȘ-SEVERIN cu reședința în municipiul Reșița
12. CLUJ cu reședința în municipiul Cluj
13. CONSTANȚA cu reședința în municipiul Constanța
14. COVASNA cu reședința în orașul Sfîntu Gheorghe
15. DĂMBOVIȚA cu reședința în municipiul Tîrgoviște
16. DOLJ cu reședința în municipiul Craiova
17. GALAȚI cu reședința în municipiul Galați
18. GORJ cu reședința în municipiul Tîrgu Jiu
19. HARGHITA cu reședința în orașul Miercurea-Ciuc
20. HUNEDOARA cu reședința în municipiul Deva
21. IALOMIȚA cu reședința în orașul Slobozia
22. IAȘI cu reședința în municipiul Iași
23. ILFOV cu reședința în municipiul București
24. MARAMUREȘ cu reședința în municipiul Baia Mare
25. MEHEDINȚNI cu reședința în municipiul Turnu Severin
26. MUREȘ cu reședința în municipiul Tîrgu Mureș
27. NEAMȚ cu reședința în municipiul Piatra-Neamț
28. OLT cu reședința în orașul Slatina
29. PRAHOVA cu reședința în municipiul Ploiești
30. SATU MARE cu reședința în municipiul Satu Mare
31. SĂLAJ cu reședința în orașul Zalău
32. SIBIU cu reședința în municipiul Sibiu
33. SUCEAVA cu reședința în municipiul Suceava
34. TELEORMAN cu reședința în orașul Alexandria
35. TIMIȘ cu reședința în municipiul Timișoara
36. TULCEA cu reședința în municipiul-Tulcea
37. VASLUI cu reședința în orașul Vaslui
38. VÎLCEA cu reședința în orașul Rîmnicu Vîlcea
39. VRANCEA cu reședința în municipiul Focșani

II. MUNICIPII

1. ALBA IULIA 24. MEDIAȘ
2. ARAD 25. ODORHEIUL SECUIESC
3. BACĂU 26. ORADEA
4. BAIA MARE 27. PETROȘENI
5. BÎRLAD 28. PIATRA-NEAMȚ
6. BOTOȘANI 29. PITEȘTI
7. BRAȘOV 30. PLOIEȘTI
8. BRĂILA 31. REȘIȚA
9. BUCUREȘTI 32. ROMAN
10. BUZĂU 33. SATU MARE
11. CĂLĂRAȘI 34. SIBIU
12. CLUJ 35. SIGHIȘOARA
13. CONSTANȚA 36. SIGHETUL MARMAȚIEI
14. CRAIOVA 37. SUCEAVA
15. DEJ 38. TECUCI
16. DEVA 39. TIMIȘOARA
17. FOCȘANI 40. TÎRGOVIȘTE
18. GALAȚI 41. TÎRGU JIU
19. GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 42. TÎRGU MUREȘ
20. GIURGIU 43. TULCEA
21. HUNEDOARA 44. TURDA
22. IAȘI 45. TURNU MĂGURELE
23. LUGOJ 46. TURNU SEVERIN

BUCUREȘTI- ORAȘ MUNICIPIU -

Municipiul București, capitala Republicii Socialiste România, se împarte în opt sectoare:

- Sectorul 1

- Sectorul 2

- Sectorul 3

- Sectorul 4

- Sectorul 5

- Sectorul 6

- Sectorul 7

- Sectorul 8

DELIMITAREA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SECTORUL 1

Situat în partea de nord a municipiului, cuprins între sectoarele 2 și 8, are următoarea delimitare:

- începînd de la intersecția bulevardului Republicii cu calea Victoriei, limita vestică a sectorului urmează traseul: calea Victoriei și Piața Victoriei (ambele inclusiv), bulevardul 1 Mai (exclusiv), strada Aviator Traian Vasile (exclusiv) pînă la intersecția cu bulevardul Expoziției. De la această intersecție, continuă pe limita vestică a Parcului Expoziției, pînă la calea ferată București-Constanța, spre est pe traseul acesteia pînă în dreptul șoselei Străulești, apoi pe șoseaua Străulești (inclusiv), pe viroaga rîului Colentina pînă la calea ferată de centură (șoseaua Odăi);

- spre nord limita sectorului urmează traseul căii ferate de centură (șoseaua Odăi) pînă la liziera vestică a pădurii Tunari;

- spre est limita o constituie o linie convențională care pornește de la liziera vestică a pădurii Tunari pînă la strada Vadul Moldovei, continuă pe această stradă cuprinzînd și grădina zoologică Băneasa și continuă spre sud pînă la intersecția căii ferate București-Constanța cu șoseaua Pipera. De la această intersecție, limita urmează traseul: șoseaua Pipera, calea Floreasca, strada Glucozei (toate exclusiv), strada Barbu Văcărescu, șoseaua Ștefan cel Mare (ambele inclusiv) pînă la intersecția cu strada Polonă. În continuare strada Polonă (inclusiv), Piața Alexandru Sahia (exclusiv), strada Alexandru Sahia (exclusiv) pînă la intersecția cu bulevardul Republicii;

- limita sudică o constituie bulevardul Republicii (exclusiv) de la intersecția cu strada Alexandru Sahia pînă la intersecția cu calea Victoriei.

SECTORUL 2

Situat în partea de nord-est a municipiului, cuprins între sectoarele 1 și 3, are următoarea delimitare:

- începînd de la intersecția bulevardului Republicii cu strada Alexandru Sahia, limita vestică a sectorului urmează traseul: strada Alexandru Sahia, Piața Alexandru Sahia (ambele inclusiv), strada Polonă, șoseaua Ștefan cel Mare; strada Barbu Văcărescu (toate exclusiv), strada Glucozei, calea Floreasca (ambele inclusiv) pînă la intersecția acesteia cu șoseaua Pipera, șoseaua Pipera (inclusiv) pînă la intersectarea cu calea ferată București-Constanța;

- spre nord limita sectorului o constituie calea ferată București-Constanța, pînă la gara Pantelimon (exclusiv);

- spre est limita urmează traseul căii ferate de legătură Pantelimon-Obor pînă la intersecția cu șoseaua Colentina, continuă pe șoseaua Colentina (inclusiv), calea Moșilor (exclusiv) pînă la intersecția cu bulevardul Republicii;

- spre sud limita o constituie bulevardul Republicii (exclusiv) de la intersecția cu calea Moșilor pînă la intersecția cu strada Alexandru Sahia.

SECTORUL 3

Situat în partea de est a municipiului, cuprins între sectoarele 2 și 4, are următoarea delimitare:

- începînd din Piața Rosetti, limita nordică a sectorului urmează traseul: bulevardul Republicii, calea Moșilor (ambele inclusiv), șoseaua Colentina (exclusiv) pînă la intersecția cu calea ferată de legătură Obor-Pantelimon; continuă pe traseul acestei căi ferate pînă la lacul Fundeni, urmînd apoi spre est cursul rîului Colentina pînă în dreptul străzii Peleș;

- spre est limita urmează traseul: strada Peleș (inclusiv), pasajul C.F.R. gara Cățelu, drumul Între Tarlale, pînă la strada Soldat Ghețu Anghel, inclusiv strada Iosifești;

- spre sud limita o constituie traseul: strada Soldat Ghețu Anghel, strada Rampei, strada Macaralei (toate exclusiv), bulevardul Muncii (inclusiv), calea Călărașilor (exclusiv), strada Mîntuleasa, strada Paleologu pînă la strada Negustori, strada Negustori (inclusiv) pînă la intersecția cu strada Cernica, strada Cernica, calea Moșilor, bulevardul Hristo Botev, Piața Rosetti (toate inclusiv).

SECTORUL 4

Situat în partea de sud-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 3 și 5, are următoarea delimitare:

- începînd de la intersecția bulevardului Republicii cu calea Victoriei, limita nordică urmează traseul: bulevardul Republicii (inclusiv), Piața Rosetti, bulevardul Hristo Botev, calea Moșilor, strada Cernica, strada Negustori pînă la intersecția cu strada Paleologul; în continuare pe strada Paleologu, strada Mîntuleasa (toate exclusiv), calea Călărașilor (inclusiv), bulevardul Muncii (inclusiv), strada Macaralei începînd din bulevardul Muncii; urmează apoi strada Rampei, strada Soldat Ghețu Anghel (toate trei inclusiv);

- limita estică a sectorului o constituie drumul Între Tarlale (inclusiv), pînă la intersecția cu calea ferată a Uzinei chimice Dudești ICECHIM, pe această cale ferată pînă la bulevardul Ion Șulea, apoi pe bulevardul Ion Șulea spre est pînă la marginea estică a Întreprinderii "9 Mai"; de aici spre sud pornește o linie convențională pînă la rîul Dîmbovița;

- spre sud limita este formată de rîul Dîmbovița pînă în dreptul căii Victoriei, urmează pe calea Victoriei (inclusiv), pînă la intersecția cu bulevardul Republicii.

SECTORUL 5

Situat în partea de sud a municipiului, cuprins între sectoarele 4 și 6, are următoarea delimitare:

- începînd din dreptul străzii Miliției, traseul urmează partea dreaptă a Splaiului Independenței, Pieței Unirii și Splaiului Unirii pînă la podul peste Dîmbovița de pe șoseaua Vitan Bîrzești, limita nordică fiind formată de firul rîului Dîmbovița;

- spre est limita o constituie o linie convențională cu direcția sud-vest pînă în drumul Cheile Turzii, se continuă pe aceasta și pe strada Pechiu Ion pînă la intersecția cu șoseaua Berceni, (Uzina de mașini grele București inclusiv);

- limita sudică este convențională, fiind constituită de o linie care pornește din dreptul străzii Pechiu Ion, cu direcția vest pînă la Drumul Bercenarului, continuîndu-se pe aceasta pînă la șoseaua Giurgiului;

- limita vestică urmează traseul: șoseaua Giurgiului (inclusiv), pînă la intersecția cu calea ferată București-Giurgiu, calea ferată Dealul Spirei-Progresul, pînă la intersecția cu calea Rahovei, se continuă pe calea Rahovei (exclusiv), pînă la intersecția cu bulevardul Tudor Vladimirescu, apoi urmează calea Rahovei, strada Colonel Poenaru Bordea, strada Operetei (toate inclusiv), strada Căpitan Rafael Fieraru (exclusiv), pînă la intersecția cu strada Miliției (exclusiv).

SECTORUL 6

Situat în partea de sud-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 5 și 7, are următoarea delimitare:

- începînd de la intersecția bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu calea Victoriei, limita de est a sectorului urmează traseul: calea Victoriei (exclusiv, Splaiul Independenței (partea stîngă), strada Miliției, strada Căpitan Rafael Fieraru (ambele inclusiv, strada Operetei, strada Colonel Poenaru Bordea, calea Rahovei (toate exclusiv), pînă la intersecția cu bulevardul Tudor Vladimirescu, calea Rahovei (inclusiv), pînă la intersecția cu calea ferată Dealul Spirei-Progresul; continuîndu-se pe aceasta pînă la intersectarea cu șoseaua Giurgiului;

- spre sud-vest limita este formată de strada Șinei (inclusiv), de la intersecția cu șoseaua Giurgiului pînă la Drumul de Care, pe Drumul de Care și strada Orșova. În continuare limita este convențională, fiind constituită de o linie ce începe de la intersecția străzii Orșova cu șoseaua București-Măgurele, spre nord vest intersectînd șoseaua Alexandriei, în dreptul stației de pompare I.C.A.B.; urmează pe strada Ghidiceni, pînă la intersecția cu strada Viței, de unde limita este din nou convențională, pînă la intrarea Floarea Galbenă (exclusiv);

- spre nord limita sectorului urmează traseul: bulevardul Ghencea (inclusiv), de la intrarea Floarea Galbenă, pînă la intersecția cu strada Bucșenești, strada Bucșenești (inclusiv), pînă la intersecția cu strada Compozitorilor, strada Compozitorilor (exclusiv), pînă la intersecția cu strada General Culcer, strada General Culcer, strada Aviator Caranda (ambele inclusiv), Drumul Taberei (exclusiv), pînă la intersecția cu Drumul Sării, Drumul Sării (inclusiv), apoi calea ferată care intersectează strada Răzoare și în continuare bulevardul Geniului (inclusiv); limita se continuă pe șoseaua Cotroceni (inclusiv), pînă la podul Cotroceni, apoi pe firul rîului Dîmbovița, pînă la podul Elefterie, traversează podul Elefterie în dreptul Operei Române și se continuă pe bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (inclusiv), pînă la intersecția cu calea Victoriei.

SECTORUL 7

Situat în partea de vest a municipiului, cuprins între sectoarele 6 și 8, are următoarea delimitare:

- începînd de la intersecția bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu calea Victoriei, limita sudică a sectorului urmează traseul: bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (exclusiv), pînă la podul Elefterie, apoi firul rîului Dîmbovița pînă la podul Cotroceni, se continuă pe șoseaua Cotroceni, bulevardul Geniului (ambele exclusiv), pînă la calea ferată care intersectează strada Răzoare, apoi Drumul Sării (exclusiv), Drumul Taberei (inclusiv), strada Aviator Caranda, strada General Culcer (ambele exclusiv), strada Compozitorilor (inclusiv), pînă la intersectarea cu strada Bucșenești, strada Bucșenești (exclusiv) pînă la bulevardul Ghencea gi bulevardul Ghencea (exclusiv), pînă la intrarea Floarea Galbenă (inclusiv);

- spre vest limita o constituie o linie convențională, care pornește din dreptul intrării Floarea Galbenă, se continuă pe calea ferată care servește zona industrială din cartierul Militari, pînă la intersecția cu calea ferată de centură, apoi pe această linie ferată pînă la intersecția cu canalul Argeș, canalul Argeș pînă la capăt; de aici o linie convențională pînă la rîul Dîmbovița (la capătul străzii Coșbuc, din satul Roșu), se continuă pe rîul Dîmbovița pînă la Drumul Morii;

- spre nord sectorul este limitat de traseul căii ferate București-Roșiori, începînd de la Drumul Morii, pînă în dreptul străzii Prunaru, se continuă limita pe strada Prunaru (inclusiv), calea Giulești (inclusiv, cu excepția părții drepte dintre strada Prunaru și bulevardul Orhideelor), bulevardul Orhideelor, bulevardul Dinicu Golescu, strada Cameliei, Piața Ilie Pintilie, strada Berzei (toate inclusiv), calea Griviței (exclusiv), pînă la intersecția cu calea Victoriei, calea Victoriei (exclusiv), pînă la intersecția cu bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

SECTORUL 8

Situat în partea de nord-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 7 și 1, are următoarea delimitare:

- începînd de la intersecția dintre calea Victoriei și calea Griviței, limita de sud-vest urmează traseul: calea Griviței (inclusiv), strada Berzei, Piața Ilie Pintilie, strada Cameliei, bulevardul Dinicu Golescu, bulevardul Orhideelor (toate exclusiv), calea Giulești (exclusiv, cu excepția părții drepte dintre bulevardul Orhideelor și strada Prunaru), strada Prunaru (exclusiv) pînă la calea ferată București-Roșiori, se continuă pe traseul căii ferate, pînă la intersecția cu calea ferată de centură;

- limita nord-vestică urmează calea ferată de centură, pînă la viroaga rîului Colentina;

- spre est limita sectorului se continuă pe viroaga rîului Colentina, șoseaua Străulești (exclusiv) pînă la intersecția cu calea ferată București-Constanța, pe această cale ferată spre vest pînă la limita vestică a Parcului Expoziției, în continuare pe această limită, pînă la bulevardul Expoziției, strada Aviator Traian Vasile, bulevardul 1 Mai (ambele inclusiv), Piața Victoriei, calea Victoriei (ambele exclusiv) pînă la intersecția cu calea Griviței.

*
* *

Comune suburbane ce aparțin municipiului BUCUREȘTI:

1. Bragadiru 8. Jilava
2. Cățelu 9. Măgurele
3. Cernica 10. Mogoșoaia
4. Cetatea Voluntărească 11. Otopeni
5. Chiajna 12. Pantelimon
6. Chitila 13. Popești-Leordeni
7. Fundeni-Dobroești 14. Vîrteju Nefliu

JUDEȚUL ALBA
cu reședința în municipiul ALBA IULIA

A. ORAȘE:
I. ALBA IULIA (municipiu)
II. ABRUD
III. AIUD
IV. BLAJ
V. CÎMPENI
VI. CUGIR
VII. OCNA-MUREȘ
VIII. SEBEȘ
B. COMUNE:
1. Albac 56. Meteș
2. Almașu Mare 57. Mihalț
3. Ampoița 58. Mirăslău
4. Arada 59. Mogoș
5. Arieșeni 60. Neagra
6. Avram Iancu 61. Noșlac
7. Baia de Arieș 62. Oarda
8. Bălcaciu 63. Ocnișoara
9. Benic 64. Ocoliș
10. Berghin 65. Ohaba
11. Beța 66. Petrești
12. Biia 67. Pețelca
13. Bistra 68. Pianu
14. Blandiana 69. Ponor
15. Bucerdea Grînoasă 70. Ponorel
16. Bucium 71. Poșaga
17. Cărpiniș 72. Rădești
18. Cenade 73. Răhău
19. Cergău 74. Războieni-Cetate
20. Ceru-Băcăinți 75. Rimetea
21. Cetatea de Baltă 76. Rîmeț
22. Cisteiul de Mureș 77. Roșia Montană
23. Ciugud (de Aiud) 78. Roșia de Secaș
24. Ciugud (de Alba) 79. Sălciua
25. Ciuguzel 80. Săliștea
26. Ciumbrud 81. Sășciori
27. Ciuruleasa 82. Scărișoara
28. Cîlnic 83. Secășel
29. Crăciunelul de Jos 84. Sînbenedic
30. Cricău 85. Sîncel
31. Cut 86. Sînmiclăuș
32. Daia Română 87. Sîntimbru
33. Doștat 88. Sohodol
34. Drașov 89. Stremț
35. Fărău 90. Strungari
36. Feneș 91. Șard
37. Galda de Jos 92. Șibot
38. Gîrbova (de Aiud) 93. Șona
39. Gîrbova (de Sebeș) 94. Șpălnaca
40. Gîrda de Sus 95. Șpring
41. Hăpria 96. Șugag
42. Hopîrta 97. Tătîrlaua
43. Ighiu 98. Tăuni
44. Intregalde 99. Teiuș
45. Inuri 100. Ungurei
46. Izvorul Ampoiului 101. Unirea
47. Jidvei 102. Vadul Moților
48. Lancrăm 103. Valea Lungă
49. Livezile 104. Vălișoara
50. Loman 105. Veseuș
51. Lopadea Nouă 106. Vidra
52. Lunca Mureșului 107. Vinerea
53. Lupșa 108. Vingard
54. Măhăceni 109. Vințu de Jos
55. Mănărade 110. Zlatna

JUDEȚUL ARAD
cu reședința în municipiul ARAD

A. ORAȘE:
I. ARAD (municipiu)
II. INEU
III. LIPOVA
B. COMUNE:
1. Adea 64. Mîndruloc
2. Agrișu Mare 65. Mîsca
3. Agrișu Mic 66. Mocrea
4. Almaș 67. Moneasa
5. Apateu 68. Moroda
6. Archiș 69. Nadăș
7. Avram Iancu 70. Nădab
8. Bata 71. Nădlac
9. Bănești 72. Odvoș
10. Beliu 73. Olari
11. Berechiu 74. Păuliș
12. Birchiș 75. Pecica
13. Bîrsa 76. Peregu
14. Bîrzava 77. Petriș
15. Bocsig 78. Pilu
16. Bonțești 79. Pîncota
17. Brazii 80. Pleșcuța
18. Buteni 81. Răpsig
19. Caporal Alexa 82. Revetiș
20. Căpălnaș 83. Roșia Nouă
21. Cărand 84. Satu Nou
22. Cermei 85. Săvîrșin
23. Chelmac 86. Sebiș
24. Chereluș 87. Secusigiu
25. Chesinț 88. Seleuș
26. Chier 89. Semlac
27. Chisindia 90. Sintea Mare
28. Chișineu-Criș 91. Sîmbăteni
29. Chișlaca 92. Sînmartin
30. Cintei 93. Sînpetru German
31. Covăsinț 94. Sîntana
32. Craiva 95. Socodor
33. Cuied 96. Susag
34. Curtici 97. Șagu
35. Cuveșdia 98. Șeitin
36. Dezna 99. Șepreuș
37. Dieci 100. Șiclău
38. Dorgoș 101. Șicula
39. Dorobanți 102. Șilindia
40. Drauț 103. Șimand
41. Felnac 104. Șiria
42. Firiteaz 105. Șiștarovăț
43. Fîntînele 106. Șofronea
44. Frumușeni 107. Șomoșcheș
45. Ghioroc 108. Tauț
46. Grăniceri 109. Tăgădău
47. Groșii Nori 110. Tîrnova
48. Gurahonț 111. Turnu
49. Gurba 112. Țela
50. Hălmagiu 113. Țipar
51. Hălmăgel 114. Vărădia de Mureș
52. Hășmaș 115. Vărșand
53. Horia 116. Vinga
54. Ignești 117. Vînători
55. Ilteu 118. Vîrfurile
56. Iratoșu 119. Vladimirescu
57. Livada 120. Zăbalț
58. Lupești 121. Zăbrani
59. Macea 122. Zădăreni
60. Mailat 123. Zărand
61. Mănăștur 124. Zerind
62. Mărăuș 125. Zimandu Nou
63. Mișca 126. Zimbru

JUDEȚUL ARGEȘ
cu reședința în municipiul PITEȘTI

A. ORAȘE
I. PITEȘTI (municipiu)
II. CÎMPULUNG
III. CURTEA DE ARGEȘ
B. COMUNE:
1. Albești (de Curtea de Argeș) 81. Morteni
2. Albești (de Muscel) 82. Moșoaia
3. Albota 83. Mozăceni
4. Aninoasa 84. Mozăceni-Vale
5. Arefu 85. Mușetești
6. Bascov 86. Negrași
7. Bascovele 87. Nucșoara
8. Băbana 88. Oarja
9. Bădeni 89. Oești
10. Băiculești 90. Pădureți
11. Bălilești 91. Păduroiu
12. Beleți-Negrești 92. Pătroaia
13. Berevoești 93. Pietroșani
14. Bîrlogu 94. Poenari (de Curtea de Argeș)
15. Bogați 95. Poenari (de Muscel)
16. Boteni 96. Poenița
17. Boțești 97. Poiana Lacului
18. Bradu 98. Popești
19. Brăduleț 99. Popești - Palanga
20. Broșteni 100. Priboeni
21. Budeasa 101. Racovița
22. Budișteni 102. Rădești
23. Bughea de Jos 103. Răscăeți
24. Bughea de Sus 104. Rătești
25. Buzoești 105. Recea
26. Capu Piscului 106. Retevoești
27. Căldăraru 107. Richițele
28. Călinești 108. Rîca
29. Căteasca 109. Rîncăciov
30. Cepari 110. Rociu
31. Cetățeni 111. Rucăr
32. Cicănești 112. Sălătrucu
33. Ciocești 113. Săliștea
34. Ciofrîngeni 114. Sămara
35. Ciomăgești 115. Săpata de Jos
36. Ciupa 116. Săpata de Sus
37. Colibași 117. Schitu Golești
38. Corbeni 118. Siliștea
39. Corbi 119. Silișteni
40. Cornățel 120. Slătioarele
41. Costești 121. Slobozia (de Costești)
42. Coșești 122. Slobozia (de Găești)
43. Cotmeana 123. Smeura
44. Crîngurile 124. Stănești
45. Cuca 125. Stîlpeni
46. Davidești 126. Stolnici
47. Dărmănești 127. Stoenești
48. Deagurile 128. Strîmbeni
49. Dedulești 129. Stroești
50. Dîmbovicioara 130. Suseni (de Costești)
51. Dobrești 131. Suseni (de Găești)
52. Dobrogostea 132. Șelaru
53. Domnești 133. Ștefan cel Mare
54. Dragoslavele 134. Ștefănești
55. Drăganu 135. Șuici
56. Drăghici 136. Teiu
57. Fierbinți 137. Tigveni
58. Fîlfani 138. Topoloveni
59. Gliganu de Sus 139. Tutana
60. Glîmbocata 140. Țițești
61. Godeni 141. Țuțulești
62. Golești 142. Uda
63. Hîrsești 143. Ungheni
64. Hîrtiești 144. Urlueni
65. Humele 145. Urluești
66. Ionești 146. Valea Danului
67. Izvoru (de Costești) 147. Valea Iașului
68. Izvoru (de Pitești) 148. Valea Mare
69. Lăunele de Sus 149. Valea Mare-Podgoria
70. Leicești 150. Valea Mare-Pravăț
71. Leordeni 151. Valea Mărului
72. Lerești 152. Valea Ursului
73. Mareș 153. Vața
74. Mălureni 154. Văleni-Podgoria
75. Mărăcineni 155. Vedea
76. Micești 156. Vîlcelele
77. Mihăești 157. Vlădești
78. Mioarele 158. Vulturești
79. Miroși 159. Zărnești
80. Mîrghia

JUDEȚUL BACĂU
cu reședința în municipiul BACĂU

A. ORAȘE:
I. BACĂU (municipiu)
II. GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ (municipiu)
III. BĂILE SLĂNIC
IV. BUHUȘI
V. COMĂNEȘTI
VI. MOINEȘTI
VII. TÎRGU OCNA
B. COMUNE:
1. Agăș 60. Lichitișeni
2. Apa Asău 61. Lipova
3. Ardeoani 62. Livezile
4. Asău 63. Lozinca
5. Balcani 64. Luizi-Călugăra
6. Benești 65. Luncani
7. Berești-Bistrița 66. Măgirești
8. Berești-Tazlău 67. Măgura
9. Berzunți 68. Mărăști
10. Bîrsănești 69. Mărgineni
11. Blaga 70. Mînăstirea Cașin
12. Blăgești 71. Negri
13. Bogdănești 72. Nicolae Bălcescu
14. Brătila 73. Odobești
15. Brusturoasa 74. Onișcani
16. Buciumi 75. Orbeni
17. Bucșești 78. Palanca
18. Buda 77. Parava
19. Buhaci 78. Parincea
20. Burdusaci 79. Păncești
21. Cașin 80. Petrești
22. Căbești 81. Pîncești
23. Căiuți 82. Pîrgărești
24. Chetriș 83. Pîrjol
25. Cîrligi 84. Plopana
26. Cleja 85. Podu Turcului
27. Cociu 86. Poduri
28. Colonești 87. Prăjești
29. Corbasca 88. Racova
30. Coșnea 89. Răcăciuni
31. Coțofănești 90. Răcătău
32. Dămienești 91. Răchitoasa
33. Dărămănești 92. Roșiori
34. Dofteana 93. Sascut-Sat
35. Dumbrava 94. Sascut-Tîrg
36. Faraoani 95. Satu Nou
37. Filipeni 96. Sănduleni
38. Filipești 97. Sărata
39. Fîntînele 98. Săucești
40. Florești 99. Scorțeni
41. Frumușelu 100. Secueni
42. Găiceana 101. Siretul
43. Ghimeș-Făget 102. Slobozia
44. Gîrlenii de Sus 103. Solonț
45. Glăvănești 104. Stănișești
46. Gloduri 105. Strugari
47. Godinești 106. Ștefan cel Mare
48. Goioasa 107. Tazlăul de Sus
49. Grigoreni 108. Tătărăști
50. Grozești 109. Tăvădărești
51. Gura Văii 110. Tescani
52. Helegiu 111. Tîrgu Trotuș
53. Hemeiuși 112. Traian
54. Hîrja 113. Ungurenii
55. Horgești 114. Urechești
56. Huruești 115. Ursa-Motoșeni
57. Itești 116. Valea Seacă (de Adjud)
58. Lehancea 117. Valea Seacă (de Bacău)
59. Letea Veche

JUDEȚUL BIHOR
cu reședința în municipiul ORADEA

A. ORAȘE:
I. ORADEA (municipiu)
II. BEIUȘ
III. Dr. PETRU GROZA
IV. MARGHITA
V. NUCET
VI. SALONTA
VII. VAȘCĂU
B. COMUNE:
1. Abrămuț 72. Luncșoara
2. Aleșd 73. Lupoaia
3. Alparea 74. Margine
4. Aștileu 75. Mădăras
5. Ateaș 76. Măgești
6. Avram Iancu 77. Meziad
7. Balc 78. Mierlău
8. Batăr 79. Miersig
9. Biharia 80. Miheleu
10. Boianu Mare 81. Mizieș
11. Boiu 82. Nojorid
12. Borod 83. Olcea
13. Borș 84. Oșorhei
14. Bratca 85. Paleu
15. Brusturi 86. Petid
16. Budureasa 87. Pietroasa
17. Buduslău 88. Poclușa de Barcău
18. Bulz 89. Pocola
19. Buntești 90. Pomezeu
20. Burzuc 91. Popești
21. Cadea 92. Răbăgani
22. Căbești 93. Remetea
23. Cărpinet 94. Remeți
24. Cefa 95. Rieni
25. Ceica 96. Rîpa
26. Cetariu 97. Roșia
27. Cherechiu 98. Roșiori
28. Cheșereu 99. Săcădat
29. Chijic 100. Săcueni
30. Chișcău 101. Sălacea
31. Chișlaz 102. Sălard
32. Ciuhoi 103. Săliște de Vașcău
33. Ciumeghiu 104. Sîmbăta
34. Cîmpani 105. Sîniob
35. Cociuba Mare 106. Sînmartin
36. Coșdeni 107. Sînnicolau Român
37. Cotiglet 108. Sîntandrei
38. Criștior 109. Sîrbi
39. Cubulcut 110. Spinuș
40. Cuieșd 111. Suiug
41. Curățele 112. Suplacu de Barcău
42. Curtuișeni 113. Șauaieu
43. Damiș 114. Șerghiș
44. Delurenii 115. Șilindru
45. Derna 116. Șimian
46. Diosig 117. Șinteu
47. Dobrești 118. Șișterea
48. Drăgănești 119. Șuncuiuș
49. Drăgești 120. Talpoș
50. Dumbrăvani 121. Tarcea
51. Dumbrăvița de Codru 122. Tămașda
52. Finiș 123. Tămășeu
53. Galoșpetreu 124. Tărcaia
54. Gepiu 125. Tășad
55. Ghiorac 126. Tăuteu
56. Ginta 127. Telechiu
57. Girișu de Criș 128. Tileagd
58. Girișu Negru 129. Tinca
59. Groși 130. Toboliu
60. Gurbediu 131. Tulca
61. Hidișel 132. Uileacu de Beiuș
62. Hidișelu de Sus 133. Uileacu de Criș
63. Holod 134. Ursad
64. Hotar 135. Vadu Crișului
65. Husasău de Tinca 136. Valea lui Mihai
66. Ianoșda 137. Vășad
67. Ineu 138. Viișoara
68. Lazuri de Beiuș 139. Vîrciorog
69. Lăzăreni 140. Voivozi
70. Lugaș 141. Zece Hotare
71. Lunca

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
cu reședința în orașul BISTRIȚA

A. ORAȘE:
I. BISTRIȚA
II. NĂSĂUD
III. SÎNGEORZ-BĂI
B. COMUNE:
1. Archiud 37. Monor
2. Beclean 38. Mureșenii Bîrgăului
3. Bistrița Bîrgăului 39. Negrilești
4. Blăjenii de Jos 40. Nepos
5. Bozieș 41. Nimigea
6. Braniștea 42. Nușeni
7. Budacu de Jos 43. Ocnița
8. Budești 44. Orosfaia
9. Căianu Mic 45. Parva
10. Chiochiș 46. Poienile Zagrei
11. Chiraleș 47. Prundu Bîrgăului
12. Chiuza 48. Rebra
13. Ciceu-Giurgești 49. Rebrișoara
14. Ciceu-Mihăești 50. Reteag
15. Corvinești 51. Rodna
16. Coșbuc 52. Romuli
17. Dobric 53. Salva
18. Dorolea 54. Satu Nou
19. Dumitra 55. Silivașu de Cîmpie
20. Dumitrița 56. Sîngeorzu Nou
21. Feldru 57. Sînmihaiu de Cîmpie
22. Galații Bistriței 58. Spermezeu
23. Ilva Mare 59. Șanț
24. Ilva Mică 60. Șieu
25. Josenii Bîrgăului 61. Șieu-Măgheruș
26. Lechința 62. Șieu-Odorhei
27. Leșu 63. Șieuț
28. Livezile 64. Șintereag
29. Lunca Ilvei 65. Șopteriu
30. Maieru 66. Teaca
31. Matei 67. Telciu
32. Măgura Ilvei 68. Tiha Bîrgăului
33. Mărișelu 69. Tîrlișua
34. Miceștii de Cîmpie 70. Țagu
35. Milaș 71. Uriu
36. Mintiu 72. Zagra

JUDEȚUL BOTOȘANI
cu reședința în municipiul BOTOȘANI

A. ORAȘE:
I. BOTOȘANI (municipiu)
II. DOROHOI
B. COMUNE:
1. Adășeni 47. Manoleasa
2. Albești 48. Mihăileni
3. Avrămeni 49. Mihălășeni
4. Bălușeni 50. Mileanca
5. Blîndești 51. Miorcani
6. Borzești 52. Mitoc
7. Brăești 53. Mînăstirea Doamnei
8. Broscăuți 54. Mînăstireni
9. Bucecea 55. Movila Ruptă
10. Călărași 56. Nicșeni
11. Cîndești 57. Nicolae Bălcescu
12. Conceștii 58. Oneaga
13. Copălău 59. Oroftiana
14. Cordăreni 60. Păltiniș
15. Corlăteni 61. Poiana
16. Corni 62. Pomîrla
17. Coșula 63. Prăjeni
18. Coțușca 64. Răchiți
19. Cracalia 65. Rădăuți-Prut
20. Crasnaleuca 66. Răuseni
21. Cristești 67. Ripiceni
22. Cristinești 68. Rînghilești
23. Cucorăni 69. Roma
24. Darabani 70. Românești
25. Dersca 71. Santa Mare
26. Dimăcheni 72. Săveni
27. Dîngeni 73. Socrujeni
28. Dobîrceni 74. Stăuceni
29. Drăgușeni 75. Stîncești
30. Durnești 76. Suharău
31. Flămînzi 77. Sulița
32. Frumușica 78. Șendriceni
33. Fundu Herții 79. Ștefănești
34. George Enescu 80. Stiubieni
35. Gorbănești 81. Todireni
36. Havîrna 82. Trușești
37. Hănești 83. Tudora
38. Hilișeu 84. Ungureni
39. Hlipiceni 85. Unțeni
40. Horodiștea 86. Văculești
41. Hudești 87. Viișoara
42. Ibănești 88. Vîrfu Cîmpului
43. Leorda 89. Vlădeni
44. Liveni 90. Viăsinești
45. Lozna 91. Vorniceni
46. Lunca 92. Vorona

JUDEȚUL BRAȘOV
cu reședința în municipiul BRAȘOV

A. ORAȘE:
I. BRAȘOV (municipiu)
II. CODLEA
III. FAGĂRAȘ
IV. PREDEAL
V. RÎȘNOV
VI. RUPEA
VII. SĂCELE
VIII. VICTORIA
IX. ZĂRNEȘTI
B. COMUNE:
1. Apața 37. Ileni
2. Archita 38. Jibert
3. Bărcut 39. Jimbor
4. Beclean 40. Lisa
5. Beia 41. Lovnic
6. Berivoi 42. Măeruș
7. Bod 43. Măgura
8. Bran 44. Mîndra
9. Budila 45. Moeciu
10. Bunești 46. Ormeniș
11. Calbor 47. Părău
12. Cața 48. Poiana Mărului
13. Cincu 49. Prejmer
14. Comana 50. Purcăreni
15. Crihalma 51. Racoșul de Jos
16. Cristian 52. Sîmbăta de Sus
17. Criț 53. Sînpetru
18. Crizbav 54. Sohodol
19. Cuciulata 55. Șercaia
20. Dacia 56. Șercăița
21. Dăișoara 57. Șinca Nouă
22. Dopca 58. Șinca Veche
23. Drăguș 59. Șirnea
24. Drăușeni 60. Șoarș
25. Dumbrăvița 61. Tărlungeni
26. Feldioara 62. Teliu
27. Felmer 63. Ticușul Vechi
28. Fundata 64. Ucea de Jos
29. Ghimbav 65. Ungra
30. Grînari 66. Vaida Recea
31. Hălchiu 67. Vama Buzăului
32. Hărman 68. Veneția
33. Hîrseni 69. Viștea de Jos
34. Hoghiz 70. Voila
35. Holbav 71. Voivodeni
36. Homorod 72. Vulcan

JUDEȚUL BRĂILA
cu reședința în municipiul BRĂILA

A. ORAȘE:
I. BRĂILA (municipiu)
B. COMUNE:
1. Baldovinești 36. Mihail Kogălniceanu
2. Batogu 37. Mircea Vodă
3. Bărăganul 38. Movila Miresii
4. Berteștii de Jos 39. Pitulați
5. Bordei Verde 40. Plopu
6. Cazasu 41. Racovita
7. Chișcani 42. Rîmnicelu
8. Ciocile 43. Romanu
9. Cireșu 44. Roșiori
10. Cîineni-Băi 45. Salcia
11. Colțea 46. Salcia-Tudor
12. Corbu 47. Scorțaru Nou
13. Cotu Lung 48. Scorțaru Vechi
14. Cuza Vodă 49. Siliștea
15. Drogu 50. Spiru Haret
16. Dudeștii 51. Stăncuța
17. Făurei 52. Surdila-Găiseanca
18. Filipești 53. Surdila-Greci
19. Galbenu 54. Șuțești
20. Gemenele 55. Tătaru
21. Grădiștea 56. Tichilești
27. Gropeni 57. Traian
23. Gulianca 58. Tudor Vladimirescu
24. Gura Călmățui 59. Tufești
25. Ianca 60. Țibănești
26. Ibrianu 61. Ulmul
27. Însurăței 62. Unirea
28. Jirlău 63. Urleasca
29. Jugureanu 64. Valea Cînepii
30. Lanurile 65. Vădeni
31. Latinu 66. Victoria
32. Lișcoteanca 67. Vișani
33. Mărașu 68. Viziru
34. Măxineni 69. Zăvoaia
35. Mihai Bravu

JUDEȚUL BUZĂU
cu reședința în municipiul BUZĂU

A. ORAȘE:
I. BUZĂU (municipiu)
II. RÎMNICU SĂRAT
B. COMUNE:
1. Aldeni 75. Mărgăritești
2. Amara 76. Mărunțișu
3. Amaru 77. Merei
4. Balta Albă 78. Mihăilești
5. Balta Tocila 79. Mînzălești
6. Băbeni 80. Mlăjet
7. Băile 81. Movila Banului
8. Bălăceanu 82. Murgești
9. Bălănești 83. Năeni
10. Bălteni 84. Nehoiașu
11. Bisoca 85. Nehoiu
12. Bîsca Chiojdului 86. Nicolești
13. Beceni 87. Niculești
14. Bentu 88. Nișcov
15. Berca 89. Odăile
16. Beșlii 90. Padina
17. Blăjani 91. Pardoși
18. Boboc 92. Pădurenii
19. Boldu 93. Păltineni
20. Brădeanu 94. Pănătău
21. Brăești 95. Pătîrlagele
22. Brătilești 96. Pietroasele
23. Breaza 97. Pîrscov
24. Buda 98. Plaiurile
25. Calvini 99. Pleșcoi
26. Caragele 100. Pleșești
27. C.A. Rosetti 101. Podgoria
28. Căldărăști 102. Pogoanele
29. Cănești 103. Poșta
30. Cărpiniștea 104. Puești
31. Cătina 105. Racovițeni
32. Cernătești 106. Rîmnicelul
33. Chiliile 107. Rîu
34. Chiojdu 108. Robeasca
35. Cilibia 109. Robești
36. Cislău 110. Rușavăț
37. Cîmpenii 111. Rușețu
38. Cîndești 112. Săgeata
39. Cîrligu Mare 113. Săhăteni
40. Clondiru 114. Sălcioara
41. Cochirleanca 115. Săpoca
42. Cojanu 116. Sărata-Monteoru
43. Corbu 117. Sărulești
44. Costești 118. Scorțoasa
45. Coțatcu 119. Scurtești
46. Cozieni 120. Scutelnici
47. Dedulești 121. Sibiciu de Sus
48. Fințești 122. Simileasca
49. Florica 123. Siriu
50. Gălbinași 124. Smeeni
51. Găvănești 125. Smîrdan
52. Gherăseni 126. Stîlpu
53. Ghergheasa 127. Sudiți
54. Glodeanu Sărat 128. Șarînga
55. Glodeanu-Siliștea 129. Știubei
56. Grabicina 130. Tega
57. Grăjdana 131. Topliceni
58. Grebănu 132. Țintești
59. Greceanca 133. Udați
60. Gura Teghii 134. Ulmeni
61. Izvoru Dulce 135. Unguriu
62. Între Sibicii 136. Vadu Pașii
63. Lapoș 137. Vadu Sorești
64. Largu 138. Valea Muscelului
65. Limpeziș 139. Valea Rîmnicului
66. Lipia 140. Valea Salciei
67. Livada 141. Vernești
68. Lopătari 142. Vintilă Vodă
69. Luciu 143. Vintileanca
70. Lunca 144. Vîlcelele
71. Maxenu 145. Zărnești
72. Măcrina 146. Ziduri
73. Măgura 147. Zoița
74. Mărăcineni 148. Zorești

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
cu reședința în municipiul REȘIȚA

A. ORAȘE:
I. REȘIȚA (municipiu)
II. ANINA
III. BĂILE HERCULANE
IV. BOCȘA
V. CARANSEBEȘ
VI. MOLDOVA NOUĂ
VII. ORAVIȚA
VIII. OȚELUL ROȘU
B. COMUNE:
1. Armeniș 55. Marga
2. Bănia 56. Măgura
3. Băuțar 57. Măureni
4. Belobreșca 58. Mehadia
5. Berliște 59. Mehadica
6. Berzasca 60. Moldova Veche
7. Berzovia 61. Naidăș
8. Bigăr 62. Nicolinț
9. Bogîltin 63. Obreja
10. Bolvașnița 64. Ocna de Fier
11. Bozovici 65. Ohaba-Mîtnic
12. Brădișorul de Jos 66. Păltinișul
13. Brebu 67. Pătaș
14. Brebu Nou 68. Pescarii
15. Broșteni 69. Petnic
16. Buchin 70. Pîrvova
17. Bucoșnița 71. Plugova
18. Bucova 72. Poiana
19. Carașova 73. Pojejena
20. Cărbunari 74. Prigor
21. Căvăran 75. Prilipeț
22. Ciclova Română 76. Ramna
23. Ciuchici 77. Răcășdia
24. Ciudanovița 78. Rudăria
25. Cîlnic 79. Rusca Montană
26. Clocotici 80. Sacu
27. Comorîște 81. Sasca Montană
28. Copăcele 82. Secășeni
29. Cornea 83. Secu
30. Cornereva 84. Sichevița
31. Dalboșeț 85. Slatina-Nera
32. Delinești 86. Slatina-Timiș
33. Doclin 87. Socol
34. Dognecea 88. Svinița
35. Doman 89. Șopotu Nou
36. Domașnea 90. Șoșdea
37. Eibenthal 91. Teregova
38. Ezeriș 92. Ticvaniu Mare
39. Fizeș 93. Tirol
40. Fîrliug 94. Tîrnova
41. Forotic 95. Topleț
42. Gîrbovăț 96. Turnu Ruieni
43. Gîrliște 97. Valea Bistrei
44. Gîrnic 98. Valea Bolvașnița
45. Glimboca 99. Valeapai
46. Grădinarii 100. Văliug
47. Iablanița 101. Vărădia
48. Iam 102. Vermeș
49. Ilidia 103. Vrani
50. Lăpușnicel 104. Vrăniuț
51. Lăpușnicu Mare 105. Zăgujeni
52. Liubcova 106. Zervești
53. Luncavița 107. Zlatița
54. Lupac 108. Zorlențu Mare

JUDEȚUL CLUJ
cu reședința în municipiul CLUJ

A. ORAȘE:
I. CLUJ (municipiu)
II. DEJ (municipiu)
III. TURDA (municipiu)
IV. CîMPIA TURZII
V. GHERLA
VI. HUEDIN
B. COMUNE:
1. Aghireșu 61. Lujerdiu
2. Aiton 62. Luna
3. Aluniș 63. Luncani
4. Apahida 64. Macău
5. Așchileu 65. Maia
6. Baciu 66. Măguri
7. Băișoara 67. Mănăstireni
8. Beliș 68. Mărgău
9. Bobîlna 69. Mărișel
10. Bogata 70. Mica
11. Boian 71. Micești
12. Boju 72. Mihai Viteazu
13. Bonțida 73. Mihăiești
14. Borșa 74. Mintiu Gherlii
15. Buru 75. Mociu
16. Buza 76. Moldovenești
17. Căianu 77. Morlaca
18. Călata 78. Muntele
19. Călărași 79. Negreni
20. Călățele 80. Nima
21. Cămărașu 83. Panticeu
22. Căpuș 82. Petrești
23. Cășeiu 83. Plăești
24. Cătina 84. Ploscoș
25. Ceanu Mare 85. Podeni
26. Chinteni 86. Poiana
27. Chiuești 87. Poieni
28. Ciubăncuța 88. Răchițele
29. Ciucea 89. Recea-Cristur
30. Ciurila 90. Rediu
31. Cîțcău 91. Rișca
32. Cojocna 92. Rugășești
33. Cornești 93. Sava
34. Crăești 94. Săcuieu
35. Cuzdrioara 95. Săndulești
36. Dăbîca 96. Săvădisla
37. Deușu 97. Sic
38. Dezmir 98. Sîncraiu
39. Diviciori 99. Sînmărtin
40. Dîngău 100. Sînpaul
41. Dîrja 101. Sîntioana
42. Dretea 102. Soporu de Cîmpie
43. Dumbrava 103. Suatu
44. Feiurdeni 104. Sucutard
45. Feleacu 105. Șutu
46. Filea 106. Ticu
47. Fizeșu Gherlii 107. Triteni
48. Florești 108. Turea
49. Frata 109. Tureni
50. Gădălin 110. Țaga
51. Geaca 111. Unguraș
52. Gilău 112. Vad
53. Iara 113. Vaida-Cămăraș
54. Iclod 114. Valea Drăganului
55. Iuriu de Cîmpie 115. Valea Ierii
56. Izvoru Crișului 116. Viișoara
57. Jichiș 117. Viștea
58. Jucu 118. Vîlcele
59. Lita 119. Vultureni
60. Livada

JUDEȚUL CONSTANȚA
cu reședința în municipiul CONSTANȚA

A. ORAȘE:
I. CONSTANȚA (municipiu)
Orașe ce aparțin municipiului Constanța:
1. Eforie
2. Mangalia
3. Techirghiol
Comune suburbane ce aparțin municipiului Constanța:
1. Agigea
2. 23 August
3. Lumina
4. Năvodari
5. Ovidiu
6. Tuzla
II. CERNAVODĂ
III. HÎRȘOVA
IV. MEDGIDIA
B. COMUNE:
1. Abrud 42. Mereni
2. Adamclisi 43. Mihail Kogălniceanu
3. Albești 44. Mihai Viteazu
4. Aliman 45. Mircea Vodă
5. Almălău 46. Movilița
6. Băneasa 47. Murfatlar
7. Bărăganu 48. Negrești
8. Canlia 49. Negru Vodă
9. Carvăn 50. Negureni
10. Castelu 51. Nicolae Bălcescu
11. Cerchezu 52. Nistorești
12. Chirnogeni 53. Olteni
13. Ciobanu 54. Oltina
14. Ciocîrlia 55. Osmancea
15. Cobadin 56. Ostrov
16. Cochirleni 57. Pantelimon
17. Cogealac 58. Poarta Albă
18. Comana 59. Pecineaga
19. Corbu 60. Peștera
20. Cotu Văii 61. Petroșani
21. Crucea 62. Plopeni
22. Cumpăna 63. Rasova
23. Darabani 64. Rîmnic
24. Deleni 65. Saligny
25. Dobromiru din Vale 66. Saraiu
26. Dulgheru 67. Săcele
27. Dumbrăveni 68. Seimeni
28. Dunărea 69. Sibioara
29. Fîntînele 70. Siliștea
30. Gîrliciu 71. Sinoie
31. Gîrlița 72. Tîrgușor
32. General Scărișoreanu 73. Topalu
33. Ghindărești 74. Topraisar
34. Grădina 75. Tortoman
35. Gura Dobrogei 76. Tudor Vladimirescu
36. Horia 77. Valul lui Traian
37. Ion Corvin 78. Vălenii
38. Independența 79. Viile
39. Istria 80. Viroaga
40. Limanu 81. Vulturu
41. Lipnița

JUDEȚUL COVASNA
cu reședința în orașul SFÎNTU GHEORGHE

A. ORAȘE:
I. SFÎNTU GHEORGHE
II. COVASNA
III. TÎRGU SECUIESC
B. COMUNE:
1. Aita Mare 30. Herculian
2. Aita Seacă 31. Ilieni
3. Alungeni 32. Întorsura Buzăului
4. Aninoasa 33. Lemnia
5. Araci 34. Lisnău
6. Arcuș 35. Lunga
7. Baraolt 36. Malnaș
8. Barcani 37. Mărtineni
9. Bățani 38. Mereni
10. Belin 39. Micfalău
11. Biborțeni 40. Moacșa
12. Bicsad 41. Ojdula
13. Bodoc 42. Ozun
14. Boroșneul Mare 43. Păpăuți
15. Brateș 44. Petriceni
16. Brăduț 45. Poian
17. Brețcu 46. Reci
18. Catalina 47. Sita Buzăului
19. Căpeni 48. Sîntionlunca
20. Cernatul 49. Sînzieni
21. Chichiș 50. Tamașfalău
22. Chilieni 51. Turia
23. Comandău 52. Valea Crișului
24. Dalnic 53. Valea Mare
25. Dobîrlău 54. Vîlcele
26. Estelnic 55. Vîrghiș
27. Ghelința 56. Zagon
28. Ghidfalău 57. Zăbala
29. Hăghig

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
cu reședința în municipiul TÎRGOVIȘTE

A. ORAȘE:
I. TÎRGOVIȘTE (municipiu)
II. GĂEȘTI
III. MORENI
IV. PUCIOASA
B. COMUNE:
1. Adînca 58. Lungulețu
2. Aninoasa 59. Malu cu Flori
3. Băleni-Români 60. Măgura
4. Băleni-Sîrbi 61. Mănești
5. Bălteni 62. Mărcești
6. Bărbulețu 63. Mătăsaru
7. Bezdead 64. Mircea Vodă
8. Bilciurești 65. Mogoșani
9. Bolovani 66. Moroeni
10. Braniștea 67. Moțăeni
11. Brănești 68. Nucet
12. Brătești 69. Ocnița
13. Buciumeni 70. Odobești
14. Bucșani 71. Perșinari
15. Caragiale 72. Petrești
16. Cătunu 73. Petrești (de Găești)
17. Cîndești-Deal 74. Picior de Munte
18. Cîndești-Vale 75. Pietrari
19. Cobia de Jos 76. Pietroșița
20. Cobia de Sus 77. Pitaru
21. Cojasca 78. Poiana
22. Colacu 79. Potlogi
23. Colanu 80. Produlești
24. Comișani 81. Pucheni
25. Conțești 82. Puțu cu Salcie
26. Corbii Mari 83. Raciu
27. Cornățelu 84. Răcari
28. Cornești 85. Răzvadu de Jos
29. Costeștii din Va1e 86. Rîu Alb
30. Crovu 87. Românești
31. Dărmănești 88. Runcu
32. Dobra 89. Săcueni
33. Doicești 90. Sălcioara
34. Dragodana 91. Sălcuța
35. Dragodănești 92. Scheiu
36. Dragomirești 93. Serdanu
37. Ederile 94. Speriețeni
38. Fieni 95. Șotînga
39. Finta 96. Tătărani
40. Frasinu 97. Teiș
41. Gemenea 98. Titu
42. Gheboaia 99. Uliești
43. Gheboieni 100. Ulmi
44. Ghinești 101. Ungureni (de Titu)
45. Ghirdoveni 102. Ungureni (de Tîrgoviște)
46. Glodeni 103. Valea Lungă-Cricov
47. Gorgota 104. Valea Lungă-Gorgota
48. Gura Foii 105. Valea Voevozilor
49. Gura Ocniței 106. Văcărești
50. Gura Șuții 107. Văleni-Dîmbovița
51. Hăbeni 108. Vișina
52. Hulubești 109. Vișinești
53. Ionești 110. Vîrfuri
54. Izvoarele 111. Vlădeni
55. Jugureni 112. Voinești
56. Lucieni 113. Vulcana-Băi
57. Ludești 114. Vulcana-Pandele

JUDEȚUL DOLJ
cu reședința în municipiul CRAIOVA

A. ORAȘE:
I. CRAIOVA (municipiu)
II. BĂILEȘTI
III. CALAFAT
B. COMUNE:
1. Afumați 73. Izvoarele
2. Almăju 74. Izvoru
3. Amărăștii de Jos 75. Întorsura
4. Amărăștii de Sus 76. Lăcrița
5. Apele Vii 77. Leu
6. Argetoaia 78. Lipovu
7. Balota 79. Lișteava
8. Basarabi 80. Locusteni
9. Bechetu 81. Maglavit
10. Belcinu 82. Malu Mare
11. Beloțu 83. Marotinu de Sus
12. Bistrețu 84. Măceșu de Jos
13. Bîrca 85. Măceșu de Sus
14. Bîrza 86. Mărăcinele
15. Botoșești-Paia 87. Melinești
16. Brabova 88. Mischii
17. Braloștița 89. Mîrșani
18. Braniștea 90. Moțăței
19. Bratovoești 91. Murgașu
20. Brădești 92. Negoești
21. Breasta 93. Negoiu
22. Bucovăț 94. Orodelu
23. Bucovicioru 95. Ostroveni
24. Bulzești 96. Padea
25. Calopăr 97. Panaghia
26. Caraula 98. Perișoru
27. Carpen 99. Pielești
28. Castranova 100. Piria
29. Catanele 101. Piscu Vechi
30. Călărași 102. Plenița
31. Călugărei 103. Pleșoiu
32. Celaru 104. Plosca
33. Cerătu 105. Podari
34. Cernătești 106. Poiana Mare
35. Cernelele 107. Popînzălești
36. Cetate 108. Preajba de Pădure
37. Cioroiașu 109. Predești
38. Ciupercenii Noi 110. Radomiru
39. Ciupercenii Vechi 111. Radovanu
40. Ciutura 112. Rasnicu
41. Cîmpeni 113. Rastu
42. Cornu 114. Răcari
43. Coșoveni 115. Robănești
44. Coțofenii din Dos 116. Rojiște
45. Coțofenii din Față 117. Sadova
46. Coveiu 118. Salcia
47. Daneți 119. Sălcuța
48. Dăbuleni 120. Sărbătoarea
49. Desa 121. Scăești
50. Dioști 122. Seaca de Cîmp
51. Dobrești 123. Seaca de Pădure
52. Dobrotești 124. Secu
53. Drăgotești 125. Segarcea
54. Drănicu 126. Siliștea Crucii
55. Dunărenii 127. Sopotu
56. Fărcașu 128. Șimnicu de Sus
57. Filiași 129. Tălpașu
58. Foișor 130. Teascu
59. Fratoștița 131. Terpezița
60. Galicea Mare 132. Tesluiul
61. Ghercești 133. Tunarii Vechi
62. Ghindeni 134. Țandăra
63. Gighera 135. Țuglui
64. Giubega 136. Ungureni
65. Giurgița 137. Unirea
66. Gîngiova 138. Urzicuța
67. Goești 139. Vela
68. Gogoșu 140. Velești
69. Goicea 141. Verbița
70. Grecești 142. Vîrtopu
71. Horezu-Poenari 143. Vîrvoru
72. Ișalnița 144. Zănoaga

JUDEȚUL GALAȚI
cu reședința în municipiul GALAȚI

A. ORAȘE:
I. GALAȚI (municipiu)
II. TECUCI (municipiu)
B. COMUNE:
1. Adam 41. Jorăști
2. Aldești 42. Liești
3. Balintești 43. Matca
4. Barcea 44. Măstăcani
5. Bălăbănești 45. Mîndrești
6. Bălășești 46. Movileni
7. Băleni 47. Munteni
8. Băneasa 48. Nămoloasa-Sat
9. Berești 49. Nămoloasa-Tîrg
10. Blînzi 50. Nărtești
11. Braniștea 51. Negrilești
12. Brăhășești 52. Nicorești
13. Brănești 53. Oancea
14. Bucești 54. Pechea
15. Buciumeni 55. Piscu
16. Bujor 56. Poiana
17. Cavadinești 57. Priponești
18. Cerțești 58. Rădești
19. Ciorăști 59. Rediul
20. Condrea 60. Rogojeni
21. Corni 61. Roșcani
22. Corod 62. Schela
23. Cosmești 63. Scînteești
24. Costache Negri 64. Slivna
25. Crăești 65. Slobozia-Conachi
26. Cuca 66. Smîrdan
27. Cudalbi 67. Smulți
28. Drăgănești 68. Șendreni
29. Drăgușeni 69. Șivița
30. Fîrțănești 70. Tălpigi
31. Foltești 71. Tudor Vladimirescu (de Bujor)
32. Frumușița 72. Tudor Vladimirescu (de Galați)
33. Fundeni 73. Tulucești
34. Furceni 74. Țepu
35. Gănești 75. Umbrărești
36. Ghidigeni 76. Valea Mărului
37. Gohor 77. Vădeni
38. Grivița 78. Vînători
39. Independența 79. Vîrlezi
40. Ivești 80. Vlădești

JUDEȚUL GORJ
cu reședința în municipiul TÎRGU JIU

A. ORAȘE:
I. TÎRGU JIU (municipiu)
II. MOTRU
B. COMUNE:
1. Albeni 59. Livada
2. Alimpești 60. Logrești-Moșteni
3. Andreești 61. Mătăsari
4. Aninoasa 62. Miculești
5. Arcani 63. Moi
6. Baia de Fier 64. Mușetești
7. Baloșani 65. Negoești
8. Bălănești 66. Negomiru
9. Bălești 67. Negreni
10. Bărbătești 68. Novaci
11. Bengești 69. Peșteana-Jiu
12. Bîlta 70. Peștișani
13. Bîrsești 71. Pinoasa
14. Bîrzeiu 72. Piscoiu
15. Bobu 73. Plopșoru
16. Bolboși 74. Ploștina
17. Brădiceni 75. Pociovaliștea
18. Brănești 76. Pocruia
19. Brătuia 77. Poiana
20. Broșteni 78. Poiana-Seciuri
21. Budieni 79. Pojaru
22. Bumbești-Jiu 80. Pojogeni
23. Bumbești-Pițicu 81. Polovragi
24. Călugăreni 82. Prigoria
25. Căpreni 83. Raci
26. Cărpinișu 84. Rădinești
27. Ceauru 85. Roșia de Amaradia
28. Celeiu 86. Roșia-Jiu
29. Ceplea 87. Runcu
30. Cernădia 88. Samarinești
31. Ciocadia 89. Săcelu
32. Ciuperceni 90. Săulești
33. Cîlcești 91. Schela
34. Cîlnicu 92. Scoarța
35. Cîrbești 93. Scrada
36. Cornești 94. Sîmbotin
37. Covrigi 95. Sîrbești
38. Crețești 96. Slăvuța
39. Crușețu 97. Slivilești
40. Curtișoara 98. Stănești
41. Dănciulești 99. Stejarul
42. Dănești 100. Stejarul-Hurezani
43. Dobrița 101. Stoina
44. Drăgoeni 102. Telești
45. Drăgotești 103. Tismana
46. Dumbrăvenii 104. Tîrgu Cărbunești
47. Gilortul 105. Tîrgu Logrești
48. Gîrbovu 106. Turburea
49. Glodeni 107. Turceni
50. Godinești 108. Turcinești
51. Groșerea 109. Țicleni
52. Hurezani 110. Țînțăreni
53. Iași-Gorj 111. Urdari
54. Ionești 112. Valea cu Apă
55. Iormănești 113. Văgiulești
56. Jupînești 114. Vălari
57. Lelești 115. Vladimiru
58. Licuriciu 116. Zorlești

JUDEȚUL HARGHITA
cu reședința în orașul MIERCUREA-CIUC

A. ORAȘE:
I. ODORHEIUL SECUIESC (municipiu)
II. MIERCUREA CIUC
III. BĂLAN
IV. BORSEC
V. CRISTURU SECUIESC
VI. GHEORGHENI
VII. TOPLIȚA
B. COMUNE:
1. Armășeni 41. Mugeni
2. Atia 42. Ocland
3. Atid 43. Ocna
4. Avrămești 44. Păuleni (de Ciuc)
5. Bilbor 45. Păuleni (de Odorhei)
6. Bisericani 46. Plăeși
7. Borzont 47. Porumbeni
8. Brădești 48. Praid
9. Casinu Nou 49. Racu
10. Căpîlnița 50. Remetea
11. Ciucsîngeorgiu 51. Rugănești
12. Ciumani 52. Satul Mare
13. Cîrța 53. Săcel
14. Cobătești 54. Sărmaș
15. Corbu 55. Secueni
16. Corund 56. Sîncrai
17. Cozmeni 57. Sîncrăeni
18. Crișeni 58. Sîndominic
19. Dănești 59. Sînmartin
20. Dealu 60. Sînpaul
21. Ditrău 61. Sînsimion
22. Dîrjiu 62. Sîntimbru
23. Feliceni 63. Subcetate
24. Firtănuș 64. Suseni
25. Forțeni 65. Șiclod
26. Frumoasa 66. Șimonești
27. Gălăuțaș 67. Șoimușu
28. Harghita 68. Tăetura
29. Izvoru Mureșului 69. Tărcești
30. Joseni 70. Tomești
31. Lăzarea 71. Tulgheș
32. Leliceni 72. Tușnad
33. Lueta 73. Tușnad-Băi
34. Lunca de Jos 74. Ulcani
35. Lunca de Sus 75. Ulieș
36. Lupeni 76. Valea Strîmbă
37. Mădăraș 77. Vărșag
38. Mărtiniș 78. Vlăhița
39. Merești 79. Voșlobeni
40. Mihăileni 80. Zetea

JUDEȚUL HUNEDOARA
cu reședința în municipiul DEVA

A. ORAȘE:
I. DEVA (municipiu)
II. HUNEDOARA (municipiu)
III. PETROȘENI (municipiu)
Orașe ce aparțin municipiului Petroșeni:
1. Lupeni
2. Petrila
3. Uricani
4. Vulcan
Comune suburbane ce aparțin municipiului Petroșeni:
1. Aninoasa
2. Bănița
3. Cîmpu lui Neag
4. Iscroni
IV. BRAD
V. CĂLAN
VI. HAȚEG
VII. ORĂȘTIE
VIII. SIMERIA
B. COMUNE:
1. Almaș 43. Lăpușnic
2. Almaș-Săliște 44. Lelese
3. Aurel Vlaicu 45. Lunca Cernii
4. Baia de Criș 46. Luncoi
5. Balșa 47. Mărtinești
6. Baru 48. Orăștioara de Sus
7. Băcia 49. Păulișul
8. Băița 50. Peștișu Mic
9. Bătrîna 51. Pojoga
10. Beriu 52. Pui
11. Blăjeni 53. Rapoltu Mare
12. Boșorod 54. Răchitova
13. Bretea Română 55. Ribița
14. Bretea Streiului 56. Rișculița
15. Brănișca 57. Rîu Alb
16. Buceș 58. Rîu Bărbat
17. Bucureșci 59. Rîu de Mori
18. Bulzești 60. Romos
19. Bunila 61. Roșcani
20. Burjuc 62. Sarmizegetusa
21. Cărmăzănești 63. Sălaș
22. Cerbăl 64. Sibișelu Vechi
23. Certeju de Sus 65. Silvaș
24. Cîrjiți 66. Sînpetru
25. Clopotiva 67. Sîntandrei
26. Cristur 68. Sîntămăria-Orlea
27. Griș 69. Sîrbi
28. Crișcior 70. Șoimuș
29. Demsuș 71. Teliuc
30. Dîncu 72. Tomești
31. Dobra 73. Toplița
32. Folt 74. Totești
33. Furcșoara 75. Turdaș
34. Geoagiu 76. Unirea
35. Geoagiu-Băi 77. Vața
36. Ghelar 78. Vălișoara
37. Gurasada 79. Vărmaga
38. Hărău 80. Vețel
39. Hășdat 81. Visca
40. Homorod 82. Vorța
41. Ilia 83. Zam
42. Lăpugiu

JUDEȚUL IALOMIȚA
cu reședința în orașul SLOBOZIA

A. ORAȘE:
I. CĂLĂRAȘI (municipiu)
II. SLOBOZIA
III. FETEȘTI
B. COMUNE:
1. Albești 44. Lupșanu
2. Amara 45. Maltezi
3. Andrășești 46. Mărculești
4. Balaciu 47. Mihail Kogălniceanu
5. Borcea 48. Miloșești
6. Bordușani 49. Modelu
7. Bordușelu 50. Movila
8. Bucu 51. Munteni-Buzău
9. Buești 52. Nicolae Bălcescu
10. Căzănești 53. Nicolești
11. Ciocănești 54. Ograda
12. Ciochina 55. Pelinu
13. Ciulnița 56. Perieți
14. Cocora 57. Perișoru
15. Colelia 58. Pietroiu
16. Constantin Brîncoveanu 59. Piua Petrii
17. Cosîmbești 60. Platonești
18. Crăsani 61. Plevna
19. Crunți 62. Poiana
20. Cuza Vodă 63. Radu Negru
21. Dichiseni 64. Rasa
22. Dor Mărunt 65. Răsvani
23. Dorobanțu 66. Reviga
24. Dragalina 67. Roseți
25. Dragoș Vodă 68. Sălcioara
26. Făcăeni 69. Sărățeni
27. Făurei 70. Săveni
28. Fundata 71. Scînteia
29. Gheorghe Doja 72. Sfîntu Gheorghe
30. Gheorghe Lazăr 73. Smirna
31. Giurgeni 74. Sudița
32. Gîldău 75. Ștefan cel Mare
33. Grădiștea 76. Ștefan Vodă
34. Grindu 77. Traian
35. Grivița 78. Tudor Vladimirescu
36. Gura Ialomiței 79. Țăndărei
37. Hagieni 80. Ulmu
38. Iazu 81. Unirea
39. Independența 82. Valea Ciorii
40. Jegălia 83. Vîlcelele
41. Lehliu 84. Vlad Țepeș
42. Luciu 85. Vlădeni
43. Lunca

JUDEȚUL IAȘI
cu reședința în municipiul IAȘI

A. ORAȘUL:
I. IAȘI
II. PAȘCANI
B. COMUNE:
1. Alexandru I. Cuza 52. Mădîrjac
2. Andrieșeni 53. Mircești
3. Aroneanu 54. Mironeasa
4. Balș 55. Miroslovești
5. Băiceni 56. Mogoșești (de Iași)
6. Bălțați 57. Mogoșești (de Pașcani)
7. Belcești 58. Moșna
8. Bivolari 59. Moțca
9. Bîrnova 60. Movileni
10. Bohotin 61. Osoi
11. Bosia 62. Oțeleni
12. Brăești 63. Plugari
13. Butea 64. Pocreaca
14. Ceplenița 65. Podul Iloaiei
15. Ciortești 66. Popești
16. Ciurea 67. Popricani
17. Coarnele Caprei 68. Prisăcani
18. Comarna 69. Probota
19. Cornești 70. Răchiteni
20. Costești 71. Răducăneni
21. Costuleni 72. Rediu-Tătar
22. Cotnari 73. Românești
23. Cozia 74. Roșcani
24. Cozmești 75. Ruginoasa
25. Cristești 76. Schitu Duca
26. Dagîța 77. Scînteia
27. Deleni 78. Scobinți
28. Dobrovăț 79. Sinești
29. Dolhești 80. Sirețel
30. Drăgușeni 81. Spineni
31. Dumești 82. Stolniceni-Prăjescu
32. Epureni 83. Stroești
33. Erbiceni 84. Strunga
34. Fîntînele 85. Șcheia
35. Focuri 86. Șipote
36. Gîrbești 87. Tansa
37. Golăești 88. Tătăruși
38. Gorban 89. Tîrgu Frumos
39. Grajduri 90. Tomești
40. Gropnița 91. Trifești
41. Grozești 92. Țibana
42. Hălăucești 93. Țibănești
43. Hărmănești 94. Țigănași
44. Heleșteni 95. Țuțora
45. Hîrlău 96. Uricani
46. Holboca 97. Valea Seacă
47. Horlești 98. Victoria
48. Ipatele 99. Vînători (de Iași)
49. Lespezi 100. Vînătorii (de Pașcani)
50. Lețcani 101. Vlădeni
51. Lungani 102. Voinești

JUDEȚUL ILFOV
cu reședința în municipiul BUCUREȘTI

A. ORAȘE:
I. GIURGIU (municipiu)
II. OLTENIȚA
III. URZICENI
B. COMUNE:
1. Adîncata 101. Herăști
2. Adunații-Copăceni 102. Horia
3. Afumați 103. Hotarele
4. Alexeni 104. Hulubeștii
5. Aprozi 105. Ileana
6. Armășești 106. Ion Roată
7. Arțari 107. Izvoarele (de Drăgănești-Vlașca)
8. Axintele 108. Izvoarele (de Oltenița)
9. Balotești 109. Izvorul
10. Bălăceanca 110. Jilavele
11. Băneasa 111. Joița
12. Bărcănești 112. Letca Nouă
13. Belciugatele 113. Letca Veche
14. Berceni 114. Lipia
15. Bila 115. Luica
16. Bîldana 116. Maia
17. Bolintin-Deal 117. Malu
18. Bolintin-Vale 118. Malul Roșu
19. Borănești 119. Malu Spart
20. Brazii 120. Manasia
21. Brănești 121. Măgurenii
22. Brăniștari 122. Măriuța
23. Brezoaele 123. Merii Petchi
24. Bucșani 124. Micșunești-Moară
25. Budești 125. Mihai Bravu
26. Buftea 126. Mihăilești
27. Bulbucata 127. Milcovățul
28. Buriaș 128. Mironești
29. Butimanu 129. Mitreni
30. Buturugeni 130. Mînăstirea
31. Cartojani 131. Mîrșa
32. Căciulați 132. Moldoveni
33. Călugăreni 133. Movilița
34. Căscioarele (de Oltenița) 134. Naipu
35. Căscioarele (de Titu) 135. Nana
36. Cătrunești 136. Neajlovul
37. Cetatea 137. Nicolae Bălcescu
38. Chirnogi 138. Novaci
39. Chiroiu 139. Ogrezeni
40. Chiselet 140. Oinacu
41. Ciocănești 141. Oncești
42. Ciocîrlia 142. Patru Frați
43. Ciofliceni 143. Pădurenii
44. Ciolpani 144. Pelinul
45. Ciorogîrla 145. Pietrele
46. Clejani 146. Plătărești
47. Cocioc 147. Poenari
48. Coconi 148. Poenarii-Vulpești
49. Colibași 149. Progresu
50. Comana 150. Prundu
51. Copăceni 151. Puieni
52. Corbeanca 152. Putineiu
53. Cornetu 153. Radovanu
54. Cosoba 154. Răsuceni
55. Coșereni 155. Roata
56. Creața-Leșile 156. Roșiori
57. Crețești 157. Satul Mare
58. Crevedia 158. Săbăreni
59. Crevedia Mare 159. Sărulești
60. Crevedia Mică 160. Siliștea
61. Crivăț 161. Siliștea Snagovului
62. Crovu 162. Singureni
63. Cucuruzu 163. Sintești
64. Curcani 164. Slobozia (de București)
65. Daia 165. Slobozia (de Giurgiu)
66. Dascălu-Creața 166. Slobozia-Moară
67. Dărăști-Ilfov 167. Snagov
68. Dărăști-Vlașca 168. Sohatu
69. 30 Decembrie 169. Spanțov
70. Dimitrie Cantemir 170. Stănești
71. Domnești 171. Stoenești (de Giurgiu)
72. Dragomirești 172. Stoenești (de Titu)
73. Drăgoești 173. Șoldanu
74. Dridu 174. Ștefănești (de București)
75. Epurești 175. Ștefănești (de Lehliu)
76. Fierbinți-Tîrg 176. Știubei-Orăști
77. Florești 177. Tămădău
78. Frasinu 178. Tăriceni
79. Frătești 179. Tărtășești
80. Frăsinet 180. Trestieni
81. Frumușani 181. Tunari
82. Fundeni 182. Uești
83. Fundulea 183. Ulmeni
84. Găiseni 184. Urziceanca
85. Găneasa 185. Uzunu
86. Gălbinași 186. Valea Argovei
87. Găujani 187. Valea Bujorului
88. Ghizdaru 188. Valea Dragului
89. Gogoșari 189. Valea Măcrișului
90. Gorneni 190. Valea Plopilor
91. Gostinu 191. Vasilați
92. Goștinari 192. Vărăști
93. Grădinari 193. Vedea
94. Grădiștea (de Giurgiu) 194. Vidra
95. Grădiștea (de Urziceni) 195. Vieru
96. Greaca 196. Vlad Țepeș
97. Gruiu (de Oltenița) 197. Vlașin
98. Gruiu (de Răcari). 198. Vînătorii Mari
99. Gurbănești 199. Vînătorii Mici
100. Hagiești

JUDEȚUL MARAMUREȘ
cu reședința în municipiul BAIA MARE

A. ORAȘE:
I. BAIA MARE (municipiu)
II. SIGHETUL MARMAȚIEI (municipiul)
III. BAIA SPRIE
IV. VIȘEUL DE SUS
B. COMUNE:
1. Ardusat 43. Lăpușel
2. Ariniș 44. Leordina
3. Asuaju 45. Mireșu Mare
4. Băile Borșa 46. Moisei
5. Băița 47. Oarța
6. Băiuț 48. Ocna Șugatag
7. Băsești 49. Oncești
8. Berbești 50. Petrova
9. Berința 51. Poienile de sub Munte
10. Bicaz 52. Pribilești
11. Bistra 53. Răzoare
12. Bîrsana 54. Recea
13. Bocicoiu Mare 55. Remetea Chioarului
14. Boiu Mare 56. Remeți
15. Borșa 57. Repedea
16. Botiza 58. Rogoz
17. Budești 59. Rohia
18. Buteasa 60. Rona de Jos
19. Cavnic 61. Rona de Sus
20. Călinești 62. Rozavlea
21. Cernești 63. Ruscova
22. Cicîrlău 64. Sarasău
23. Ciocotiș 65. Satulung
24. Cîmpulung la Tisa 66. Săcălășeni
25. Coaș 67. Săcel
26. Copalnic-Mănăștur 68. Săliștea de Sus
27. Coroeni 69. Sălsig
28. Crasna Vișeului 70. Săpînța
29. Cuhea 71. Seini
30. Cupșeni 72. Someș-Uileac
31. Desești 73. Strîmtura
32. Dragomirești 74. Suciu
33. Dumbrava 75. Șișești
34. Dumbrăvița 76. Șomcuta Mare
35. Fărcașa 77. Tăuții-Măgherăuș
36. Făurești 78. Tîrgu Lăpuș
37. Firiza 79. Ulmeni
38. Giulești 80. Vad
39. Groși (de Baia Mare) 81. Valea Chioarului
40. Groși (de Lăpuș) 82. Vima
41. Ieud 83. Vișeul de Jos
42. Lăpuș

JUDEȚUL MEHEDINȚI
cu reședința în municipiul TURNU SEVERIN

A. ORAȘE:
I. TURNU SEVERIN (municipiu)
II. ORȘOVA
III. STREHAIA
B. COMUNE:
1. Ada-Kaleh 54. Izvorul Bîrzii
2. Albulești 55. Jiana
3. Baia de Aramă 56. Jidoștița
4. Bala 57. Jirov
5. Balta 58. Jupalnic
6. Batoți 59. Livezile
7. Bălăcița 60. Lupșa
8. Bistrețu 61. Malovățu
9. Bistrița 62. Menți
10. Bîcleș 63. Nadanova
11. Bîlvănești 64. Nicolae Bălcescu
12. Braniștea 65. Obîrșia Cloșani
13. Breznița-Motru 66. Obîrșia de Cîmp
14. Breznița-Ocol 67. Ogradena
15. Buicești 68. Oprișoru
16. Burila Mare 69. Orevița
17. Butoiești 70. Ostrovu Mare
18. Cătunele 71. Pădina
19. Căzănești 72. Pătulele
20. Cerneți 73. Perii
21. Cervenița 74. Petra
22. Cireșu 75. Plavișevița
23. Corcova 76. Plopi
24. Corlățel 77. Podeni
25. Corzu 78. Ponoarele
26. Crainici 79. Poroina Mare
27. Crăguești 80. Prejna
28. Crivina 81. Pristol
29. Cujmir 82. Punghina
30. Dănceu 83. Rocșoreni
31. Deleni 84. Rogova
32. Devesel 85. Rudina
33. Dîrvari 86. Ruptura
34. Dumbrava 87. Salcia
35. Erghevița 88. Scăpau
36. Fîntîna Domnească 89. Severinești
37. Florești 90. Slașoma
38. Ghelmegioaia 91. Smadovița
39. Gîrla Mare 92. Sovarna
40. Godeanu 93. Stignița
41. Gogoșu 94. Stîngăceaua
42. Greci 95. Șimian
43. Grozești 96. Șișești
44. Gruia 97. Șușița
45. Gura Motrului 98. Tîmna
46. Gura Văii 99. Vlădaia
47. Hinova 100. Vînători
48. Husnicioara 101. Vînjuleț
49. Ilovăț 102. Vînju Mare
50. Isverna 103. Vîrciorova
51. Izvoarele 104. Voloiac
52. Izvorălu 105. Vrata
53. Izvoru Aneștilor 106. Zegujani

JUDEȚUL MUREȘ
cu reședința în municipiul TÎRGU MUREȘ

A. ORAȘE:
I. TÎRGU MUREȘ (municipiu)
II. SIGHIȘOARA (municipiu)
III. LUDUȘ
IV. REGHIN
V. SOVATA
VI. TÎRNĂVENI
B. COMUNE:
1. Acățari 79. Ideciu de Jos
2. Adămuș 80. Idicel
3. Albești 81. Idiciu
4. Aluniș 82. Iernut
5. Apold 83. Lăscud
6. Ațintiș 84. Livezenii
7. Bahnea 85. Lunca
8. Band 86. Lunca Bradului
9. Batoș 87. Mădăraș
10. Băla 88. Măgherani
11. Bălăușeri 89. Mărculeni
12. Beica 90. Mica
13. Bereni 91. Miercurea Nirajului
14. Berghia 92. Miheșu de Cîmpie
15. Bezid 93. Moșuni
16. Bichiș 94. Mureni
17. Bobohalma 95. Nadeș
18. Bogata 96. Neaua
19. Boiu 97. Ogra
20. Breaza 98. Oroiu
21. Brîncovenești 99. Papiu Ilarian
22. Cașva 100. Păingeni
23. Călugăreni 101. Pănet
24. Călușeri 102. Păsăreni
25. Căpușu de Cîmpie 103. Petelea
26. Cecălaca 104. Petrilaca de Mureș
27. Cerghid 105. Poarta
28. Ceuașu de Cîmpie 106. Pogăceaua
29. Chendu 107. Răstolița
30. Chețani 108. Rîciu
31. Chibed 109. Rușii-Munți
32. Chiheru 110. Saschiz
33. Chimitelnic 111. Săbed
34. Cornești 112. Sălcud
35. Coroisînmărtin 113. Sărățeni
36. Corunca 114. Sărmașu
37. Cozma 115. Senereuș
38. Crăești (de Reghin) 116. Sîncraiu de Mureș
39. Crăești (de Tîrnăveni) 117. Sîngeorgiu de Mureș
40. Crăciunești 118. Sîngeorgiu de Pădure
41. Cristești 119. Sînger
42. Criș 120. Sînmărtinu de Cîmpie
43. Cucerdea 121. Sînpaul
44. Cuci 122. Sînpetru de Cîmpie
45. Custelnic 123. Sîntana de Mureș
46. Daia 124. Sîntioana
47. Daneș 125. Sîntioana de Mureș
48. Deaj 126. Solovăstru
49. Deda 127. Stînceni
50. Dedrad 128. Suplac
51. Delenii 129. Suseni
52. Dumbrava 130. Șarda Nirajului
53. Dumbrăvioara 131. Șăulia
54. Eremitu 132. Șerbeni
55. Ernei 133. Șincai
56. Fărăgău 134. Tăureni
57. Fînațe 135. Tirimia
58. Fîntînele 136. Toaca
59. Frunzeni 137. Trei Sate
60. Gălățeni 138. Troița
61. Gălești 139. Țigmandru
62. Gănești 140. Ulieș
63. Gheorghe Doja 141. Ungheni
64. Ghindari 142. Urisiu
65. Glăjărie 143. Urmeniș
66. Glodeni 144. Valea Largă
67. Gogan 145. Vălenii
68. Gornești 146. Vălenii de Mureș
69. Grebenișu de Cîmpie 147. Vărgata
70. Grindeni 148. Vătava
71. Gurghiu 149. Vețca
72. Hetiur 150. Vidrasău
73. Hodac 151. Viișoara
74. Hodoșa 152. Vînători
75. Iara de Mureș 153. Voiniceni
76. Ibănești 154. Voivodeni
77. Ibănești-Pădure 155. Zagăr
78. Iclănzel 156. Zau de Cîmpie

JUDEȚUL NEAMȚ
cu reședința în municipiul PIATRA-NEAMȚ

A. ORAȘE:
I. PIATRA-NEAMȚ (municipiu)
II. ROMAN (municipiu)
III. BICAZ
IV. TÎRGU-NEAMȚ
B. COMUNE:
1. Bahna 47. Horia
2. Bălănești 48. Icușești
3. Bălțătești 49. Ion Creangă
4. Bălușești 50. Izvoarele
5. Bicaz-Chei 51. Izvoru Alb
6. Bicazu Ardelean 52. Mărgineni
7. Bîra 53. Miron Costin
8. Bîrgăuani 54. Moldovenii
9. Bodeștii 55. Negrești
10. Boghicea 56. Oniceni
11. Borca 57. Păstrăveni
12. Borlești 58. Petricani
13. Botești 59. Piatra Șoimului
14. Bozieni 60. Pildești
15. Bozienii de Sus 61. Pipirig
16. Brusturi 62. Pîncești
17. Budești 63. Pîngărați
18. Buhalnița 64. Podoleni
19. Buruenești 65. Poenari
20. Butnărești 66. Poiana Teiului
21. Căciulești 67. Răucești
22. Ceahlăul 68. Războeni
23. Cîndești 69. Rediu
24. Cordun 70. Români
25. Costișa 71. Roznov
26. Crăcăoani 72. Sagna
27. Dămuc 73. Săbăoani
28. Delenii 74. Săvinești
29. Dobreni 75. Secueni
30. Dochia 76. Stănița
31. Doljești 77. Ștefan cel Mare
32. Dragomirești 78. Tarcău
33. Drăgănești 79. Tașca
34. Dulcești 80. Tazlău
35. Dumbrava Roșie 81. Tămășeni
36. Farcașa 82. Timișești
37. Filioara 83. Trifești
38. Galu 84. Tupilați
39. Gherăești 85. Țibucani
40. Ghindăoani 86. Urecheni
41. Girov 87. Valea Ursului
42. Gîdinți 88. Văleni
43. Gîrcina 89. Viișoara
44. Grințeșu 90. Vînători-Neamț
45. Grumăzești 91. Zănești
46. Hangu

JUDEȚUL OLT
cu reședința în orașul SLATINA

A. ORAȘE:
I. SLATINA
II. BALȘ
III. CARACAL
IV. CORABIA
B. COMUNE:
1. Albești 69. Mărunței
2. Alunișu 70. Mihăești
3. Baldovinești 71. Milcov
4. Băbiciul 72. Mogoșești
5. Bălănești 73. Morunglav
6. Bălteni 74. Movilenii
7. Bărăștii de Cepturi 75. Negreni
8. Bărăștii de Vede 76. Obîrșia
9. Bîrza 77. Oboga
10. Bobicești 78. Oporelu
11. Brastavățu 79. Optași
12. Brebeni 80. Orlea
13. Brîncoveni 81. Osica de Jos
14. Bucinișu 82. Osica de Sus
15. Călinești 83. Otești
16. Călui 84. Perieți
17. Celeiu 85. Piatra
18. Chilia 86. Piatra-Olt
19. Cilieni 87. Pîrșcoveni
20. Cioroiu 88. Pleșoiu
21. Cireașov 89. Poboru
22. Cîrlogani 90. Potcoava
23. Colonești 91. Priseaca
24. Comani 92. Radomirești
25. Comănița 93. Redea
26. Corbu 94. Rotunda
27. Corlătești 95. Rusăneștii de Jos
28. Coteana 96. Scărișoara
29. Crăciunei 97. Schitu
30. Crîmpoia 98. Scornicești
31. Cucueți 99. Seaca
32. Curtișoara (de Balș) 100. Sîmburești
33. Curtișoara (de Slatina) 101. Sîrbii-Măgura
34. Dăneasa 102. Slătioara
35. Deveselu 103. Spineni
36. Dienci 104. Sprîncenata
37. Doba 105. Stoenești
38. Dobrosloveni 106. Stoicănești
39. Dobroteasa 107. Strejeștii de Jos
40. Dobrun 108. Strejeștii de Sus
41. Dranovățu 109. Studina
42. Drăgănești-Olt 110. Șerbănești
43. Drăghiceni 111. Șopîrlița
44. Făgețelu 112. Ștefan cel Mare
45. Fălcoiu 113. Tătulesti
46. Fărcașele 114. Teslui
47. Frunzaru 115. Tia Mare
48. Găneasa 116. Titulești
49. Găvănești 117. Topana
50. Ghimpețeni 118. Traian
51. Giuvărăști 119. Tufenii din Vale
52. Gîrcov 120. Urluiasca
53. Gostavățu (de Caracal) 121. Urși
54. Gostavățu (de Drăgănești-Olt) 122. Urzica
55. Grădinari 123. Valea Mare
56. Greci 124. Vădastra
57. Grojdibodu 125. Vădăstrița
58. Gropșani 126. Văleni
59. Gura Padinii 127. Verguleasa
60. Ianca 128. Vișina Nouă
61. Iancu Jianu 129. Vișina Veche
62. Icoana 130. Vîlcele
63. Izbiceni 131. Vîrtopu
64. Izvoarele 132. Vlădila
65. Leleasca 133. Voicești
66. Măgura 134. Voineasa
67. Mărgăritești 135. Vulpeni
68. Mărgineni 136. Vulturești

JUDEȚUL PRAHOVA
cu reședința în municipiul PLOIEȘTI

A. ORAȘE:
I. PLOIEȘTI (municipiu)
II. AZUGA
III. BĂICOI
IV. BREAZA
V. BUȘTENI
VI. CÎMPINA
VII. MIZIL
VIII. SINAIA
IX. SLĂNIC
X. URLAȚI
XI. VĂLENII DE MUNTE
B. COMUNE:
1. Adunați 73. Măgurele
2. Albești-Paleologu 74. Măgureni
3. Aluniș 75. Mălăești
4. Apostolache 76. Măneciu-Pămînteni
5. Ariceștii-Rahtivani 77. Măneciu-Ungureni
6. Ariceștii-Zeletin 78. Mănești
7. Baba Ana 79. Mărginenii de Jos
8. Balta Doamnei 80. Mehedința
9. Băltița 81. Mireș
10. Bălțești 82. Mislea
11. Bănești 83. Negoiești
12. Bărcănești 84. Nucșoara de Jos
13. Bărăitaru 85. Ogretin
14. Bătrîni 86. Olarii Vechi
15. Berceni 87. Ologeni
16. Bertea 88. Olteni
17. Blejoi 89. Parepa-Rușani
18. Boldești (de Mizil) 90. Păcureți
19. Boldești (de Ploiești) 91. Păulești
20. Bordeni 92. Pietroșani
21. Brazi 93. Pleasa
22. Brătășanca 94. Ploieștiori
23. Brebu 95. Plopeni
24. Bucov 96. Plopu
25. Buda-Palanca 97. Podenii Noi
26. Buștenari 98. Podenii Vechi
27. Călinești 99. Podu Vadului
28. Călugăreni 100. Poenarii-Apostoli
29. Cărbunești 101. Poenarii Burchii
30. Ceptura 102. Poiana Cîmpina
31. Cerașu 103. Poiana Vărbilău
32. Chiojdeanca 104. Posești
33. Cioceni 105. Predeal-Sărari
34. Ciorani 106. Provița de Jos
35. Cireșanu 107. Provița de Sus
36. Ciupelnița 108. Puchenii Mari
37. Cocorăștii Caplii 109. Puchenii-Moșneni
38. Cocorăști Colț 110. Rîfov
39. Cocorăștii Mislii 111. Rotari
40. Colceag 112. Salcia
41. Comarnic 113. Sălciile
42. Corlătești 114. Scăeni
43. Cornu 115. Schiulești
44. Cosminele 116. Secăria
45. Dițești 117. Sîngeru
46. Dîrvari 118. Slon
47. Drăgănești 119. Starchiojd
48. Drajna de Jos 120. Strejnicu
49. Drajna de Sus 121. Surani
50. Dumbrava 122. Șirna
51. Făgetul 123. Șoimari
52. Filipeștii de Pădure 124. Șotrile
53. Filipeștii de Tîrg 125. Ștefești
54. Fîntînele 126. Talea
55. Florești 127. Tătaru
56. Fulga 128. Tătărani
57. Gherghița 129. Teișani
58. Gorgota 130. Telega
59. Gornet 131. Teșila
60. Garnet-Cricov 132. Tinosu
61. Gradiștea 133. Tîrgșorul Nou
62. Gura Vadului 134. Tîrgșorul Vechi
63. Gura Vitioarei 135. Tomșani
64. Hăbud 136. Trestieni
65. Hătcărău 137. Țintea
66. Homorîciu 138. Urleta
67. Iordăcheanu 139. Vadu Săpat
68. Izvoarele 140. Valea Călugărească
69. Jugureni 141. Valea Cucului
70. Lipănești 142. Vărbilău
71. Loloiasca 143. Vîlcănești
72. Matița

JUDEȚUL SATU MARE
cu reședința în municipiul SATU MARE

A. ORAȘE:
I. SATU MARE (municipiu)
II. CAREI
III. NEGREȘTI
B. COMUNE:
1. Acîș 42. Lazuri
2. Ambud 43. Livada
3. Andrid 44. Mădăras
4. Apa 45. Medieșu Aurit
5. Ardud 46. Micula
6. Baba Novac 47. Moftinu Mare
7. Bătarci 48. Moftinu Mic
8. Beltiug 49. Odoreu
9. Bercu 50. Orașu Nou
10. Berveni 51. Petrești
11. Bixad 52. Pir
12. Bîrsău 53. Pișcolt
13. Bogdand 54. Pomi
14. Botiz 55. Porumbești
15. Călinești 56. Potău
16. Cămărzana 57. Prilog
17. Căpleni 58. Rătești
18. Cărășeu 59. Sanislău
19. Căuaș 60. Santău
20. Cehăluț 61. Săcășeni
21. Certeze 62. Săuca
22. Chereușa 63. Sătmărel
23. Ciumești 64. Sînmiclăuș
24. Craidorolț 65. Socond
25. Crucișor 66. Stîna
26. Culciu 67. Supuru de Jos
27. Dindești 68. Supuru de Sus
28. Doba 69. Tarna Mare
29. Dorolț 70. Tășnad
30. Eriu-Sîncrai 71. Terebești
31. Foeni 72. Tiream
32. Gerăușa 73. Tîrșolț
33. Ghenci 74. Turț
34. Gherța Mică 75. Turulung
35. Ghirișa 76. Urziceni
36. Halmeu 77. Valea Vinului
37. Hodod 78. Vama
38. Homorodu de Jos 79. Vetiș
39. Homorodu de Mijloc 80. Vezendiu
40. Hrip 81. Viile Satu Mare
41. Hurezu Mare

JUDEȚUL SĂLAJ
cu reședința în orașul ZALĂU

A. ORAȘE:
I. ȘIMLEUL SILVANIEI
II. ZALĂU
B. COMUNE:
1. Aghireș 41. Letca
2. Agrij 42. Lompirt
3. Almașu 43. Lozna
4. Băbeni 44. Marca
5. Bălan 45. Măeriște
6. Bănișor 46. Meseșenii de Jos
7. Benesat 47. Mesteacănu
8. Bobota 48. Mirșid
9. Boghiș 49. Năpradea
10. Borla 50. Nușfalău
11. Buciumi 51. Pericei
12. Camăr 52. Petrindu
13. Carastelec 53. Plopiș
14. Cehul Silvaniei 54. Poiana Blenchii
15. Cernuc 55. Răstoci
16. Chieșd 56. Românași
17. Cizer 57. Ruginoasa
18. Coșeiu 58. Rus
19. Cozla 59. Sălățig
20. Crasna 60. Sfăraș
21. Creaca 61. Sîg
22. Cristolț 62. Sîncraiu Almașului
23. Crișeni 63. Sînmihaiu Almașului
24. Cuzăplac 64. Sînpetru Almașului
25. Dioșod 65. Someș-Guruslău
26. Dobrin 66. Someș-Odorhei
27. Dragu 67. Stîrciu
28. Fildu 68. Surduc
29. Gîlgău 69. Șamșud
30. Gîrbou 70. Șărmășag
31. Glod 71. Șimișna
32. Halmășd 72. Tihău
33. Hereclean 73. Uileacu Șimleului
34. Hida 74. Valcău
35. Horoatu Crasnei 75. Vîrșolț
36. Ileanda 76. Zalha
37. Ip 77. Zalnoc
38. Jac 78. Zăuan
39. Jibou 79. Zimbor
40. Leșmir

JUDEȚUL SIBIU
cu reședința în municipiul SIBIU

A. ORAȘE:
I. SIBIU (municipiu)
II. MEDIAȘ (municipiu)
III. AGNITA
IV. CISNĂDIE
V. COPȘA MICĂ
VI. DUMBRĂVENI
B. COMUNE:
1. Alămor 44. Mihăileni
2. Alma 45. Moșna
3. Alțina 46. Nocrich
4. Amnaș 47. Noiștat
5. Apoldu de Jos 48. Noul Săsesc
6. Apoldu de Sus 49. Ocna Sibiului
7. Armeni 50. Orlat
8. Arpașul de Jos 51. Păuca
9. Ațel 52. Pelișor
10. Avrig 53. Poiana Sibiului
11. Axente Sever 54. Poplaca
12. Bazna 55. Porumbacu de Jos
13. Biertan 56. Porumbacu de Sus
14. Birghiș 57. Racovița
15. Blăjel 58. Rășinari
16. Boian 59. Rîu Sadului
17. Brateiu 60. Roșia
18. Brădenii 61. Ruși
19. Broșteni 62. Sadu
20. Bruiu 63. Săcădate
21. Buia 64. Săcel
22. Chirpăr 65. Săliște
23. Cîrța 66. Scoreiu
24. Cornățel 67. Sibiel
25. Cristian 68. Slimnic
26. Dîrlos 69. Streza-Cîrțișoara
27. Ghijasa de Sus 70. Șeica Mare
28. Gura Rîului 71. Șeica Mică
29. Hoghilag 72. Șelimbăr
30. Hosman 73. Șoroștin
31. Iacobeni 74. Șura Mare
32. Ighișul Nou 75. Șura Mică
33. Ighișul Vechi 76. Tălmaciu
34. Jina 77. Tilișca
35. Laslea 78. Tîrnava
36. Loamneș 79. Topîrcea
37. Ludoș 80. Turnul Roșu
38. Marpod 81. Valchid
39. Mălîncrav 82. Valea Viilor
40. Mercurea 83. Vărd
41. Merghindeal 84. Velț
42. Metiș 85. Vurpăr
43. Micăsasa

JUDEȚUL SUCEAVA
cu reședința în municipiul SUCEAVA

A. ORAȘE:
I. SUCEAVA (municipiu)
II. CÎMPULUNG MOLDOVENESC
III. FĂLTICENI
IV. GURA HUMORULUI
V. RĂDĂUȚI
VI. SIRET
VII. SOLCA
VIII. VATRA DORNEI
B. COMUNE:
1. Adîncata 66. Izvoarele Sucevei
2. Arbore 67. Liteni (de Fălticeni)
3. Argel 68. Liteni (de Gura Humorului)
4. Baia 69. Manolea
5. Baineț 70. Marginea
6. Băișești 71. Mălini
7. Bălăceana 72. Mihoveni
8. Bălcăuți 73. Milișăuți
9. Berchișești 74. Mitocu Dragomirnei
10. Bilca 75. Mînăstirea Humorului
11. Bogdănești 76. Moara
12. Boroaia 77. Moldova-Sulița
13. Bosanci 78. Moldovița
14. Botoșana 79. Neagra Șarului
15. Botuș 80. Negostina
16. Breaza 81. Negrileasa
17. Brodina 82. Ostra
18. Broșteni 83. Paltinul
19. Bunești 84. Panaci
20. Cacica 85. Păltiniș
21. Calafindești 86. Păltinoasa
22. Capu Cîmpului 87. Părteștii de Jos
23. Cașvana 88. Părteștii de Sus
24. Chilișeni 89. Pătrăuți
25. Ciocănești 90. Pleșești
26. Ciprian Porumbescu 91. Poeni-Solca
27. Ciumulești 92. Poiana Mărului
28. Cîrlibaba 93. Poiana Micului
29. Comănești 94. Poiana Stampei
30. Costîna 95. Pojorîta
31. Coșna 96. Preutești
32. Crucea 97. Probota
33. Dărmănești 98. Putna
34. Dolhasca 99. Rădășeni
35. Dolhești 100. Reuseni
36. Dorna-Arini 101. Rîșca
37. Dorna Cîndrenilor 102. Rotopănești
38. Dornești 103. Sadova
39. Doroteia 104. Salcea
40. Drăceni 105. Sasca
41. Drăgoești 106. Satu Mare
42. Drăgușeni 107. Sfîntu Ilie
43. Dumbrăveni 108. Siminicea
44. Fîntîna Mare 109. Straja
45. Fîntînele 110. Stroești
46. Forăști 111. Stulpicani
47. Frasin 112. Sucevița
48. Frătăuții Noi 113. Șaru Dornei
49. Frătăuții Vechi 114. Șcheia
50. Frumosu 315. Șerbăuți
51. Fundu Moldovei 116. Todirești
52. Găinești 117. Udești
53. Gălănești 118. Ulma
54. Gemenea 119. Valea Glodului
55. Grămești 120. Valea Seacă
56. Grănicești 121. Vama
57. Hănțești 122. Vatra Moldoviței
58. Hîrtop 123. Vașcăuți
59. Horodniceni 124. Verești
60. Horodnicu 125. Vicovu de Jos
61. Iacobeni 126. Vicovu de Sus
62. Iacobești 127. Volovăț
63. Iaslovăț 128. Zamostea
64. Ilișești 129. Zvoriștea
65. Ipotești

JUDEȚUL TELEORMAN
cu reședința în orașul ALEXANDRIA

A. ORAȘE:
I. TURNU MĂGURELE (municipiu)
II. ALEXANDRIA
III. ROȘIORI DE VEDE
IV. ZIMNICEA
B. COMUNE:
1. Albești 62. Moștenii (de Drăgănești-Vlașca)
2. Baciu 63. Nanov
3. Balaci 64. Năsturelu
4. Balta Sărată 65. Necșești
5. Băbăița 66. Negreni
6. Băcălești 67. Nenciulești
7. Băduleasa 68. Nicolae Bălcescu
8. Beciu 69. Olteni
9. Beuca 70. Orbeasca
10. Blejești 71. Peretu
11. Bragadiru 72. Piatra
12. Brătășani 73. Pietroșani
13. Brînceni 74. Plopii-Slăvitești
14. Botoroaga 75. Plosca
15. Bujorenii 76. Poroschia
16. Bujoru 77. Preajba
17. Buzescu 78. Purani
18. Călinești 79. Putineiu
19. Călmățuiul (de Olt) 80. Rădoești
20. Călmățuiul (de Turnu Măgurele) 81. Răsmirești
21. Cătunu 82. Saelele
22. Cernetul 83. Salcia
23. Cervenia 84. Săceni
24. Ciolănești 85. Schela
25. Ciuperceni 86. Scrioaștea
26. Ciurari 87. Scurtu Mare
27. Comoara 88. Seaca
28. Conțești 89. Segarcea-Vale
29. Cosmești 90. Sfințești
30. Coșoaia 91. Siliștea (de Alexandria)
31. Crevenicu 92. Siliștea (de Roșiori de Vede)
32. Crîngeni 93. Siliștea (de Videle)
33. Crîngul 94. Sîrbeni
34. Cucueți 95. Slăvești
35. Didești 96. Slobozia-Mîndra
36. Dobrotești 97. Smîrdioasa
37. Dracea 98. Socetu
38. Drăcșani 99. Stejarul (de Drăgănești-Vlașca)
39. Drăgănești de Vede 100. Stejarul (de Roșiori de Vede)
40. Drăgănești-Vlașca 101. Suhaia
41. Fîntînele 102. Ștorobăneasa
42. Frăsinet 103. Talpa
43. Frumoasa 104. Tătărăștii de Jos
44. Furculești 105. Tătărăștii de Sus
45. Gălăteni 106. Tecuci
46. Gărăgău 107. Teleormanul
47. Gratia 108. Tomulești
48. Islaz 109. Toporu
49. Izvoarele (de Alexandria) 110. Traian
50. Izvoarele (de Zimnicea) 111. Troianul
51. Lăceni 112. Țigănești
52. Licuriciu 113. Uda-Clocociov
53. Lisa 114. Ulmeni
54. Lița 115. Urluiul
55. Lunca 116. Vedea
56. Mavrodin 117. Videle
57. Măgura 118. Viișoara
58. Măldăeni 119. Vitănești
59. Mereni 120. Vîrtoapele
60. Merișanii 121. Zîmbreasca
61. Moșteni (de Alexandria)

JUDEȚUL TIMIȘ
cu reședința în municipiul TIMIȘOARA.

A. ORAȘE:
I. TIMIȘOARA (municipiu)
II. LUGOJ (municipiu)
III. BUZIAȘ
IV. JIMBOLIA
V. SÎNNICOLAU MARE
B. COMUNE:
1. Alioș 79. Ianova
2. Bacova 80. Ictar
3. Balinț 81. Iecea
4. Banloc 82. Igriș
5. Bara 83. Iohanisfeld
6. Bazoș 84. Ivanda
7. Bătești 85. Jamu Mare
8. Beba Veche 86. Jebel
9. Becicherecu Mic 87. Lățunaș
10. Belinț 88. Lenauheim
11. Bencec 89. Liebling
12. Beregsău 90. Livezile
13. Berini 91. Lovrin
14. Bethausen 92. Lugojel
15. Biled 93. Margina
16. Birda 94. Mașloc
17. Bîrna 95. Mănăștiur
18. Bogda 96. Moravița
19. Bolaur 97. Moșnița
20. Brestovăț 98. Nădrag
21. Breștea 99. Nerău
22. Bulgăruș 100. Nițchidorf
23. Bunea 101. Ohaba Lungă
24. Cadar 102. Orțișoara
25. Carani 103. Otelec
26. Cărpiniș 104. Partoș
27. Cebza 105. Parța
28. Cenad 106. Pădureni
29. Cenei 107. Peciu Nou
30. Cerneteaz 108. Percosova
31. Checea 109. Periam
32. Cheglevici 110. Pesac
33. Chevereșu Mare 111. Petroman
34. Chizătău 112. Petrovaselo
35. Ciacova 113. Pietroasa
36. Cliciova 114. Pișchia
37. Clopodia 115. Racovița
38. Comloșu Mare 116. Recaș
39. Comloșu Mic 117. Remetea Mare
40. Coșarii 118. Rudna
41. Coșteiu 119. Sacoșu Mare
42. Coșteiu de Sus 120. Sacoșu Turcesc
43. Criciova 121. Saravale
44. Cruceni 122. Satchinez
45. Curtea 123. Satu Mic
46. Darova 124. Săcălaz
47. Denta 125. Scăiuș
48. Deta 126. Secaș
49. Diniaș 127. Seceani
50. Dudeștii Noi 128. Sinersig
51. Dudeștii Vechi 129. Sînandrei
52. Dumbrava 130. Sînmartinu Sîrbesc
53. Dumbrăvița 131. Sînmihaiul Român
54. Făget 132. Sînpetru Mare
55. Ferendia 133. Stamora Germană
56. Fibiș 134. Stamora Română
57. Fîrdea 135. Stanciova
58. Foeni 136. Sudriaș
59. Folea 137. Șag
60. Gad 138. Șandra
61. Gavojdia 139. Șemlacu
62. Gătaia 140. Șipet
63. Gelu 141. Știuca
64. Ghilad 142. Teremia
65. Ghiroda 143. Tomești
66. Ghizela 144. Tomnatic
67. Giarmata 145. Topolovățu
68. Giera 146. Tormac
69. Giroc 147. Traian Vuia
70. Giulvăz 148. Țipari
71. Gladna Română 149. Uivar
72. Gottlob 150. Uliuc
73. Grabaț 151. Variaș
74. Herendești 152. Vălcani
75. Herneacova 153. Visag
76. Hezeriș 154. Voiteg
77. Hitiaș 155. Zgribești
78. Hodoni

JUDEȚUL TULCEA
cu reședința în municipiul TULCEA

A. ORAȘE:
I. TULCEA (municipiu)
II. BABADAG
III. ISACCEA
IV. MĂCIN
V. SULINA
B. COMUNE:
1. Agighiol 34. Luncavița
2. 23 August 35. Mahmudia
3. Baia 36. Mihai Bravu
4. Beidaud 37. Mihail Kogălniceanu
5. Beștepe 38. Mircea Vodă
6. Caraorman 39. Murighiol
7. Carcaliu 40. Nalbant
8. C. A. Rosetti 41. Nicolae Bălcescu
9. Casimcea 42. Niculițel
10. Cataloi 43. Nufărul
11. Ceamurlia de Jos 44. Ostrov
12. Ceamurlia de Sus 45. Pardina
13. Ceatalchioi 46. Partizanii
14. Cerna 47. Peceneaga
15. Chilia Veche 48. Periprava
16. Ciucurova 49. Poșta
17. Cîrjelari 50. Rahman
18. Crișan 51. Sarichioi
19. Dăeni 52. Sarighiol de Deal
20. Dorobanțu 53. Sarinasuf
21. Dunavățu 54. Sfîntu Gheorghe
22. Enisala 55. Sîmbăta Nouă
23. Eschibaba 56. Slava Cercheză
24. Făgărașu Nou 57. Slava Rusă
25. Frecăței 58. Smîrdan
26. Gorgova 59. Somova
27. Greci 60. Topolog
28. Grindul 61. Traian
29. Hamcearca 62. Turcoaia
30. Horia 63. Valea Nucarilor
31. Izvoarele 64. Valea Teilor
32. Jijila 65. Văcăreni
33. Jurilovca 66. Zebil

JUDEȚUL VASLUI
cu reședința în orașul VASLUI

A. ORAȘE:
I. BÎRLAD (municipiu)
II. VASLUI
III. HUȘI
B. COMUNE:
1. Albești 60. Ivănești (de Vaslui)
2. Alexandru Vlahuță 61. Ivești
3. Arsura 62. Laza
4. Averești 63. Lălești
5. Avrămești 64. Lipovăț
6. Banca 65. Lunca Banului
7. Băcani 66. Mălușteni
8. Băcești 67. Miclești
9. Bălteni 68. Mireni
10. Berezeni 69. Mînjești
11. Bîrzești 70. Muntenii de Jos
12. Blăgești 71. Muntenii de Sus
13. Bogdana 72. Murgeni
14. Bogdănești 73. Negrești
15. Bogdănița 74. Obîrșeni
16. Boțești 75. Oltenești
17. Bozia 76. Oșești
18. Bunești 77. Pădurenii
19. Ciocani 78. Perieni
20. Cîrja 79. Pochidia
21. Codăești 80. Poenești
22. Corodești 81. Pogana
23. Coroiești 82. Pogănești
24. Costești 83. Popeni
25. Coșești 84. Puiești
26. Cozmești 85. Pungești
27. Crețești 86. Pușcași
28. Cursești 87. Rafaila
29. Dănești 88. Rădeni
30. Deleni (de Huși) 89. Rebricea
31. Deleni (de Vaslui) 90. Rînceni
32. Delești 91. Rînzești
33. Docani 92. Roșiești
34. Dodești 93. Schineni
35. Dragalina 94. Sîrbi
36. Dragomirești 95. Solești
37. Draxeni 96. Stănilești
38. Drînceni 97. Stoișești
39. Duda 98. Stroești
40. Dumești 99. Ștefan cel Mare
41. Epureni (de Bîrlad) 100. Știoborăni
42. Epureni (de Huși) 101. Șuletea
43. Fălciu 102. Tanacu
44. Ferești 103. Tăcuta
45. Florești 104. Tătărăni
46. Fruntișeni 105. Telejna
47. Găgești 106. Tîrzii
48. Gherghești 107. Todirești
49. Ghermănești 108. Țuțcani
50. Gîrceni 109. Unțești
51. Grivița 110. Vălenii (de Huși)
52. Grumezoaia 111. Vălenii (de Vaslui)
53. Gugești 112. Vetrișoaia
54. Hîrșova 113. Viișoara
55. Hoceni 114. Vinderei
56. Hurdugi 115. Vulturești
57. Iana 116. Vutcani
58. Ibăneșți 117. Zăpodeni
59. Ivănești (de Huși) 118. Zorleni

JUDEȚUL VÎLCEA
cu reședința în orașul RÎMNICU VÎLCEA

A. ORAȘE:
I. RÎMNICU VÎLCEA
II. BĂILE GOVORA
III. BĂILE OLĂNEȘTI
IV. CĂLIMĂNEȘTI
V. DRĂGĂȘANI
VI. OCNELE MARI
B. COMUNE:
1. Alunu 61. Lăunele de Jos
2. Amărăști 62. Lungești
3. Armășești 63. Malaia
4. Băbeni-Bistrița 64. Marcea
5. Bălcești (de Oltețu) 65. Mateești
6. Bălcești (de Rîmnicu Vîlcea) 66. Mădulari
7. Bărbătești 67. Mădulari-Beica
8. Berbești 68. Măldărești
9. Bercioiu 69. Mihăești
10. Berislăvești 70. Milcoiu
11. Bîrsoiu 71. Mitrofani
12. Blidari 72. Muereasca
13. Bodești 73. Olteanca
14. Bogdănești 74. Orlești
15. Boișoara 75. Oteșani
16. Brezoi 76. Oveselu
17. Budești 77. Păușești-Măglaș
18. Bugiulești 78. Păușești-Otăsău
19. Bujoreni 79. Perișani
20. Buleta 80. Pesceana
21. Bunești 81. Pietrari
22. Casa Veche-Olanu 82. Pîrîieni
23. Cîineni 83. Prundeni
24. Coltești 84. Puești
25. Copăceni 85. Racovița
26. Costești 86. Rîmești-Beica
27. Cremenari 87. Rîureni
28. Crețeni 88. Roești
29. Dăești (de Horezu) 89. Romanești
30. Dăești (de Rîmnicu Vîlcea) 90. Roșiile
31. Dănicei 91. Runcu
32. Dejești 92. Sălătrucel
33. Dejoi 93. Scundu
34. Diculești 94. Sinești
35. Dîngești 95. Slătioara
36. Dobriceni 96. Stănești
37. Dozești 97. Stoenești
38. Drăgoești 98. Stoiceni
39. Făurești 99. Stoilești
40. Folești 100. Stroești
41. Frățila 101. Sutești
42. Frîncești-Mînăstireni 102. Șirineasa
43. Fumureni 103. Ștefănești
44. Galicea 104. Știrbești
45. Ghioroiu 105. Tina
46. Giulești 106. Titești
47. Glăvile 107. Tomșani
48. Golești 108. Țepești
49. Goranu 109. Urși
50. Gorunești 110. Ușurei
51. Grădiștea 111. Vaideeni
52. Gușoeni 112. Valea Mare
53. Horezu 113. Văleni
54. Ionești 114. Vitomirești
55. Irimești 115. Vlădești
56. Izvoru Rece 116. Voineasa
57. Laloșu 117. Zătreni
58. Lăcusteni 118. Zăvideni
59. Lădești 119. Zlătărei
60. Lăpușata 120. Zmeurătu

JUDEȚUL VRANCEA
cu reședința în municipiul FOCȘANI

A. ORAȘE:
I. FOCȘANI (municipiu)
II. ADJUD
III. MĂRĂȘEȘTI
IV. ODOBEȘTI
V. PANCIU
B. COMUNE:
1. Adjudu Vechi 47. Movilița
2. Andreiașu de Jos 48. Nănești
3. Bălești 49. Năruja
4. Biliești 50. Neculele
5. Bîrsești 51. Negrilești
6. Boghești 52. Nereju
7. Bogza 53. Nistorești
8. Bolotești 54. Obilești
9. Bordești 55. Odobasca
10. Broșteni 56. Paltin
11. Budești 57. Pădureni
12. Călieni 58. Păulești
13. Chiojdeni 59. Păunești
14. Ciorăști 60. Petreanu
15. Ciușlea 61. Ploscuțeni
16. Cîmpineanca 62. Poenița
17. Cîmpuri 63. Popești
18. Cîndești 64. Pufești
19. Cîrligele 65. Răcoasa
20. Clipicești 66. Răstoaca
21. Corbița 67. Reghiu
22. Cotești 68. Rîmniceni
23. Dealu Lung 69. Ruginești
24. Diocheți 70. Sihlea
25. Dumbrăvenii 71. Slobozia-Bradului
26. Dumitrești 72. Slobozia-Ciorăști
27. Faraoanele 73. Soveja
28. Făurei 74. Spulber
29. Fitionești 75. Străoane
30. Golești 76. Suraia
31. Gologanu 77. Tănăsoaia
32. Gugești 78. Tichiriș
33. Herestrău 79. Tîmboești
34. Hîngulești 80. Tulnici
35. Homocea 81. Țifești
36. Irești 82. Unirea
37. Jariștea 83. Urechești
38. Jitia 84. Valea Sării
39. Lacu lui Baban 85. Vidra
40. Livezile 86. Vizantea
41. Măicănești 87. Vînători
42. Mărtinești 88. Vîrteșcoiu
43. Mera 89. Voetin
44. Mihălceni 90. Vrîncioaia
45. Milcovul 91. Vulturu
46. Mircești

NOTĂ

Întrucît în componența județelor sînt cuprinse comune avînd aceeași denumire, în paranteze se indică raionul de la care provin comunele respective.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...