Dispoziții speciale și tranzitorii | Lege 32/1968

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Dispoziții speciale și tranzitorii

Art. 44. -

Sancțiunile prevăzute în prezenta lege nu se aplică în cazul contravențiilor săvîrșite de militarii în termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unității din care face parte contravenientul, spre a i se aplica, dacă procesul-verbal este întemeiat, măsuri disciplinare.

Dacă prin contravenția săvîrșită de un militar în termen s-a cauzat o pagubă sau dacă sînt lucruri supuse confiscării, organul competent potrivit dispozițiilor prezentei legi va stabili despăgubirea pe bază de tarif și va dispune asupra confiscării. Copie de pe procesul-verbal se comunică contravenientului, părții vătămate și celui căruia îi aparțin lucrurile confiscate.

Art. 45. -

Ministerul Forțelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne și Consiliul Securității Statului vor stabili organele care constată și sancționează contravențiile săvîrșite de ofițeri, subofițeri, maiștri militari sau angajați civili în cadrul unităților, formațiunilor, eșaloanelor și comenzilor respective în legătură cu serviciul, precum și organele care soluționează plîngerile contra proceselor-verbale de constatare a acestor contravenții.

Art. 46. -

Dispozițiile prezentei legi se întregesc cu dispozițiile Codului de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 47. -

Dispozițiile legii de față nu se aplică contravențiilor la regimul vămilor.

De asemenea, dispozițiile art. 25, 26 și 27 nu se aplică în cazul contravențiilor prevăzute în Decretul nr. 887 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor privind poluarea apelor mării de către nave maritime, din 8 septembrie 1967.

Art. 48. -

Termenele de prescripție prevăzute în Decretul nr. 184/1954 rămîn aplicabile prescripțiilor neîmplinite la data intrării în vigoare a legii de față, dacă nu sînt aplicabile dispozițiile art. 12 alin. 1.

Art. 49. -

Dispozițiile prezentei legi se aplică și în cazul proceselor-verbale de constatare a contravențiilor încheiate pînă la data intrării acesteia în vigoare și care se mai află la agenții constatatori.

Procesele-verbale de constatare a contravențiilor, care la data intrării în vigoare a legii de față se află înaintate la organele prevăzute în art. 19 din Decretul nr. 184/1954, vor fi rezolvate de aceste organe.

Plîngerile împotriva încheierilor de aplicare a sancțiunii și a măsurii confiscării, precum și de stabilire a despăgubirilor, date de organele prevăzute în art. 19 alin. 1 lit. a din Decretul nr. 184/1954, se soluționează de organele imediat superioare acestora. Dacă prin actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției se prevede pentru contravenția săvîrșită o amendă mai mare de 1.000 lei sau dacă despăgubirea stabilită pe bază de tarif ori, valoarea lucrurilor confiscate depășește 1.000 lei, plîngerea persoanei fizice se soluționează de judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvîrșită contravenția.

Dacă încheierea de aplicare a sancțiunii și a măsurii confiscării, precum și de stabilire a despăgubirilor a fost dată de una dintre comisiile prevăzute în art. 19 alin. 1 lit. b din Decretul nr. 184/1954, plîngerea se soluționează de președintele comitetului executiv al consiliului popular pe lîngă care funcționează comisia.

Plîngerile împotriva încheierilor de aplicare a sancțiunii și a măsurii confiscării, precum și de stabilire a despăgubirilor, pendinte la judecătorii la data intrării în vigoare a legii de față, vor fi soluționate de către acestea.

Art. 50. -

Decretul nr. 184/1954 pentru reglementarea sancționării contravențiilor, republicat la 28 mai 1955, cu modificările ulterioare, Decretul nr. 420 pentru exceptarea personalului Ministerului Forțelor Armate, respectiv Ministerului Afacerilor Interne, de la prevederile art. 25 din Decretul nr. 184/1954 în cazul contravențiilor privind disciplina financiară, din 19 noiembrie 1959, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi, se abrogă.

Rămîn în vigoare dispozițiile Decretului nr. 329 privind sancționarea unor contravenții la regulile de călătorie cu trenul, din 3 mai 1966, precum și dispozițiile din legi sau decrete care stabilesc fapte ce constituie contravenții și sancțiunile corespunzătoare. Dispozițiile art. 21 din Decretul nr. 379 privind stabilirea impozitului pe veniturile agricole ale populației, din 8 august 1957, art. 37 din Decretul nr. 18 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale, din 18 ianuarie 1952 și art. 38 din Decretul nr. 153 privitor la impozitul pe veniturile populației, din 11 mai 1954, continuă să se aplice numai pînă la intrarea în vigoare a hotărîrii Consiliului de Miniștri pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind impozitele și taxele.

Art. 51. -

Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 1969.

Pînă la intrarea în vigoare a actelor normative de stabilire și sancționare a contravențiilor ce se vor emite potrivit prezentei legi de organele arătate în art. 2, dar nu mai tîrziu de 1 an de la data prevăzută în alineatul 1, rămîn aplicabile dispozițiile privind determinarea faptelor ce constituie contravenții, sancțiunile corespunzătoare și persoanele cărora le sînt aplicabile, cuprinse în actele normative emise în temeiul Decretului nr. 184/1954.

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 32/1968:
Dispoziții generale
Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Căile de atac și executarea sancțiunilor, a despăgubirilor stabilite pe bază de tarif și a confiscării
Dispoziții speciale și tranzitorii
;
se încarcă...